Stavebné povolenie: „EPERIA Prešov, II. etapa , ul. Armadného generála Ludvíka Svobodu“ - „SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty“: SO 0.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy - II. etapa; SO 03.2 Svetelné signalizačné zariadenie - zásobovací dvor-II. etapa; SO 03.3 Mlátový združený cyklochodník – II. etapa“.

15.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)