Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Prešov č ..... /2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 17/2019.

15.10.2020 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)