Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením: "Rezidencia Nábrežná".

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby

06.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Vyvesené dňa _________ _ 
~ve!ené dHa -----------
MESTO PREŠOV 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Číslo: SÚ/8515/115295/2018-Sf/147 
Vybavuje: JUDr. Miroslav Štefko č. tel. 05113100 533 
e -mail: miroslav.stefko@presov.sk 
Stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 05.06.2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie konania o zmene stavby pred dokončením : 
"Rezidencia 
Nábrežná" 
Dňa 17.05.2018 podala spoločnosť SANKUR-real s.r.o., so sídlom Konštantínova 17, 
Prešov na stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením 
" Rezidencia Nábrežná ", SO Ol-Bytový dom l, na pozemku parc. KN-C 843511 kat. úz. 
Prešov, SO 02-Bytový dom 2, na pozemku parc. KN-C 843511, SO 03 -Bytový dom 3, na 
pozemku parc. KN-C 8435/2, Pre uvedenú stavbu bolo Mestom 
Prešov vydané stavebné 
povolenie pod č. SÚ/10595/2017-Sf/180 a územné rozhodnutie č. B/1322/2017-Tu zo dňa 
03.04.2017. 
Predmetom navrhovanej zmeny stavby pred dokončením je nadstavba čiastočne 
ustúpeného 5. NP podlažia na bytových domoch SO Ol-Bytový dom l, SO 02 -Bytový 
dom 2, SO 03 
-Bytový dom 3. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 5011976 Zb. 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení jeho 
zmien a doplnkov oznamuje verejnou vyhláškou 
podľa§ 61 ods. 4 stavebného zákona začatie 
konania o zmene stavby pred dokončením. Pretože stavebnému úradu sú dobre známe 
pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho 
šetrenia a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 7 
pracovných dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule mesta, inak sa na 
neskoršie podané námietky v 
zmysle§ 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. Podľa§ 61 
ods. 6 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej 
lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť v pracovných dňoch, pred dňom ústneho 
pojednávania (po predchádzajúcej telefonickej dohode s príslušným referentom 
SÚ) na 
Mestskom úrade v Prešove, stavebnom úrade, Ul. Jarková 26 (č.dv. 306). 
Mesto Prešov, stavebný úrad v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) 
umožňuje účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Ak upovedomený správny orgán alebo 
účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje 
----------------------
stanovisko k navrhovanej stavbe, má zato, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou 
súhlasí. Ak sa dá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle § 
17 ods. 3 správneho poriadku. 
MESTO P.Ri':Š0'\1 
_ Stavebný úrad 
--Hlavná 73 rf-
080 01 Prešov & 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o zmene stavby pred dokončením , 
musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní a 
podľa§ 61 odst.4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a 
zverejnená na internete-elektronickej tabuli mesta 
Prešov (www.presov.sk). Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného konania 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta 
Prešov a 
zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta 
Prešov ( www. presov.sk) 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta 
Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov ( www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)