Rozhodnutie: "Polyfunkčný komplex, Prešov- Sekčov, ul. Magurská a Vihorlatská v Prešove".

Rozhodnutie

15.06.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
odbor výstavby a bytovej politiky 
Námestie mieru 3 080 O l Prešov 
Číslo: OU-PO-OVBP2-2018/024297 /60 146/ŠSS-DM V Prešove 14.06.2018 
ROZHODNUTIE 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, ako orgán štátnej správy, príslušný podľa § 58 ods. l zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 4 ods. l 
písm. b) zákona 
č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a 
o zmene a doplnení zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe spoločného odvolania 
M M , bytom Z 
V , bytom 
, 
P P , bytom 
M 
K , bytom A 
J bytom 
(ďalej len "odvolatelia"), p r e s k ú m a l rozhodnutie mesta Prešov 
č. SU/2017/10678-Se zo dňa 09.02.2018 a rozhodol takto: Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov 
zamieta 
odvolanie a rozhodnutie mesta Prešov č. SU/20 17 /l 0678-Se zo dňa 09.02.2018 potvrdzuje. 
Odôvodnenie 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad"), vydalo dňa 
09.02.2018 podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok rozhodnutie 
č. SU/2017/10678-Se, ktorým umiestnilo stavbu: "Polyfunkčný komplex, Prešov-Sekčov, ul. 
Magurská a Vihorlatská v Prešove", na pozemkoch p. č. KN-
C 14308/4, 14308/27, 14308/26, 
14308/25, 14308/24, 14308/23, 14308/22, 14308/12, 14308/8, 14308/20, 14308/21, 14308/88, 
14308/103, 14308/104, 14308/106, 14308/115, 143081116, 14310/25, 14310/62, 14308/25, 
14310/34, 14310/62, 14310/65 
k. ú. Prešov, pre navrhovatel'a EKOPRIM, s.r.o., Strojnícka 17, 
080 Ol Prešov, v zastúpení, na základe splnomocnenia 
konateľom spoločnosti, Stavoprojekt, 
s.r.o., Jarkova 31, 
080 Ol Prešov (ďalej len "navrhovate!"'). 
Proti 
uvedenému rozhodnutiu podali v zákonom stanovenej lehote v zmysle § 54 ods. l, 2 
zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní odvolatelia odvolanie, v ktorom uvádzajú, že dôvody 
odmietavého stanoviska 
voči rozhodnutiu o umiestnení stavby vysvetlili na stretnutí dňa 
26.02.2018 na magistráte mesta Prešov, na ktorom sa zúčastnili obyvatelia a majitelia bytov na 
ulici Vihorlatská a Magurská, poslanci mestského 
zastupiteľstva za mestskú časť sídliska 
Sekčov, zástupca navrhovateľa a pracovníci magistrátu mesta Prešov. Uvádzajú, že argumenty 
predložené na stretnutí dňa 26.02.2018 ostávajú v celom rozsahu v platnosti a zároveň namietajú 
výrazné zhoršenie komfortu bývania a celkového životného prostredia. 
Ďalej uvádzajú, že 
plánovaná zástavba 
zničí a zredukuje zeleň a poukazujú na katastrofálnu dopravnú situáciu, 
parkovanie, pohyb vozidiel, 
pričom plánovaná zástavba by podl'a nich spôsobila výrazné 
zhoršenie statickej a dynamickej dopravy v danej lokalite a z dôvodu len jednej svetelnej 
križovatky dopravný kolaps. 
Ďalej uvádzajú, že výstavbou dôjde k nárastu hluku, prachu 
a dymu, z dôvodu pohybu 
ďalších 90 áut, ktoré po realizácii plánovanej zástavby pribudnú. 
Zároveň uvádzajú cit.: "Umiestnenie stavby sa odvoláva na územnoplánovaciu dokumentáciu 
z 
času ešte pred rokom 1997, kde v tomto období nebola plánovaná výstavba OC Max, BILLA, 
McDonald, KORAL, 
autoumyváreň, čerpacia stanica LPG a PHM, ktoré po tomto roku boli 
následne umiestnené do tejto lokality 
... " Ako ďalší argument v odvolaní uvádzajú deti, pretože 
v danej lokalite 
je novovybudované detské ihrisko, ktoré nebude možné užívať na určený účel 
a dôjde k zredukovaniu zelene. 
Magistrátu mesta 
Prešov a stavebnému úradu odvolatelia odporúčajú, že mesto Prešov 
vlastní ešte dostatok pozemkov na výstavbu polyfunkčných komplexov, blízko Sekčova, 
v lokalite územnej časti Ľubotice, kde je podl'a ich názoru dostatok priestoru pre obytné domy, 
zeleň a parkovacie miesta pre autá. 
Stavebný úrad v súlade 
s§ 56 správneho poriadku oznámením č. SU/5371/99328/2018-Se 
zo dňa 17.04.2018 upovedomil účastníkov konania o podanom odvolaní a určil im lehotu na 
vyjadrenie do l 
O dní odo dňa doručenia oznámenia. 
K odvolaniu sa vyjadril 
Ľ D , konatel' spoločnosti EKO PRIM s.r.o., ktorý 
uvádza, že podané odvolanie považuje za 
účelové, pričom pod!' a neho žiadny z argumentov, 
ktoré 
účastníci konania uvádzajú vo svojom odvolaní, nevyvracajú, aní nenapádajú stanoviská 
dotknutých orgánov a organizácií, ktoré spolupôsobia v územnom konaní. 
Ďalej uvádza, že pri 
spracovávaní dokumentácie pre územné konanie sa 
do nej zapracovali priebežné podnety 
a pripomienky zástupcov odboru hlavného architekta mesta 
Prešov a ku konaniu navrhovate!' 
zabezpečil všetky požadované stanoviská a vyjadrenia, pričom žiadne z nich nie je protichodné 
ani záporné a stavba 
je navrhnutá v súlade s platným územným plánom mesta Prešov, čo je 
zároveň deklarované v stanovisku OHAM Prešov. Na základe uvedeného, navrhovate!' žiada 
odvolací orgán o potvrdenie vydaného územného rozhodnutia. 
Vzhl'adom k tomu, že stavebný úrad o odvolaní nerozhodol sám, predložil 
ho spolu 
so spisovým materiálom listom 
č. SU/5371/107447/2018-Se zo dňa 14.05.2018 odvolaciemu 
orgánu v súlade 
s§ 57 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní. 
Okresný úrad 
Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, ako príslušný odvolací orgán 
(ďalej len "odvolací orgán"), preskúmal napadnuté 
rozhodnutie v celom rozsahu v súlade s ustanovením § 59 ods. l správneho poriadku, porovnal 
ho so všeobecne záväznými právnymi predpismi v tejto veci aplikovatel'nými, ako 
aj dôvodmi 
odvolatel'a a zistil nasledovné: 
Navrhovate!', podal 
dňa 19.06.2017 na stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby: 
"Polyfunkčný komplex Prešov -Sekčov, Magurská ul. Prešov", v rozsahu 
stavebných objektov stavby: 
SO 01-04 -polyfunkčný objekt A, B, C, D; SO 06, 07, 08 -
vodovod, kanalizácia; SO 09, IO -NN rozvody; SO ll -VO; SO 12 -teplovod; SO 13 -
Slaboprúd; SO 05, 14-spevnené plochy, TÚ, cesty. 
Navrhovate!' k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby predložil dokumentáciu 
pre územné rozhodnutie z februára 
20 17; doklad o zaplatení správneho poplatku; kópiu 
Strana 2 z 10 
katastrálnej mapy okres Prešov, obec Prešov, k. ú. Prešov č. 2001/2017 zo dňa 04.05.2017; výpis 
z katastra 
nehnuteľností L V č. 8386 k. ú. Prešov; splnomocnenie EKO PRIM, s.r.o. pre 
V 
K , 
konateľa Stavoprojekt s.r.o. zo dňa 13.06.2017; záväzné stanovisko 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
č. 2017/01022-07/B.l4-Pol zo dňa 09.05.2017; 
vyjadrenie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO
OSZP3-2016/052212/02 
zo dňa 21.12.2016; vyjadrenie Okresného úradu Prešov, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia 
č. OU-PO-OSZP3-2017/003831-02 zo dňa 13.01.2017; vyjadrenie Okresného úradu 
Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia 
č. OU-PO-OSZP3-20 16/052213-002 zo dňa 21.12.20 16; vyjadrenie 
Okresného úradu 
Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia 
č. OU-PO-OSZP3-2017/003833-02 zo dňa 30.01.2017; 
stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru krízového riadenia č. OU-PO-OKRl-2016/052456-
02 
zo dňa 27.12.2016; situáciu SPRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov č. Tlumač/17/EM/17; 
vyjadrenie O.S.V.O comp, a.s. č. 20_01112/2016/MM zo dňa 20.12.2016; vyjadrenie VSD, a.s. č. 
75521/495220/DUR/2016 zo dňa 26.01.2017; vyjadrenie Slovak telekom, a.s. a DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. č. 6611632836 zo dňa 29.12.2016; Vyjadrenie Orange Slovensko a.s. č. 
0048/2017 zo dňa 17.01.2017; vyjadrenie SPP distribúcia a.s. č. TD/NS/0033/2017/Uh zo dňa 
11.01.2017; vyjadrenie VVS, a.s. č. 1556/2016/0 zo dňa 09.01.2017; vyjadrenie CondorNet, 
s.r.o. 
č. 09.01.2017; stanovisko Okresného riaditel'stva hasičského a záchranného zboru 
v Prešove, oddelenia požiarnej prevencie 
č. ORHZ-P01-1541-001/2016 zo dňa 13.01.2017. 
Stavebný úrad výzvou č. SU/2017/10678-Se zo dňa 17.07.2017 vyzval stavebníka v súlade 
s 
§ 35 ods. 2 stavebného zákona, aby v lehote do 10.08.2017 predloženú žiadosť doplnil 
o stanovisko mesta 
Prešov, odboru HAM, odboru SMM, odboru O, ŽPaKS; stanovisko 
Ministerstva obrany 
SR sekcia majetku a infraštruktúry; stanovisko Ministerstva vnútra SR, 
centra podpory; tieniacu štúdiu; stanovisko orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie 
v zmysle zákona 
č. 24/2006 Z. z.; stanoviská o existencii podzemných vedení od Slovane! s.r.o. 
a 
UPC Broadband Slovakia; potvrdenie o doplnení zaplatenia správneho poplatku a konanie 
podl'a § 29 ods. l správneho poriadku prerušil. 
Súčasne stavebný úrad upozornil navrhovatel'a, 
že 
ak nedostatky podania nebudú v určenej lehote odstránené, stavebný úrad bude postupovať 
v. súlade s § 3 5 ods. 2 stavebného zákona a konanie zastaví. 
Navrhovate!' 
dňa 18.09.2017 doplnil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby zo 
dňa 19.06.2017 o doklady požadované stavebným úradom. 
Spisový materiál obsahuje záväzné stanovisko Mestského úradu v Prešove, odboru 
dopravy a životného prostredia 
č. ODŽP-5078/2017 zo dňa 11.12.2017; stanovisko mesta 
Prešov, odboru hlavného architekta mesta č. OHAM/5170/2017 zo dňa 04.12.2017; záväzné 
stanovisko mesta 
Prešov, ODŽP zo dňa 26.01.2018; stanovisko Mestského úradu v Prešove, 
odboru správy majetku, oddelenia mestského majetku č. OSMM/19034/2017 č. z. 20338/2017 zo 
dňa 07.12.2017; záväzné stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru krízového riadenia č. OU
PO-OKRl-2018/005785-02 
zo dňa 15.01.2018. 
Stavebný úrad oznámením č. SU/2017/10678-Se zo dňa 20.12.2017 oznámil v súlade 
s 
§ 36 ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného 
konania 
na stavbu: "Polyfunkčný komplex Prešov-Sekčov, ul. Magurská a Vihorlatská, 080 OJ 
Prešov" na pozemku p. č. KN - C 14308/27, 14308/26, 14308/25, 14308/24, 14308/23, 
14308/22, 14308/12 k. ú. Prešov a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie 
spojené s miestnym 
zisťovaním na deň 26.01.2018. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania 
Strana 3 z 10 
a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom 
pojednávaní a že 
na námietky a stanoviská doručené po ústnom pojednávaní neprihliadne. 
Z ústneho pojednávania zo 
dňa 26.01.2018 bola spísaná zápisnica, ktorej prílohou je 
vyjadrenie Stavoprojekt s.r.o., v ktorom uvádza, že rozhodnutie o umiestnení stavby spÍňa všetky 
zákonom stanovené podmienky; vyjadrenie splnomocneného zástupcu 
EKOPRIM, s.r.o., 
v ktorom uvádza, že predložil všetky dokumenty pre vydanie územného rozhodnutia; vyjadrenie 
MsÚ 
-ODŽP, ako príslušného cestného správneho orgánu, v ktorom súhlasí s vydaním 
územného rozhodnutia na predmetnú stavbu; vyjadrenie 
SPRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov; 
vyjadrenie MsÚ Prešov, 
OO, OKS; vyjadrenie S K 
, zástupcu 
VMČ 7, 
v ktorom nesúhlasí s vydaním územného rozhodnutia a výstavbou objektov; vyjadrenia 
zástupcov 
účastníkov konanía . J K , P P , Z V 
P 
L 
, p. 
8 , p. T , . K a Bytového Družstva Prešov, 
v ktorých nesúhlasia s vydaním územného rozhodnutia a s výstavbou 
polyfunkčného komplexu 
s odvolaním 
sa na už vznesené námietky a pripomienky týkajúce sa zničenia zelene, prehustenia 
dopravy, zásahu do detského ihriska, tienenia a nedostatku parkovacích miest. 
Následne stavebný úrad oznámením 
č. SU/2017/10678-Se zo dňa 12.01.2018 oznámil 
v súlade s 
§ 4 7 ods. 6 správneho poriadku opravu chyby, ktorá vznikla v písomnom vyhotovení 
v oznámení o 
začatí územného konania na stavbu: "Polyfunkčný komplex Prešov -Sekčov, ul. 
Magurská a Vihorlatská, 
080 Ol Prešov" zo dňa 20.12.2017 pod č. SU/2017/10678-Se, 
pozostávajúcu v doplnení parcelných čísel pozemkov, na ktorých je predmetná stavba 
navrhovaná. 
Stavebný úrad po posúdení predloženého návrhu 
podľa§ 37 stavebného zákona vydal dňa 
09.02.2018 podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok rozhodnutie 
č. SU/20 1711 0678-Se o umiestnení stavby: "Polyfunkčný komplex, Prešov -Sekčov, ul. 
Magurská a Vihorlatská v 
Prešove", na pozemkoch p. č. KN-C 14308/4, 14308/27, 14308/26, 
14308/25, 14308/24, 14308/23, 14308/22, 14308/12, 14308/8, 
14308/20, 14308/21, 14308/88, 
14308/103, 
14308/104, 14308/106, 14308/115, 143081116, 14310/25, 14310/62, 14308/25, 
14310/34,14310/62, 14310/65 
k. ú. Prešov, pre navrhovateľa, s odôvodnením že tento spÍňa 
všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia. Požiadavky plynúce z vyjadrení dotknutých 
orgánov stavebný úrad zapracoval do podmienok pre umiestnenie a projektovú prípravu 
a v rozhodnutí stavebný úrad rozhodol o námietkach 
účastníkov konania s riadnym 
odôvodnením. 
Odvolací orgán, preskúmal v súlade s § 59 ods. l správneho poriadku odvolaním 
napadnuté rozhodnutie a spisový materiál týkajúci sa veci v celom rozsahu, porovnal jeho výrok 
a odôvodnenie so všeobecne záväznými a v tejto veci 
aplikovateľnými právnymi predpismi, 
najmä s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a správneho poriadku a nezistil 
pochybenie stavebného úradu pri vydávaní napadnutého rozhodnutia ani v konaní, ktoré mu 
predchádzalo. 
K postupu stavebného úradu a k námietkam v odvolaní uvádzame: 
Podľa § 35 ods. l stavebného zákona, územné konanie sa začína na písomný návrh 
účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží 
dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou 
osobou a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam právnických 
osôb a 
fYzických osôb, ktorí prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi 
Strana 4 z 10 
známi. 
Navrhovate!' predloží návrh na územné konanie spolu s dokladmi a dokumentáciou. 
Obsah návrhu na vydanie územného rozhodnutia je obligatórne určený v ustanovení § 3 ods. l 
vyhlášky 
č. 453/2000 z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
Navrhovate!' podal 
dňa 19.06.2017 na stavebný úrad návrh na vydanie územného 
rozhodnutia na predmetnú stavbu spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou tak, 
ako mu to 
uvedené ustanovenie stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky ukladajú. 
Podl'a 
§ 37 ods. l stavebného zákona, podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú 
územné plány obcí a zón. 
Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, 
podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územno plánovacie podklady 
podľa 
§ 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu 
nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä 
skutočnosti získané 
vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom 
zisťovaní. 
Mesto Prešov má platný územný plán mesta schválený mestským zastupiteľstvom uzn. č. 
8/1995 zo dňa 30.1.1995 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorého záväzná časť bola 
vyhlásená VZN 
č. 5/2013 v znení zmeny vyhlásenej VZN č. 1112013 a č. 5/2017. 
Navrhovaná stavba 
"Polyfunkčný komplex Prešov -Sekčov, ul. Magurská a Vihorlatská 
Prešov" na pozemkoch parc. č. KN-C 14308/4,20-27,88, 103,104,106,115,116, 
14310/25,62,34,65 k.ú. Prešov 
je umiestnená podl'a grafickej časti, záväzného výkresu 
č. 2-Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
s 
vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS na ploche s funkčným využitím polyfunkčná 
plocha OV a bývanie. Podl'a záväzného výkresu č. 3. Vymedzenie regulačných celkov sa stavba 
nachádza v 
regulačnom bloku A3 a podľa záväznej časti územného plánu mesta pre umiestnenie 
stavby platí regulatív: 
RL A Územie 
polyfunkčné (funkčne zmiešané) Polyfunkčná zástavba vytvára podmienky 
pre rozvoj minimálne dvoch hlavných funkcií v území. Podiel každej z hlavných funkcií 
v riešenom území musí 
byť minimálne 25 %. 
Podľa projektovej dokumentácie ide o 3 bodové bytové domy a l bytový dom ako 
dostavba k existujúcej radovej zástavbe bytových domov s 9 nadzemnými podlažiami. 
V bytových domoch sa okrem bytov nachádzajú na 2 a 3 NP apartmánové byty 
čiže občianske 
vybavenie. Ide o budovy s hlavnou funkciou bývania a občianskeho vybavenia. Občianske 
vybavenie je v 25% podiele. Zastavanosť pozemku v tomto prípade môže byt' max. 75 % 
a podiel plôch zelene min. 25%. 
Podľa základných údajov charakterizujúcich navrhovanú stavbu 
uvedenú v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie sú tieto podmienky dodržané. 
Na základe vyššie uvedeného navrhovaná stavba "Polyfunkčný komplex Prešov-Sekčov, 
ul. Magurská a Vihorlatská Prešov" na pozemkoch parc. č. KN-C 14308/4,20-27,88, 
103,104,106,115,116, 14310/25,62,34,65 k.ú. Prešov je v súlade s územným plánom mesta 
Prešov, 
čím je splnený základný predpoklad pre jej navrhované umiestnenie v území. 
Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 
predovšetkým z 
hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia 
v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi 
podľa 
odseku l a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným 
technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané 
osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, 
protipožiarne podmienky, podmienky 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné 
podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí 
iným orgánom. 
Strana 
S z 10 
Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí 
stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov a ich 
námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so 
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 
Podľa§ 126 ods. l stavebného zákona, ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov 
chránených predpismi o ochrane zdravia 
ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných 
podmienok, vodách, o ochrane prírodných 
liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, 
o ochrane 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach 
na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, 
o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na 
životné prostredie, o jadrovej 
bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných 
priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o dráhach 
a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej 
energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, 
o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na 
základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu 
podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky 
podľa osobitných predpisov. 
Pod!' a 
§ 
140b ods. l stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto 
zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, 
uplatňujúceho 
záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom 
predpise. Obsah záväzného stanoviska 
je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona 
záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže 
rozhodnúť vo veci. 
Podľa § 140b ods. 2 stavebného zákona, dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať 
požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom 
stanovisku 
je povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje 
svoju pôsobnosť, a· údqj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre 
konanie nasledujúce 
podľa tohto zákona. 
V danom prípade sa k podanému návrhu vyjadrili Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva, 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, 
starostlivosti o vody, odpadov, ochrany drevín, posudzovaní vplyvov na životné prostredie; 
Okresný úradu Prešov, odbor krízového riadenia; SPRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov; O.S.V.O 
comp, a. s.; VSD, a.s.; Slovak telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.; Orange Slovensko a. s.; 
SPP distribúcia a.s.; VVS, a.s.; CondorNet, s.r.o.; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného 
zboru v Prešove, oddelenie požiarnej prevencie; 
UPC BROAD BAND SLOVAKIA, s. r. o.; 
Ministerstvo vnútra 
SR, Centrum podpory Prešov; Ministerstvo obrany SR, agentúra správy 
majetku; Krajské 
riaditeľstvo policajného zboru v Prešove, krajský dopravný inšpektorát; MsÚ 
Prešov, 
odbor dopravy a životného prostredia, odbor hlavného architekta, ODŽP, odbor správy 
majetku, oddelenie mestského majetku, 
Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia. 
Vplyv navrhovanej stavby na okolitú zástavbu a na územie z hl'adiska jeho 
súčasného 
využitia je z objektívneho hľadiska možno posúdiť na základe vyjadrení dotknutých orgánov 
spolupôsobiacich v konani, ktoré sa v konani podl'a stavebného zákona k predloženej projektovej 
dokumentácii vyjadrujú z nimi sledovaných hl'adísk podl'a osobitných predpisov, chrániac tým 
verejný záujem. Vyjadrenia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov spolupôsobiacich 
v konaní neboli záporné ani protichodné a všetky požiadavky z nich plynúce zapracoval 
stavebný úrad do podmienok rozhodnutia. 
Vychádzajúc zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov bolo preukázané, že 
navrhovanou stavbou nebude ohrozený verejný záujem, život a zdravie osôb ani životné 
Strana 6 z 10 
prostredie, nad mieru súčasných pomerov. 
Preto, aby správny orgán v konaní na jednotlivé námietky a pripomienky prihliadal, je 
nevyhnutné, aby tieto smerovali k ochrane subjektívnych práv toho, kto ich podáva. Odvolací 
orgán 
má za to, že v danom prípade neobstojí tvrdenie o tom, že ide 
o ochranu 
práv účastníkov na priaznivé životné prostredie a komfort bývania, pretože tieto práva 
sú v konaní dostatočne chránené prostredníctvom požiadaviek vychádzajúcich z vyjadrení 
a stanovísk dotknutých orgánov pôsobiacich na úseku ochrany životného prostredia. 
Argumenty, že 
sa zhorší komfort bývania, životné prostredie, dôjde k zredukovaniu zelene, 
k zhusteniu dopravy, k nárastu hluku, prachu a dymu, nemá v danom prípade oporu 
vo 
vyjadreniach jednotlivých dotknutých orgánov, ktoré práve z týchto hľadísk chránia verejný 
záujem. 
Podľa § 39 ods. l stavebného zákona, v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad 
územie na navrhovaný 
účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, 
najmä súlad s 
cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých 
stavieb a iných opatrení v územi a predovšetkým 
starostlivosť o životné prostredie včítane 
architektonických a urbanistických hodnôt v územi, a rozhodne o námietkach účastníkov 
konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže 
vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa 
nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia. 
Podľa § 39 ods. 2 stavebného zákona, ak sa územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
alebo územné rozhodnutie o využití územia týka územia, 
vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo 
posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu, l ga) musí obsahovať 
informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konani a záverečnom stanovisku, ak boli vydané. 
Podľa § 39a ods. l stavebného zákona, rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje 
stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, 
určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. 
Umiestnenie stavby 
sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia. 
Podľa § 39a ods. 2 stavebného zákona, v podmienkach na umiestnenie stavby sa určia 
požiadavky 
a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie, 
b) na 
zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s 
okolitým životným prostredím, najmä 
na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane 
odstupov 
od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie stavieb 
osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete technického 
vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, 
na podiel zastavanej plochy a nezastavanej 
plochy zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho 
ne zastavaných plôch. 
c) vyplývajúce z chránených 
častí krajiny alebo z ich blízkosti, 
d) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. 
Stavebný úrad následne po posúdení podaného návrhu z hľadísk uvedených v § 37 
stavebného zákona, vydal rozhodnutie, ktorým navrhovanú stavbu umiestnil s tým, že 
v rozhodnutí 
určil podmienky na splnenie požiadaviek podľa § 39a stavebného zákona 
a rozhodol o námietkach 
účastnikov konania. 
Podľa § 46 ods. l stavebného zákona, projektant vykonáva projektovú činnosť 
a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant 
vypracovaného projektu stavby zodpovedá 
aj za jeho realizovateľnosť. Statický výpočet musí byť 
vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovateľný. Projektant je povinný prizva( na 
vypracovanie 
častí územnoplánovacích podkladov, návrhu územnoplánovacej dokumentácie 
Strana 7 z 10 
alebo projektu stavby ďalších oprávnených projektantov, ak nie je oprávnený niektorú časť 
vypracovať sám. 
Podl'a § 46 ods. 2 stavebného zákona, projektant je povinný v rámci technických, 
funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhovať nové budovy a významne obnovované 
existujúce budovy s využitím vhodných stavebných konštrukcií, alternatívnych energetických 
systémov založených na 
obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, 
regulačných a monitorovacích systémov. 
V danom prípade je projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou -
autorizovaným stavebným inžinierom tak, ako ukladá § 45 stavebného zákona. Projektant podľa 
§ 46 stavebného zákona vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť 
vypracovania projektovej dokumentácie podl'a § 45 ods. 2 stavebného zákona. Projektant 
vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť a je verejnoprávnym 
prvkom, ktorý zodpovedá za plnenie požiadaviek verejných záujmov 
voči stavebnému úradu, 
obci, dotknutým orgánom štátnej správy a požiadaviek na odborný výkon 
činností voči 
verejnoprávnym profesiovým komorám a zmluvným partnerom stavebníka. 
Nie 
je v pôsobnosti stavebného úradu, ani odvolacieho orgánu zasahovať projektantovi 
do jeho 
projekčnej činnosti z hľadiska konštrukčného a technického riešenia predmetnej stavby. 
K námietke odvolatel'ov týkajúcej sa umiestnenia stavby na iných, vhodnejších 
pozemkoch, ktoré má mesto 
Prešov vo svojom vlastníctve, odvolací orgán uvádza, že 
k uvedenému nie je oprávnený sa vyjadriť odvolací orgán, ani stavebný úrad, nakoľko 
predmetom územného konania je posudzovanie predloženého návrhu z hl'adísk uvedených v 
§ 37 stavebného zákona, nie 
určovanie, resp. posudzovanie iných lokalít z hl'adiska možnosti ich 
využitia. 
K námietke týkajúcej sa detského ihriska, odvolací orgán uvádza, že v zmysle sprievodnej 
správy, ktorá 
je súčasťou projektovej dokumentácie z februára 2017, navrhovaná zástavba 
polyfunkčných domov zasiahne existujúce detské ihrisko a prístupový chodník, preto ich bude 
potrebné 
presunúť o niekol'ko metrov severným smerom. Jedná sa teda o demontáž a následnú 
montáž jednotlivých prvkov detského ihriska, nie o jeho likvidáciu. 
Odvolací orgán 
ďalej poukazuje na účel územného konania o umiestnení stavby, ktorým je 
na základe poznania územia, platnej územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacích 
podkladov, alebo iných podkladov 
určenie stavebného pozemku, umiestnenie stavby na ňom 
a určenie podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, 
s prihliadnutím na záujmy chránené osobitnými predpismi. Je potrebné 
zdôrazniť, že ide o 
návrhové konanie, v ktorom sa z vyššie uvedených 
hľadísk podaný návrh posudzuje. 
Opätovne 
zdôrazňujeme, že návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby 
bol z 
hľadiska jednotlivých záujmov chránených osobitnými predpismi posúdený vyjadreniami 
a stanoviskami dotknutých orgánov, ktoré boli súhlasné. 
Podľa § 3 ods. 5 zákona o správnom konaní, rozhodnutie správnych orgánov musí 
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní 
o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 
Podľa § 46 správneho poriadku, rozhodnutie musí byť vydané v súlade so zákonmi 
a ostatnými právnymi predpismi, musí 
ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo 
spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 
Strana 8 z 10 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, nezistil v napadnutom rozhodnutí ani v konaní, ktoré mu predchádzalo také nedostatky, 
pre ktoré by 
sa rozhodnutie muselo považovať za nesprávne a muselo sa preto zmeniť alebo 
zrušiť. 
Vychádzajúc z takto zisteného stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Toto rozhodnutie je v zmysle § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
k o 
n e č n é a nie je možné proti nemu podať odvolanie. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
/ 
.Au eu 0t.i{_)J YJ 
Ing. Andrea Marcinková j 
vedúca odboru 1 
Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov, zároveň 
bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Prešov "Úradná tabul'a", na úradnej tabuli 
mesta 
Prešov a na webovom sídle mesta Prešov, ak ho má zriadené. 
Na vedomie: 
O l. EKO PRIM s.r.o., Strojnícka 17, 080 Ol Prešov, vz. Stavoprojekt s. r. o., Jarko vá 31, 080 O l 
Prešov 
02. MsÚ 
Prešov-odbor správy mestského majetku, odd. MM, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
03. MsÚ 
Prešov-odbor hlavného architekta mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
04. MsÚ Prešov, 
odbor D, ŽP, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
05. 
MsÚ Prešov, odbor organizačný, odd. KS, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
06. 
Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov 
07. 
KR PZ SR, KDI Prešov, Pionierska 33, 080 Ol Prešov 
08. Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov (všetky 
zložky) 
09. Spravbytkomfort, a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
l O. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove, Hollého 5, 080 O l Prešov 
ll. OR HaZZ Prešov, Požiarnicka l, 080 Ol Prešov 
12. Okresný úrad Prešov, odbor KR, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
13. VVS, a.s. Závod Prešov, Kúpel'ná 3, 080 Ol Prešov 
14. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,040 Ol Košice 
15. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
17. 
Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov 
18. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
Strana 9 z 10 
19. Technické služby mesta Prešov, a.s., Bajkalská 33,080 Ol Prešov 
20. ORANGE Slovensko, a. s., Metodova 8, 825 17 Bratislava 
21. 
O.S.V.O. comp., a.s., Strojnícka 18, 080 Ol Prešov 
22. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 
115,080 Ol Prešov 
23. 
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
24. Ing. Stanislav 
Kahanec-predseda výboru v MČ č. 7, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
25. Mesto Prešov-stavebný úrad, Hlavná 73, 080 O l Prešov (ku žiadosti o SP) 
26. Mesto 
Prešov-stavebný úrad, Hlavná 73, 080 O l Prešov-so zaslaním spisového materiálu 
po nadobudnutí právoplatnosti 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru výstavby 
a bytovej politiky 
č. OU-PO-OVBP2-2018/024297/60146/ŠSS-DM zo dňa 14.06.2018 na 
úradnej tabuli Okresného úradu 
Prešov, Námestie mieru 3, 080 O l Prešov. 
V 
. d" i'1. 6'. )off 
yvesene na: ...................... . 
Okresný úrod Prešov 
odbm výstavby a bytovej politiky 
Námostie mieru 3 
J OS 1 92 Prešo•; 
IO" l:""'~. :t%::-;,.,.~1 . '· 
odtlačok pečiatky 
a podpis oprávnenej osoby Zvesené 
dňa: ........................ . 
O~resný úrad Prešov 
•JIJOI' výstavby a bylovaj politiky 
Nám~stie mieru 3 
081 92 Prešov 
-1-
odtlačok pečiatky 
a podpis oprávnenej osoby 
Strana 10 z 10 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)