Rozhodnutie o umiestnení stavby: Polyfunkčný komplex,Prešov-Sekčov, ul. Magurská a Vihorlatská v Prešove.

Rozhodnutie o umiestnení stavby

08.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
Mesto Prešov 
Primátor mesta 
080 01 Prešov 
Prot. č.: SU/2017/10678-Se V Prešove dňa: 9. 2. 2018 
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
Rozhodnutie o umiestnení stavby 
oznámené 
podl'a 
§ 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon"), v znení jeho noviel 
Navrhovate!': 
verejnou vyhláškou 
EKOPRIM, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov v zastúpení 
Stavoprojekt s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Prešov 
na 
základe splnomocnenia 
(ďalej len navrhovate!') podal dňa 19. 06. 2017 návrh na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení 
stavby: 
Polyfunkčný komplex,Prešov-Sekčov, ul. Magurská a Vihorlatská v 
Prešove 
na pozemkoch parc. č. 
KN-C 14308/4, 14308/27, 14308/26, 14308/25, 14308/24, 14308/23, 
14308/22, 14308/12 14308/8, 14308/20, 14308/21, 14308/88, 
14308/103, 14308/104, 14308/106, 14308/115, 14308/116, 14310/25, 
14310/62, 14308/25, 14310/34, 14310/62, 14310/65 k. ú. Prešov 
V kat. úz. Prešov 
Pozemok parc. č. KN-C KN C 14308/27, 14308/26, 14308/25, 14308/24, 
14308/23, 14308/22, 14308/21,14310/34, 
k. ú. Prešov je vo vlastníctve: EKOPRIM 
s.r.o., Strojnícka 17, 08001 Prešov-Výpis z LV č. 8386 
Pozemky parc. č. KN-C KN C 14308/12 14308/8, 14308/20, 14308/88, 
14308/103, 14308/104, 14308/106, 14308/115, 14308/116, 14310/62, 14310/25, 14310/62, 
14310/65, 14308/4 
k. ú. Prešov kat. úz. Prešov sú vo vlastníctve: Mesto Prešov -
Výpis z 
L V 
č. 6492 
Investor stavby je povinný po správoplatnení uvedeného rozhodnutia 
o umiestnení 
stavby majetkoprávne vysporiadať pozemky, na ktorých je stavba 
umiestnená t.j. ku stavebnému konaniu 
musí stavebník preukázať, že má 
k uvedeným 
pozemkom vlastnícke alebo iné právo podl'a § 139 odst. 1 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení 
príslušných noviel. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podl'a § 117 zák. 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej len stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podl'a 
§37 stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podl'a §39 a 
§ 39a 
stavebného zákona a vykonávacích 
vyhlášok 
2 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
"Polyfunkčný komplex,Preaov-Sek
ov, ul. Magurská a Vihorlatská v Prešove" 
Stavba "Polyfunkčný komplex, Prešov-Sekčov, ul. Magurská a Vihorlatská v 
Prešove ,na pozemkoch parc. č. KN-C 14308/4, 14308/27, 14308/26, 14308/25, 14308/24, 
14308/23, 14308/22, 14308/12 14308/8, 
14308/20, 14308/21, 
14308/88, 
14308/103, 14308/104, 
14308/106, 
14308/115, 14308/116, 14310/25, 14310/62, 14308/25, 14310/34, 14310/62, 14310/65 k. 
ú. Prešov, ako je zakreslené v koordinačnej situácií, ktorú v mierke M=1 :500 
vypracoval Ing. arch. Ján Krasnay, autorizovaný architekt, reg. č.: 2044 AA. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
1. Navrhovaná funkcia stavby je v súlade s platným územným plánom mesta Prešov 
v znení Zmien a doplnkov 2015, ktorý bol schválený Mestským zastupitel'stvom 
mesta 
Prešov dňa 28.6.2017 uznesením č. 724/2017,jeho záväzná časť bola 
schválená uznesením č. 725/2017 a vyhlásená VZN mesta Prešov č. 5/2017, 
ktoré nadobudlo účinnosť 24.7.2017, ktoré sú súčasťou plochy funkčne určenej 
ako polyfunkčné plochy bývanie -občianska vybavenosť pre ktorú platia 
regulatívy RL A 
a 
RL A.3. 
2. Msú Prešov, odbor hlavného architekta mesta, odd. územného plánovania 
súhlasí s umiestnením navrhovanej stavby podl'a predloženej dokumentácie 
v 
zmysle stanoviska pre územné rozhodnutie zo dňa 04.12.2017 pod č. 
OHAM/5170/2017 a žiada doplniť chodník k detskému ihrisku od novo 
navrhovaných vežových domov, 
pričom je nevyhnutné majetkoprávne 
vysporiadať pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré sú dotknuté predmetnou 
stavbou a 
prehodnotiť využitie strechy partera nad parkovacími miestami medzi 
vežovými domami. 
3. Msú Prešov, odbor dopravy a životného prostredia ako cestný správny orgán pre 
miestne a 
účelové komunikácie vo svojom stanovisku č. ODŽP-5078/2017zo dňa 
11. 12. 2017, ktorý súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a zároveň súhlasí 
so zriadením vjazdu z miestnej komunikácie na Magurskú ulicu za účelom 
dopravného napojenia obslužnej jednopruhovej komunikácie s výjazdom na ul. 
Vyhorlatskú. 
ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY: 
SO 01 -Polyfunkčný dom A 
SO 02-Polyfunkčný dom B 
SO 03 -Polyfunkčný dom C 
SO 04 
-Polyfunkčný dom D 
SO 05 -Cesty a spevnené plochy 
SO 
06 -Vonkajší rozvod pitnej a požiarnej vody 
SO 07-Dažďová kanalizácia, ORL 
SO 08 
-Splašková kanalizácia 
SO 09 
-Rozšírenie distribučnej NN siete 
SO 1 O -Odberné elektrické zariadenia 
SO 11 -Verejné osvetlenie 
SO 12-Teplovod 
SO 
13 -Slaboprúdové rozvody 
SO 14-Terénne a sadové úpravy 
SO 15-Hromadné garáže 
3 
Stavebný pozemok je rovinatý, nezastavaný a nachádza sa mimo hraníc 
zosuvné 
ho územia l ZaD ÚPN SÚ Prešov 2010/. Z východnej, severnej a južnej 
strany 
sa nachádza zástavba bytových domov, preto lokalita je optimálna na taký 
druh stavby. 
Severo\iýcfioďriým -ol<räjom pozemKu pľel5iehajú-lrasy-in~i>iierskyc>i siefi:da~'ä-vá -----· 
kanalizácia, vodovod, podzemné NN vedenia a oznamovacie vedenia. 
Požiadavky na 
celkové urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie stavby 
Z hl'adiska urbanistického riešenia je novostavba navrhovaná tak, aby bola v súlade 
s okolitou zástavbou s rešpektovaním dopravnej infraštruktúry a ostatných danosti 
terénu a prostredia. Urbanizmus v maximálnej možnej miere 
zhodnocuje plochu 
pozemku, pri zachovaní primeraných a požadovaných odstupov stavby 
od okolitých 
pozemkov , stavieb a komunikácii. 
Z hl'adiska architektonicko výtvarného je navrhovaná jednoduchá hmotovo 
priestorová kombinácia štyroch 
deväťpodlažných bytových domov s plochou 
strechou a parkovacími miestami. 
Dispozične prevádzkové riešenie polyfunkčných domov sú vzhl'adom na príl'ahlú 
komunikáciu navrhované 
aj "bezbarierové" vstupy do bytových domoch. Na 
hlučnejšiu stranu objektu sú orientované hlavne komunikačné a pomocné priestory 
bytov, s minimalizovanými 
vel'kosťami okenných otvorov. 
Na 1 NP v bytových domoch sú navrhované vstupné priestory, technické miestnosti, 
byty pre imobilných, 
kočikáreň, elektromerňa. Na 2.-3. NP sú navrhované apartmány 
a 4.-
9. NP sú navrhované jedno a dvojizbové byty, garsónky a spoločné priestory. 
V dotknutom území bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum a bolo 
zrealizovaných 
šesť vrtaných sond l V741, V742, V743, V744, V745 a V746/ -
Konštrukcie stavby z hl'adiska 
náročnosti hodnotíme ako náročné. Vzhl'adom na 
charakter stavby ako aj konštrukčné usporiadnie nosných konštrukcií bytových 
domoch je predpoklad založenia 
na vŕtaných pilótach priemeru 500mm, dÍžky 1 0,0 
m 
a základových železobetónových trámoch šírky 
500 mm, pod ktorými je potrebné 
zhotoviť podkladný betón. 
Pred začiatkom projektových prác je nevyhnutné zrealizovať podrobný 
inžiniersko-geologický prieskum, 
na základe ktorého bude spôsob založenia objektu 
aktualizovaný. 
Po zrealizovaní stavby bude pril'ahlé okolie dotknuté výstavbou upravené v zmysle 
projektu terénnych a sadových úprav v súlade s okolitým prírodným prostredím. 
Emisie 
znečisťujúcich látok do ovzdušia 
Počas výstavby budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných 
a stavebných mechanizmov, ktoré budú 
realizovať stavebné práce pre jednotlivé 
objekty, ako 
aj prachové emisie z dočasných výkopov a terénnych úprav. Úroveň 
týchto emisií bude nízka a tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvatel'stvo ani 
prírodné prostredie. 
Hlukové 
emisie 
Počas výstavby budú mierne zvýšené aj hlukové emisie v lokalite stavby, v jej 
bezprostrednom okolí, ktoré budú 
súvisieť s dopravnými a stavebnými 
mechanizmami. Tento hluk nebude vel'ký a neovplyvní výraznejšie okolité prostredie 
a obyvatel'stvo. 
Stavba nebude po ukončení a uvedení do prevádzky zdrojom 
výraznejších nadlimitných emisií hluku. 
Odpadové 
látky 
Počas výstavby budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované v súlade s 
platnou legislatívou 
.. 
4 
Odpadové látky z výstavby predstavujú najmä prebytočnú zeminu, vybúrané 
betónové podkladové vrstvy komunikácií a frézovaný asfaltový betón a rôzne sutiny. 
Výkopová zemina bude v maximálnej miere využitá pri terénnych úpravách. 
V prípade, 
že sa na základe spresnenia bilancie množstva výkpp_ov a násypov 
v priebehu realizácie stavby preukáže potreba likvidácie nevyužitej zeminy mimo 
areál stavby, bude odvezená 
na miesto, ktoré zabezpečí dodávate!' (investor) stavby. 
Rovnako budú 
na určenú skládku stavebného odpadu (resp. miesto recyklácie) 
odvezené odpady zo stavby. Dodávate!' stavby dokladovaním preukáže spôsob 
likvidácie stavebného odpadu v rámci 
kolaudačného konania v súlade s príslušnými 
legislatívnymi požiadavkami. 
Všetky odpady, vznikajúce 
počas realizácie stavby, budú likvidované v zmysle 
platnej legislatívy (Zákon o odpadoch 
č.79/2015 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 
Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláška č. 365/ 
2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov). 
Preprava stavebných konštrukcií, hmôt a materiálov bude po štátnych cestách 
a miestnych komunikáciách, ktoré vyhovujú preprave 
za každého počasia. 
Prebytočná zemina z výkopových prác a stavebná suť z vybúraných konštrukcií bude 
odvezená 
na riadenú skládku, ktorú zabezpečí investor najneskôr do termínu 
odovzdania staveniska. Odvozová 
vzdialenosť je predpokladaná do 5 km. 
Riešenie dopravy-spevnené plochy a terénne úpravy 
Dopravné napojenie navrhovaného polyfunkčného komplexu bude zo strany vjazdu 
na miestnu komunikáciu ul. Magurská. Zo strany výjazdu bude na miestnu 
komunikáciu 
na východnej strane OC MAX. Navrhovaná prístupova komunikácia 
bude jednosmerná v celej jej dÍžke v kategórií 
MO 5,5/30-C3.Rozmery navrhovaných 
kolmých parkovacích miest budú 
5,0 x 2,5 m. Rozmery parkovacieho miesta pre 
telesne postihnutých budú 
5,0 x 3,5 m. Celkovo je navrhovaných 89 parkovacích 
miest pre byty, 
pričom 52 z nich bude krytých medzi bytovými domami. Počet 
parkovacích miest je navrhovaný podl'a STN 73 611 O. 
Pred polyfunkčným komplexom aj za ním sú navrhované komunikácie pešie. Ich 
šírka sa pohybuje od 1,5 m do 3,5 m. 
Konštrukčné vrstvy prístupovej komunikácie : 
asfaltový betón strednozrný .............................................................. 
50 mm 
asfaltový betón hrubozrný ................................................................ 
70 mm 
štrkodrva ........................................................................
................. 
200 mm 
štrkopiesokfr.0-32 ........................................................................
... 
160-200 mm 
spolu: 
480-520mm 
Konštrukčné vrstvy parkoviska: 
betónová dlažba ............................................................ 
80 mm 
pieskové lôžko ................................................................ 
30 mm 
štrkodrva ...................................................................... 
200 mm 
štrkopiesok 
fr.0-32 ........................................................ 150 mm 
spolu: 
470-51 O mm 
Ohraničenie prístupovej komunikácie a prípadne chodníka a parkoviska bude 
vyvýšeným betónovým cestným obrubníkom 
ABO 2-15 vyvýšením o 
8 
cm. V 
úsekoch napojenia kolmých parkovacích stojísk bude zapustený záhonový obrubník 
500/150/50 mm. Jednotlivé stojiska na parkoviskách sa oddelia pásikom dlažby 
červenej farby. 
5 
Priečny sklon bude jednostranný v hodnote 2 %. Odvodnenie prístupovej 
komunikácie a parkoviska je uvažované do navrhovaných 
uličných vpustí so 
zaústením do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Odvodnenie pláne je uvažované 
pozdÍžnou drenážou. 
Ná-vrtr d6praviién6znäčeffia sa-Urobí pod l' a výkre-su situáCie. 
Úprava nespevnených plôch: 
Nespevnené plochy 
sa upravia, zahumusujú a zatrávnia. V zeleni za bytovými 
domami 
sa vysadia aj vzrastlé stromy a kríky. 
Terénne a Sadové úpravy 
Predmetné územie je zatrávnené, náletová vysoká zeleňou, ktorá je neošetrovaná a 
nízka 
zeleň je zanedbaná. 
Návrh sadových úprav: 
PO ukončení hlavných stavebných objektov bude sadovnícky doriešená. Časť 
pôvodnej vzrástlej zelene bude zachovaná a kompozične doplnená drevinami 
a krami. Kompozícia navrhovanej zelene bude 
mať aj izolačnú funkciu. Po 
dobudovaní peších 
ZÁSOBOVANIE TEPLOM 
Ako zdroj tepla bude slúžiť centrálna kotolňa CK-ll Prešov, kde sa do objektov z 
teplovodného kanála 
zrealizuje potrubný predizolovaný systém zo zaústením do 
strojovne umiestnenej na l. NP, kde bude prevedené meranie spotreby tepla. 
ZÁSOBOVANIE PLYNOM 
V novostavbách polyfunkčného komplexu bytových domoch sa bude plyn využívať 
na prípravu jedál v bytových jednotkách. Napojenie domu na verejný plynovod sa 
uskutočni podl'a požiadaviek SPP. STL plynová prípojka bude v zemi od bodu 
napojenia až 
po plynomery umiestnené na fasáde objektu. Meranie plynu pre nové 
b.j. bude podl'a požiadavky 
SPP a.s. plynomermi G2,5 pre každú bytovú jednotku 
samostatne 
na verejne prístupnom mieste -na fasáde objektu pred jednotlivými 
vstupmi. 
Vnútorný plynovod. 
Rozvod plynu v objekte je z rúr 
oceľových čiernych závitových spojovaných 
zvarovaním 
ak. materiálu 11 353.0. Potrubie vedené po fasáde je nutné uzemniť. 
Potrubie prechádzajúce murivom uložiť do chraničky, konce zaizolovať konopným 
povrazcom z vnútornej strany 
zaistiť plynotesnou izoláciou. 
Potrubie vedené pod stropom a po fasáde zavesiť na strmeňoch. Vzdialenosť 
strmeňov Je pre DN 20 a 252m , pre DN 32 2,5m a pre DN 60 5,0m. 
Potrubie 
vedené po fasáde bude prekryté plechom s odvetrávacimi mriežkami na 
každom podlaží. Pri rozvode plynovodu sa musí dodržať vzdialenosť od ostatných 
inštalácie min. 2 cm. 
Potrubie je vyspádované smerom k vonkajšej prípojke a 
k 
spotrebičom. /0,2%/ 
VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA 
Predmetom tejto správy je návrh technického riešenia vzduchotechnických zariadení 
v navrhovanom objekte a 
to v jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie budú 
navrhované a dimenzované 
na základe požiadaviek príslušných hygienických 
predpisov a smerníc pre projektovanie . 
Vzduchotechnické zariadenia budú navrhované v nasledovných priestoroch 
Sociálne a hygienické zariadenia 
(ODV 1 O x/h) 
1.NP až 3.NP-bytová časť 
Kuchyne (ODV-2 až 4 x/h), Hygienické zariadenia-kúpelne (ODV 10 x/h), 
6 
Zariadenia označené ODV-budú vybavené na občasné odvetranie (odvod vzduchu). 
Vzduchotechnické zariadenia budú navrhované z typových prvkov dostupných 
na 
.tuzemskom trhu v čase spracovania projektovej dokumentácie. Ako 
vzduchotechnické zariadenia pre vetranie a tiež odvetrávanie budú použité 
vzduchotechnické jednotky a ventilátory 
zabezpečujúce potrebnú úpravu a dopravu 
vzduchu. Tieto vzduchotechnické zariadenia budú napojené 
na príslušné potrubné 
rozvody pre nasávanie, prívod, odvod a výtlak vzduchu. V potrubí budú osadené 
príslušné elementy na reguláciu, protipožiarnu ochranu a tlmenie hluku. Rozvod 
upraveného vzduchu bude prevedený potrubím sk. 
l. a distribúcia vzduchu bude 
prevedená pomocou 
distribučných elementov osadených na príslušnom potrubí. 
UMELÉ 
OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY 
BLESKOZVOD 
Výstavba rieši štyri deväť podlažné polyfunkčné domy, v ktorých budú umiestnené 
samostatne bytové jednotky t.j. apartmány a garzónky. Na prípravu teplého jedla t.j. 
na varenie sa bude používať el. šporák. Byty s el. šporákom sú kategórie 81. 
Ostatné byty 
sú kategórie A, v ktorých sa el. energia bude používať na osvetlenie a 
napojenie prenosných 
el. spotrebičov na zásuvky, pričom príkon žiadneho spotrebiča 
nepresiahne 2kW. 
V rámci tohoto dielu sú riešené rozvody umelého osvetlenia, zásuvkovej inštalácie, 
napojenie 
rozvádzačov v objektoch, riešenie uzemnenia objektu a ochrany pred 
atmosférickým prepätím. Slaboprúdové a oznamovacie rozvody (rozvod 
TV signálu, 
telefónu a domáceho telefónu sú spracované v samostatnom dieli 
SLP -
slaboprúdy). 
SLABOPRÚDY 
Slaboprúdy v polyfunkčnom komplexe navrhujeme v dvoch alternatívach : 
1.alternátiva : 
napojenie objektu na verejnú TF 
sieť metalickým káblom 
osadením paraboly na strechu 
polyfunkčného dom pre príjem televíznych 
programov. 
2.alternatíva: 
v rámci navrhovaných rozvodov riešenie vnútorných rozvodov štruktúrovanou 
kabelážou pre optickú prístupovú 
sieť . Týmto spôsobom budú poskytnuté služby -
príjem televízneho programu, internetovej služby a hlasovej služby ( telefón) 
v 
spoločnom rozvode. 
3. Návrh domáceho dorozumievacieho systému . 
Telefónne rozvody 
Napojenie sa urobí telekomunikačným káblom vo výkope a podmienky určí 
prevádzkovate!' TF siete. 
Domáci dorozumievací systém . 
Domáci dorozumievací systém bude tvoriť domáce telefóny, elektrický vrátnik, 
elektrický zámok. 
Pri vstupe do jednotlivých schodísk polyfunkčného domu bude 
osadený elektrický vrátnik s 
tlačidlovým tablom podl'a počtu bytov a elektrickým 
zámkom .Rozvod domáceho dorozumievacieho zariadenia bude napájaný zo 
sieťového napájača, ktorý bude osadený v rozvádzači spoločnej spotreby 
schodiska 
.. Stúpací rozvod a rozvod k jednotlivým bytom bude káblom SYKFY. 
Domáci telefón bude osadený v chodbe jednotlivých bytov. 
ZDRAVOTECHNICÉ INŠTALÁCIE 
7 
KANALIZÁCIU navrhujeme ako delenú, oddelene splaškové a dažďové vody. 
SPLÁŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
Splaškové 
vody z objektu sú odvádzané gravitačne /samospádom/ do kanalizačnej 
prípojky a ďalej do verejnej kanalizácie. 
--DAŽI)O\/A KANALIZÁCIA----
Sa vybuduje na odvedenie dažďových vôd zo striech bytových domoch, z parkovísk 
a komunikácií so zaústením do 
odlučovača ropných látok a následne do verejnej 
kanalizácie. 
STUDENÁ 
VODA 
Zásobovanie 
objektu studenou vodou bude prípojkou DN 160. Potrubie pre rozvod 
studenej vody 
použiť PE. Pre rozvod k hydrantom ocel'ové, závitové, pozinkované. 
Meranie studenej vody bude vodomerom v 
inštalačnej šachte v bytovom jadre. 
Protipožiarne bude objekt 
zabezpečený hadicovými navijakmi. 
POŽIARNÝ VODOVOD 
Pre 
zabezpečenie požiarnej ochrany budú na verejnom vodovode osadené 
podzemné požiarne hydranty 
Ich rozmiestnenie musí zodpovedať požiadavkám vyhl. 
MV 
SR č. 699/2004. 
TEPLÁ ڎITKOV 
Á VODA 
TUV bude dodávaná z centrálnej kotolne do polyfunkčného bytového komplexu. 
ZÁSOBOVANIE VODOU 
Vychádza z návrhu zástavby daného územia, ktorú tvoria štyri 9-podlažné 
polyfunkčné domy. Bod napojenia bude na verejný vodovod DN 150 situovaný v ul. 
Magúrskej, kde sa zriadi verejný rozvod DN 160 vedeného v chodníku. 
Vodovodné 
prípojky 
Bytové domy budú napojené vodovodnými prípojkami na verejný vodovod. Meranie 
sa 
zabezpečí osadením vodomernej zostavy v technickej miestnosti bytových 
domoch. Napojenie 
sa zrealizuje pomocou navŕtavacieho pásu. 
Potreba požiarnej 
vody 
Požiarna voda bude zabezpečená novovybudovanými požiarnymi hydrantmi. Ich 
poloha je vyznačená v situácii vo výkresovej časti. 
ODKANALIZOVANIE 
Komplexu bytových domoch bude jednotnou aj dažďovou kanalizáciou zaústenou do 
kanalizácie 
DN600 v Magurskej ulici. 
Napojenie 
na verejnú kanalizáciu sa navrhuje v dvoch bodoch -zvlášť jednotná 
kanalizácia a 
zvlášť dažďová kanalizácia z odlučovača ropných látok. Jednotná 
sústava kanalizácie bude o priemere 
DN 300 a zaústi sa do zberača DN 1600. 
ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 
SO 
14-Kábelová NN prípojka 
Po konzultácii na VSD a.s. Košice je napojenie na nn sieť je v súčasnosti možné 
z trafostanice 
na ul. Magúrska novým vývodom vo výkope smerom k polyfunkčným 
domom a vedenie preslučkovať cez nove istiace a rozpojovacie skrine pri nových 
bytových domoch a 
ukončiť v trafostanici B9 na ul. Vihorlatská. 
Meranie spotreby bude v každom bytovom dome sustredené do miestnosti 
NN 
rozvodne v skupinovom elektromerovom rozvádzači. Každý bytový dom sa napoji na 
Distribučnu NN sieť z istiacich a rozpojovacích skríň v zmysle spracovaného 
projektu. 
SO 17-Verejné osvetlenie 
Navrhované rozvody: podzemné káblové káblom 
1-AYKY-J 4x16 mm
2. 
8 
Počet navrhovaných svietidiel : 9 ks 
Tento objekt rieši návrh osvetlenia jednosmernej komunikácií a chodníkov v areáli 
komplexu bytových domoch LED svietidlami 
na stožiaroch výšky 6m. Navrhnutých je 
celkom 
9ks svietidiel a . 9ks stožiarov verejného osvetlenia .. Navrhované verejné 
osvetlenie 
sa napojí na jestvujúci rozvod VO na vzdušnom vedení na ul. Magurská 
cez prechodovú skrinku 
SPPO. Rozvody sú riešené káblom AYKY-J 4x16 mm
2 
uloženým v zemi v pieskovom lôžku. 
4. Navrhovate!', resp. stavebník je povinný prijať opatrenia na zabezpečenie stavby 
a staveniska, vrátane prístupových komunikácií, aby pri realizácii stavby (presun 
staveniskovej mechanizácie, materiálov, zeminy, ) nedošlo 
ku spôsobeniu 
škôd 
na vedl'ajších nehnutel'nostiach. 
5. Mesto Prešov v zastúpení Msú Prešov, odbor správy mestského majetku súhlasí 
s vedením a uložením inžinierských sietí 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta za 
dodržania nasledovných podmienok: 
• Stavebník pre vydania stavebného povolenia je povinný majetkoprávne 
usporiadať pozemky vo vlastníctve mesta , ktoré budú predmetnou stavbou 
dotknuté. 
• K stavebnému konaniu je stavebník povinný doložiť zmluvu o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí. 
• Stavebník je povinný do vydania kolaudačného rozhodnutia prístupové 
komunikácie , parkoviska a terénne úpravy odovzda bezodplatným prevodom 
do majetku mesta a 
predložiť uzatvorenú zmluvu o zriadení vecného bremena 
pre uloženie inžinierskych sieti. 
• Stavebník porealizačné zameranie priebehu realizovaných sietí za účelom 
zakreslenia do digitálnej mapy mesta odovzdá v digitálnej forme na odbor 
hlavného architekta mesta. 
6. Objekt SO 01 -SO 04 Polyfunkčné domy A-D 
Budú umiestnené 4 deväť podlažné vežové domy a z toho jeden bude 
pokračovať v radovej zástavbe od bytového domu na ul. Vihorlatská 23 na 
pozemkoch parc. č. KN-C 14308/27, 14308/25, 14308/23, 14308/21 v súlade so 
situáciou -odstupové vzdialenosti vypracovanej v mierke M=1 :500 a to 
nasledovne: 
• Polyfunkčné domy "A"-"C" budú umiestnený nasledovne: 
-južne 
priečelie polyfunkčných domoch bude umiestnené rovnobežne 
s priebehom hranice jestvujúceho chodníka a to minimálne 
21,30 m od 
jeho hranice pozemku parc. č. KN-C 14308/106, 
západne priečelie polyfunkčného domu "A" bude umiestnené 15,50 m od 
hranice pozemku parc.č. 14308/20, 
vzdialenosť medzi polyfunkčnými domami "A -C" bude 15,50 m 
a 
vzdialenosť medzi polyfunkčným domom "C-D" bude 27,97 m 
polyfunkčný dom "0" bude umiestnený, tak aby realizáciou pokračoval v 
radovej zástavbe 
od bytového domu na ul. Vihorlatská 23. Pri styku 
s jestvujúcim bytovým domom 
na Vihorlatskej 23 a novovybudovaným 
polyfunkčným domom budú objekty oddelené dilatačnou špárou. 
7. Súčasťou dokumentácie bola predložená správa posúdenia preslnenia bytov 
Sekcie 1+81334 a 1+81331 v bytovom dome C74 stavby 7 
na Vihorlatskej ulici 
21,22 v Prešove, ktorú vyhotovil 
Ing. arch. Viktor Tkáčik, autorizovaný architekt, 
ktorý 
vo svojej správe konštatuje, že z dôvodu navrhovanej stavby "Prešov-
9 
Sekčov, bytový komplex bytových domoch A,B,C,D" podl'a dokumentácie pre 
územné rozhodnutie preslnenie vyhovuje. 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na povinnosť podl'a § 53 
písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. a to, že je potrebné požiadať RÚVZ so sídlom 
-------v-Pre-šove-o súnlas ku l<olaud~icii predmémejse~útby, -~i'loo'\1ydariie -záväznéhO--
stanoviska v 
zmysle 
§ 13 odst. 3 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.i. 
9. Stavebník je povinný do doby kolaudácie dokladovať kvalitu pitnej vody 
z každého bytového domu v zmysle 
NV SR č. 354/2003Z.z a riešiť miestnosť na 
upratovacie pomôcky s výlevkou, sklad čistej a špinavej bielizne v dome "D" 
a samostatne vstupy do ubytovacieho zariadenia/apartmány/. 
1 
O. Navrhovate!' sa upozorňuje na platnosť Vyhlášky MZ SR č. 237/2009Z.z., ktorou 
sa mení a dopÍňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o pripustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí. 
PD pre stavebné povolenie, ako i návrh opatrení a samotnú realizáciu 
stavby je potrebné 
vypracovať v súlade s touto vyhláškou. 
11. Objekt 
SO 05-Komunikácie a vonkajšie parkoviská 
Bude umiestnený 
na pozemkoch parc. č. KN-C 14308/26, 14308/24, 14308/22, 
14308/12 
v súlade so situáciou-Komunikácie a spevnené plochy vypracovanej 
v mierke 
M=1 :500 a to nasledovne: 
-
Umiestňované prístupové komunikácie umožnia prístup k polyfunkčným 
domom z jestvujúcej ulice Magurská a prístup na parkoviska. Jestvujúce ulice 
Magurská a Vihorlatská budú hlavnými komunikáciami, umiestňovaná 
jednosmerná komunikácie bude vedl'ajšia. Podl'a dopravno-urbanistického 
riešenia budú komunikácie zaradené do 
funkčnej triedy C3 s funkciou 
obslužnou, kategórie 
MO 5,5/30 so šírkou jazdného pruhu 2,75 m. 
Prístupová komunikácia bude jednosmerná, ktorá bude napojená z ulice 
Magurská a vyústenie 
na ul. Vihorlatská, umiestnená v južnej časti bytového 
súboru, 
na pozemkoch parc. č. KN-C 14308/12. 
Parkovanie pre obyvatel'ov a návštevníkov bude zabezpečené na parkovacích 
plochách umiestnených pred južným 
priečelím polyfunkčných domoch "A-C" 
a medzi polyfunkčnými domami "A-C" budú hromadné garáže, ktoré budú 
prekryté z 
ocel'ovej konštrukcie, na ktorých budú uchytené výplňové 
konštrukcie s popínavými rastlinami. Parkoviska budú dopravne napojené na 
novovybudovanú jednosmernú ulicu. Bude tu umiestnených 89 parkovacích 
miest 
+ 4 parkovacie miesto pre imobilných občanov. Rozmery stojísk budú 
5,0x2,5 m, pre vozidlo telesne postihnutých 5,0x3,5 m. 
-Celkový počet parkovacích miest na úrovni terénu bude 89 z navrhovaných 98 
parkovacích miest. Ďalších 9 parkovacích miest je možne využiť z už 
zrealizovaných parkovacích miest v rámci výstavby Bytového domu 71 b.j. na 
pozemku parc.č. 14308/116 
Výškové nesenie umiestňovaných prístupových komunikácií bude 
prispôsobené napojeniu 
na existujúce ulice Magurská a Vihorlatská 
výškovému osadeniu 
polyfunkčných domoch. 
Odvodnenie komunikácií bude zabezpečené priečnym a pozdÍžnym sklonom 
a odvedením vôd do 
uličných vpustov a odvodňovacích žl'abov napojených 
cez 
odlučovač ropných látok do kanalizácie. Odvodnenie pláne komunikácií 
bude 
zrealizované vyspádovaním vrstvy štrkopiesku do pozdÍžnej drenáže 
zaústenej do 
uličných vpustov. 
12. PD na objekt SO 05 je potrebné vypracovať projektantom na dopravné stavby. 
V rámci tohto PD je potrebné vyhodnotiť vplyv dynamických účinkov z dopravy na 
jestvujúcu zástavbu bytových domov na uliciach Magúrska a Vihorlátska. 
10 
13. Ku stavebnému konaniu je potrebné spracovať PD dočasného dopravného 
značenia a PD trvalého dopravného značenia. V tejto časti PD je potrebné 
navrhnúť aj bezpečnostné opatrenia týkajúce sa ochrany obyvatel'ov pril'ahlých 
bytových domoch a návštevníkov OC MAX v 
v 
Prešove. 
14.1nvestor 
stavby sa upozorňuje, že po vydaní stavebného povolenia musí požiadať 
Msú Prešov -odbor dopravy, ŽP o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie 
miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene. 
15.Z hl'adiska narábania s komunálnym odpadom stavebník dorieši umiestnenie 
nádob 
na zvoz komunálneho odpadu a prístup pre zberové vozidlo, ktorého dÍžka 
je cca 
9,0 m a výška 2,4 m. Doporučený počet nádob pre zber komunálneho 
odpadu, pre zmesový 
KO a pre separovaný zber KO dohodnúť s Technickými 
službami mesta 
Prešov a stanovisko predložiť k stavebnému konaniu. 
Navrhované riešenie je potrebné 
odkonzultovať pred začatím stavebného 
konania a 
predložiť stanovisko TSmP a.s. Prešov. 
16. Ďalší stupeň PD je potrebné predložiť OR Hasičského a záchranného zboru 
Prešov na vyjadrenie. 
17.50-09-Rozšírenie distribučnej siete 
S0-10-Odberné elektrické zariadenie 
S0-11 -Verejné osvetlenie 
• Stavebný objekt SO 09 bude umiestnený na pozemkoch parc. č. KN-C 
14310/65, 14310/62,14306/116, 14308/15,14308/107, 14308/106, 14308/12, 
14308/18, 14308/7, 14308/8,14308/35 
kat. úz. Prešov v súlade so situáciou -
Koordinačná situácia vypracovanej v mierke M=1: 1 OO. 
• Stavebný objekt SO 1 O bude umiestnený na pozemkoch parc. č. KN-C 
14308/12, 14308/8 kat. 
úz. Prešov v súlade so situáciou -Inžinierske siete 
vypracovanej v mierke 
M=1 :500. 
• 
Stavebný objekt SO 011 bude umiestnený na pozemku parc. č. KN-C 
14308/12, 14308/8 kat. 
úz. Prešov v súlade so situáciou -Inžinierske siete 
vypracovanej v mierke 
M=1 :500. 
18. Pri objektoch SO 09, SO 1 O, SO 11 umiestnenie predmetných objektov riešiť na 
parcelách aj s vecnými bremenami. 
19. Hlavné istenie pred elektromerom bude určené po predložení výkonovej bilancie 
pre jednu bytovú jednotku v požadovanej zástavbe. 
20. Realizačný projekt vonkajších el. NN rozvodov s meraním spotreby el. energie je 
potrebné 
zaslať spoločnosti VSD, a.s. Košice na posúdenie technického riešenia. 
21. 
Realizačný projekt objektov SO 09 -Rozšírenie distribučnej siete, SO 1 O -
Odberné elektrické zariadenie, SO 11 -Verejné osvetlenie umiestňovanú stavbu 
musí 
byť súčasťou PD pre stavebné povolenie. 
22. 
Po odsúhlasení PD pre stavebné povolenie NN rozvodov a odberného 
elektrického zariadenia je potrebné 
uzavrieť relevantné zmluvy o sieťovom 
pripojení nového odberu do distribučnej sústavy a to v spolupráci s VSD, a.s. 
Košice, Úsek 
Sieťový obchod. 
23. V 
PD pre stavebné povolenie je potrebné riešiť križovania a súbehy 
s podzemnými NN, VN vedeniami v správe 
VSD, a.s. nachádzajúcich sa 
v záujmovom území k ostatnými PIS. 
24. Celý odber musí byť kompenzovaný s účinníkom cos <p = 0,95-1 a prevádzkou 
umiestňovaných zariadení nesmie byť negatívne ovplyvňovaný priebeh el. veličín 
a signálu HDO v zmysle STN 333430 a STN 334570. 
25. Je potrebné 
dodržať ochranné pásma od p.i.s. nachádzajúcich sa v záujmovom 
území. 
ll 
26. Pred zahájením zemných prác je potrebné požiadať spoločnosť O.S.V.O.comp., 
a.s. Prešov o vytýčenie podzemných sietí verejného osvetlenia na uliciach 
dotknutých výstavbou. 
27. Bleskozvod a uzemnenie 
. ---Kazdy blok bude. m-ať svoju--vlastn u bTeskozvodnU susfävu -a vlastne. uzeŕnrienfe --
objektu. 
28. Je potrebné dodržať obchodné a technické podmienky pripojenia sa na odber 
plynu, v súlade so stanoviskom SPP distribúcia a.s., Bratislava 
zo dňa 11.1:2017 
pod č. TD/NS/0033/2017/Uh. 
29. Pred začatím prác je potrebné požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí. 
Žiadosť o vytýčenie je potrebné doručiť spolu s objednávkou minimálne 3 dni 
pred požadovaným termínom 
vytýčenia. 
• Pri projekčných prácach je potrebné dodržiavať STN EN 1594, STN 38 6413, 
STN 
73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, §56 a§ 57 energetického zákona č. 
656/2004 Z.z. (Ochranné pásma) 
• V prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí, je potrebné 
bezodkladne 
informovať pracovníkov SPP, a.s., aby sa tak predišlo možnej 
korózii plyn. rozvodov, úniku plynu a prípadnému výbuchu 
ZP. 
30.50-09-Vonkajší rozvod pitnej vody a požiarnej vody 
Stavebný objekt SO 09 bude umiestnený na pozemkoch parc. č. KN-C 14310/25, 
14308/12 
kat. úz. Prešov v súlade so situáciou -Inžinierske siete vypracovanej 
v mierke 
M=1 :500. 
V 
riešenom území sa nachádza na Magurskej ulici verejný vodovod DN 150. 
Polyfunkčný komplex bude zabezpečovaný vodou z verejného vodovodu DN 150 
z Magurskej ulice. Trasa zásobovacieho vodovodu bude vedný 
v chodníku 
Vodovodná prípojka O 160 (DN 32) a požiarny vodovod O 160 budú realizované 
z 
HOPE rúr. Vodovod bude vedený v v súbehu s potrubím vonkajšej kanalizácie 
a vonkajšieho plynovodu pri dodržaní požiadaviek STN 
73 6005 v spoločnom 
výkope. Na požiarnom vodovode DN 150 budú umiestnené nadzemné hydranty 
DN 1 OO vo vzdialenostiach od seba do 160 m. 
31. Vody z povrchového odtoku, parkovísk a zachytené v žl'abe je potrebné prečistiť 
v lapači ropných látok. 
32. Ďalší stupeň PD je potrebné predložiť spoločnosti WS, a.s. Závod Prešov na 
vyjadrenie. 
33. Pri križovaní verejných vodovodov a kanalizácií, ktoré sú v správe WS, a.s. 
Závod Prešov je potrebné dodržať STN 73 6005. Umiestňované vedenia 
v miestach križovania 
uložiť kolmo na siete v správe WS, a.s. do chráničiek 
v celej šírke ochranných pásiem. 
34. Bezprostredne max. 1 ,O m za hranicou pozemku nehnutel'nosti od ulice 
Magúrskej t.j. na oboch 
kanalizačných prípojkách BS umiestniť revízne šachty na 
odber vzoriek. 
35. Pri navrhovaní stavby je nutné rešpektovať vodovodné a kanalizačné potrubia 
v zmysle 
Zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách, 
podl'a § 19 Pásma ochrany verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií 
sú nasledovné odst. 2) Pásma ochrany sú 
vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného 
okraja vodovodného potrubia alebo 
kanalizačného potrubia na obidve strany a to: 
• 1 ,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm 
vrátane, 
• 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 
12 
Nad potrubiami a v ich ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými 
základmi a 
realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu 
a 
verejnej kanalizácie, alebo zhoršili prístup k ním. 
36. 
SQ"08 =Splašková kanalizácia a kanalizačné prípojky 
Stavebný objekt SO 08 bude umiestnený na pozemkoch parc. č. KN-C 4308/12 
kat. úz. Prešov v súlade so situáciou -Inžinierske siete vypracovanej v mierke 
M=1 :500. 
Stavebný objekt bude riešiť napojenie stavby, t.j. polyfunkčne bytové domy "A" až 
"D" na jednotnú kanalizáciu DN 1600 na jestvujúcu kanalizáciu. Kanalizačné 
prípojky DN 400 a DN 300 budú odvádzať všetky dažďové a splaškové vody 
z bytového súboru mimo 
dažďových vôd z novovybudovanej komunikácie 
a parkovisk do 
kanalizačného zberača DN 1600 mm. Dažďové vody budú 
zaústené do 
uličných vpustí s ORL a následne do dažďovej kanalizácie. Na 
kanalizačných prípojkách budú umiestnené revízne kanalizačné šachty. Na 
každej kanalizačnej prípojke bude revízna šachta umiestnená maximálne 1 ,O m 
za hranicou pozemku obytného domu. 
37. Prebytočnú zeminu zo stavebných prác je potrebné vopred odsúhlasiť so 
stavebným úradom a vlastníkom pozemku, kde sa bude táto zemina vyvážať 
(neplodná zemina z výkopov stavebnej jamy a z výkopov pre základové 
konštrukcie). Ornicu je potrebné 
využiť na jej opätovné využitie napr. pri 
rekultiváciách, terénnych úpravách a pod. 
38. Ku stavebnému konaniu je potrebné spracovať samostatne PD na sadové 
úpravy, v ktorom bude 
určené množstvo vysadených stromov, druhová skladba 
a 
situačný nákres sadových úprav. Ďalej doplniť južné napojenie presúvaného 
detského ihriska chodníkom, vysadené dreviny okolo detského ihriska 
presadiť do 
priestoru okolo presúvaného detského ihriska a 
zabezpečiť starostlivosť o ne min. 
3 roky 
po ich presadení, stromy v území dotknutého stavebnou činnosťou 
žiadame chrániť v zmysle normy STN 83701 O a túto ochranu zapracovať do 
projektovej dokumentácií. PD sadových úprav je potrebné odkonzultovať 
a odsúhlasiť na Msú Prešov zo správcom verejnej zelene a to na odbore 
organizačnom, odd. OKS. 
39. Stavebník je povinný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie doplniť južné 
napojenie presúvaného detského ihriska chodníkom, vysadené dreviny okolo 
detského ihriska 
presadiť do priestoru okolo presúvaného detského ihriska 
a 
zabezpečiť starostlivosť o ne min. 3 roky po ich presadení, stromy v území 
dotknutého stavebnou 
činnosťou žiadame chrániť v zmysle normy STN 83701 O 
a túto ochranu zapracovať do projektovej dokumentácie. Projektovú 
dokumentáciu stavebník predloží na vyjadrenie správcovi verejnej zelene -odd. 
komunálnych služieb 
na Msú Prešov. 
40. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda 
aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
41. 
Pri výstavbe sa predpokladá tvorba odpadov. Stavebné odpady sa budú odvážať 
po ich vzniku na riadenú skládku vzdialenú cca. 20 km. Skládky budú určené po 
výbere generálneho dodávatel'a a subdodávatel'ov, ktorí budú mať povinnosť 
dokladovať likvidáciu stavebného odpadu. 
42. 
Ornicu použiť na terénne úpravy, ostatnú výkopovú zeminu vyviesť na povolené 
skládky odpadov ako inertný 
materiál. Odpady, ktoré vznikajú počas realizácie 
stavby, 
zaradiť podl'a vyhlášky č. MŽP SR č. 79/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov, 
zabezpečiť predovšetkým jeho zhodnotenie resp. 
zneškodnenie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (zákon o odpadoch) a o vzniknutom množstve a spôsobe nakladania 
13 
s týmto odpadom viesť evidenciu podl'a vyhlášky MŽP SR č. 79/2015 Z.z. 
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Nekontrolovaný odvoz 
zeminy sa zakazuje. 
43. Ku kolaudačnému konaniu dokladovať množstvo odpadov vzniknutých počas 
-------------vystavb{a-spôsoo näl<laéfania s n-ím v zmysle" zaK:ona č. 79720T5 zx-ooopaaocn--
a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch. 
44. 
Počas prevádzky nakladať s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch a všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Prešov. 
45. Dodávate!' stavby počas výstavby umiestňovanej stavby zabezpečí, aby vozidlá 
vychádzajúce zo staveniska na miestne komunikácie boli očistené tak, aby tieto 
miestne komunikácie neboli 
znečisťované. 
46. Ku stavebnému konaniu je potrebné spracovať Plán organizácie výstavby. 
47. Stavebník je povinný 
dodržať podmienky dane vo svojom vyjadrení Okresného 
úradu , odboru starostlivosti o 
ŽP zo dňa 13.1.2017 pod č. OU-PO-OSZP3-
2017/003831-02 l 
voda l avo vyjadrení zo dňa 21.12.2016 pod č. OU-PO
OSZP3-2016/052213-002 
l odpady/. 
48. Stavebník je povinný 
dodržať podmienky vo vyjadrení VSD a.s. Košice zo dňa 
26.1.2017 pod č. 75521/495220/DUR/2016 l dodržať ochranne pásma, križovanie 
sieti 
/. Vo vyjadrení Slovak telekom a.s., Bratislava zo dňa 29.12.2016 pod č. 
6611632836 l križovanie sieti v záujmovom území l detto ORANGE Slovensko zo 
dňa 17.1.2017. Ďalej vo vyjadrení SPP distribúcia a.s., Bratislava zo dňa 
11.1.2017 pod č. TD/NS/0033/2017 /Uh. 
49. Stavebník mje povinný 
dodržať podmienky WS a.s. OZ Prešov vo vyjadrení zo 
dňa 09.01.2017 pod č. 1556/2016/0 l tykajúce sa napojenia na kanál a vodu /. 
Ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie predložiť na vyjadrenie WS a.s. OZ 
Prešov 
50. Ku stavebnému konaniu stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku 
alebo že má k ním iné právo podl'a § 139 odst. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení príslušných 
noviel. 
51. Pred začatím akýchkol'vek stavebných prác, je navrhovate!' povinný zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby 
nedošlo k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné 
počas vykonávania prác 
náležite 
chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred poškodením. 
52. Navrhovate!' je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej 
blízkosti stavebného pozemku. 
Ak je to nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podl'a 
požiadaviek správcov týchto sietí. 
53. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, 
ktorého poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť l'udí pri vykonávaní zemných prác 
alebo ktoré môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred 
poškodením. 
54. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovate l' povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo 
ku spôsobeniu škôd na vedl'ajších nehnutel'nostiach. 
55. Prípadné škody na vedl'ajších nehnutel'nostiach bude znášať navrhovate!' na 
vlastné náklady. 
56. Navrhovate!' je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. 
zákona a v súlade s §22 vyhlášky 
MŽP SR 532/2002 Z. z. 
57. Vzhl'adom na zakladanie pod hladinou podzemnej vody budú musieť byť 
realizované opatrenia pre utesnenie stavebnej jamy uvedené v "Podrobnom 
inžinierskogeologickom prieskume". 
14 
58. Stavebník je povinný v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) a 
§ 127 
stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý 
archeologický nález a 
urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil 
alebo 
nezničil. 
59. Začiatok zemných prác ohlási stavebník v predstihu dvoch týždňov Krajskému 
pamiatkovému úradu 
Prešov. 
60. 
Stavenisko je navrhovate!' povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a 
v zmysle § 
12 vyhl. MŽP SR 532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas 
realizácie stavby oplotiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na 
stavenisko. Taktiež ryhy pre uloženie inžinierských sietí je potrebné zabezpečiť 
náležitým spôsobom. 
61. Navrhovate!' je povinný zakladanie stavby 
realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 
stavebného zákona a v súlade s §23 vyhlášky 
č. 532/2002 Z. z. 
62. Navrhovate!' je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Msú 
Prešov, stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť 
odvolania sa. 
63. Navrhovate!' je povinný požiadať Mesto Prešov -stavebný úrad o overenie PD 
podl'a § 120 stavebného zákona. 
64. Navrhovate!' je povinný 
požiadať Okresný úrad odbor starostlivosti o životné 
prostredia -stavebný úrad o vydanie vodoprávneho 
povolenia 
na stavebné 
objekty 
SO 06 -Vonkajší rozvod pitnej a požiarnej vody, SO 07-Dažďová 
kanalizácia a ORL a SO 08-Splašková kanalizácia 
65. Navrhovate!' je povinný 
požiadať špeciálny stavebný úrad -mesto Prešov 
o 
vydanie stavebného povolenia 
na SO 05. Stavebné povolenie na SO 01-04,09-
15 vydá na základe žiadosti navrhovatel'a všeobecný stavebný úrad Mesta 
Prešov. 
Námietky účastníkov konania na územnom konaní boli vznesené nasledovné: 
-Občania p. Burdelákova a p. Turekova, Magurská 21, Prešov nesúhlasíme 
s výstavbou 
polyfunkčného objektu z dôvodov: 
a/ zhoršenie životného prostredia 
občanov, zastavanie zelene, prehustenie 
oblastí parkovacími miestami, zvýšený pohyb 
l'udí, áut, zlý prístup k detskému 
ihrisku, novovysadené malé stromy sa 
sa budú presádzať, stále bude málo zelene/ 
kým malé stromy vyrastú /. Týmto námietkam stavebný úrad nevyhovuje. 
b/Ziá predajnosť novovybudovaných bytov pre zhoršené životné prostredie 
v okolí, budú tam 
stať prázdne byty. Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. 
-
Občan Mgr. Stanislava Knehtova, nesúhlasíme s výstavbou -prehustené, 
chýba 
zeleň. Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. 
-
Občan Ing. Jusko, nesúhlasím s výstavbou polyfunkčných objektov na 
uliciach Vihorlatská a Magurská a to z dôvodov: 
al Zničenie poslednej zelene v tejto časti Sídliska Sekčov, už teraz 
katastrofálna dopravná situácia 
na sídlisku Sekčov, nedoriešené parkovanie pre 
zamýšl'aný 
polyfunkčný objekt-dôvod: pozemky vo vlastníctve mesta. Tejto námietke 
stavebný úrad nevyhovuje. 
b/Ďalšie pripomienky budú podané ako podklad na diskusný bod na 
mestskom zastupitel'stve. Túto námietku berie stavebný úrad na vedomie. 
-Občan Ing. Margita Kipikašova nesúhlasím s výstavbou: 
a/ Je narušený pomer 
zeleň ku výstavbe, menej slnka, rušenie vybojovaných 
parkovísk, nahustená doprava, 
zeleň-park pre dôchodcov. Tejto námietke stavebný 
úrad nevyhovuje. 
15 
b/Napojenie výstavby na bytovú sekciu 4740 -narušená statika, zakladanie 
na pilótach, zrušenie detského ihriska čo bolo realizované z E.Fondov. Tejto 
námietke stavebný úrad nevyhovuje, 
cl 
Prečo sa nazýva polyfunkčný , aby sa v budúcnosti zmenilo na byty. Tejto 
--------riamiétl<esavyhovuje.---------------------------------------
dl Nehovorme o územnom plánovaní, keď vel'a veci sa zmenilo od roku 1995, 
tak nech 
sa zmení aj tento návrh, bývam tam od roku 1994 a kol'ko zelene je okolo 
nás vysadeno. Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. 
-
Poslanec Ing. Stanislav Kahanec, vzhl'adom na vel'ký počet opodstatnených 
výhrad 
občanov, ktoré zazneli na ústnom pojednávaní, na uskutočnených 
zasadnutiach VMČ č.7-01/2018 a začiatkom roka 2017 ,/ najme zhoršenie dopravnej 
situácie, záber 
zelene, zhoršenie podmienok bývania, . ./naďalej vyjadrujeme 
nesúhlasné stanovisko k predmetnej výstavbe objektov-rovnako ako 
to uviedol 
v 
zápisnici 
VMČ č.7 01/2018, rovnako vyjadrili členovia VMČ č.7 stanovisko, že 
nepodporia vysporiadanie mestských pozemkov, ktoré sú k realizácií tejto stavby 
nevyhnutné/ ktoré 
poslanci prezentovali občanom na zasadnutí VMČ 7 zač. roka 
2017 /.Túto námietku stavebný úrad berie na vedomie. 
-
Občan Ing. Pavol Lukáč nesúhlasíme s kladným územným rozhodnutím, 
sme rozhodne proti výstavbe nových bytových jednotiek, zhoršeniu životného 
prostredia a zhorší sa 
kvalita bývania. Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. 
Umiestnenie tejto stavby je v 
súlade platným územným plánom mesta Prešov 
Námietky a pripomienky občanov k výstavbe polyfunkčného objektu na Vihorlatskej a 
Magurskej ul. 
Parc.č.KN C ,1430821,14308/22, 14308/23, 14308/24, 14308/25, 14308/26, 14308/27, 
k. ú. Prešov, vo vzťahu k plánovanej výstavbe, ktorá značne ovplyvní súčasný život
obyvatel'ov, životné prostredie, statickú a dynamickú dopravu v tejto lokalite. 
1. Plánovaná zástavba značne zredukuje a zničí existujúcu zeleň, ktorá by mala 
zostať zachovaná v súbežnosti s existujúcim chodníkom pre peších (hlavná 
promenáda pre chodcov) k MAXu, kde len v predminulom roku sa vykonali terénne 
úpravy s dobudovanými 
lavičkami, chodníkom, osvetlením, detským ihriskom, 
parkoviskom a vysadenými stromami, ktoré 
boli financované z rozpočtu mesta 
a fondov EU! 
Domnievame 
sa, že navrhovanou stavbou dochádza k porušovaniu technických 
noriem a územnoplánovacích podmienok v 
oblasti vybavenia územia obytných plôch 
zeleňou a parkovacím miestom na jedného obyvatel'a, respektíve bytu. 
Umiestnenie stavby sa 
odvoláva na územnoplánovaciu dokumentáciu ešte pred 
rokom 1997, kde v tomto období 
nebola plánovaná výstavba OC MAX, MC 
DONALD, 
Billa, OC Koral, autoumyváreň, čerpacia stanica plynu a PHM, ktoré sa 
po tomto roku umiestnili do tejto lokality mimo územného plánu mesta, ktoré značne 
zahustili toto územie. Pre územnoplánovaciu dokumentáciu v predmetnej lokalite 
bolo 
plánované oddychové zázemie pre obyvatel'ov, s fontánou, parkom, 
oddychovou zónou, takže 
myslíme si, že ďalšia výstavba už po predošlej masívnej 
výstavbe, 
vzhl'adom na hore uvedené dôvody je do tejto lokality neprijatel'ná. Tejto 
námietke stavebný úrad nevyhovuje. 
2. Navrhované BD zasahujú do jediného funkčného detského ihriska v okolí 
s prístupovým chodníkom z promenády umiestneného na pozemku mesta, kde bolo 
financované z fondov EU!! Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. 
3. Navrhovaná výstavba BD, bude v značnej miere tieniť existujúcim bytom v BD na 
ul. Vihorlatská 17.až 23.,kde v zimných, jarných, jesenných mesiacoch a krátkych 
dňoch dôjde k úplnému zatieneniu BD z južnej a západnej strany v bytoch na nižších 
16 
poschodiach. Napriek tomu, že je vypracovaná oslňovacia štúdia, myslíme si, že 
uvažovaná výstavba výrazne zhorší 
svetelné a tepelné pomery a naruší primeraný 
komfort existujúcich bytov. 
Navyše je apartmánový dom naprojektovaný priamo 
na 
štítovú stenu BO Vihorlatská 23, ktorá bola zateplená minulý rok, tým pádom sa 
domnievame, že dôjde k znehodnoteniu našej investície do 
zateplenia! Tejto 
námietke stavený úrad nevyhovuje. 
4. Navrhovaná výstavba zásadným spôsobom zasiahne do už aj tak kolabujúcej 
dopravnej situácie v tomto území, kde je kritická priechodnosť ciest. Výjazd z tejto 
lokality je na hlavnú cestu 1.triedy s tranzitnou medzinárodnou dopravou a to len cez 
dve križovatky z toho jednu 
svetelnú, kde sa už teraz tvoria zápchy pri vjazde 
a výjazde a kde je 
vel'ký výskyt dopravných nehôd! Navyše tu pribudne minimálne 
1 OO a viac ďalších automobilov. Zložitú a komplikovanú situáciu v doprave 
a parkovaní zhoršujú už dnes návštevníci 
OC Max, prevažne cez víkendy a sviatky! 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. 
5. K 83 bytom a apartmánom je naprojektovaných 95 parkovacích miest, to 
znamená, na jeden byt cca 1 parkovacie miesto, z toho je cca 37park. miest 
naprojektovaných na mestskom pozemku! 
Pýtame sa, kde budú parkovať ďalšie autá navyše v rodinách týchto bytov, ale aj ich 
návštevníci?! 
Pýtame sa, či má stavitel' podl'a platných noriem primeraný počet parkovacích miest 
k 
počtu bytov, ale na vlastnom pozemku, nie na cudzom! Tejto námietke stavebný 
úrad nevyhovuje. 
6. Prízvukujeme, že pri výstavbe príjazdovej komunikácie z Vihorlatskej ul. 23, sa 
zrušia už existujúce 6-8 parkovacie miesta a prechod pre chodcov, ktorý sa 
dokončil 
predminulý rok v jeseni a bol financovaný z rozpočtu mesta. Tejto námietke stavebný 
úrad nevyhovuje. 
7. Navrhovaný výjazd je naprojektovaný priamo oproti hlavnému vchodu do OC Max 
cez chodník v bezprostrednej 
blízkosti prechodu pre chodcov a hlavného pešieho 
ťahu k obchodnému centru Max, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo kolízií! Tejto 
námietke stavebný úrad vyhovuje. 
8. Pýtame sa, aký je aktuálny platný regulatív pre danú časť mesta Prešov a či 
navrhovaná výstavba spÍňa jeho kritéria. Tejto námietke stavebný úrad vyhovuje. 
9. Myslíme si, že celkovo sa jedná o pomerne značné zahustenie tejto lokality, už aj 
tak silne koncentrovanej bytovej zástavby a s vysokým počtom obyvatel'ov, ale aj 
osobných a zásobovacích áut, taktiež cudzích návštevníkov nákupných centier 
a 
kostola Krista Král'a, kde sa toto zahustenie zásadne zvýši asi o 
1 
OO a viac áut, 
hlavne cez víkendy a sviatky, kedy je už teraz dopravná situácia kritická!!!! Tejto 
námietke stavebný úrad nevyhovuje. 
1 
O. Pýtame sa, ako chce mesto riešiť túto situáciu v rámci statickej a dynamickej 
dopravy, 
keď už dnes nemá kde rozširovať parkovacie miesta pre obyvatel'ov tejto 
lokality! Prosíme o vyjadrenie odboru dopravy, životného prostredia, mestskej 
a dopravnej 
polície. Tejto námietke stavebný úrad vyhovuje. 
11. Dávame 
na pozornosť!!! 
17 
Majitel'(investor) pozemku a BO, pravdepodobne nemá ešte vysporiadané 
parkovacie miesta z 
predošlej výstavby BO zo vzťahu k mestu Prešov, na Magurskej 
ul.19-23, kde k 75 bytom ( 2-3 izbové), má len 45 parkovacích miest (ostatné sú na 
mestskom pozemku) 
-
proSím~e-ovyjaareríTe kompelentných ósôb, al<fma-ínvesf6rv.Zťah k mestskym----~--~----------~--
pozemkom pri tejto existujúcej stavbe. 
Pred časom, po dokončení BO, nelegálne blokoval celé parkovisko postavením 
rampy, ktorá 
bránila vjazd na parkovisko, kde priamo ignoroval výzvy mesta 
a kompetentných orgánov na sprístupnenie parkoviska!!!! 
Po niekol'koročnom úsilí 
mesta a občanov o odstránenie čiernej stavby (rampy), po jej odstránení arogantne 
prehradil časť parkoviska vel'kými balvanmi z kameňa, ktoré sú tam do dnes!! 
Obyvatelia tohto BO preto parkujú všade v okolí pril'ahlých ulíc a takto blokujú 
parkovacie miesta iným obyvatel'om okolitých BO. 
PRÍZVUKUJEME, že ešte do dnes blokuje vjazd na vlastné parkovisko s navozenými 
vel'kými 
balvanmi z kameňa niekol'ko rokov !! 
Navyše sa o predmetný pozemok na ktorom sa má konať výstavba, roky riadne 
nestaral, kde neustále bol každý rok problém s kosením trávy, zberaniu odpadkov, 
kde 
dochádzalo zo strany obyvatel'ov k opakovaným sťažnostiam na MÚ Prešov a k 
privolávaniu mestskej polície na zdokumentovanie daného stavu!! Tejto námietke 
stavebný úrad nevyhovuje. 
Zástupcovia občanov danej lokality: 
Potočňák Peter Vihorlatská 23 potocnak@centrum.sk 
Ing. Miroslav 
Molčan Vihorlatská 22 mmolcan64@gmail.com 
Margita Kipikašová Vihorlatská 22 
Ing. Vladimír Mikluš Vihorlatská 22 
Zdeno Valášek Vihorlatská 22 
Mária Ferková Vihorlatská 
17 
Rudolf Holinga Vihorlatská 18 
Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 z.z. o 
správnych 
poplatkoch , 
v znení neskorších predpisov , 
bolo spoplatnené podl'a §8, 
položky 59 písm. b/ pre navrhovatel'a -Stavoprojekt s.r.o., Prešov vz. EKOPRIM 
s.r.o., Prešov sumou 900,0 €. Správny poplatok bol zaplatený v pokladni Mesta 
Prešovako aj prevodom na účet Msú. Navrhovate!' predložil doklad o zaplatení 
správneho poplatku, potvrdenku č. 12/338/2009 zo dňa 27. 5. 2009. 
Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného 
zákona dva roky odo 
dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, 
pokial' bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 
Odôvodnenie: 
Navrhovate!' -EKOPRIM s.r.o., Strojnícka 17, Prešov v zastúpení 
Stavoprojekt s.r.o., Jarkova 31, Prešov 
podal dňa 19. 6. 2017 návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Polyfunkčný komplex Prešov-Sekčov, ul. 
Magurská a Vihorlatská v Prešove, na pozemkoch parc. č. KN-C 14308/27, 
14308/26, 14308/25, 14308/24, 14308/23, 14308/22, 14308/12 14308/8, 14308/20, 
14308/21' 14308/88, 14308/103, 14308/104, 14308/106, 14308/115, 14308/116, 
14310/25, 14310/62, 14308/25, 14310/34, 14310/62, 14310/65 
k. ú. Prešov. 
18 
Mesto Prešov -stavebný úrad oznámil podl'a § 36 stavebného zákona dňa 
20. 12. 2017 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom štátnej správy a 
dňa 26. 1. 2017 vykonal ústne konanie spojené 
s miestnym 
zisťovaním. 
Súčasne stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou 
vyhláškou v súlade 
s§ 26 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade 
s ustanovením § 
36 odst. 4) stavebného zákona, nakol'ko sa jedná o umiestnenie 
stavby s vel'kým 
počtom účastníkov konania. 
Námietky účastníkov konania na územnom konaní boli vznesené nasledovné: 
-Občania p. Burdelákova a p. Tureková, Magurská 21, Prešov nesúhlasíme 
s výstavbou 
polyfunkčného objektu z dôvodov: 
a/ zhoršenie životného prostredia 
občanov, zastavanie zelene, prehustenie 
oblastí parkovacími miestami, zvýšený pohyb 
l'udí, áut, zlý prístup k detskému 
ihrisku, novovysadené malé stromy 
sa budú presádzať, stále bude málo zelene/ 
kým malé stromy vyrastú/. 
Týmto námietkam stavebný úrad nevyhovuje, 
nakol'ko navrhovaná výstavba je 
v súlade stanoviskami dotknutých orgánov v zmysle § 140a stavebného zákona, 
ktoré chránia záujmy uvedené v zmysle§ 126 odst.1 stavebného zákona a v zmysle 
§ 140b stavebného zákona vydali súhlasné stanovisko k umiestneniu stavby. 
Prístup 
k detskému ihrisku bude po novovybudovanom prístupovom chodníku, výsadba 
stromov bude 
zabezpečená v zmysle projektu terénnych a sadových úprav a počet 
parkovacích miest je vypočítaný vzmysle STN 736110 l Z2 č1.16.3.10 tab.20-
základné ukazovatele pri návrhu parkovacích stojísk 
b/Ziá 
predajnosť novovybudovaných bytov pre zhoršené životné prostredie 
v okolí , budú tam 
stať prázdne byty. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje, nakol'ko 
mu neprináleží rozhodovať 
o predajnosti bytov. 
-
Občan Mgr. Stanislava Knehtova, nesúhlasíme s výstavbou -prehustené, 
chýba 
zeleň. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje, predmetná výstavba je v súlade s 
platným územným plánom mesta 
Prešov v znení jeho zmien a doplnkov 2015, ktorý 
bol schválený MsZ mesta Prešov dňa 28.6.2017 uzn.č. 724/2017, jeho záväzná časť 
bola schválená uzn.č. 725/2017 a vyhlásena VZN mesta Prešov č.5/207, ktoré 
nadobudlo 
účinnosť 24.7.2017. Chýbajúca zeleň je riešená v projekte terénnych 
a sadových úprav. 
-
Občan Ing. Jusko, nesúhlasím s výstavbou polyfunkčných objektov na 
uliciach Vihorlatská a Magúrska a to z dôvodov: 
a/ 
Zničenie poslednej zelene v tejto časti Sídliska Sekčov, už teraz 
katastrofálna dopravná situácia 
na sídlisku Sekčov, nedoriešené parkovanie pre 
zamýšl'aný 
polyfunkčný objekt-dôvod: pozemky vo vlastníctve mesta. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje, dopravné napojenie predmetnej 
stavby je riešené v projekte stavebného objektu Cesty a spevnené plochy, ktorý 
po 
odsúhlasení s príslušnými dotknutými cestnými orgánmi vyhovuje, vrátane 
parkovacích miest, 
pričom SO 05 -Spevnené plochy a parkoviska boli bez 
pripomienok odsúhlasené 
KR PZ KOl Prešov. Na umiestnenie stavby na pozemky 
vo vlastníctve mesta má navrhovate!' súhlasné stanovisko vlastníka pozemkov a to 
za podmienok uvedených vo výrokovej časti v bode 5 tohto rozhodnutia. 
b/Ďalšie pripomienky budú podané ako podklad na diskusný bod na 
mestskom zastupitel'stve. 
Túto námietku berie stavebný úrad na vedomie. 
-Občan Ing. Margita Kipikašova nesúhlasím s výstavbou : 
19 
a/ Je narušený pomer zeleň ku výstavbe, menej slnka, rušenie vybojovaných 
parkovísk, nahustená doprava, 
zeleň-park pre dôchodcov. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. 
Pomer zelene ku výstavbe sú 
riešené v projekte sadových úprav. Rušené parkovacie miesta budú nahradené 
riávými pa-rkovacími miestámr-Zelen-parl<preaoclioďcovnie--je preameTám fohto----
povolenia. 
b/Napojenie výstavby 
na bytovú sekciu 4740 -narušená statika, zakladanie 
na pilótach, zrušenie detského ihriska čo bolo realizované z E.Fondov. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. Umiestnenie stavby je riešené 
na 
vŕtaných pilótach, tak aby v zmysle § 43 odst. 1 písm a/ vyhovovala mechanickým 
odolnostiam a 
stabilite a 
v zmysle §48 stavebného zákona nebola ohrozená 
stabilita susediacich stavieb podl'a návrhu projektanta stavby v zmysle § 46 
stavebného zákona odborne spôsobilým statikom. 
Výstavba polyfunkčných domov 
zasiahne jestvujúce detské ihrisko, ktoré nebude zrušené, ale iba presunuté niekol'ko 
metrov severným smerom a 
to na náklady navrhovatel'a. 
cl Prečo sa nazýva polyfunkčný , aby sa v budúcnosti zmenilo na byty. 
Tejto námietke stavebný úrad vyhovuje. Vymedzenie pojmu definície názvu 
stavby vznikol pri prejednávaní a 
umiestňovaní stavby, ktorý teraz nie v budúcnosti 
rieši byty, garzónky a apartmány. 
d/ Nehovorme o územnom plánovaní, 
keď vel'a veci sa zmenilo od roku 1995, 
tak 
nech sa zmení aj tento návrh, bývam tam od roku 1994 a kol'ko zelene je okolo 
nás vysadeno. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. Územne plánovanie sústavne 
a komplexne rieši priestorové usporiadanie a 
funkčne využitie územia, určujú sa jeho 
zásady, navrhuje sa vecná a 
časová koordinácia ovplyvňujúca životné prostredie, 
ekologickú 
stabilitu atď. Zmeny návrhu územného plánu sa rieši v zmysle §30 odst.4 
stavebného zákona a nie pri prejednávaní návrhu umiestnenie stavby. 
-
Poslanec Ing. Stanislav Kahanec, vzhl'adom na vel'ký počet opodstatnených 
výhrad 
občanov, ktoré zazneli na ústnom pojednávaní, na uskutočnených 
zasadnutiach VMČ 
.7-01/2018 a začiatkom roka 2017 ,/ najme zhoršenie dopravnej 
situácie, záber zelene, zhoršenie podmienok bývania, . 
./naďalej vyjadrujeme 
nesúhlasné stanovisko k predmetnej výstavbe objektov-rovnako ako to uviedol 
v 
zápisnici 
VMČ č.? 01/2018, rovnako vyjadrili členovia VMČ č.7 stanovisko, že 
nepodporia vysporiadanie mestských pozemkov, ktoré sú k realizácií tejto stavby 
nevyhnutné/ ktoré poslanci 
prezentovali občanom na zasadnutí VMČ 7 zač. roka 
2017 /. 
Túto námietku stavebný úrad berie na vedomie, nakol'ko ani poslanci 
mestského 
zastupitel'stva a ani výbory mestských časti nemajú v tomto konaní 
postavenie 
účastníka konania a to v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. 
Výbory mestských časti musia dbať na dodržiavaní VZN mesta ako aj platnej 
legislatívy, ktorá 
umožňujú umiestnenie takýchto stavieb v danom území, vzhl'adom 
na to, že VZN je platné a stanoviska dotknutých orgánov sú súhlasne. 
-
Občan Ing. Pavol Lukáč nesúhlasíme s kladným územným rozhodnutím, 
sme rozhodne proti výstavbe nových bytových jednotiek, zhoršeniu životného 
prostredia a zhorší sa kvalita bývania. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. Umiestnenie stavby je v súlade 
s citovaným platným 
VZN mesta Prešov ako aj súhlasnými stanoviskami dotknutých 
orgánov a organizácií. 
Námietky a pripomienky občanov k výstavbe polyfunkčného objektu na Vihorlatskej a 
Magurskej ul. 
Parc.č.KN C ,1430821,14308/22, 14308/23, 14308/24, 14308/25, 14308/26, 14308/27, 
k. ú. Prešov, vo vzťahu k plánovanej výstavbe, ktorá značne ovplyvní súčasný život
obyvatel'ov, životné prostredie, statickú a dynamickú dopravu v tejto lokalite. 
20 
1. Plánovaná zástavba značne zredukuje a zničí existujúcu zeleň, ktorá by mala 
zostať zachovaná v súbežnosti s existujúcim chodníkom pre peších (hlavná 
prc:íménáda pre éhodcmi) k MAXu, !<:de IE:m v predminUlom roku sa vyl<:onali terén né 
úpravy s dobudovanými lavičkami, chodníkom, osvetlením, detským ihriskom, 
parkoviskom a vysadenými stromami, ktoré boli financované z 
rozpočtu mesta 
a fondov EU! 
Domnievame 
sa, že navrhovanou stavbou dochádza k porušovaniu technických 
noriem a územnoplánovacích podmienok v oblasti vybavenia územia obytných plôch 
zeleňou a parkovacím miestom na jedného obyvatel'a, respektíve bytu. 
Umiestnenie stavby sa odvoláva 
na územnoplánovaciu dokumentáciu ešte pred 
rokom 1997, kde v tomto období nebola plánovaná výstavba 
OC MAX, MC 
DONALD, Billa, OC Koral, autoumyváreň, čerpacia stanica plynu a PHM, ktoré sa 
po tomto roku umiestnili do tejto lokality mimo územného plánu mesta, ktoré značne 
zahustili toto územie. Pre územnoplánovaciu dokumentáciu v predmetnej lokalite 
bolo plánované oddychové zázemie pre obyvatel'ov, s fontánou, parkom, 
oddychovou zónou, takže myslíme 
si, že ďalšia výstavba už po predošlej masívnej 
výstavbe, vzhl'adom 
na hore uvedené dôvody je do tejto lokality neprijatel'ná. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. Umiestnenie stavby je v súlade 
s citovaným platným VZN mesta 
Prešov ako aj súhlasnými stanoviskami dotknutých 
orgánov a organizácií. 
Zničená zeleň dotknutá výstavbou bude nahradená novou 
výsadbou v rámci projektu terénnych a sadových úprav. Spracovaná projektová 
dokumentácia bola odsúhlasená dotknutými orgánmi, ktorý pri jej odsúhlasovaní 
dbajú 
na to, aby boli dodržané technické normy a územnoplánovacie podmienky 
pričom vyjadrili súhlasné stanoviska. Územnoplánovacia dokumentácia sa odvoláva 
na zmeny a doplnky územného plánu mesta Prešov, ktoré boli schválené 
a nadobudli 
účinnosť 24.7.2017. 
2. Navrhované BO zasahujú do jediného funkčného detského ihriska v okolí 
s prístupovým chodníkom z promenády umiestneného 
na pozemku mesta, kde bolo 
financované z fondov EU!! -
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. Je pravdou, že výstavba 
polyfunkčných 
domov zasiahne jestvujúce detské ihrisko, ktoré ale nebude zrušené, iba presunuté 
niekol'ko metrov severným smerom. To znamená, že 
sa jedná o demontáž 
a následnú montáž jednotlivých prvkov detského ihriska 
ku ktorému sa vybuduje 
prístupový chodník 
na náklady navrhovatel'a. 
3. Navrhovaná výstavba BO, bude v značnej miere tieniť existujúcim bytom v BO na 
ul. Vihorlatská 17.až 23.,kde v zimných, jarných, jesenných mesiacoch a krátkych 
dňoch dôjde k úplnému zatieneniu BD z južnej a západnej strany v bytoch na nižších 
poschodiach. Napriek tomu, že je vypracovaná 
oslňovacia štúdia, myslíme si, že 
uvažovaná výstavba výrazne zhorší svetelné a tepelné pomery a naruší primeraný 
komfort existujúcich bytov. Navyše je apartmánovy dom naprojektovaný priamo 
na 
štítovú stenu BD Vihorlatská 23, ktorá bola zateplená minulý rok, tým pádom sa 
domnievame, že dôjde k znehodnoteniu našej investície do zateplenial 
Tejto námietke stavený úrad nevyhovuje. 
Na tienenie existujúcich bytoch v bytovom 
dome 
na ul. Vihorlatská 17 až 23 navrhovanou výstavbou je spracované posúdenie 
preslnenia bytov sekcie 1+81334 a 1+81331 v bytovom dome C74 stavby 7 
na 
Vihorlatskej ulici 21,22,1ng. arch. Viktorom Tkáčikom, ktorého záver podl'a 
dokumentácie pre územné rozhodnutie je, že preslnenie vyhovuje. Navrhovaný 
polyfunkčný objekt od jestvujúcej štítovej steny bytového domu na ul. Vihorlatská 23 
21 
bude oddelený dilatačnou špárou, tak aby nedošlo k poškodeniu jestvujúcej 
zateplenej štítovej steny. 
4. Navrhovaná výstavba zásadným spôsobom zasiahne do už aj tak kolabujúcej ------·-ao-pravneJsTfuade 
-vtomtó -ú·:zemC -l<ae· je· l<ritícl<á ·p-riecnoanosr-c;rest:-vyjazd-zte]to ____ ---------
lokality 
je na hlavnú cestu 1.triedy s tranzitnou medzinárodnou dopravou a to len cez 
dve križovatky z toho jednu 
svetelnú, kde sa už teraz tvoria zápchy pri vjazde 
a výjazde a 
kde je vel'ký výskyt dopravných nehôd! Navyše tu pribudne minimálne 
1 OO a viac ďalších automobilov. Zložitú a komplikovanú situáciu v doprave 
a parkovaní zhoršujú už dnes návštevníci 
OC Max, prevažne cez víkendy a sviatky! 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. Dopravne napojenie navrhovaného 
bytového domu bude 
zo strany vjazdu z miestnej komunikácií ul. Magurská, zo 
strany výjazdu na ul. Vihorlatská, ako jednosmerná prístupová komunikácia, ktorá po 
odsúhlasení s príslušnými dotknutými cestnými orgánmi vyhovuje l súhlasné 
stanoviska odboru dopravy MsÚ Prešov a KR PZ KOl Prešov /. Čo sa týka 
kolabujúcej dopravnej situácie, tak tá je pernamentne v štádiu riešenia zo strany 
mesta 
Prešov. 
5. K 83 bytom a apartmánom je naprojektovaných 95 parkovacích miest, to 
znamená, na jeden byt cca 1 parkovacie miesto, z toho je cca 37park. miest 
naprojektovaných na mestskom pozemku! 
Pýtame sa, kde budú parkovať ďalšie autá navyše v rodinách týchto bytov, ale aj ich 
návštevníci?! 
Pýtame sa, či má staviteľ podľa platných noriem primeraný počet parkovacích miest 
k 
počtu bytov, ale na vlastnom pozemku, nie na cudzom! 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. 
Parkovanie pre obyvatel'ov 
a návštevníkov bude zabezpečené na parkovacích plochách umiestnených pred 
južným 
priečelím polyfunkčných domoch "A-C" a medzi polyfunkčnými domami "A-C" 
budú hromadné garáže. Parkoviska budú dopravne napojené na novovybudovanú 
jednosmernú 
ulicu. Bude tu umiestnených 89 parkovacích miest + 3 parkovacie 
miesto pre 
imobilných občanov. Rozmery stojísk budú 5,0x2,5 m, pre vozidlo telesne 
postihnutých 5,0x3,5 m. 
Celkový počet parkovacích miest na úrovni terénu bude 89 z navrhovaných 98 
parkovacích miest. Ďalších 9 parkovacích miest je možne využiť už zrealizovaných 
parkovacích miest v rámci výstavby Bytového domu 
71 b.j. na pozemku parc.č. 
14308/116. Parkovacie miesta budú umiestnené na pozemku mesta Prešov,kde 
zhotovitel' 
má vydaný súhlas mesta Prešov za určitých podmienok l viď bod č.5 l 
6. Prízvukujeme, že pri výstavbe príjazdovej komunikácie z Vihorlatskej ul. 23, sa 
zrušia už existujúce 6-8 parkovacie miesta a prechod pre chodcov, ktorý sa dokončil 
predminulý rok v jeseni a bol financovaný z rozpočtu mesta. 
Tejto námietke stavebný vyhovuje. 
Parkovacie miesta, ktoré budú zrušené pri 
výstavbe príjazdovej komunikácií, budú nahradené novými parkovacími miestami 
vrátane prechodu pre chodcov 
7. Navrhovaný výjazd je naprojektovaný priamo oproti hlavnému vchodu do OC Max 
cez chodník v bezprostrednej 
blízkosti prechodu pre chodcov a hlavného pešieho 
ťahu k obchodnému centru Max, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo kolízií! 
Tejto námietke stavebný úrad vyhovuje. Pri výjazde z jednosmernej prístupovej 
komunikácií, kde môže 
dôjsť ku kolízií bude osadená príslušná dopravná značka. 
22 
8. Pýtame sa, aký je aktuálny platný regulatív pre danú časť mesta Prešov a či 
navrhovaná výstavba spÍňa jeho kritéria. 
Tejto námietke stavebný úrad vyhovuje. 
Podl'a platného územného plánu mesta 
Prešov pozemKy, Kto.ré sú súčasťou plochy funkčne určenej ako polyfunkčné plochy 
bývanie/občianska vybavenosť, pre ktorú platia regulatívy : 
RL A-Územie polyfunkčné l funkčne zmiešane 
RL A3 -Polyfunkčné plochy bývanie l občianska vybavenosť 
9. Myslíme si, že celkovo sa jedná o pomerne značné zahustenie tejto lokality, už aj 
tak silne koncentrovanej bytovej zástavby a s vysokým počtom obyvatel'ov, ale aj 
osobných a zásobovacích áut, taktiež cudzích návštevníkov nákupných centier 
a kostola Krista 
Král'a, kde sa toto zahustenie zásadne zvýši asi o 
1 
OO a viac áut, 
hlavne cez víkendy a sviatky, kedy je už teraz dopravná situácia kritická!!!! 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. 
Pri prerokovaní projektu pre územné 
rozhodnutie sa k dopravnej situácii vyjadrili aj príslušne orgány pre cestnú dopravu, 
ktorý 
vo svojom stanovisku nemali pripomienky k zahusteniu dopravnej situácie. 
10. Pýtame sa, ako chce mesto riešiť túto situáciu v rámci statickej a dynamickej 
dopravy, 
keď už dnes nemá kde rozširovať parkovacie miesta pre obyvatel'ov tejto 
lokality! 
Prosíme o vyjadrenie odboru dopravy, životného prostredia, mestskej 
a dopravnej 
polície. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje, nakol'ko nie je predmetom tohto konania. 
11. Dávame na 
pozornosť!!! 
Majitel'(investor) pozemku a BD, pravdepodobne nemá ešte vysporiadané 
parkovacie miesta z predošlej výstavby 
BD zo vzťahu k mestu Prešov, na Magurskej 
ul.19-23, kde k 75 bytom ( 2-3 izbové), má len 45 parkovacích miest (ostatné sú na 
mestskom pozemku) 
-prosíme o vyjadrenie kompetentných osôb, aký 
má investor vzťah k mestským 
pozemkom pri tejto existujúcej stavbe. 
Pred časom, po dokončení BD, nelegálne blokoval celé parkovisko postavením 
rampy, ktorá bránila vjazd na parkovisko, kde priamo ignoroval výzvy mesta 
a kompetentných orgánov na sprístupnenie parkoviska!!!! 
Po niekol'koročnom úsilí 
mesta a občanov o odstránenie čiernej stavby ( rampy ), po jej odstránení arogantne 
prehradil časť parkoviska vel'kými balvanmi z kameňa, ktoré sú tam do dnes!! 
Obyvatelia tohto BD preto parkujú všade v okolí pril'ahlých ulíc a takto blokujú 
parkovacie miesta iným 
obyvatel'om okolitých BD. 
PRÍZVUKUJEME, že ešte do dnes blokuje vjazd na vlastné parkovisko s navozenými 
vel'kými balvanmi z kameňa niekol'ko rokov!! 
Navyše sa o predmetný pozemok na ktorom 
sa má konať výstavba, roky riadne 
nestaral, kde neustále 
bol každý rok problém s kosením trávy, zberaniu odpadkov, 
kde dochádzalo 
zo strany obyvatel'ov k opakovaným sťažnostiam na MÚ Prešov a k 
privolávaniu mestskej 
polície na zdokumentovanie daného stavu!! 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje, 
nakol'ko nie je predmetom tohto konania. 
Zástupcovia občanov danej lokality: 
Potočňák Peter Vihorlatská 23 potocnak@centrum.sk 
Ing. Miroslav Molčan Vihorlatská 22 mmolcan64@gmail.com 
Margita Kipikašová Vihorlatská 22 
Ing. Vladimír Mikluš Vihorlatská 22 
Zdeno Valášek Vihorlatská 22 
Mária Ferková Vihorlatská 17 
RudolfHolinga Vihorlatská 18 
23 
Svoje stanovisko oznámili tieto orgány štátnej správy: OR Hasičského 
a záchranného zboru v Prešove, Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
v 
Prešove, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie v Prešove, 
Krajský pamiatkový úrad v Prešove, Okresný úrad Prešov -odbor krízového 
riadenia, Mesto 
Prešov, odbor HAM, odbor D,ŽP, odbor SMM, odbor organizačný 
odd. KS, Spravbytkomfort a.s., Prešov, O.S.V.O .. comp a.s., Prešov, VSD a.s. 
Košice, 
Slovak Telekom a.s., Bratislava, ORANGE Slovensko a.s. Bratislava, SPP 
distribúcia.a.s., Bratislava, WS a.s. OZ Prešov, CondorNet s.r.o., Prešov. Ich 
stanoviská sú súhlasne a pripomienky boli zapracované do podmienkovej časti 
rozhodnutia. 
Stavebný úrad takto 
dospel k záveru, že navrhovate!' spÍňa všetky podmienky pre 
vydanie rozhodnutia a preto 
bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Podl'a § 42 odst. 3) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok. 
V súlade s ustanovením § 42 odst. 2) stavebného zákona toto územné 
rozhodnutie s 
vel'kým počtom účastníkov konania sa oznámi verejnou vyhláškou. 
Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní na úradnej 
tabuli mesta Prešov a zverejnením na internete (www.presov.sk). Posledný deň tejto 
lehoty je dňom doručenia. 
Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní podať na Mesto Prešov, stavebný úrad, správnom orgáne, ktorý 
rozhodnutie 
vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné 
odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie možno 
preskúmať súdom podl'a zákona č. 99/1963 Zb. 
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadneho 
opravného prostriedku. 
Na vedomie: 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
1. EKOPRIM s.r.o., Strojnícka 17, Prešov vz. Stavoprojektom s.r.o., Jarkova 31, 
Prešov 
2. Msú Prešov-odbor správy mestského majetku, odd. MM 
3. Msú Prešov-Odbor hlavného architekta mesta 
4. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP 
5. Msú Prešov-Odbor organizačný, odd. KS 
6. Msú Prešov-Odbor D,ŽP 
24 
7. Bytové družstvo Prešov 
8. KR PZ SR, KOl Prešov, Pionierska 33, Prešov 
9. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Prešov l všetky zložky l 
1 O. Spravbytkomfort a.s. Prešov .. 
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove, Hollého 5, Prešov 
12. OR Hasičského a záchranného zboru Prešov, Požiarnícká 1, Prešov 
13. Okresný úrad v Prešove, odbor KR, Námestie mieru 3, Prešov 
14. 
WS, a.s. Závod Prešov, Kúpel'na 3, Prešov 
15. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice 
16. SPP a.s. distribúcia, Mlynské Nivy 441b, 825 19, Bratislava 
17.Siovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava 
18. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24, Prešov 
19. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, Ľubotice 
20. Technické služby mesta Prešov, a.s., Bajkalská 33, Prešov 
21.0RANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 82517 Bratislava 
22. 
O.S.V.O. comp., a.s., Strojnícka 18, Prešov 
23. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, Prešov 
24. UPC BROAD BAND Slovakia, s.r.o., ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
25.1ng. Stanislav Kahanec-predseda výboru v MČ č. 7 
26. Mesto 
Prešov-stavebný úrad (ku žiadosti o SP) 
27. Mesto Prešov-stavebný úrad (pre spis) 
Úradný záznam : 
Verejná vyhláška bola umiestnená na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Prešov 
Vyvesené 
dňa : ..................... . 
r •• 1r" f""" 
l. ' --~ .~ ' ,·. 1 
Zvesené dňa: .......................... .. 
\;~ .: -,~::, . ; ;~ ;:: ··p / t-( ~ 
.. 
pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)