Oznámenie o opakovanej dražbe: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, tak ako sú zapísané v evidencň Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8819, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 5076 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra "C" č.2245 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra "C" č. 2245 o výmere 254m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra "C" č. 2246 o výmere 319m2, druh pozemku: záhrady.

26.06.2018 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)