Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: "Prešov-17. novembra-prekládka TS, úprava VN a NN".

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

27.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v 
MESTO PRESOV 
stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/6056/2018-Su V Prešove dňa: 19.06.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia na 
líniovú inžinierskú stavbu: 
"Prešov-17. novembra-prekládka 
TS, úprava VN a NN" 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení 
jeho zmien a doplnkov prejednal 
žiadosť, spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s., so 
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Prešov-17. 
novembra-prekládka 
TS, úprava VN a NN" v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi 
a 
so známymi účastníkmi konania a rozhodol takto: 
Stavba: "Prešov-17. novembra-prekládka TS, úprava VN a NN" na pozemku parc. č. 
KN-C 5833/4, v katastrálnom území Prešov, pre stavebníka Východoslovenská distribučná 
a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice sa podľa§ 66 ods. l stavebného zákona 
povoľuje. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: 
SO O l Silno prúdové elektrické rozvody 
úsek 
O 1-VN vedenie zem, montáž 
úsek 
02 -NN vedenie zem, montáž 
úsek 
03 -VN vedenie vzduch, demontáž 
úsek 
04 -NN vedenie zem, demontáž 
PS O l Transformačná stanica 
úsek 
O 
1-TS, montáž 
úsek 
02-TS, demontáž 
Líniová inžinierska stavba "Prešov-17. novembra-prekládka 
TS, úprava VN a NN" je 
umiestnená v intraviláne mesta Prešov. 
Stavba rieši zriadenie novej kioskovej distribučnej trafostanice (DTS) VN/NN, ktorá bude 
umiestnená na parcele 
č. 
5833/4, , vrátane novej VN káblovej prípojky typu 3x22 NA2X 
(F)2Y z existujúceho podperného bodu PB BR448-ALA do navrhovanej kioskovej TS podľa 
situácie. Všetky dotknuté NN vývody budú presmerované do navrhovanej DTS a do 
navrhovanej rozpínacej skrinky SR4 podľa rozsahu definovanom navrhovanými úpravami podľa situácie v projektovej dokumentácii. Stavba je vyvolaná skutočnosťou, že jestvujúca 
šteflíková trafostanica 
TS0586-0214 na ulici 17. Novembra -rok výstavby 1951 -(pre 
bitúnok) má 
podľa záznamu o prehliadke nevyhovujúcu konštrukciu a je historicky na 
nev!f9dnom mieste. 
2 
Technológia z doterajšej DTS TS0586-0214 -17. Novembra bude demontovaná vrátane 
vzdušnej VN prípojky k nej. 
Pre uvedenú stavbu bolo vydané Mestom Prešov územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
zo 
dňa 25.01.2018, pod číslom SÚ/9320/2018-Sf/151. 
Pre 
uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s overenou projektovou dokumentáciou, 
ktorú vypracoval Ing. Vladislav Plocar. 
Projektová dokumentácia tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré 
vydalo Mesto Prešov, 
dňa 25.01.2018, pod číslom SÚ/9320/2018-Sf/151. 
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie zemných prác v predstihu 3 pracovných dní 
Krajskému pamiatkovému úradu 
Prešov. 
4. Stavebník je povinný v zmysle § ll ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike pri 
vykonávaní stavebných prác 
konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkom 
dotknutých 
nehnuteľností a ak sa jej nedá vyhnúť obmedziť ujmu na najmenšiu 
možnú mieru. 
Po skončení nevyhnutných pozemných prác je stavebník povinný uviesť 
pozemky do pôvodného stavu alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť 
vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu. 
5. Stavebník je povinný do doby kolaudácie stavby majetkovoprávne vysporiadať 
pozemky dotknuté výstavbou predmetnej stavby. 
6. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný l O dní vopred písomne oznámiť 
vlastníkom dotknutých pozemkov ich začatie. 
7. Stavebník je povinný pred začatím prác dohodnúť s vlastníkmi pozemkov podmienky 
vstupu na pozemok, 
dohodnúť termín prevádzania prác a nevyhnutný čas na odstávku 
el. prúdu a po 
ukončení stavebných prác uviesť každý dotknutý pozemok do 
pôvodného stavu. Stavebné práce sa môžu prevádzať až po dohode s vlastníkom 
konkrétneho dotknutého pozemku. 
8. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby a dotknuté pozemky uvedené do 
pôvodného stavu, za čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať 
tak, aby nespôsobili škody tretím osobám. Za škody spôsobené realizáciou predmetnej 
stavby zodpovedá stavebník. 
Prípadné poškodenia oplotení, resp. iných drobných 
stavieb 
je stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu. 
9. Pred začatím stavebných prác musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické 
činnosti podľa§ 75 ods. l stavebného zákona. 
l 
O. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie pozemnej stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR 
č. 532/2002 Z. z. bezpečnostné predpisy, príslušné technické normy a návody 
stavebných výrobkov 
na spôsob ich použitia. 
ll. Stavebník je povinný tunajšiemu stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby 
v zmysle 
§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
12. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ: zhotoviteľ bude určený výberovým konaní . Po 
skončení výberového konania je stavebník povinný v lehote 15 dní oznámiť písomne 
stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby. 
13. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť 
zabezpečí zhotoviteľ stavby. 
3 
14. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca stavebný dozor alebo stavebník od prvého 
dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na pozemnej stavbe podľa 
§ 46d ods. 2 stavebného zákona. 
15. Stavba bude ukončená v lehote do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
16. Na uskutočňovanie pozemnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je 
podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v pozemnej stavbe na zamýšľaný účel 
podľa § 43f stavebného zákona. 
17. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g 
stavebného zákona. 
18. Stavebník je povinný riešiť stavenisko v zmysle § 43i stavebného zákona § 13 
vyhlášky 532/2002 z. z. 
19. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť pozemnú stavbu štítkom" Stavba 
povolená". Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom 
pozemnú stavbu povolil. 
20. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
21. Stavebník 
je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd 
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 
22. Stavebník 
je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov 
inžinierskych sietí o ich 
vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu 
.. 
23. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby stavby je stavebník 
povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z o odpadoch a zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s všeobecne záväzným nariadením Mesta 
Prešov. 
24. Zmenu v projektovej dokumentácií môže tunajší stavebný úrad povoliť podľa § 68 
stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť 
stavebníka. 
25. Ak sa 
so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
26. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle 
§52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
Stavba sa môže 
užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný 
návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií pozemnej stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých na stavbe a geodetické zameranie stavby. 
Námietky 
účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov boli 
zapracované 
do podmienkovej časti rozhodnutia. 
Odôvodnenie 
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 
Košice, podala dňa 11.04.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú 
inžinierskú stavbu: "Prešov-17. novembra-prekládka TS, úprava 
VN a NN" 
4 
Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia 
podľa § 62 stavebného zákon prejednal so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania 
v stavebnom konaní 
dňa 16.05.2018, ktoré bolo oznámené verejnou vyhláškou zverejnenou 
na úradnej tabuli mesta 
Prešov od 19.04.2018 do 05.05.2018. 
Pre uvedenú stavbu bolo vydané Mestom Prešov územné rozhodnutie o umiestnení stavby zo 
dňa 25.01.2018, pod číslom SÚ/9320/2018-Sf/151. 
Stavebný úrad v súlade s § 62 a § 63 stavebného zákona predmetnú stavbu posúdil 
a dospel k záveru, že povolením stavby nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, práv 
a oprávnených záujmov 
účastníkov, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti 
a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti. 
Stavebník uzavrel s Prešovskou univerzitou v Prešove, 17. Novembra č. 15, 08001 Prešov 
"Zmluvu 
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o zriadení vecného bremena" dňa 24.05.2018. 
Týmto stavebník 
dostatočne preukázal iné právo k pozemkom a splnil podmienku Územného 
rozhodnutia 
č. SÚ/9320/2018-Sf/151, zo dňa 25.01.2018. 
Námietky dotknutých orgánov 
neboli vznesené. Pripomienky účastníkov konania a 
dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté 
do podmienok tohto rozhodnutia. 
Na tomto stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba 
spÍňa všeobecné 
technické požiadavky na výstavbu 
podľa § 47 stavebného zákona a nebude ohrozovať verejný 
záujem , predovšetkým z 
hľadiska ochrany života zdravia osôb a ani životné prostredie . 
Taktiež stavebný úrad zistil, že stavebník 
dostatočne preukázal iné právo k pozemkom mimo 
zastavaného územia obce v 
zmysle§ 139 ods. 1písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce zo 
zákona 
č. 251120 12 Z. z. o energetike. 
Námietky 
účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli 
vznesené. 
K stavbe sa vyjadrili: Mesto Prešov OHAM, Mesto Prešov OD ŽP, Mesto Prešov OO
KS, Okresný úrad v Prešove odbor životného prostredia-odpady, Okresný úrad v Prešove 
odbor životného prostredia -ochrana prírody, Okresný úrad v Prešove odbor životného 
prostredia, 
OR HaZZ Prešove, VSD, a.s. Košice, VVS a.s. závod Prešov, O.S.V.O. comp. 
a.s., Slovak Telekom a.s., 
SPP -distribúcia, Slovanet, a.s., Condornet, s.r.o., Orange 
Slovensko a.s., KPÚ 
Prešov. 
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena g) 
sumou vo výške l OO €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku mestu Prešov 
bankovým prevodom dňa 09.04.2018. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a podľa§ 69 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta 
Prešov a zverejnená na internete -elektronickej tabuli mesta Prešov. 
(www.presov.sk) 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby. 
5 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s§ 54 odst. l) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov , správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej ínžínierskej stavby: 
"Prešov-17. novembra-prekládka TS, úprava VN a NN", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov. 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Prešov-17. novembra-prekládka TS, úprava VN a NN", bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov. 
Dňa: 
Pečiatka a podpis 
UOCIO 
umiestnenie stavby: 
Celková situácia M 1:10000 
LEGENDA 
,------------------------'~-t--V 
-navrhované káblové VN vedenie v novej trase ( zemilfV~ES!f(:l íP',' -~?::;(?'~:, 
"''"'"st-=;;k)í cír~1d ~-RE~·C"'' 
-navrhované káblové VN vedenie v existujú ce j tr se (v zerruJ Št;
,,. f~ b:'T;Í !) r;::; d __j 
._,_____",-----------------·----···--·---' 
-navrhované káblové NN vedenie v novej trase ( zemisctwále!l~ za podmlbnol< liV~;;jor>ýd: 
1 
A 06 2fi,i·' 
-navrhované káblové NN vedenie v existujú ce j tr sa_. ~~:>~h:..:t: zo dC;a: 
....... ~--~-----~-----v.IR ......... .. 
-nová transformačná stanica VN/NN -~ ... ! .. ./...~.?.f..~.J.:~?..!.F..-::.._.~.}. · ........ . 
, ' ... l 
NAM~AZOVA OBLAST 1-1 (~Nl, STREONA (NNl 
ZNECISTENIE OBLASTI: MALE -Z l. 
---1 o --06-20'lli 
.,.. Y;;~~ove dňa: ..
.................................... ·-.-_·_·_ 
\ ........ : ·. :· .. 
_._.:::-·~il-v i{>·, .. 
/' --4,\: ~~1 IIDYebr,., Q(' ·: .... 
VN: 3 "' 22 
NN: 3/PEN 
k V 50 Hz 
400/230 
.~<-. Oj ~"\;~"{ , /-?{:. _""*~. ''\ 
5O H Z TN 
-c [ ~ f Gľ~:-, ~-1' '\ 
v ~: \ --:)-(_' ) ~l 
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM: \. '% "~_,.) j'J 
-, \-'%.,., s '), ,.,_-·./ 
BEZPECNOSTNE OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1): ·:.~><-"'o,/28 • ~-,~'"'\/ 
-ochrana pred priamym dotykom -umiestnením mimo dosahu ··:.-.<;:.~;~~-~~~~~~--~,::~_;;:-·· 
-ochra~a pred nepriamym dotykom -uzemnením 
OCHRANNE OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41): 
-samočinné odpojenie napájania 
-dva jitá alebo zosilnená izolácia 
Mopové podklady : lnf~rmočný systém 1<_.,9tastra nehnuterností 
ŕÍ 
~~(; QJosloveiis~ó ôistrlbti
nú, u.s 
~ ..,, 
,,OSlí.~ 
© Urad geodézie, k/g 'tagrafie ~tos tra Slovenskej republiky 
-~ 
ZODPOVEDNÝ 
Ing. Vladislav Plocar /(:ý 
~_...,./ SADA 
PROJEKTANT 
liD 
VEDÚCI PROJEKTU 
Ing. Vladislav Plocar 
/~ ---r: 
PROJEKTANT 
Ing. Stanislav lglarčík / !J ~~jlJ /,..__ 
VEDÚ Ct ÚTVARU 
Ing. Peter F rá k 
\\ 
'"--',q::_ ----0 
Člen innogy 
STAVEBNÍK 
Východoslovenská distribučná a.s. '' 
MIESTO STAVBY 
Prešov 
STUPEŇ 
DSP 
NÁZOV STAVBY čiSLO 
IP-9967 
čiSLO VÝKRESU 
Prešov, 17 _ Novembra prekládka TS 
ZÁKA:ZKY 
DÁTUM 
03/2018 
FORMÁT 
2xA4 
l 
NÁZOV VÝKRESU 
Situácia 
MIERKA 
1: 1 000 
.. ... .. 
© Vychodoslovenska d1stnbucno, o.s., diVIZIO Enerkos, odbor ProJekty, Mlynsko 31, 042 91 Kostce tel.' •42110155/610 2964 www.vsds.sk pro)ektyovsds.sk 
umiestnenie stavby: 
Celková situácia M 1: 1000C 
LEGENDA 
l l .. l 
NAM~AZOVA OBLAST : 1-1 <~Nl, STREDNA <NNl 
ZNECISTENIE OBLASTI: MALE -Z l. 
-samočinné odpojenie napájania 
-dvojitá alebo zosilnená izolácie 
Mapové podklady : lnf~rmačný systém kptastra nehnuteľností 
© U rad geodézie koftografie o kútastra Slovenskej republiky 
' 7' 
ZODPOVEDNÝ 
Ing. Vladislav Plocar /~ý 
_../""' SIJJA 
PROJEKTANT 
liD 
VEDÚCI PROJEKTU 
Ing. Vladislav Plocar 
Ll~ 
----::-: 
PROJEKTANT 
Ing. Stanislav lglorčík 
/ 
~~ ::(k· il \ 
/ 
VEDÚCI ÚTVARU 
Ing. Peter F rák 
\\ 
'-"4 ----=::> 
Člen innogy 
STAVEBNÍK ' 
Východoslovenská distribučná a.s. 
MIESTO STAVBY 
Prešov 
STUPEŇ 
DSP 
f1 
NÁZOV STAVBY ČÍSLO 
IP-9967 
ČÍSLO VÝKRESU 
Prešov, 17. Novembra prekládka TS 
ZPKIJ.KY 
DÁTUM 
03/2018 
FORMÁT 
2xA4 
l 
NÁZOV VÝKRESU 
Situácia 
MIERKA 
1: 1 000 
UOCIO 
. . ... .. 
© Vychodoslovensko d1stnbucna, a.s., diVIZto Enerkos, odoor ProJekty, Mlynsko 31, 042 91 Kos1ce tel.: •421 (OJ55/610 2964 www.vsds.sk projekty~vsds.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)