Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov".

Oznámenie mesta Prešov

28.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
2 B. 06. Z013 
V Prešove 28.6.2018 
OHAM/2018/967 4 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Váš list číslo l zo dňa Naše číslo Vybavuje /Imka Prešov 
Mesto Prešov, zastúpené Odborom hlavného architekta mesta, 
podl'a § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších 
predpisov oznamuje verejnosti, že 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, doručil Mestu 
Prešov 
podl'a § 6 ods. 2 tohto zákona oznámenie o 
strategickom 
dokumente "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov", 
ktorého obstarávatel'om je mesto Prešov. 
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené 
na 
webovej stránke mesta www.presov.sk v 
sekcii úradná tabul'a, na 
Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie a na 
stránke Ministerstva životného prostredia SR http://www.enviroportal.sk/ 
sk/eia/detail/zmeny-doplnky-2017 -upn-mesta-presov. 
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko podl'a 
§ 6 ods. 6 
predmetného zákona 
doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, Nám. mieru č. 2, 081 92 Prešov, 
najneskôr 
do 15 dní od dňa zverejnenia oznámenia. 
' '.,_ l'd' 
' . ·' ' ' .;, ~;, -
~/~ 
Ing. arch. Mária Čutková vedúca odboru 
hlavná architektka mesta 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.. +421(51)31001111 Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnrca@presov.sk l www.presov.sk 
. 

OZNÁMENIEOSTRATEGICKOMDOKUMENTE
Vypracovanépodl'azákonaNRSRč.24/2006Z.z.oposudzovanívplyvovnaživotné
prostredie
/839A0doplnky2017ÚPNmestaPrešov
Prešov
,máj2018


Zmenyadoplnky2017ÚPNmestaPrešov
Obstarávateľ
Štatutárnyzástupca
IČO
Spracovateľ
Štatutárnyzástupca
IČO
Hlavnýriešitel'
Riešitel'
U2W:<93=;\=:W47C:=:W0;<3
:W=>0<C@0943[++0[+NMestoPrešov
Mestskýúrad
Ing.AndreaTurčanová-primátorkamesta
OO327646
Investleasing,s.r.o.
Duchnovičovonám.1
08001Prešov
Ing.arch.JozefKužma-konatel'
31413056
Ing
.arch.JozefKužma
Ing
.JánStano
P9Y#0<1Z#R0>0<E90`>:X09:@C
Oznámenieostrategickomdokumente2


Zmenyadoplnky2017ÚPNmestaPrešov
7#/C67029D]2053::W=>0<C@0>3n:@4
&#TCB:@S3=>:+<3G:@
'#P239>4X460F9DFE=7:#%%J'L)()
J#M2<3=0=E270#O70@9C'c%L$LJ"%*%%&+<3G:@
(#S39:";<43B@4=6:"02<3=0">373Xm993FE=7:049D6:9>06>9D]2053:;<C@939DZ:
BC=>?;1?:W=>0<C@0>37!0#
P9Y#M92<30V?<F09:@CI;<48C>:<6083=>0"
>37#%K&$J&%%&%&
O70@9C'c%L$LJ"%*%%&+<3G:@
hI8047d;<48C>:<60e;<3=:@#=6
l3W
dZ>>;d$$lll#;<3=:@#=6
K#S39:";<43B@4=6:"02<3=0">373Xm993FE=7:049D6:9>06>9D]20536:9>06>935:=:WA"
:26>:<358:H9:2:=>0p<373@09>9D49X:<8C143:=><0>3Y416:82:6?839>3"0843=>:
906:9B?7>C143#
P9@3=>730=49Y"=#<#:#
P9Y#QC9->09:=;<01:@0>37!UB9C83940:=><0>3Y416:8
2:6?839>3/0N'%&L[+T83=>0+<3G:@
N?1Z9:@4F:@:9C8#&"%*%%&+<3G:@"
>37#%K&$L(cK)'%
3#8047d509:=>09:)JeY8047#1:8
56?B80KKeY80
4
7
#
1:8
PP#/C67029D]2053:=><0>3Y416:82:6?839>3
&#TCB:@/839A02:;796A'%&L[B389DZ:;7C9?83=>0+<3G:@a/0N'%&L[+T
83=>0+<3G:@b
'#gZ0<06>3<[B389^;7C983=>0+<3G:@"=;<01:@09^P9Y#0<1Z#.C170@:8
R:Z780A3<:8"g-1#=6:736>E@:8"0>374D<M,gOk-W:7=1Z@C739^
S3=>=6^8B0=>?;4>37!=>@:8@+<3G:@3?B93=39E8+<3G:@3?B93=39E8F#
*Ic$&ccKBB:2o0J%#&#&ccK@B939E93=6:<GE1ZB843902:;796:@#
/0N'%&L[+T83=>0+<3G:@=]=><0>3Y416^82:6?839>:8=843=>9A8
2:=0Z:80>^605]=0B839AX?96F9DZ:@A?H4>40]B384083=>0+<3G:@@
B8A=73BC6:90F#K%$&cL)/W#@B939E93=6:<GE1Z;<32;4=:@0§12
vyhláškyMŽPSRč.55/2001Z.z.oúzemnoplánovacíchpodkladocha
územnoplánovacejdokumentácii.
J#O70@9D14373
O70@9^81437!:8=;<01:@0940/0N'%&L[+T83=>0+<3G:@"=]
;:H4020@6A
"6>:<D@A;7A9?74B]B3<99:>31Z9416^1ZB84390B06>?C7935
;:H4020@6A02:;A>?90BC67023;<327:H39^1ZH402:=>E0B9C8A1Z
;:293>:@90B839A]B389DZ:;7C9?0?B93=394083=>=6DZ:
B0=>?;4>37
!
=>@0@+<3G:@3F#L')$'%&LB:2o0'*#)#'%&L#
j:6074>0Č.1
ÚzemieradovýchrodinnýchdomovabytovéhodomunaTehelnejulici
Súčasnáfunkcia:plochyurbanistickejzelene-stav(G2)
Navrhovanáfunkcia:obytnéplochyrodinnýchdomov-stav(B1)
Oznámenieostrategickomdokumente3


Zmenyadoplnky2017ÚPNmestaPrešov
LokalitaČ.2
Plochaseverneodkomunikácie11/546vlokaliteZabíjaná
Súčasnáfunkcia:obytnéplochyrodinnýchdomov-stav(81)
Navrhovanáfunkcia:les-stav(G1)
Lokalitač.3
Územiezástavbyrodinnýchdomovaobch.prevádzoknauliciBulharská
Súčasnáfunkcia:plochyobčianskejvybavenosti-stav(C3)
Navrhovanáfunkcia:polyfunkčnéplochyOV+bývanie-stav(A2)
LokalitaČ.4
ÚzemiemedziulicamiŠidlovská,JahodovávokolíŠidlovskéhopotoka
Súčasnáfunkcia:plochyurbanistickejzelene-návrh(G2)
Navrhovanáfunkcia:obytnéplochyrodinnýchdomov-návrh(B1)
LokalitaČ.5
BývaléfutbalovéihriskonauliciFintickávmiestnejčastiNižnáŠebastová
Súčasnáfunkcia:plochyrekreácieašportu-stav(E1)
Navrhovanáfunkcia:obytnéplochyrodinnýchdomov-návrh(B1)
LokalitaČ.6
PlochynakrižovatkeulícRužováaSabinovská
Súčasnáfunkcia:obytnéplochyrodinnýchdomov-stav(81)
Navrhovanáfunkcia:polyfunkčnéplochyOV+bývanie-stav(A1)
LokalitaČ.7
PlochamokradeajejokoliamedziulicamiDuklianska,Šafárikova,
VodárenskáariekouSekčov
Súčasnáfunkcia:plochykrajinnejzelene-stav(G1)
Navrhovanáfunkcia:plochyobčianskejvybavenosti-návrh(C3)
LokalitaČ.8
PlochamokradeajejokoliamedziulicamiDuklianska,Šafárikova,
VodárenskáariekouSekčov
Súčasnáfunkcia:plochykrajinnejzelene-stav(G1)
Navrhovanáfunkcia:plochyobčianskejvybavenosti-návrh(C3)
LokalitaČ.9
PlochamokradeajejokoliamedziulicamiDuklianska,Šafárikova,
VodárenskáariekouSekčov
Súčasnáfunkcia:plochyobčianskejvybavenosti-návrh(C3)
Navrhovanáfunkcia:plochykrajinnejzelene-stav(G1)
LokalitaČ.10
ÚzemiezelenepopritokuriekySekčov,južneoduliceRusínska
Súčasnáfunkcia:obytnéplochybytovýchdomov-návrh(B6)
plochykrajinnejzelene-stav(G1)
Oznámenieostrategickomdokumente(


Zmenyadoplnky2017ÚPNmestaPrešov
Navrhovanáfunkcia:obytnéplochybytovýchdomov-návrh(86)
LokalitaČ.11
JužnáčasťbývaléhopriemyselnéhoareálunaSolivarskejulici
Súčasnáfunkcia:plochyobčianskejvybavenosti-návrh(C3)
polyfunkčnéplochyOV+výroba-stav(A4)
Navrhovanáfunkcia:plochyurbanistickejzelene-návrh(G2)
LokalitaČ.12
JužnáčasťbývaléhopriemyselnéhoareálunaSolivarskejulici
Súčasnáfunkcia:plochyobčianskejvybavenosti-návrh(C3)
polyfunkčnéplochyOV+výroba-stav(A4)
Navrhovanáfunkcia:polyfunkčnéplochyOV+bývanie-návrh(A2)
LokalitaČ.13
AreálzrušenéhoželezničnéhodepanaKošickejulici
Súčasnáfunkcia:plochydopravy-stav(C2)
Navrhovanáfunkcia:plochypriemyselné,výrobnéaskladovacie(01)
UB9C83943:=><0>3Y416:82:6?839>3/0N'%&L[+T83=>0+<3G:@
;:2743Z0B4=p:@01438?6:9094?;:27!0§7zákonaČ.24/2006Z.z.o
posudzovanívplyvovnaživotnéprostredieaozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
4.Obsah
Štruktúrastrategickéhodokumentuaobsahovánáplňsplňanáležitosti
zákonaČ.50/1976Z.z.vzneníneskoršíchpredpisova§12a§17
vyhláškyČ.55/2001Z.z.oúzemnoplánovacíchpodkladocha
územnoplánovacejdokumentácii.ObsahnávrhuriešeniaZaD2017ÚPN
mestaPrešovsaskladáztextovejagrafickejčasti.
Textováčasťsaskladázosmernejazáväznejčasti,vrátaneprílohy
"
Vyhodnotenieperspektívnehopoužitiapol'nohospodárskejalesnejpôdy
nanepol'nohospodárskeúčely".
Grafickáčasťsaskladáználožiekkvýkresomč2až8
Grafickáčasť(ná/ožky):
•výkresČ.1
•výkresČ.2
•
výkresČ.3
•výkresČ.4
•výkresČ.4a
•výkresČ.4b
•výkresČ.5
•výkresČ.5b
•výkresČ.6
•výkresČ.7a
•výkresČ.7b
•výkresČ.8`4<G43@Bp0ZA
R:8;73u9^@^6<3=;<43=>:<:@DZ:?=;:<4020940
0X?96F9DZ:@A?HE@0940]B3840=@AB90F39:?
BC@vB9:?F0=p:?<43G39400@3<359:;<:=;3G9^84
=>0@W084
.A832B3943<3Y?70F9^1Z1376:@
N:;<0@0
gA674=>416C2:;<0@0
.3<359CZ<:8029C2:;<0@0
.:29DZ:=;:2C<=>@:
h93<Y3>4600>3736:8?946C143
V@:<W06<0549A0:1Z<090;<E<:2A
+3<=;36>E@9ABCW3<;:7!9:Z:=;:2C<=635;\2A
+3<=;36>E@9ABCW3<73=9DZ:;\293Z:X:92?
.^6<3=@3<359:;<:=;3G9^1Z=>0@43W
Oznámenieostrategickomdokumente5


Zmenyadoplnky2017ÚPNmestaPrešov
K#k@0H:@09D@0<409>9D<43G3940
+<390@<Z:@09D/0N'%&L[+T83=>0+<3G:@93W:74=;<01:@09D
07>3<90>E@93<43G3940B2\@:2?50=936:914;:@09^1Z;:H4020@43683=>0#
.0<409>A=]<43G39D9C@<Z:809?7:@^8@0<409>:8a;:931Z0943
3u4=>?5]13Z:=>0@?b#
)#.319^0F0=:@^Z0<8:9:Y<08;<E;<0@A0=1Z@0n:@0940
w/@3<3593943:B9C83940::W=>0<C@09E/0N'%&L
V3<8E9d2:&K#L#'%&L
w+<45E80943;:293>:@90/0N'%&L
V3<8E9
d2:&K#L#'%&L
w-;<01:@09439C@<Z?/0N'%&L
V3<8E9
d2:J%#(#'%&*
w/@3<35939430;<3<:6:@09439C@<Z?/0N'%&L
V3<8E9
d:2&K#K#'%&*2:&K#)#'%&*
wN:;<01:@09439C@<Z?/0N'%&L0;<327:H3943H402:=>4:;<3=6]80943
;:2n0§25Stavebnéhozákona
Termín
:do30.7.2018
•Prerokovanieaschval'ovanieZaD2017nazasadaníMsZvPrešove
voktóbri2018.
L#.Bp0Z649^8=><0>3Y416^82:6?839>:8
T02<0239:?]B389:;7C9:@01:?2:6?839>C14:?;<3/0N'%&L[+T
83=>0+<3G:@53[B389^;7C9@3n6DZ:]B389DZ:1376?+<3G:@=6DZ:
6<050B<:6?&cc*@B939E93=6:<GE1ZB843902:;796:@006>?074B:@09C
R:913;140]B389DZ:<:B@:50-7:@39=60#
/C67029^8@^1Z:24=6:@^8;:26702:853=1Z@C739^[B389^;7C983=>0
+<3G:@IB839A02:;796A'%&K
*#U<YC96:8;3>39>9^9053Z:;<450>43
S3=>=6DB0=>?;4>3n=>@:83=>0+<3G:@
c#N<?Z=1Z@0n:@0143Z:2:6?839>?
kB93=3943S3=>=6DZ:B0=>?;4>3n=>@083=>0+<3G:@:=1Z@C739E/8439
02:;796:@'%&L]B389DZ:;7C9?83=>0+<3G:@#
.G3:W3193BC@vB9D90<402394383=>0+<3G:@"6>:<^8=0@AZ7C=4BC@vB9C
F0=p/843902:;796:@'%&L[B389DZ:;7C9?83=>0+<3G:@
PPP#/C67029D]2053:;<32;:670209^1Z@;7A@:1Z=><0>3Y416DZ:2:6?839>?90
H4@:>9D;<:=><3243@<C>093B2<0@40
&#+:H4020@6A90@=>?;A
S3=>:23X49:@07:=@:53;:H4020@6A90=;<01:@0943/0N'%&L[+T
83=>0+<3G:@#/C67029^8@=>?;:8;<3=;<01:@0943/0N'%&L[+T
83=>0+<3G:@53;70>9^[+T83=>0+<3G:@=;<01:@09^P9Y#0<1Z#
.C170@:8R:Z780A3<:8"g-1#=6:736>E@:8"0>374D<M,gOk-"6>:<^W:7
=1Z@C739^S3=>=6^8B0=>?;4>3n=>@:8@+<3G:@3?B93=39E8Č.8-9/1995
zodňa30.1.1995vzneníneskoršíchzmienadoplnkov.Ďalšímivstupmi
súúzemno-technickéainépodkladytýkajúcesaúzemiamestaPrešov
vzmysle§7a§7aStavebnéhozákonaapodklady,dokumentácie
avyjadreniazískanévrámciprípravnýchprácvsúlades§19b
stavebnéhozákona.
Oznámenieostrategickomdokumente6


Zmenyadoplnky2017ÚPNmestaPrešov
'#[2053:@^=>?;:1Z#
@^=>?;:8=><0>3Y416DZ:2:6?839>?=]90@<Z:@09D/0N'%&L[+T83=>0
+<3G:@
#TC@<Z/0N'%&L[+T83=>0+<3G:@53=;<01:@09^@=]7023
=?=>09:@394084y&'0y&L@AZ7CG6ASq+Č.55/2001Z.z.
oúzemnoplánovacejdokumentáciiaúzemnoplánovacíchpodkladoch.
3.Údajeopriamychanepriamychvplyvochnaživotnéprostredie.
DokumentuZaD2017ÚPNmestaPrešovpredstavujeúzemnoplánovací
dokument
,ktorýnemápriamynegatívnyvplyvnaživotnéprostredie.
(#.;7A@90B2<0@:>9^=>0@:WA@0>3n=>@0#
/C83<A90@<Z:@09D@/0N'%&L[+T83=>0+<3G:@93805]93Y0>E@9A
@;7A@90B2<0@43:WA@0>3n=>@0;<42:2<H09E=>09:@39^1Z<3Y?70>E@:@
07484>:@@A?H4>40]B3840#
K#.;7A@A901Z<C939D]B3840a90;<#90@<Z:@09D1Z<C939D@>CF43]B3840"]B3840
3?<m;=63Z:@^B908?"=]@4=7C3?<m;=60=]=>0@01Z<C939^1Z]B38ET0>?<0
'%%%"9C<:29D;0<6A"1Z<C939D6<05499D:W70=>4"1Z<C939D@:2:Z:=;:2C<=63
:W70=>40;:2#b@<C>0939C@<Z?:;0><39E9041ZB843<93943#
.60>0=><C79A1Z]B38401Z83=>0+<3G:@=0B9C<:2935=43>31Z<C939^1Z
]B38E901ZC2B05]7:6C793]B38408:6<02!:@DZ:>A;?#+:06>?074BC144
Z<09E1>^1Z>:]B38E"W:74>43>:0613;>:@09D0B0;<01:@09D2:
2:6?839>C143#
/3?<m;=635=43>31Z<C939^1Z]B38EITMVk,M'%%%a]B3840
3?<m;=63Z:@^B908?It-Rkh.t01Z<C939D@>CF43]B3840I
t
-RgO.[
t
b2:60>0=><C79A1Z]B38E83=>093B0=0Z?53H40293]B3843#
/?@3239DZ:@A;7^@0"H3@60>0=><C79A1Z]B38401Z83=>0;70>E&#=>?;3o
:1Z<09A;:2>0BC6:90FE=7:K(J$'%%'/#B#093W?2]80p93Y0>E@93
@;7A@A90H4@:>9D;<:=><3243
+:2n0[B389DZ:;7C9?.[g+<3G:@=6DZ:6<050@B939E93=6:<GE1ZB8439
02:;796:@=]60>0=><C793]B384083=>0053Z:905W74HG43:6:743B0<0239D
2:;<43=>:<?36:7:Y416AG>0920<29DZ:#
)
#S:H9D<4B46C=]@4=4013=?;70>o:@09E8=><0>3Y416DZ:2:6?839>?#
T0@<Z:@09DB839A/0N'%&L[+T83=>0+<3G:@93@A>@C<05]8:H9D
<4B460;<3BZ:<G39436@074>AH4@:>9DZ:;<:=><3240@83=>3#
L#.;7A@A90H4@:>9D;<:=><3243;<3=0Z?5]13G>C>93Z<09413#
N:>69?>D]B3843041ZB83939DX?96F9D@A?H4>43]B3840938C@;7A@90
]B3840=?=329^1ZG>C>:@#
P.#N:>69?>D=?W536>A
&#.A832B3943B049>3<3=:@0935@3<359:=>4@<C>093535B2<?H39E#
.B939E/C6:90(%*$'%&&6>:<^8=0839E02:;7o0BC6:9F#'($'%%)/#B#
:;:=?2B:@09E@;7A@:@90H4@:>9D;<:=><32430:B839302:;7939E
9436>:<^1ZBC6:9:@@B939E93=6:<GE1Z;<32;4=:@0:B839302:;7939E
9436>:<^1ZBC6:9:@;:27!0y'(
0bXAB416C:=:W0;:27!0y'(0"
Wb;<C@9416C:=:W0;:27!0y'(W073W:y'L"
1b:WF409=60494140>E@0;:2n0y'K"
2b:WF409=63B2<?H3943;:2;:<?5]13:1Z<09?H4@:>9DZ:;<:=><3240;:2n0
y')
Oznámen
i
eostrategickomdokumente7


Zmenyadoplnky2017ÚPNmestaPrešov
2.Zoznamdotknutýchsubjektov.
Dotknutýmisubjektmiprispracovaní,prerokovaníaschval'ovaní
územnoplánovacejdokumentácieobcesúorgányvyplývajúcez§140a
zákonaČ.50/1976Zb.vzneníneskoršíchpredpisov.
/:B9082:>69?>^1Z=?W536>:@d
&
#U6<3=9^]<02+<3G:@":2W:<@^=>0@WA0WA>:@35;:74>46A":22#]B389DZ:
;7C9:@0940
"TC8#843<?J"%*%%&+<3G:@
'
#U6<3=9^]<02+<3G:@":2W:<=>0<:=>74@:=>4:H4@:>9D;<:=><3243":22#:1Z<09A
;<E<:2A0@AW<09^1ZB7:H436H4@:>9DZ:;<:=><32406<050"TC8#843<?'"%*%%&
+<3G:@
J
#U6<3=9^]<02+<3G:@":2W:<=>0<:=>74@:=>4:H4@:>9D;<:=><3243":22#:1Z<09A
;<E<:2A0@AW<09^1ZB7:H436H4@:>9DZ:;<:=><3240"TC8#843<?'"%*%%&+<3G:@
(#U6<3=9^]<02+<3G:@";:B386:@^073=9^:2W:<"S0=0<A6:@0&%"%*%%&+<3G:@
K
#U6<3=9^]<02+<3G:@":2W:<:;<0@9^1Z;<:=><4326:@"<3X3<C>;\2:Z:=;:2C<=>@0I
]=36;:B386:@^r]=3673=9^"TC8#843<?J"%*%%&+<3G:@
)
#U6<3=9^]<02+<3G:@":2W:<13=>9352:;<0@A0;:B389^1Z6:8?946C14E"TC8#
843<?'"%*%%&+<3G:@
L
#U6<3=9^]<02+<3G:@":2W:<6<EB:@DZ:<4023940"TC8#843<?'"%*%%&+<3G:@
*
#U6<3=9^]<02+<3G:@":2W:<G6:7=>@0"V0<0=0`3@F3960&&"%*%%&+<3G:@
c
#R<05=6^;0840>6:@^]<02"O70@9C&&K"%*%%&+<3G:@
&%
#UW@:29^W09=6^]<02R:G413"V48:9:@0'J"%(%%&R:G413
&&#,3Y4:9C79A]<02@3<359DZ:B2<0@:>9E1>@0=:=E27:8@+<3G:@3"O:77DZ:K"%*%%&
+<3G:@
&'
#,3Y4:9C790@3>3<49C<90=;<C@0+<3G:@"j3@:F=6C&&'"%*%%&+<3G:@
&J#S494=>3<=>@::W<09A-,"MY39>]<0=;<C@A8053>6?"N3>0G:@09D;<01:@4=6:
.^1Z:2
"R:839=6DZ:Jc$M"%(%%&R:G413
&(
#S494=>3<=>@:H4@:>9DZ:;<:=><3240-,":2W:<G>C>935Y3:7:Y41635=;<C@A"TC8#
z?2:@E>0`>]<0&"*&'JKf<0>4=70@0
&K
#S494=>3<=>@:2:;<0@A0@^=>0@WA-,"TC83=>43=7:W:2A)"*&%%Kf<0>4=70@0
&)
#[<02@3<359DZ:B2<0@:>9E1>@0-,"V<90@=6C13=>0K'"*')(Kf<0>4=70@0
&L#N:;<0@9^]<02"N4@EB402<CZ02:;<0@A902<CZ01Z"j3>4=6:S#,#`>3XC9460"*'%
%Kf<0>4=70@0
&*
#N:;<0@9^]<02"N4@EB4014@479DZ:73>31>@0"j3>4=6:S#,#`>3XC9460"*'J%K
f<0>4=70@0
&c#[<02+-R"U2W:<<3Y4:9C793Z:<:B@:50":22#[+"TC8#843<?'"%*%%&+<3G:@
'%
#[<02+-R"U2W:<2:;<0@A"TC8#843<?'"%*%%&+<3G:@
'&
#S3=>:.37!6^`0<4G"TC8#=@#Q06?W0&"%*''&.37!6^`0<4G
''#UW31S07^`0<4G"S07^`0<4G&%("%*%%&+<3G:@
'J
#UW31z?W:>413"_=7#73>1:@'"%*%%)+<3G:@Iz?W:>413
'(
#UW31O094=60"f05B:@0&("%*%%&+<3G:@
'K
#UW31,?=6CT:@C.3=",?=6CT:@C.3=&)*"%*%%K+<3G:@I-:74@0<
')#UW31+3><:@09A"+3><:@09AJ&L"%*'KJ+3><:@09A
'L#UW31/CW:<=6D"/CW:<=6DJc"%*'KJ+3><:@09A
'*
#UW31N?7:@C.3="N?7:@0.3=&*"%*'K'R:6:G:@13
'c#UW31.AG9C`3W0=>:@C".AG9C`3W0=>:@C&KL"%*%%)+<3G:@)
J%
#UW31R0;?G09A"O70@9C&%($)"%*'&'R0;?G09A
J&
#UW31s49>413"i<mX=639C2@:<43'&%$&"%*'&)s49>413
J'#UW31q?;F09A"q?;F09AKc"%*%%&+<3G:@
JJ#UW31fB39:@"fB39:@J*"%*'('fB39:@
J(
#UW31V3<406:@13"V3<406:@13"%*%%K
N:>69?>DXAB416D:=:WAd
UWA@0>374083=>0+<3G:@
Oznámenieostrategickomdokumente8


Zmenyadoplnky2017ÚPNmestaPrešov
3.Dotknutésusednéštáty.
Niesú
.#N:;7o?5]13]2053#
&#S0;:@C049CY<0X416C2:6?839>C140a90;<#@^6<3=G4<GE1Z@Bp0Z:@@843<63
;<483<09351Z0<06>3<?0;\=:W9:=>4=><0>3Y416DZ:2:6?839>?b#
i<0X416CF0=p/0N'%&L[+T83=>0+<3G:@"Z70@9D@^6<3=AW?2]=;<01:@09D
@843<63&d&U%%%@<:B=0Z??<F39:8@§12ods.7vyhláškyČ.55/2001Z.z.
oúzemnoplánovacíchpodkladochaúzemnoplánovacejdokumentáciiformou
náložieknapôvodnévýkresy.Poschválenízmienadoplnkovbude
vypracovanýčistopisúzemnéhoplánu.
'#S0>3<4C7A;:?H4>D;<4@A;<01:@09E=><0>3Y416DZ:2:6?839>?#
+<3@A;<01:@0943/0N'%&L[+T83=>0+<3G:@W?2];:?H4>D@G3>6A;:26702A
049X:<8C143BE=609D@<C814;<E;<0@9^1Z;<C1@=]7023=§19bods.1písm.b)
stavebnéhozákonavrátanedokumentovuvedenýchvkapitoleII.7.
.P#S43=>:02C>?8@A;<01:@0940:B9C83940
+<3G:@
"'&#K#'%&*
.PP#+:>@<23943=;<C@9:=>4]205:@
&#S39:=;<01:@0>37!0:B9C83940
P9Y
#QC9->09:"P9@3=>730=49Y"=#<#:#
'#+:>@<23943=;<C@9:=>4]205:@:B9C83940;:2;4=:8:;<C@939DZ:BC=>?;1?
:W=>0<C@0>3n0";3F40>60
P9Y#M92<30V?<F09:@CI;<48C>:<6083=>0
P9Y#M92<30V?<F09:@C
Oznámeni
eostrategickomdokumente9

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)