Stavebné povolenie: "Ill/3445 Prešov - Petrovany".

Stavebné povolenie

04.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
Odbor cestnej dopravy a pozemnych koínunikacií 
Námestie mieru 3, 080 O l Prešov 
Číslo: OU-PO-OCDPK-2018/001753-010 Prešov 
28.6.2018 
Verejná vyhláška 
STAVEBNÉ POVOLENIE 
Navrhovate!'-Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 
Prešov 
v zastúpení Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len "navrhovate!'") podal dňa 4.11.2016 
na Okresnom úrade Prešov, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, návrh na vydanie 
stavebného povolenia pre líniovú -inžiniersku stavbu: 
"III/3445 Prešov -Petrovany" objekty SO 
01.1 Re~onštrukcia cesty III/3445, úsek Prešov-SSÚD NOS, SO 01.2 
Rekonštrukcia cesty III/3445, 
úsek SUD NOS -Petrovany, SO 02.1 Rekonštrukcia mostného objektu 3445-002, SO 02.2 Oprava 
rímsy na moste v km 3,620 vpravo, SO 03 Rekonštrukcia priepustov, SO 04 Výstavba okružnej 
križovatky, 
SO OS Úprava vedenia telekomunikačných káblov, na parcelách č. KN-C 364111, 
k. ú., 
Solivar, 
č. KN-C 1584, k. ú., Záborské, KN-C 2043/59, 2043/4, 204111, 2043/60, 1947/1, 1986/1, 
1986/4 -
9, 538, 2043/52, !989/14, 1989/32, 552 a 419 a č. KN-E 1777, 1778, 1801/1, 180112, 1834, 
2043/31, 1803, 1818,575/2, 
566/l, 515/81, 515/82 a 182211 k. ú., Petrovany a č. KN-E 285111, 
285!12, k. ú., Močarmany (ďalej len "inžinierska stavba"). 
Okresný 
úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný 
orgán štátnej správy podl'a ustanovenia § 
2 
ods. 3 zákona NR SR č. 180/2003 Z. z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušný 
konať ako špeciálny 
stavebný úrad pre cesty Il. a III. triedy podl'a ustanovenia § 
Ja 
ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "špeciálny 
stavebný úrad") v spojení s ustanovením § 120 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "stavebný zákon") 
konajúc ako vecne príslušný správny orgán určený cestným a stavebným zákonom v súlade s 
ustanoveniami § 5 a § 46 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej len "správny poriadok") a v súlade s ustanovením§ 16 ods. l cestného 
zákona, po preskúmaní návrhu pod!' a ustanovení 
§ 62 ods. l a 3 stavebného zákona rozhodol takto: 
Inžinierska stavba pre stavebníka sa p o v o 
l' u j e. 
Údaje o stavbe: 
l. Stavebník 
2. Názov stavby 3. Členenie stavby Správa a údržba ciest 
PSK, Jesenná 14,080 05 Prešov 
v zastúpení Prešovského samosprávneho kraja 
"Ill/3445 Prešov -Petrovany" 
SO 01.1 Rekonštrukcia cesty lll/3445, úsek Prešov-SSÚD NDS, 
SO 01.2 Rekonštrukcia cesty Ill/3445, úsek SÚD NDS -
Petrovany, 
4. Miesto stavby 
5. Projektant stavby 
6. Zhotoviteľ stavby 
7. Termín ukončenia stavby 
2 
SO 02.1 Rekonštrukcia mostného objektu 3445-002, 
SO 02.2 Oprava rímsy na moste v km 3,620 vpravo, 
SO 03 Rekonštrukcia priepustov, 
SO 04 Výstavba okružnej križovatky, 
SO OS Úprava vedenia telekomunikačných káblov. 
parcely-
č. KN-C 364111, k. ú., Solivar, č. KN-C 1584, k.ú., 
Záborské, KN-C 
2043/59,2043/4,204111,2043/60, 1947/1, 
1986/1,1986/4-9,538,2043/52, 19891!4, 1989/32,552 a419 
a č. KN-E 1777, 1778, 180111, 1801/2, 1834,2043/31,1803, 
1818,575/2,566/1, 515/81,515/82 a 1822/1 
k. ú., Petrovany a č. 
KN-E 285111,285112, k. ú., Močarmany 
: VALBEK, s.r.o., Tomášikova 35, 040 Ol Košice 
: 
určený po výsledku výberového konania 
: 
12/2020. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania a dotknutých orgánov: 
Námietky neboli podané. 
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
L Inžinierska stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným 
úradom v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia. Ďalšie zmeny v projektovej 
dokumentácii inžinierskej stavby sa nesmú 
uskutočňovať bez predchádzajúceho povolenia 
špeciálneho stavebného úradu. 
2. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní inžinierskej stavby postupovať v súlade 
s podmienkami územného rozhodnutia vydaného 
Obcou Petrovany, č. BS/13572/2016-
LR/Mk 
dňa 14.10.2016 a v súlade s podmienkami tohto stavebného povolenia. 
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy inžinierskej stavby podľa projektovej 
dokumentácie oprávnenou právnickou alebo 
fYzickou osobou a písomný doklad o vytýčení 
inžinierskej stavby predloží ku kolaudačnému konaniu. 
4. 
Pri uskutočnení inžinierskej stavby je nutné dodržiavať platné všeobecne zavazné právne 
predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia 
a osôb na stavenisku. 
5. Pri inžinierskej stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecne záväzné právne 
predpisy, ustanovenia stavebného zákona a s ním súvisiacich právnych predpisov, ktorými 
sa stanovujú všeobecné technické požiadavky na výstavbu, ochrana verejných záujmov, ako 
aj príslušné technické normy. Všetky vykonané práce musia svojou kvalitou zodpovedať 
príslušným STN a rezortným technickým predpisom. 
3 
6. Stavebník je povinný dbať aby uskutočňovaním inžinierskej stavby nedošlo k spôsobeniu 
škôd 
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V opačnom prípade stavebník je povitmý 
uhradiť spôsobené škody. 
7. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vykonať presné vytýčenie podzemných 
vedení. Výkopové práce 
realizovať podľa podmienok stanovených vo vyjadreniach správcov 
jednotlivých vedení k predmetnej inžinierskej stavbe. 
8. Stavebník oznámi zhotoviteľa inžinierskej stavby špeciálnemu stavebnému úradu písomne do 
15 dní po ukončení výberového konania. 
9. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovenského pozemkového fondu -Reginálneho 
odboru 
Prešov, č. SPFZ/2016/120356 zo di\a 6.12.2016. Zárove!\ je povinný pozemky 
neznámych vlastníkov majetkovoprávne 
usporiadať najneskôr do kolaudácie stavby. 
!0. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ 
Košice, určené v stanovisku č. CS SVP OZ KE 2059/20 16-CZ 14980/4 l 200/20 l 6 zo di\a 
11.8.20 16. 
ll. Stavebník je povinný dodržať podmienky Vychodoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 
Košice, 
OZ Prešov, určené v stanovisku č. 6854/2016/0 zo d!la l 1.8.20 16. 
12. 
Stavebník je povinný dodržať podmienky Východoslovenskej distribučnej, a.s., Košice 
určené v stanovisku pod č. 28164lKE25l/PS/20l6 zo d!la 17.10.2016. 
13. Stavebník je povinný dodržať podmienky NOS, a. s., Bratislava, stanovené vo vyjadrení zo 
di\a l 6.8.20 l 6. 
14. Stavebník je povinný dodržať podmienku stanovenú OÚ Prešov, OSŽP vo vyjadrení zo dňa 
1.8.2016. Na rekonštrukciu mostného objektu je nutné požiadať orgán štátnej vodnej správy 
o súhlas 
podľa ustanovenia § 27 ods. l, písm. a) zákona o vodách s doložením kladného 
stanoviska správcu toku. 
15. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené OÚ Prešov, OSŽP, oddelením ochrany 
prírody a vybraných zložiek 
ŽP, vo vyjadrení zo di\a 5.8.2016. 
16. Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby predložiť písomný doklad preukazujúci spôsob 
nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých 
množstvách odpadov. 
17. Pri uskutoči\ovaní stavby je stavebník povinný dodržať požiadavky uvedené v stanoviskách 
SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, 
č. DPPRke/3823/Uh zo dií.a 19.8.2016 a vo všetkých 
ďalších stanoviskách účastníkov konania a dotknutých orgánov k dokumentácii stavby a k 
stavebnému konaniu tejto inžinierskej stavby. 
18. Stavebník je povitmý oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu 
Prešov a urobiť všetky nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
4 
19. Vedenie uskutočňovania inžinierskej stavby musí vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa ustanovenia § 43g 
stavebného zákona. 
20. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť inžiniersku stavbu štítkom "Stavba 
povolená". 
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom inžiniersku 
stavbu povolil. 
21. Stavebník 
je povinný špeciálnemu stavebnému úradu písomne oznámiť termín začatia 
stavebných prác ešte pred ich začatím. 
22. Skladovanie stavebného materiálu je stavebník povinný riešiť len v určenom obvode 
staveniska 
podľa ustanovení § 43i stavebného zákona. 
23. Stavebník 
je povinný zabezpečiť stavenisko podľa ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného 
zákona. 
24. Stavebník je povinný zabezpečiť počas uskutočľíovania inžinierskej stavby osadenie 
dopravných 
značiek a dopravných zariadení podľa projektu trvalého a dočasného 
dopravného značenia doplneného a odsúhlaseného KR PZ v Prešove, krajským dopravným 
inšpektorátom, ktorý 
je súčasťou dokumentácie stavby. O určenie použitia dopravných 
značiek a dopravných zariadení požiada stavebník tunajší úrad samostatnou žiadosťou ešte 
pred zahájením stavebných prác. 
25. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas uskutočňovania inžinierskej stavby bola cesta 
Ill/3445 prejazdná pre 
určené druhy dopravy; zabezpečiť pravidelné čistenie vozovky, 
krajnice cesty a cestnej priekopy a neobmedzený výkon letnej a zimnej údržby predmetného 
úseku cesty a 
diaľnice Dl. 
26. Stavebník je povinný počas uskutočňovania inžinierskej stavby dodržať podmienky určené 
cestným správnym orgánom v povolení na čiastočnú uzávierku cesty Ill/3445. O vydanie 
povolenia na 
čiastočnú uzávierku cesty požiada stavebník tunajší úrad samostatnou 
žiadosťou ešte pred zahájením stavebných prác. 
27. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný návrh 
stavebníka vydá príslušný špeciálny stavebný úrad pre inžinierske 
stavby-cesty. 
28. Stavebník je povinný po uplynutí predpísanej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia dať si 
vyznačiť jeho právoplatnosť na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade. 
Podľa ustanovenia § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa s 
inžinierskou stavbou 
nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. 
Za vydanie tohto povolenia sa vyberá správny poplatok podľa položky 60 písm. g) sadzobníka 
správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov. 
Podl'a ustanovenia § 4 ods. l písm. a) tohto zákona je žiadateľ 
oslobodený od poplatkov. 
5 
Odôvodnenie 
Stavebník podal dňa 4.11.2016 na špeciálnom stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného 
povolenia pre inžiniersku stavbu. 
Uvedeným dňom začalo stavebné konanie. Špeciálny stavebný úrad 
posúdil 
žiadosť stavebníka vo veci vydania stavebného povolenia na rekonštrukciu inžinierskej 
stavby v stavebnom konaní 
pričom zistil, že Obec Petrovany, ako príslušný stavebný úrad (územný 
orgán) vydala rozhodnutie o umiestnení 
stavby pod 
č. BS/13572/2016-LR!Mk dňa 14.10.2016. 
Stavebník v stavebnom konaní preukázal vlastníctvo k stavbe (ceste III/3445) 
čestným 
prehlásením a iné právo k stavebnému pozemku podľa ustanovenia § 139 ods. l stavebného zákona 
v rozsahu vecného bremena, ktoré ho 
oprávňuje zriadiť inžiniersku stavbu podľa ustanovenia § 4 ods. 
l zákona 
NR SR č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní 
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súhlasom Slovenského pozemkového 
fondu Bratislava 
(SPFZ/2016/120356 zo dňa 6.12.2016). 
Začatie stavebného konania bolo známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
oznámené špeciálnym stavebným úradom písomne pod 
č. j. OU-PO-OCDPK-2016/046803-005 zo 
dňa 6.12.2016 a pre neznámych účastníkov konania formou verejnej vyhlášky zverejnenej na 
webowej stránke správneho orgánu a obecných úradných tabuliach. Špeciálnemu stavebnému úradu 
sú dobre známe pomery na stavenisku a 
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby, preto 
podľa ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona správny orgán upustil 
od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. Súčasne poučil účastníkov a dotknuté orgány 
konania o možnosti uplatnenia svojich námietok v stavebnom konaní na špeciálnom stavebnom 
úrade v 
určenej lehote do 5. januára 2017. Zároveň ich poučil o tom, že na neskoršie podané 
námietky sa neprihliadne. Špeciálny stavebný úrad listom 
č. OU-PO-OCDPK-2016/046803-002 zo 
dňa 9.11.2016 vyzval stavebníka na doplnenie podania a konanie prerušil rozhodnutím č. OU-PO
OCDPK-2016/046803-003. 
Zároveň oboznámil stavebníka v súlade s ustanovením 49 ods. 2 
správneho poriadku o tom, že vo veci rozhodne v predÍženej lehote 
60 dní z dôvodu doručovania 
písomností verejnou vyhláškou. 
V stavebnom konaní špeciálny stavebný úrad preskúmal podľa ustanovení § 62 ods. l a 3 
stavebného zákona, 
či projektová dokumentácia inžinierskej stavby spÍt'ía podmienky územného 
rozhodnutia. Špeciálny stavebný úrad preskúmal, 
či dokumentácia spÍňa požiadavky týkajúce sa 
ochrany verejných záujmov, 
ďalej preskúmal, či sú splnené všeobecné technické podmienky stavby 
podľa stavebného zákona a platných všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečil a 
zosúladil stanoviská dotknutých orgánov, resp. posúdil vyjadrenia 
účastníkov konania a dotknutých 
orgánov, ktorých splnenie požiadaviek zahrnul do podmienok stavebného povolenia. Špeciálny 
stavebný úrad v stavebnom konaní posúdil jednotlivé prílohy a doklady tvoriace písomnosti spisu, 
pričom zistil, že v stanovenej lehote nebola podaná žiadna námietka proti vydaniu stavebného 
povolenia pre predmetnú inžiniersku stavbu. 
Špeciálny stavebný úrad po predložení požadovaných dokladov stavebníkom zistil, že 
pominuli prekážky, pre ktoré stavebné konanie bolo prerušené a 
pokračoval v stavebnom konaní. 
V stavebnom konaní zistil, že zo strany stavebníka sú splnené podmienky pre vydanie stavebného 
povolenia pre inžiniersku stavbu 
podľa stavebného zákona, jeho vykonávacích predpisov a s ním 
súvisiacich platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
6 
S poukázaním na skutočnosť, že podľa ustanovenia§ 120 ods. 2 stavebného zákona miestne 
príslušný stavebný úrad -
Obec Petrovany, ako územný orgán, overil splnenie podmienok 
rozhodnutia o umiestnení stavby a vydal súhlasné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia pre 
inžiniersku stavbu, špeciálny stavebný úrad zistil, že 
uskutočnením inžinierskej stavby ani jej 
budúcim užívaním nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené 
záujmy 
účastníkov konania, preto v súlade s ustanovením § 46 správneho poriadku rozhodol tak, ako 
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa ustanovenia § 53 správneho 
poriadku právo 
podať odvolanie. Podľa ustanovenia § 54 správneho poriadku odvolanie treba podať 
v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií. 
Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je podľa 
ustanovenia § 177 a nasl. zákona č: 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, preskúmateľné súdom 
po nadobudnutí právoplatnosti. 
,~/,]~ 
vedúci odboru 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiada obecné úrady 
Petrovany a Záborské, aby predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli obce na dobu 
15 
dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na tunajší úrad 
s 
vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným 
spôsobom v mieste obvyklým (napr. v obecnom rozhlase, miestnej 
tlači). 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
dátum vyvesenia: dátum zvesenia: 
odtlačok pečiatky, podpis: 
odtlačok pečiatky, podpis: 
Doručuje sa: 
účastníkom konania: 
7 
l. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov 
2. Prešovský samosprávny kraj v zastúpení predsedom, Nám. mieru 2, 080 Ol Prešov 
3. Obec Petrovany v zastúpení starostom Obecný úrad Petrovany 317, 082 53 Petrovany 
4. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
5. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava 
6. BETA FIN, s.r.o., Dvofákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 
7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava ll 
8. VALBEK, s.r.o., Tomášikova 35, 040 Ol Košice 
9. ostatným účastníkom konania-verejnou vyhláškou 
dotknutým orgánom: 
l. Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov 
2. KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
3. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Prešov, Keratsínske námestie l, 080 Ol Prešov 
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná liS, 080 Ol Prešov 
5. Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a. s., Bratislava, Mlynské nivy 44/b 
825 
ll Bratislava 
6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka l, 080 Ol Prešov 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, Hollého 5, 080 Ol Prešov 
9. Slovak Telekom, a.s., RTC-Východ, Poštová 18, P.O.BOX D30, 042 IO Košice 
l 
O. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova l O, 825 13 Bratislava 
ll. Telefónica Slovakia, s.r.o., Ensteinova 24, 851 O l Bratislava 
12. Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/ A, 82! 09 Bratislava 
13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 3!, 042 91 Košice 
14. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. mieru 3, 08! 92 Prešov 
15. Mesto Prešov v zastúpení primátorkou, Mestský úrad Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
16. Obec Záborské v zastúpení starostkou, Obecný úrad Záborské 178, pošta 082 53 Petrovany 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)