Dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby: "PREŠOV LEVOČSKÁ 16, BALKÓN".

Rozhodnutie

04.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Hlavnú ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Č'íslo: SÚ/2397/2018-Fa V Prešove dňa:l9.06.2018 
\' (\.: 
Í:iadusľ \) dl)(latočné povolenie stavby /zmeny dokončenej stavby/ -Mária Kočambová, 
L .. ·,·učskú 16, 080 Ol Prešo,·. 
Rozhodnutie (VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
iVkstl) Prešov stavebn)' úrad podľa § 117ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
pl:tnu\ aní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel preskúmal podľa §88 
ods. l písm. b/ a § 88a žiadosť stavebného zákona žiadosť žiadateľa /stavebníka/-Márie 
Kočambovcj, Levočsl\:ú 16,080 Ol Prešov 
zo dňa 19.012018 o dodatočné povolenie zmeny 
dokončenej stavby pod označením: "PREŠOV LEVOČSKÁ 16, BALKÓN"-osadenie 
typového závesného balkóna, bytový dom Ul. Levočská vchod č. 16, v Prešove, súpisné č. 
5005, na parcele č. 3128, katastrálne územie Prešov, byt č. 4, 2. poschodie. 
PuslupLll11 
primeraným podľa §58 až §66 stavebného zákona prejednal so známymi 
,·:C':t~a:dkmi kLmania a s dotknutými orgánmi žiadosť stavebníka o dodatočné povolenie stavby 
1
zmcny dokončenej stavby /a na základe výsledkov konania rozhodol takto: 
Podľa §88a ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad 
vydáva 
dodatočné povolenie zmeny dolwnčenej stavby 
pod označením: "PREŠOV LEVOČSKÁ 16, BALKÓN" v rozsahu stavebných úprav
osadenie typového závesného balkóna, bytový dom Ul. Levočská vchod č. 16 v Prešove, 
:súpisné 
č. 5005, na parcele č. 3128, katastrálne územie Prešov, byt č. 4, 2. poschodie 
stanhnílwvi, ldorým je Mál'ia Kočambová, bytom Levočská 16, 080 Ol Prešov. 
/mena dokončenej stavby je konštrukčne riešená nasledovne: -realizácia typového 
.·::, ~·~:néhu balkóna /rozmer 4 x Im /, v byte na 2. poschodí, v dvojposchodovom bytovom 
dume s pulozapusten)·m podzemím /orientácia balkóna je na severnú stranu/. V súčasnosti je 
/llll'I~:l dllkun
enej stavby ukončená. 
Vzhľadom k tomu, že stavebné práce sú už ukončené, stavebný úrad vyslovuje súhlas 
s u7.í\'aním zmeny dokončenej stavby-zrealizovaný balkón k danému účelu. 
Pre užínmic predmetnej stavebnej úprave -zmeny dolwnčenej stavby stavebný úrad 
!'~~i'!!.kJLodl'a § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky: 
/m,:n:I dokončenej stavby v rozsahu: osadenia typového závesného balkóna, bytový dom 
L'!. L.·\ učská \'chod č. 16 v Prešove. súpisné č. 5005, na parcele č. 3128, katastrálne 
Ci!emie Prešov. byt č. 4, 2. poschodie je už dokončená podľa projektovej dokumentácie 
.,i lin =:() 17/ overenej " tomto konaní, ktorú vypracoval: Ing. arch Viktor Tkačík-
autorizovaný architekt Prešov, Pavlovičovo námestie 37 a statiek)·m posúckt~i:1> 
/06.2017/, ktoré vypracoval: Ing. Jozef Polák autorizovaný stavebn)r inžinier -Statika 
stavieb, STA TIC STUDIO s.r.o. Prešov, Baštova 45, a je prílohou tohto rozhodnutia. 
2. 
Prípadné zmeny možno urobiť po predchádzajúcom povolení stavebného úradu. 
3. Vlastník bytu je povinný dokumentáciu skutočného zrealizovania zmeny dokončenej 
stavby /zrealizovaných stavebných úprav/ uchovávať po eel)r čas jej užívania: pri zmene 
vlastníctva bytu ju odovzdať novému nadobúdateľovi. 
4. Vlastník zrealizovan)·ch stavebn)rch úprav ich musí udržiavať v dobrom stavebnom stan.: 
v súlade s ustanovením § 86 stavebného zákona vo väzbe na základe požiadavky na 
stavby ustanovené v §43d stavebného zákona. 
V konaní o dodatočnom povolení zmeny dokončene.i stavby pod označením: " 
"PREŠOV 
LEVOČSKÁ 16, BALKÓN" neboli zistené nedostatky, ktoré by hninili 
užívaniu predmetnej zmeny dokončenej stavby-stavehn~·ch úprav na dan~· ú
el. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V konaní neboli vznesené námietky ;,o 
strany účastníkov konania. 
Odôvodnenie 
Žiadateľ /stavebník!-Mária Kočambová, bytom Levočská 16, 080 Ol Prešov podala dt1a 
19.01.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o dodatočné povolenie zmeny dokončenej 
stavby pod označením: "PREŠOV LEVOČSKÁ 16, BALKÓN'"-osadenie typového 
závesného balkóna, bytový 
dom UL Levočská vchod č. 16. v Prešove, súpisné č. 5005. na 
parcele 
č. 3128, katastrálne územie Prešov, byt č. 4, 2. poschodie. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie v predmetnej veci. 
Podaná žiadosť neobsahovala požadované náležitosti k vydaniu rozhodnutia -vzhľadom 
k tomu, že žiadateľ -stavebník zrealizoval zmenu dokončenej stavby /prístavba balkóna/ bez 
stavebného povolenia dôkazné bremeno v súlade s platnou legislatívou bolo na stm·cbníktwi. 
na základe uvedeného stavebn)• úrad vyzval stavebníka na doplnenie podanej žiadosti 
a rozhodnutím 
pod č. SÚ/2397/2018-Fa zo dna 12.02.2018 konanie v prcdmctnc.i veci 
prerušil. 
Stavebník postupne 
žiadosť kompletizoval a to doloženým požadovaných náležitostí dt1a 
9. februára 2018 a 16.apríla 2018 na stavebný úrad. 
Tunajší stavebný úrad oznámil listom zo 
dňa 02.05.2018 pod. č. SÚ/2397/2018-Fa 
začatie stavebného konania dotknutým orgánom, ktoré chránia verejné záujmy podľa 
osobitných predpisov jednotlivo a vzhľadom na to, že ide o stavbu s veľkým počtom 
účastníkov konania, títo boli o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej 
stavby upovedomení formou verejnej vyhlášky a stanovil termín ústneho konania spojeného 
s miestnym 
zisťovaním na de ú 06.06.2018. 
V 
dokladovej časti stavebník doložil: 
-súhlasné stanovisko Mesta Prešov Odboru hlavného architekta mesta /doručeného na 
stavebný úrad 
dňa 9. februára 2018/ v predmetnej veci /a následne potvrdené df'la 
06.06.2018/. 
Stavebný úrad v konaní preskúmal 
žiadosť stavebníka a všetky doklady potr~hné 
k vydaniu dodatočného povolenia zmeny dokončenej stavby pod označením: .. PRESO\' 
LEVOČSKÁ 16, BALKÓN" v rozsahu stavebných prác -osadenie typového závesného 
balkóna, bytový dom Ul. Levočská vchod č. 16, v Prešove, súpisné č. 5005, na parcele č. 
J 128, katastrálne územie Prešov, byt č. 4, 2. poschodie /byt je vo vlastníctve žiadateľa - L V 
č. 9570/, a na základe výsledkov konania vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby bola v súlade so zákonom 
~R SR č. 14511995 Zb. o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel spoplatnená v 
sume 
300.00 E . Správny poplatok bol uhradený v pokladni Mestského úradu v Prešove -
doklad 
č. 36/1365/2017, 1411420/2017,42/66/2018. 
Poučenie 
V súbde s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhl~1škou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projckto\'OU dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o sprámom konaní (správny poriadok) po dobu 15 kalendárnych dní na úradnej tabuli 
~~ I\'C>l'jl1l'l1Ú na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke 
'\\ \\ ,;;1:;,. Posledný deú tejto lehoty je diíom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, 
ked' došlu ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku d1'1u vyvesenia rozhodnutia na 
Llr:.1dnú tabuľu, 
Pod>a ~ 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní l správny poriadok/ proti tomuto 
rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia na správny orgán. ktorý toto rozhodnutie vydal -Mesto Prešov, Hlavná 73, PSČ 
080 O l, Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby, až po vyčerpaní 
ri~tllnych opravných prostriedkov. ,._/__,_, ___ / '} 
l ÁJ/:A 
Prílohy 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
On·rci~Ú projektová dokumentácia l l x pre stavebníka ,l x pre SÚ/ 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o dodatočnom povolení zmen: 
dokončenej stavby:" PREŠOV, LEVOČSKÁ 16, BALKÓN" bola vyvcs(•nú m1 úradn<'.i 
tabuli Mesta Prešov 
~--· '~. ij:J. 
dňa.~···································································· ; ; ,,, ,... .. . .. ·, --' --. i 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny 
dokončenej stavby: "PREŠOV, LEVOČSKÁ 16, BALKÓN" bola zvcscm1 z úntdncj 
tabule Mesta Prešov 
dňa ................................................................... . 
Pečiatka a podpis 
s 
-=~~~~?~-:1t;,;8p lY~ 
,~ 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)