Oznámenie územného rozhodnutia: "HOBBY PARK SEKČOV- RETAIL 2".

Oznámenie územného rozhodnutia

23.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Hlavná č. 73 
PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/5454/127862/2018-Mk V Prešove dňa: 18.07.2018 
Oznámenie územného rozhodnutia 
podl'a ustanovenia § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom 
poriadku o umiestnení stavby: 
Navrhovateľ: 
v zastúpení 
spoločnosťou: 
"HOBBY PARK SEKČOV-RETAIL 2" 
verejnou vyhláškou 
ROZHODNUTIE 
SLOSIKO s.r.o., Galvaniho 16/B, 821 04 Bratislava 
WOONERF, spol. s r.o., IČO 36489450 
Volgogradská 13, 080 
Ol Prešov 
(ďalej len navrhovate!') podal dňa 04.04.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
pre stavbu: "HOBBY PARK SEKCOV-RETAIL 2" na pozemkoch KN-C parc. č. 14832/1 (čast'), 14832/81 (časť) 
K uvedeným pozemkom stavebník preukázal súhlas ich vlastníka v zmysle 
ustanovenia § 38 
zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 
Stavebník je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení stavby 
majetkovoprávne 
vysporiadať všetky pozemky, na ktorých sú umiestnené jednotlivé 
stavebné objekty. 
Ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má 
k stavebným pozemkom vlastnícke alebo iné právo v zmysle ustanovenia § 139 ods. l 
stavebného 
zákona. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad, podľa§ 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších 
predpisov posúdil predložený 
návrh 
podľa § 37 a nasledujúcich stavebného zákona. Stavebný 
2 
úrad na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a príslušných 
vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
"HOBBY PARK SEKČOV-RETAIL 2" 
(ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatockom tvare), 
Predmetná stavba je členená na nasledujúce objekty a prevádzkové súbory: 
SO 201 Predajný sklad Retai12 
PS 201-1 Výťah pre SO 201 
PS 201-2 Eskalátor pre SO 201 
SO 202 Parkoviská, zásobovacie a pešie plochy 
SO 203 Dažďová kanalizácia z parkovísk 
S0204 
S0205 
S0206 
S0207 
S0208 
PS 208-1 
PS 208-2 
S0209 
S0210 
S0211 
Dažďová kanalizácia zo striech 
Splašková kanalizácia 
Vodovod 
Areálové rozvody plynu 
Areálové rozvody VN 
Trafostanica pre 
SO 201 
Dieselagregát pre SO 201 
Verejné osvetlenie 
Prípojka a rozvody slaboprúdu 
Sadové úpravy 
Stručná charakteristika stavby a popis jednotliyých objektov: 
Stavba predajného skladu Retail 2 sa nenachádza v žiadnych ochranných pásmach 
podzemných ani nadzemných vedení, komunikácií ani iných objektov technickej 
infraštruktúry. 
Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne pamiatkovo chránené objekty, 
prírodné rezervácie, alebo chránené krajinné lokality. Jej umiestnenie je v súlade s návrhom 
Územného plánu mesta 
Prešov v zneni zmien a doplnkov 2015. Umiestnením stavby nedôjde 
k 
zhoršeniu životného prostredia v lokalite a 
ani sa nezvýši zaťaženie na životné prostredie. 
Navrhovaný objekt -Retail 2 -bude 
slúžiť pre predaj obkladov, dlažby, sanity a iného 
kompletného sortimentu 
kúpeľňového vybavenia a doplnkov v jednopodlažnom objekte so 
vstavaným mezanínom, súčasťou ktorého bude okrem výstavno-predajnej plochy aj zázemie 
zamestnancov. Dopravné napojenie pre potreby výstavby 
aj samotného užívania stavby je 
podmienené realizáciou nadradenej dopravnej infraštruktúry -dopravného napojenia Hobby 
Parku Sekčov, ktoré zahŕňa: 
• Rekonštrukciu cesty I/20 (Rusínska) v potrebnom rozsahu, posun zastávok MHD, posun 
chodníkov a cyklochodníkov 
• Zriadenie úrovňovej priesečnej križovatky na ceste I/20 s odbočovacími pruhmi 
a s usmernením chodcov a cyklistov 
• Zriadenie úseku MK, vetva HP!, kategória MO 8,5/50, f.t. C2 od napojenia na cestu I/20 
v minimálnom rozsahu zahŕňajúcom odbočenie k plánovanému predajnému skladu Retail 2 
Uvedené dopravné stavby sú predmetom samostatného projektu: Hobby 
Park Sekčov, Prešov 
-dopravné napojenie, ktorý v stupni dokumentácie pre územné rozhodnutie spracovala spol. 
Woonerf s.r.o. 
(HIP: Ing. Slavomír Sopúch) v júli 2017. 
Zabezpečenie zásobovania energiami a médiami pre potreby výstavby aj samotného užívania 
stavby 
je podmienené vybudovanirn spoločných prípojok a areálových rozvodov: 
3 
• Spoločnej prípojky VTL plynu, regulačnej stanice plynu a STL rozvodu plynu na 
pozemku 
OC Hombach 
• Spoločného VN rozvádzača na pozemku OD Retail l 
• Spoločnej prípojky vody, vodomernej šachty a rozvodu vody na pozemku OC Hombach 
• Spoločnej prípojky splaškovej kanalizácie (šachty a výtlačného potrubia) a vedenia 
splaškovej kanalizácie na pozemku 
OC Hombach 
Tieto stavebné objekty sú riešené v rámci samostatného projektu: Hobby 
Park Sekčov -
spoločná technická infraštruktúra. V súčasnosti je pozemok prázdny, nezastavaný, na ploche 
prevažuje trvalé trávnaté a 
lúčne spoločenstvo vysokých bylín, veľmi nepravidelne kosené. 
Na pozemku sa nachádza len jeden solitérny strom. Areál bude dopravne napojený 
z navrhnutej vetvy 
HP!, ktorá je napojená na Rusínsku cestu v mieste navrhovanej priesečnej 
križovatky. Uvedené dopravné stavby sú predmetom samostatného projektu Hobby Park 
Sekčov -dopravné napojenie, ktorý v stupni dokumentácie pre územné rozhodnutie 
spracovala spol. Woonerf s.r.o. 
(HIP: Ing. Slavomír Sopúch) v júli 2017. Parcely, na ktorých 
sa plánuje výstavba (nadzemné objekty, spevnené plochy a areálové inžinierske siete): 
14832/1 
(časť), 14832/81 (časť) sú vo vlastníctve spoločnosti Atrios s.r.o., Mlynská 7, 040 Ol 
Košice. 
SO 201 Predajný sklad Retai12 
Predajný sklad Retail 2 je navrhnutý ako jednopodlažný železobetónový skelet opláštený 
sendvičovým typom fasády, so vstavanou oceľovou konštrukciou mezanínu. Objekt má 
celkové rozmery 53,1 x 49,86 
m. budova je jednopodlažná, vo vnútri sa nachádza aj druhé 
podlažie. 
Svetlá výška objektu je 6,5 m (spodná hrana väzníka). Podlaha 2.NP je v úrovni 
3,0 m. Celková výška objektu je 10,50 m. Atika celého objektu je navrhnutá jednotne vo 
výške +l 0,50 m od úrovne ±0,00. Skladba strechy je navrhnutá ako trapézový plech 
s tepelnou izoláciou, uložený na prievlakoch a väzniciach. Vnútorné deliace 
priečky sú 
navrhnuté zo sadrokartónu resp. v menšom rozsahu murované z presných tvárnic. 
Obvodový 
plášť je navrhnutý z oceľových C-kaziet s tepelnou izoláciou hr. 200mm krytou fasádnym 
obkladom z Trespa dosiek. 
Presklené časti fasádneho systému sú pri vstupoch od parkovacích 
plôch a 
zo severozápadnej strany od príjazdovej komunikácie. Okná sú na fasáde 
rozmiestnené v náväznosti na vnútorné 
členenie prevádzok. Strecha objektu je riešená ako 
plochá so spádovaním k modulovým osiam objektu s odvodom dažďových vôd cez vnútorné 
zvody popri stÍpoch. 
Celková plocha riešeného územia Retail2 5 199m
2 
Počet nadzemných podlaží 2 NP 
Počet podzemných podlaží O 
Úžitková plocha 3 090,9m
2 
Zastavaná plocha 2 353m
2 
Obostavaný priestor 22 538m' 
Počet parkovacích miest 42 (l pre telesne postihnutých) 
Spevnené 
plochy-komunikácie a parkovacie miesta l 527m
2 
Spevnené plochy -pešie 400m
2 
Spevnené plochy SPOLU l 927m
2 
Nespevnené plochy (zeleň) 940m
2 
Celková plocha riešeného územia HPS (Retail l, 2, Hombach) 
Celková zastavaná plocha rieš. územia HPS (Retail 
l, 2, Hombach) 
Celková plocha zelene rieš. územia 
HPS (Retail l, 2, Horn bach) 
PS 201-1-Výt'ah pre SO 201 
71 636m
2 
23 085m
2 
21 442m
2 
Výťah je určený len pre zvislú prepravu osôb o maximálnej hmotnosti zodpovedajúcej 
nosnosti 
výťahu, určenou rýchlosťou za stanovených podmienok. Výťah nie je určený 
k evakuácii osôb počas požiaru. Osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie môžu 
využiť výťah len s doprovodom. Servis výťahu musí byť zaistený len kvalifikovanou, 
4 
oprávnenou organizáciou. Všetky úpravy a modernizácie musia byť uvedené do sprievodnej 
dokumentácie. 
Výťah je umiestnený v ocel'ovej konštrukcii, opláštenej vrstvenýrn sklom v 
šachte 
1650 x 1860 mm a pohon výťahu je umiestnený pod stropom výťahovej šachty. 
Rozvádzač je umiestnený v najvyššej stanici u šachty. 
PS 201-2-Eskalátor pre SO 201 
Eskalátor je vo svojej typovej rade vo vyhotovení novej generacJe spÍňajúci všetky 
podmienky harmonizovanej normy 
STN EN 115+Al. Samotný eskalátor tvorí finálny 
produkt dodávatel'skej firmy. Montáž na stavbe 
spočíva v osadení celého eskalátoru na pružné 
elementy, nastavenie 
do uhlov vzhl'adom k stavbe a pripojenie na eL sieť. Eskalátor je 
umiestnený medzi dvoma podlažiami a tým slúži na dopravu pasažierov medzi týmito dvoma 
podlažiami. 
Priestor pre stroj je umiestnený v hornej stanici v priestore pod nášlapnou 
doskou. 
/viď. dispozičný výkres/ Prístup do priestoru stroja je po odobratí nášlapnej dosky po 
rebríku. 
SO 202 -Areálové komunikácie a spevnené plochy 
Objekt rieši areálové komunikácie, zásobovacie a parkovacie plochy pre novobudovaný 
objekt predajného skladu Retail 
2. Areál je napojený z navrhnutej vetvy HP l. Osobná doprava 
a zásobovacia doprava 
je v úseku od križovatky vedená v jednom koridore a následne je 
separovaná -vjazd pre zásobovaciu dopravu 
je riešený ako jednosmerná komunikácia šírky 
4,5m okolo celého objektu. Zásobovacia komunikácia je v mieste zásobovacej plochy a 
zásobovacej rampy rozšírená. 
Z tejto komunikácie sú sprístupnené aj prekryté parkovacie 
plochy pri objekte. 
Parkovacie plochy na parkovisku sú riešené pre návrhové vozidlo 02 
rozmeru 4,5 x 2,5 m. Celkove je navrhnutých 219 parkovacích miest (177 parkovacích miest 
Retail l a 
42 parkovacích miest Retail 2.), z ktorých 9 je navrhnutých rozmeru 3,5x4,5 m pre 
imobilných 
občanov, čo vyhovuje požiadavke vyhL č. 532/2002 Z. z. o potrebe riešenia 4 % 
miest pre imobilných občanov. Zásobovacie plochy sú navrhnuté pre pojazd ťažkých 
nákladných vozidieL Komunikácie a parkovacie plochy budú obrúbené betónovým 
obrubníkom, uloženým 
do betónového lôžka s bočnou oporou. Výška obrubníka nad 
vozovkou 
je navrhovaná 100 mm. V mieste vstupu do objektov bude úroveň spevnených 
plôch upravená na výške 
240,78 čo je -0,02 m oproti úrovni +-0,00=240,80 v objektoch. 
Zásobovanie je navrhnuté z juhovýchodnej strany navrhnutého objektu. 
V mieste 
zásobovania bude riešená spevnená plocha v dvoch úrovniach na úrovni 
239,70m t.j. -1,10 
oproti úrovni navrhnutej podlahy objektu. V tomto úseku bude navrhnuté aj riešenie 
konštrukčných vrstiev komunikácie pre prejazd ťažkých vozidieL Návrhové geometrické 
prvky pripojenia sú navrhnuté tak, aby 
najväčšie návrhové vozidlá skupiny 3 -návesové 
nákladné automobily nenabiehali 
do protismeru. Polomery a rozšírenie jazdného pruhu sú 
navrhnuté podl'a príslušnej STN 73 6110. Na parkovacej ploche v zmysle STN 736110 
Projektovanie miestnych komunikácií čL 16.3.17 bude realizovaná výsadba vysokej zelene 
v 
počte l strom na 4 parkovacie miesta v priestore medzi protiľahlými stojiskami. 
SO 203 -Dažd'ová kanalizácia z parkovísk 
V areáli Hobby Park Sekčov, Prešov je navrhnutá delená kanalizácia. Splaškové odpadové 
vody budú odvádzané splaškovou kanalizáciou 
do kanalizačného systému mesta Prešov. 
Zrážkové 
vody z povrchového odtoku sú odvádzané samostatnou dažďovou kanalizáciou. Pre 
potreby danej stavby bol vykonaný inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum. 
Výsledky uvedených prieskumov preukázali 
čiastočnú schopnosť horninového podložia 
odvádzať zrážkové vody z povrchového odtoku. Pričom hladina podzemnej vody plynulo 
klesá smerom k vodnému toku 
Sekčov. Výškové usporiadanie navrhovaného areálu 
a vsakovacej zostavy 
umožňuje gravitačné odvedenie zrážkových vôd z povrchového odtoku 
z areálu 
OD Retail 2. Dažďová kanalizácia z parkovísk pozostáva z nasledujúcich stôk: 
Stoka 
"D2 _A" 
Predmetná 
stoka zabezpečuje odvedenie zrážkových vôd z navrhovanej komunikácie v južnej 
časti areálu. Od zaústenia do vsakovacej zostavy "VZ_2" je stoka "D2_A" vedená 
5 
v prevažnej miere v spevnených plochách súbežne s projektovanou dažďovou kanalizáciou zo 
striech a splaškovou kanalizáciou. Pred zaústením stoky "D2 _A" do vsakovacej zostavy je na 
potrubí navrhnutý 
odlučovač ropných látok. Stoka "D2_A" je navrhnutá v dÍžke 80,0 m, 
profil potrubia DN 300 je konštantný v celej dÍžke. 
Stoka 
"D2 _ B" zabezpečuje odvedenie zrážkových vôd z navrhovaných parkovísk situovaných 
v 
severnej 
časti areálu. Stoka "D2 _ B" je navrhnutá v dÍžke 94,0 m, profil potrubia DN 300 je 
konštantný v celej dÍžke. 
Na výstavbu dažďovej kanalizácie bude použité potrubie 
z hydraulicky hladkých plnostenných 
rúr -PVC, resp. PP. Potrubie bude uložené do 
štrkopieskového lôžka a obsype sa štrkopieskom do výšky min. 300mm nad vrchol potrubia. 
V lomových bodoch kanalizácie, resp. v priamych úsekoch v max. vzdialenosti 50,0 m sa 
vybudujú typizované revízne šachty. 
Uličné vpusty sú navrhnuté v rámci PD spevnených 
plôch a sú 
vo vyhotovení s kalovým priestorom a košom na zachytávanie plávajúcich nečistôt. 
Pred zaústením stoky "D2 _A" vo vsakovacej zostavy je na potrubí navrhnutý odlučovač 
ropných látok "ORL 2". Kapacita odlučovača ropných látok Q=40,0 ls-
1 
je navrhnutá na 
základe hydrotechnických 
výpočtov. Do vsakovacej zostavy "VZ_ 2" budú odvedené 
zrážkové vody 
zo strechy predajného skladu Retail 2 a z priľahlých spevnených plôch. 
V sako v aci a zostava bude situovaná v zeleni v priestore medzi Retail 2 
a komunikáciou. 
Relatívne 
čisté zrážkové vody zo strechy Retail 2 budú zaústené do vsakovacej zostavy 
priamo. 
Pred zaústením zrážkových vôd z parkovísk a spevnených plôch do vsakovacej 
zostavy bude na potrubí osadený 
odlučovač ropných látok. Vzhl'adom na vysokú hladinu 
podzemnej vody bude vsakovacia zostava vybavená havarijným prepadom. Havarijný prepad 
bude zaústený 
do dažďovej kanalizácie DN 300, ktorá je následne zaústená do 
odvodňovacieho kanála situovaného v bezprostrednej blízkosti areálu. Detailné riešenie 
vsakovacej zostavy bude predmetom 
ďalšieho stupňa PD. 
SO 204 -Dažďová kanalizácia zo striech 
V rámci tohto objektu je navrhnuté kanalizačné potrubie, ktoré zabezpečí odvedenie relatívne 
čistých zrážkových vôd zo strechy navrhovaného predajného skladu do dažďovej kanalizácie 
z parkovísk, ktorou budú tieto vody dopravené 
do vsakovacej zostavy VZ_2. Spôsob 
zadržiavania zrážkových vôd z navrhovaného areálu je uvedený v rámci objektu 
SO 203 -
Dažďová kanalizácia z parkovísk. Výškové usporiadanie navrhovaného areálu, dažďovej 
kanalizácia a vsakovacej zostavy umožňuje gravitačné odvedenie zrážkových vôd zo strechy 
Retail 
2. Od zaústenia stoky "D2_C'' do stoky "D2_A" navrhnutej v rámci SO 203 je 
kanalizačné potrubie vedené v prevažnej miere v navrhovaných spevnených plochách súbežne 
s rozvodom vody a 
dažď ovo u kanalizáciou z parkovísk. Stoka "D2 _ C" je navrhnutá v dÍžke 
69,0 m, profil potrubia DN 300 je konštantný v celej dÍžke. Na výstavbu dažďovej kanalizácie 
bude použité potrubie z hydraulicky hladkých plnostenných rúr 
-PVC, resp. PP. Potrubie 
bude uložené do štrkopieskového lôžka a obsype sa štrkopieskom do výšky min. 300 mm nad 
vrchol potrubia. 
V lomových bodoch kanalizácie, resp. v priamych úsekoch v max. 
vzdialenosti 
50,0m sa vybudujú typizované revízne šachty. 
SO 205 -Splašková kanalizácia 
V areáli Hobby Park Sekčov, Prešov je navrhnutá delená kanalizácia. Zrážkové vody 
z povrchového odtoku sú odvádzané samostatným systémom 
dažďovej kanalizácie do 
horninového prostredia, resp. do recipientu. Splašková kanalizácia zabezpečuje odvedenie 
výhradne splaškových odpadových vôd z budúcich prevádzok 
do splaškovej kanalizácie 
navrhnutej v rámci objektu 
SO TOl (v rámci samostatného projektu Hobby Park Sekčov -
spoločná technická infraštruktúra). Uvedenou splaškovou kanalizáciou budú splaškové 
odpadové vody dopravené 
do kanalizačného systému mesta Prešov. Výškové usporiadanie 
splaškovej kanalizácie navrhnutej v rámci objektu 
SO TOJ a pril'ahlého terénu umožňuje 
v tejto časti areálu gravitačné odvedenie splaškových odpadových vôd. Objekt SO 205 
splaškovej kanalizácie pre predajný sklad Retail 2 je tvorený kanalizačnými prípojkami, 
zaústenými 
do stoky "S2_A" navrhnutej v rámci SO TOl. Na výstavbu splaškovej kanalizácie 
6 
bude použité potrubie z hydraulicky hladkých plnostenných rúr -PVC, resp. PP , ktoré sa 
uložia 
do pieskového lôžka a obsypú sa pieskom . Prípojky budú zaústené do revíznych šácht 
ukončených liatinovými vstupnými poklopmi. 
SO 206-Vodovod 
Zdrojom vody pre zásobovanie areálu pitnou a požiarnou vodou je vodovodné potrubie DN 
300, ktoré je vedené súbežne s vodným tokom Sekčov. V rámci objektu SO T02 (v rámci 
samostatného projektu Hobby 
Park Sekčov -spoločná teclmická infraštruktúra) je 
vyprojektované vodovodné potrubie 
-vetva "Vl", ktorá zabezpečí dodávku vody 
z existujúceho vodovodu DN 
300 po majetkovú hranicu predajného skladu Retail l. Vetva 
"Vl" zabezpečí dodávku pitnej, požiarnej a úžitkovej vody pre Retail l a Retail 2. Pred 
predajným skladom Retail 2 sa na vetvu "Vl" napája vetva "Vl.l ". Vetvy "Vl" a "Vl.l" sú 
ukončené na majetkovej hranici obchodného domu Retail 2, kde sa na vodovodné potrubie 
napája vetva 
"V2" vyprojektovaná v rámci samostatného projektu Hobby Park Sekčov -
obchodný dom Retail l. Prepojením vetiev "Vl", "Vl.!" a vetvy "V2" vznikne zokruhovaný 
rozvod vody. 
V pravidelných intervaloch sú na vodovodnom potrubí osadené požiarne 
hydranty v nadzernnom vyhotoveni. 
V lokálne najvyšších bodoch sú na potrubí osadené 
automatické vzdušníky. Vetva 
"Vl.!" je navrhnutá v dÍžke 102,0 m. Profil potrubia DN 150 
je konštantný v celej dÍžke. Na výstavbu vodovodu je navrlmuté potrubie z HD-PE rúr , PE 
100, SDR 
17, ktoré sa uloží do pieskového lôžka a obsype sa pieskom. Po celej dÍžke sa na 
vodovodné potrubie upevní 
vyhľadávací vodič a nad potrubím sa rozprestrie výstražná fólia 
modrej farby. 
SO 207-Areálové rozvody plynu 
Od regulačnej stanice plynu (na pozemku obchodného domu OC Hombach) bude k objektom 
OD Retail l a Retail 2 vedený STL distribučný plynovod PE D63/300 kPa v dÍžke 470 m, 
riešený v rámci samostatného projektu Hobby Park Sekčov -spoločná teclmická 
infraštruktúra. Jeho trasa vedie pozdÍž juhozápadnej 
hranice riešeného územia v zásobovacej 
komunikácii a bude 
ukončená zemným uzáverom s odvzdušnením a klenutým dnom na 
pozemku 
OD Retail l. Areálový rozvod plynu k prodajnému skladu Retail 2 je 
tvorený pripojovacím plynovodom 
PE D40/300 kPa v dÍžke 10,5 m, vedeným od 
distribučného plynovodu k objektu. Ako materiál plynovodu sa použije PE potrubie a 
tvarovky, ktoré sa budú 
zvárať na tupo elektrodifúznym zváraním. Trasa prípojky z PE 
potrubia je vedená v spáde pod!' a sklonu terénu, (min. spád 0,3%). Po celej dÍžke plynovodu 
bude osadený na potrubie 
signalizačný vodič CY prierezu 4 mm
2 
-medený s čiernou 
izoláciou HMPE. Pripojovací plynovod bude ukončený v regulačnej skrinke na fasáde objektu 
Retail2. 
SO 208 -Areálové rozvody VN 
VN prípojka k predajnému skladu RETAIL 2 sa zrealizuje z navrhovaného VN rozvádzača 
č.2 (na pozemku OD Retail l, riešeného v rámci samostatného projektu Hobby Park Sek čov
úprava vedení VN) káblom typu 3x(20-NA2XSY lxl50mm
2
), ktorý sa na obidvoch koncoch 
ukonči káblovými koncovkami, na jednej strane vo VN rozvádzači a na druhej strane v 
trafostanici Retail 2. 
PS 208-1-Trafostanica pre SO 201 
Uvažovaný objekt Predajný sklad RETAIL 2 bude napojený na zdroj el. energie 
z novovybudovanej trafostanice 
lx400kVA, ktorá je umiestnená na pozemku investora 
v rámci objektu. Trafostanica bude 
napájať samotný objekt -meranie pre objekt bude 
umiestnené v trafostanici. Z trafostanice bude napojený hlavný 
rozvádzač objektu káblami 
typu A YKY resp. CHBU. 
PS 208-2-Dieselagregát pre SO 201 
V rámci výstavby SO 20 l Predajný sklad Retail 2 bude je nutné pre napojenie PO zariadení 
navrlmúť náhradný zroj el. energie. Presný typ a spôsob napájania PO zariadení z náhradného 
zdroja 
el. energie bude riešiť ďalší stupeň PD. 
7 
SO 209-Verejné osvetlenie 
Na napojenie rozvodov verejného osvetlenia bude slúžiť nový rozvádzač verejného osvetlenia 
RVO v objekte OD Retail 2. Svetelné body budú napojené novým zemným káblom CYKY-J 
4x10, resp. A YKY 4x16 z rozvádzača RVO. Pre osvetlenie budú použité oceľové stožiare 
rúrové príslušnej výšky, bezprírubové 
so žiarovo zinkovaným povrchom. Driek stožiara 
0 60mm. Presný typ osvetlenia bude riešený v ďalšom stupni PD rovnako aj počet 
osvetľovacích telies. Káble budú uložené v zemi vo voľnom výkope do pieskového lôžka 
a chránia sa výstražnou fóliou. Káble budú uložené v zeleni v hÍbke 
700 mm, v chodníku 
v hÍbke 350 mm, v ceste v hÍbke 
l 000 mm. Pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami a pri 
prechode pod komunikácie sa káble zatiahnu 
do ochranných rúr priemeru l OO mm. 
Križovanie a súbeh káblom NN rozvodov pre obytnú zónu s inými káblami a 
sieťami je 
nutné 
zrealizovať podľa požiadaviek STN 73 6005. 
SO 210-Prípoj ka a rozvody slaboprúdu 
Prípojku a spoločné rozvody slaboprúdu pre stavbu Hobby park Sekčov, Prešov, pre objekty 
SO !Ol -Retaill, SO 201 -Retail2 a SO 301 -OC Hombach rieši samostatný projekt Hobby 
Park Sekčov -spoločná technická infraštruktúra. Prípojka pre všetky objekty bude trasovaná 
od najbližšieho prípojného bodu z verejného priestranstva 
(viď výkres situácie). Záujmové 
riešenie nekrižujú iné 
telekomunikačné siete. Spoločné rozvody slaboprúdu budú ukončené na 
hranici pozemkov Retail l a Retail 
2. V mieste prípojky z tejto káblovej trasy k objektu Retail 
2 bude osadená káblová šachta SGLB1730241Tll0 vrátane poklopu, rozmery: 430mm x 
762mm x 
600mm. Rezervné chráničky HDPE 40/33 budú z tejto šachty vedené k objektu 
a 
ukončené v distribučnom boxe RAC-FO-A07-Xl. Zakreslenie trás viď výkres situácie. 
SO 211 -Sadové úpravy 
Sadové úpravy sa týkajú priľahlých plôch novostavieb budov plánovaného Hobby Parku, ako 
aj priestorov v blízkosti parkovacích miest. Výber drevín a ostatného sortimentu podliehal 
z 
veľkej časti ich nárokom na mestské stanovište, ktoré je charakteristické prašnosť ou, vyššou 
mierou zasolenosti a výkyvmi extrémnych teplôt v letných mesiacoch. 
Riešenie zelene pozostáva 
z: 
výsadieb vzrastlých drevín vo vymedzených priestoroch medzi parkovacími miestami, 
krovitých výsadieb navrhovaných na okrajoch parkovacích plôch, 
ozvláštnením príliš 
veľkej trávnatej plochy v areáli, vnesením premenlivého prvku 
v podobe pásu kvitnúcej lúky, ktorú by tvorili trváce kvitnúce byliny, 
vytvorením kvitnúcich záhonov s 
premenlivosťou kvitnutia a s výskytom vysokých tráv 
(ak to bude dopravná situácia 
dovoľovať). 
Z drevín je navrhovaná pestrá paleta druhov s rôznou štruktúrou, habitusom a farebnosťou. 
Jedná sa o druhy ako napr. Gleditsia (Giedíčia), Platanus (Platan), Uvedené dreviny 
navrhujeme 
rozmiestniť v pravidelnom spone v páse medzi parkovacími miestami. 
Problematické plochy na okrajoch parkovacích plôch navrhujeme oživiť výsadbou nižších 
listnatých prípadne vždyzelených kvitnúcich krov, ktoré betónovú parkovaciu plochu skrášlia 
a 
zároveň vytvoria prirodzenú zelenú nepriechodnú bariéru. Jedná sa o druhy ako napr. 
Caryopteris (Brada vec), Deutzia (Trojpuk), Potentilla (Nátržník) atď. Z hľadiska farebnosti 
navrhujeme farebnú kombináciu zeleno -bielo -modrého sfarbenia. Zaujímavým prvkom 
bude doplnenie krovitých záhonov o vyššie okrasné trávy s najkrajším efektom v jesennom 
období. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. Stavba sa umiestňuje a bude sa realizovat' podl'a objektovej skladby a na vyššie 
uvedených pozemkoch -tak, ako je 
to v zmysle ustanovenia § 39a ods. l stavebného 
zákona 
vyznačené v grafickej prílohe tohto územného rozhodnutia -vo výkrese č. 
002 SITUÁCIA NA PODKLADE KAT. MAPY v M 1:500, ktorú vyhotovil Ing. arch. 
8 
Pavol Čechvala-Atrios Architects s. r.o., Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 
Bratislava v mesiaci 09/2017 a tvorí neoddelitel'nú súčast' tohto rozhodnutia. 
2. Stavebník zabezpečí stabilné vyznačenie hraníc budúceho staveniska v teréne podľa v 
zmysle ustanovenia 
§ 7 5 stavebného zákona osobou oprávnenou vykonávať geodetické a 
kartografické 
činnosti; objekty sa vytýčia pomocou súradníc zo situácie dodanej v 
digitálnej forme v 
realizačnom projekte z PBPP stabilizovaných v rámci geodetických 
prác. 
3. Na nezastavanej ploche stavebného pozemku sa musí zachovať a chrániť zeleň pred 
poškodením. 
4. Umiestnenie stavby podľa druhu a potreby musí umožniť jej napojenie na vedenia a 
zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia územia. 
5. Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce 
umiestňujú pod povrch zeme. 
6. Stavenisko treba zariadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami na dopravu 
materiálu tak, aby sa stavba mohla riadne a 
bezpečne uskutočňovať v súlade s osobitnými 
predpismi. 
7. Stavenisko nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom a 
podobne, 
ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách s ohľadom na 
osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, ďalej znečisťovať pozemné 
komunikácie, ovzdušie a vody, 
obmedzovať prístup k priľahlej stavbe alebo pozemku, k 
sieťam technického vybavenia územia a k požiarnemu zariadeniu. 
8. V prírodnom osobitne chránenom území možno na stavenisku zriaďovať len takú stavbu 
zariadenia staveniska, ktorá nie 
je spojená so zemou pevným základom. 
9. Odvádzanie zrážkovej a odpadovej vody zo staveniska sa musí zabezpečiť tak, aby sa 
zabránilo 
rozmočeniu pozemku staveniska vrátane vnútornej staveniskovej komunikácie, 
aby sa nenarušovalo a 
neznečisťovalo odtokové zariadenie pozemnej komunikácie a inej 
plochy 
priľahlej k stavenisku a aby sa nespôsobilo ich podmáčanie. 
IO. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenia v 
priestoroch staveniska musia 
byť polohovo a výškovo vyznačené pred začatím 
stavby. 
ll. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže 
ohroziť zemné práce, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
12. Verejné priestranstvo a pozenmá komunikácia dočasne užívané na stavenisko pri 
súčasnom zachovaní ich užívania verejnosťou sa musia počas spoločného užívania 
bezpečne chrániť a udržiavať. 
13. Verejné priestranstvo a pozemná komunikácia sa pre stavenisko môžu užívať len mimo 
obdobia výkonu zimnej údržby. 
14. Po ukončení ich užívania ako staveniska musia byt' uvedené do pôvodného stavu, ak 
nebudú určené na iné využitie. 
15. Pri zemných prácach každého druhu sa musí vykonať skrývka kultúrnej vrstvy pôdy, ktorá 
sa musí 
premiestniť a uložiť tak, ako to organizácia výstavby a uchovanie kvality 
kultúrnej vrstvy pôdy vyžadujú. 
16. Výkopy pri zemných prácach sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. 
17. Stavebnik je povinný dodržať príslušné ustanovenia Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu. 
18. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný pri samotnej realizácii stavby dodržať-ďalšie 
predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia 
a osôb na stavenisku v zmysle ustanovenia 
§ 13 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ako aj ďalších 
príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
9 
19. Každú zmenu dokumentácie (umiestnenia) stavby, ku ktorej dôjde po vydaní stanoviska, 
je stavebník povinný 
prerokovať s prevádzkovateľom dotknutého technického vybavenia 
územia a 
požiadať ho vyjadrenie k navrhovanej zmene. 
20. Vody z povrchového odtoku obsahujúce nebezpečné látky možno vypúšťať len po ich 
prečistení a zachytení plávajúcich nečistôt. 
21. Pre stavbu nesmú byť použité cudzie pozemky, resp. pozemky tretích osôb, ku ktorým 
navrhovateľ v rámci stavebného konania nepreukáže vlastnícke alebo iné právo. 
22. Navrhovateľ je povinný zemné práce a zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 ods. 
3 a 4 stavebného zákona a v súlade s ustanovením 
§ 22 a 23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Pri 
zemných prácach nenarušiť stabilitu vedľajších stavieb. 
23. Stavebník je 12ovinný rešpektovať vyjadrenia, ktoré pre túto stavbu vydal Okresný úrad 
Prešov, OSoZP pod č. OU-PO-OSZP3-2018/005506-02 zo dňa 09. Ol. 2018; OU-PO
OSZP3-2017/049019-02Sa 
zo dňa 19. 12. 2017; pod č. OU-PO-OSZP3-2018/005504-
02/0H zo dňa04. Ol. 2018; pod č. OU-PO-OSZP3-2018/005508/02 zo dňa IO. Ol. 2018. 
24. Stavebnik je 12ovinný rešpektovať vyjadrenie, ktoré pre túto stavbu vydal Okresný úrad 
Prešov, OSoZP podľa ustanovenia § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pod 
č. OU-PO-OSZP3-
2018/028999-02 
zo dňa 03. 07.2018. 
25. V ďalších stupňoch projektovej prípravy (DSP a realizačný projekt) je potrebné dodržať 
nasledovné podmienky Združenia domových samospráv: 
a. Dodržať podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-PO-OSZP3-
20!8/003629; 
b. Sadové úpravy navrhnúť a zrealizovať tak, aby tvorili estetické a oddychové prvky 
a sami mali vhodnú 
infiltračnú schopnosť a tvorili prvok adaptácie na klimatické 
pomery; 
c. Vodné stavby navrhnúť na základe statických (hydrotechnický) a dynamických 
(hydraulický) 
výpočtov konštrukcie stavebných objektov vodných stavieb podľa §45 
ods.2 Stavebného zákona a ich prostredníctvom preukázať nezhoršenie vodnej 
bilancie a odtokových pomerov v zmysle 
§ 18 ods.5 a §65 Vodného zákona; 
d. V DSP a v realizačnom projekte zvážiť použitie retenčnej dlažby na parkovacie státia 
osobných automobilov (www.samospravydomov.org/files/retencna 
dlazba.pd.!) a na 
strechu použitie 
zatrávňovacej strešnej krytiny 
(https://www.asb.sk/stavebnictvo/strechy/zelena-strecha). 
26. Stavebnik je povinný dodržať podmienky určené SVP š.p. OZ Košice, ktoré sú uvedené 
v 
stanovisku vydanom pod 
č. CS SVP OZ KE 3043/2017/130 zo dňa 20. ll. 2017. 
27. Stavebník je povinný dodržať podmienky SSC Bratislava, ktoré táto spoločnosť uviedla 
pre danú stavbu 
vo svojom vyjadrení vydanom pod č. SSC/6877/2018/2320/9255 zo dňa 
23. 03. 2018. 
28. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je stavebník povinný 
predložiť na odsúhlasenie objekty (SO 202, SO 203, SO 204), ktoré budú odovzdané do 
správy MsÚ, Správe a zimnej údržbe prešovských ciest s.r.o., na odsúhlasenie. 
29. Stavebnik je povinný dodržať podmienky SPP -distribúcia a.s. Bratislava určené vo 
vyjadreniach tejto spoločnosti vydaných pod č. TD/KS/2149/2018/Uh zo dňa 08. 06. 
2018; pod č. TD/EX/2120/2017/Ka zo dňa 26.06. 2017 vrátane zmluvy a jej príloh pod č. 
1000260118. 
30. Stavebník je povinný dodržať podmienky Orange Slovensko a.s., resp. spoločnosti 
MICHLOVSKY s.r.o., ktoré táto spoločnosť určila pre danú stavbu vo svojom vyjadrení 
vydanom pod 
č. KE-1183/2017 zo dňa 07. 07. 2017. 
31. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenie UPC BROADBANDSLOV AKIA s.r.o., 
ktoré táto spoločnosť pre danú stavbu vydala pod č. 637/2017 zo dňa 14. 06. 2017. 
IO 
32. Stavebník je povinný rešpektovať stanoviská MsÚ Prešov, OHAM vydané pre danú 
stavbu pod 
č. OHAM/16679/2017 zo dňa 02. 03. 2018 apod č. OHAM/10422/2017 zo 
dňa 26. 06. 2017. 
33. Stavebník je povinný dodržať podmienky MO SR AsM pracovisko Košice, ktoré tento 
správny orgán 
určil pre danú stavbu vo svojom vyjadrení vydanom pod č. ASMdpV-5-
843/2017 zo 
dňa 07. 08. 2017. 
34. Stavebník je povinný dodržať podmienky SSC IVaSC Košice, ktoré táto spoločnosť 
uviedla pre danú stavbu vo svojom vyjadrení vydanom pod zn. 2017/6372/24891 zo dňa 
14.08.2017. 
35. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené vo vyjadreniach VVS a.s. závod Prešov, 
ktoré pre danú stavbu boli vydané touto spoločnosťou pod zn. 51868/2017/0 zo dňa 20. 
06.2017 
a pod zn. 93412/2017/0 zo dňa 06. ll. 2017. 
36. Navrhovate!' je povinný rešpektovať vyjadrenia O.S.V.O. comp a.s., ktoré táto 
spoločnosť pre danú stavbu vydala pod č. 30_68/06/2017/GK zo dňa 30. 06. 2017. 
37. Stavebník je povinný dodržať podmienky Východoslovenskej distribučnej a.s., OZ 
Košice, ktoré sú uvedené vo vyjadreniach tejto spoločnosti vydaných pre danú stavbu pod 
č. 14204/2017 zodňa21. 06.2017 apod č. 78464/38/DUR/2018 zo dňa22. 02.2018. 
38. Stavebník je povinný dodržať podmienky spoločnosti Slovak Telekom a.s. Bratislava, 
určené vo vyjadrení, ktoré bolo pre danú stavbu vydané pod č. 6611717405 zo dňa 20. 06. 
2017. 
39. Stavebník je povinný dodržať podmienku KPÚ v Prešove, ktorú uvedený správny orgán 
pre danú stavbu 
určil vo svojom záväznom stanovisku vydanom pre danú stavbu pod č. 
KPUP0-2017/22607-02/83197/UI zo dňa 25. IO. 2017. 
40. Stavebník je povinný rešpektovať záväzné stanovisko RÚ VZ v Prešove, ktoré pre túto 
stavbu bolo vydané uvedeným správnym orgánom pod 
č. 2017/03610-02/B.14-Hr zo dňa 
27. ll. 2017. 
41. Stavebník je povinný rešpektovať stanovisko ŠOP SR, RCOP v Prešove, ktoré pre túto 
stavbu bolo vydané uvedeným správnym orgánom pod 
č. RCOP P0/1229-001/2017 zo 
dňa 12. Ol. 2018. 
42. Stavebník je povinný rešpektovať stanovisko OR HaZZ v Prešove, ktoré pre túto stavbu 
bolo vydané uvedeným správnym orgánom pod 
č. ORHZ-POI-555-009/2018 zo dňa 30. 
05. 2018. 
43. Stavebník uhradí prípadné škody na majetku vlastníkom, resp. užívatel'om okolitej pôdy. 
44. Stavebník zabezpečí, aby výstavbou neboli zhoršené prirodzené vlastnosti pril'ahlej 
poľnohospodárskej pôdy a vôd. 
45. Stavebník 
je povinný po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia požiadať o 
vydanie stavebného povolenia príslušné špeciálne stavebné úrady pod!' 
a§ 120 stavebného 
zákona; 
povoliť stavbu alebo jej zmenu špeciálnym stavebným úradom možno len na 
základe záväzného stanoviska podl'a 
§ 140b vydaného miestne príslušným stavebným 
úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok 
určených v územnom rozhodnutí. 
46. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
stavebnom úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov k predmetnej stavbe neboli 
vznesené. 
Uplatnené podmienky a pripomienky boli akceptované a v plnom rozsahu 
zapracované 
do podmienkovej časti tohto rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 
40 ods. l) stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
ll 
Územné rozhodnutie bolo v súlade so zákonom NR SR č. 14511995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnené 
pod!' a položky 59 písm. a) pre 
navrhovate!' a sumou l 
000€. Správny poplatok navrhovateľ uhradil do pokladne mesta Prešov, 
o čom stavebnému úradu predložil Príjmový pokladničný doklad č. 42/639/2018 zo dňa 29. 
05. 2018. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ-WOONERF, spol. s r.o., Volgogradská 13, 080 Ol Prešov, ktorý zastupuje 
na základe splnomocnenia 
žiadateľa -SLOSIKO s.r.o., Galvaniho 16/B, 821 04 Bratislava, 
podal 
dňa 19.03.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby pod 
názvom: 
"HOBBY PARK SEKČOV-RETAIL 2". Podľa platného Územného plánu Mesta 
Prešov sa uvedené pozemky nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha neareálovej 
občianskej vybavenosti a na ploche urbanistickej zelene. Mesto Prešov -stavebný úrad 
oznámil 
podľa§ 36 stavebného zákona dňa 04. 04. 2018 začatie územného konania všetkým 
známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a dňa IO. 05. 2018 
vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Námietky účastníkov konania 
a dotknutých orgánov k predmetnej stavbe neboli vznesené. Tunajší stavebný úrad 
ďalej 
posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa§ 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie 
zodpovedá 
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hl'adiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 
V územnom konaní navrhovateľ preukázal, že 
k stavebným pozemkom 
má iné právo v súlade s ustanovením § 38 stavebného zákona. K 
návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a 
organizácií -ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 
Stavebný úrad 
ďalej s poukázaním na zásadu koncentrácie územného konania, opierajúc sa o 
ustanovenie § 36 ods. 3 stavebného zákona skonštatoval, že ak 
účastník konania alebo 
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o 
začatí územného konania a neoznámil v určenej 
alebo predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z 
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Úprava domnelého súhlasu dotknutého orgánu 
znamená, že neuplatnené stanovisko sa zo zákona považuje 
za stanovisko súhlasné. Tunajší 
stavebný úrad po 
uskutočnení územného konania v predmetnej veci dospel k záveru, že 
navrhovateľ SLOSIKO s.r.o., Galvaniho 16/B, 821 04 Bratislava splnil všetky podmienky pre 
vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 
Poučenie 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "HOBBY 
PARK 
SEKČOV-RETAIL 2" musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 
7111967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli mesta 
Prešov a zverejnené na internetovej stránke mesta -elektronickej tabuli 
Mesta 
Prešov (www.presov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia 
o umiestnení stavby. Do lehoty 
sa v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec 
lehoty pripadne 
na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci 
pracovný 
deň. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. V prípade 
· podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 ods. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní 
podať na meste Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, t. j. na správnom orgáne, ktorý 
rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 ods. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní je možné 
12 
odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. Toto rozhodnutie 
je 
preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
~-:;~-<;t· -~~~~:~" 
'.~ \ ·-----
J 
-"-\ 
_.; j 
\{<';;') -'-'-' \i·; f}/,~
1 
Ing;' Kndi'~a Tiircaí"tová 
primátorka mesta 
Príloha ~"'~~/~ 
l. Overený situačný výkres so zakreslením 
stavebníka a 
l x pre stavebný úrad). 
Úradný záznam: 
predmetu územného rozhodnutia (Ix pre 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"HOBBY PARK SEKČOV-RETAIL 2" bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
d
v J\l~STP ,,~,.,. 
na ....... P~Či·~~k~·~·;~dp .. ;~ ....... lčš;-:;·;:/i, ··a 
{flla\!1.1 c ..,, 
O Ol P 1< E ~o\' 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stli~by: 
"HOBBY PARK SEK ČOV-RETAIL 2" bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis~E~<-:0 >''' ·: , ·, 
Na vedomie: ~1\l:t•s:, '·-:; ;. ",J 
l. SLOSIKO s.r.o., Galvaniho 16/B, 821 04 Bratislava J:io>:·c č ;1 
2. WOONERF, spol. s r.o., IČO 36489450, Volgogradská 13, 080 Ol Prešov O O l l' l' E S O v 
3. Združenie domových samospráv, IČO 31820174, Rovniakova 14, 811 02 Bratislava 
4. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
5. Slovenská správa ciest, IČO 003328, Kasárenské námestie 4, 040 Ol Košice 
6. VVS a.s. Košice, závod Prešov, IČO 36570460, Kúpel'ná 3, 080 Ol Prešov 
7. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 3 l, 042 91 Košice 
8. KR PZ KD!, IČO 879456123, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
9. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
IO. MOSR-Úrad pre správu nehnutel'ného majetku a výstavbu Bratislava, Komenského 39/A, 040 Ol Košice 
I l. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, IČO 36022047, Medzi mostami 2, 041 59 Košice 
12. 
Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., IČO 3 I 719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov 
I 3. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, IČO 31718922, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice, 
14. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, IČO 36022047, Ďumbierska 14, 04 I 5 I Košice 
16. 
Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
17. MV SRCentrumpodporyPrešov, Štúrova 7, 080 Ol Prešov 
18. Štátna ochrana prírody SR -RSOP a K Prešov, Hlavná 93, 080 O l Prešov 
19. CONDORNET SERVIS CA s.r.o., IČO 44483899, Kováčska l, 080 Ol Prešov 
20. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
21. Slovak Telekom, a. s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 080023500 
22. Slovane!, IČO 35954612, Werferova 3, 040 Ol Košice-Staré Mesto 
23. 
Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
24. 
Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, IČO 00151866, Masarykova IO, 080 Ol Prešov 
25. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a PK, IČO 31777686, Námestie mieru 2, 080 O l Prešov 
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
27. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná l 15, 080 Ol Prešov 
28. Slovenská správa ciest, IČO 00003328, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
29. 
O.S.V.O. comp a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
30. 
Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 08 I 92 Prešov 
31. ORHaZZ v Prešove, IČO 37872062, Požiamická I, 080 Ol Prešov 
32. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Alvinczyho č. 14, 040 Ol Košice 
33. 
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
CO/Mesto Prešov -stavebný úrad 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)