Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: Gregorovce - prístupová komunikácia SILE - TANOROK ul. -objekt so 01 - Prístupová komunikácia a chodník - verejnoprospešná stavba.

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

01.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 080 Ol Prešov 
Spis.č. SÚ/15846/130462/2018-Kt V Prešove dňa: 27.07.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby 
Navrhovatelia: Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Gregorovce 
zastúpená starostom obce Ing. Slavomírom Verčimákom 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 24.10. 2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre 
umiestnenie líniovej inžinierskej 
stavby: 
Gregorovce -prístupová komunikácia SILE -TANOROK ul. 
-objekt so Ol -Prístupová komunikácia a chodník -
vere.inoprospešná stavba 
na pozemkoch parc. č. KN-C 672/62, KN-E 524/103, KN-E 738 
v kat. úz. Gregorov ce 
Ku pozemkom parc. č. KN-C 672/62 kat. úz. Gregorovce majú podielový vlastnícky 
vzťah fyzické osoby zapísané na Výpise z LV č. 1477. 
Ku pozemkom parc. 
č. KN-E 524/103, KN-E 738 kat. úz. Gregorovce má 
vlastnícky 
vzťah Slovenská republika, v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 
36, 817 
15 Bratislava ll -Výpis z L V č. 824. 
Investor stavby je povinný po správoplatnení uvedeného rozhodnutia 
majetkoprávne vysporiadať pozemky, na ktorých bola stavba týmto rozhodnutím 
umiestnená, t.j. ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázat', že má k uvedeným 
pozemkom 
vlastnícke alebo iné právo podl'a § 139 odst. l zák. č. 
50/1976 Zb. 
o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných 
noviel. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej len stavebný 
zákon), posúdil predložený návrh podľa§ 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto 
posúdenia vydáva 
podľa§ 39 a§ 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY 
"Gregorovce-prístupová komunikácia SILE - T ANO ROK ul. -objekt SO Ol -
Prístupová komunikácia a chodník-verejnoprospešná stavba" 
Líniová inžinierska stavba: "Gregorovce -prístupová komunikácia SILE -
TANOROK ul. -objekt SO Ol -Prístupová komunikácia a chodník -
L1 
2 
verejnoprospešná stavba" bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo KN-C 672/62, 
KN-E 
524/103, KN-E 738 katastrálne územie Gregorovce, bude umiestnená tak, ako je 
zakreslené v situácii, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Kmec-autorizovaný stavebný inžinier, 
na podklade z kópie katastrálnej mapy v mierke v mierke 
Ml :500. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. Podľa platného Územného plánu Obce Gregorovce je stavba umiestnená na pozemkoch 
parcelné 
číslo KN-C 672/62, KN-E 524/103, KN-E 738 katastrálne územie Gregorovce. 
2. Podľa platného Územného plánu obce Gregorovce, v znení Zmien a doplnkov 2012 sa 
stavba nachádza na ploche bývanie. Navrhovaná stavba Gregorovce -prístupová 
komunikácia 
SILE -TANOROK ul. -objekt SO Ol -Prístupová komunikácia a 
chodník -verejnoprospešná stavba. uvedených pozemkoch 
je v súlade s platným 
Územným plánom obce 
Ľubotice. 
Umiestňovaná stavba je v súlade s ÚPN Obce Gregorovce verejnoprospešnou 
stavbou. 
3. 
Umiestňovaná stavba sa člení na stavebné objekty: 
SO O l -Prístupová komunikácia a chodník 
4. SO Ol-Prístupová komunikácia a chodník 
Prístupová komunikácia 
Dopravné napojenie prístupovej komunikácie bude na miestnu komunikáciu -
"Miestna 
cestná komunikácia v Sile -Gregorovce". 
Prístupová komunikácia kategórie MO 6,5/30 sa na vyprojektovanú miestnu komunikáciu 
(predÍženie jestvujúcej miestnej komunikácie na konci obce). Jej trasa vedie kolmo na 
ňu 
v celom úseku v priamej. DÍžka prístupovej komunikácie bude 330,58 m. Výškové 
riešenie bude dokumentované pozdÍžnym profilom v d'alšom stupni projektovej 
dokumentácie. Niveleta bude v zásade 
sledovať rastlý terén. Sklon rastlého terénu sa 
pohybuje okolo 12 
%. 
Odvodnenie povrchu prístupovej komunikácie bude do uličných vpustí so zaústením do 
dažďovej kanalizácie. Odvodnenie pláne prístupovej komunikácie bude jednostrannou 
pozdÍžnou drenážou. 
Priečny sklon bude jednostranný 2 %. 
Konštrukčné vrstvy prístupovej komunikácie: 
-asfaltový betón strednozmý 
50 mm 
-asfaltový betón veľmi hrubý 50 mm 
-štrkodrva 200 mm 
-štrkodrva frakcia 0-32 
160-210 mm 
spolu 460-51 O mm 
Ohraničenie prístupovej komunikácie bude betónovým cestným obrubníkom ABO 2-15 
vyvýšeným o 
8 cm. V mieste predpokladaných vjazdov na pozemok bude obrubník 
sklopený. Dopravné 
značenie sa urobí v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 
Chodník: 
PozdÍž prístupovej komunikácie bude pravostranný chodník šírky l 
,5 m. Chodník bude 
priamo napojený na chodník navrhovaný v rámci stavby 
"Miestna cestná komunikácia 
v 
Sile -Gregorovce". Priečny sklon chodníka bude jednostranný 2 % smerom ku 
prístupovej komunikácii. Odvodnenie 
je do uličných vpustí. 
3 
Konštrukčné vrstvy navrhovaného chodníka: 
-betónová dlažba 
20* l O sivá 60 mm 
-pieskové lôžko z kameni va 
fr. 4-8 40 mm 
-štrkopiesok 
120 mm 
Spolu 220 mm 
Ohraničenie chodníka zo strany plánovaných rodinných domov bude 
betónovým záhonovým obrubníkom zapusteným. 
Ohraničenie zo strany prístupovej 
komunikácie bude betónovým cestným obrubníkom 
ABO 2-15. 
5. Okresný úrad Prešov -odbor krízového riadenia z hľadiska civilnej ochrany nemá 
pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia. 
6. Slovenský pozemkový fond súhlasí s vzdaním územného rozhodnutia na pozemkoch 
SPF za týchto podmienok: 
!.stavebník bude 
mať najneskôr do vydania stavebného povolenia stavby majetkoprávne 
usporiadané pozemky 
SPF formou prevodu, 
2.zároveň upozorňujeme, že SPF vydáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny. 
7. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove posúdilo podľa§ 28 
písm. a) zákona č. 314/200 l Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a 
§ 
40 a 
§ 
40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 12112002 Z. z. o 
požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním územného 
rozhodnutia z 
hľadiska protopožiarnej bezpečnosti. 
8. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a §127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť 
každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
9. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s §77 
zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
l 
O. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -terénne 
úpravy alebo uložením 
na skládku interných odpadov alebo na skládku, ktorá je v 
rekultivácií. 
ll. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 
zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a ďalších 
dokladov potrebných ku kolaudácií 
12. Práce s 
nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou. 
13. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov 
na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle 
zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
14. 
Počas prác a po ukončení je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých 
skládok. 
15. V projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie navrhnúť typy konštrukcií vozoviek a 
odvodňovacích zariadení podľa predpokladaného dopravného zaťaženia a aby 
rešpektovali technické podmienky projektovania 
odvodňovacích zariadení na cestných 
komunikáciách. 
16. V projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie vyhodnotiť súlad výstavby a 
prevádzky navrhovanej 
činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 
ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 
83 7017 Trávniky a ich zakladanie 
17. 
Navrhovateľ sa upozorňuje, že aj projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí 
zohľadňovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktoré je budúci užívateľ 
povinný dodržiavať. Vplyvy navrhovanej činnosti na podzemné a povrchové vody musia 
4 
byť zhodnotené v PD a navrhnuté opatrenia na minimalizáciu prípadných vplyvov na 
podzemné a povrchové vody a horninové prostredie 
počas výstavby a prevádzky 
navrhovanej 
činnosti. 
18. Všetky napojenia na inžinierske siete budú realizované a zmluvne ošetrené so správcom 
inžinierskych sietí. 
19. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa 
požiadaviek správcov týchto sietí. 
20. Pred 
začatím akýchkoľvek stavebných prác, je navrhovateľ povinný zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade 
s pokynmi správcu pred poškodením. 
21. Podzemné energetické, 
telekomunikačné, vodovodné vedenie, ktorého poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné 
práce, 
je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
22. 
Počas realizácie umiestilovaných stavebných objektov je navrhovateľ povinný zabezpečiť 
také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach. 
23. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
24. 
Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s§ 48 ods. 3 stavebného zákona 
a v súlade s § 22 vyhlášky MŽP SR 
č. 532/2002 Z. z. Pri zemných prácach nenarušiť 
stabilitu vedľajších stavieb a svahu. 
25. Stavenisko 
je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle § 
12 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z .z. Navrhovateľ je povinný zabrániť vstupu nepovoleným 
osobám na stavenisko. Toto 
je potrebné počas realizácie stavby oplotiť. 
26. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 ods. 4 a 6 
stavebného zákona a v súlade s § 
23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 
27. Po ukončení výstavby budú všetky pozemky dotknuté stavbou riadne upravené a prípadne 
vysadené vhodnou 
zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové 
pomery v území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a ku susedným 
stavbám. 
28. 
V prípade realizácie stavebných prác na pozemkoch mimo vlastníctvo navrhovateľa je 
povinný zabezpečiť majetko právne usporiadanie do svojho vlastníctva resp. iný vzťah k 
pozemku, ktorý ho 
oprávňuje na tomto pozemku navrhovanú stavbu zrealizovať. 
29. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
stavebnom úrade a to po uplynutí 
15-dilovej lehoty, určenej na možnosť podania 
odvolania. 
30. 
Navrhovateľ je povinný požiadať tunajší úrad o overenie PD pre stavebné povolenie 
podľa§ 120 stavebného zákona. 
31. 
V súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. je navrhovateľ povinný požiadať Obec 
Gregorovce, ako príslušný špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na 
SO O l -Prístupová komunikácia a chodník . 
Námietky dotknutých orgánov štátnej správy 
neboli vznesené. 
Na toto rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel 
podľa § 4 ods. l písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od 
správnych poplatkov -
navrhovateľom je Obec Gregorovce. 
5 
Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 odst. l stavebného zákona 
tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto 
lehote podaná 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 
Odôvodnenie: 
Navrhovatelia-Obec Gregorovce zastúpená starostom obce podala dňa 24.10.2017 
žiadosť o umiestnení stavby: "Gregorovce-prístupová komunikácia SILE-TANOROK 
ul. -objekt SO Ol -Prístupová komunikácia a chodník -verejnoprospešná stavba" 
bola umiestnená na pozemkoch parcelné číslo KN-C 672/62, KN-E 524/103, KN-E 738 
katastrálne územie Gregorovce. 
Uvedeným dňom sa začalo územné konanie. 
V súlade s 
§ 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor 
štátnej stavebnej správy , so sídlom Nám. Mieru 
3, 081 92 Prešov určil Mesto Prešov, ako 
príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je 
Obec Gregorovce stavebným úradom a zároveň navrhovateľom. 
Mesto Prešov, ako vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 odst. l zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej v texte 
stavebný zákon), v súlade s ustanovením§ 36 stavebného zákona oznámil 
začatie územného 
konania dotknutým orgánom štátnej správy a 
súčasne nariadil prejednanie návrhu v ústnom 
pojednávaní spojenom s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.03.2018. 
Súčasne stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou 
v súlade 
s§ 26 ods. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s ustanovením§ 36 
ods. 4) stavebného zákona, 
nakoľko sa jedná o umiestnenie stavby s veľkým počtom 
účastníkov konania. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie územného konania 
bola vyvesená 
dňa 14.02.2018 na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej 
stránke mesta (www.presov.sk) a 
dňa 14.02.2018 na úradnej tabuli obce Gregorovce 
a zverejnená na internetovej stránke obce (www.gregorovce.eu) 
.. 
Svoje stanovisko oznámili: Slovenský pozemkový fond, Krajský pamiatkový úrad 
Prešov, 
OR Hasičského a záchranného zboru Prešov, Okresný úrad Prešov -odbor 
krízového riadenia. 
Ich stanoviská boli zapracované 
do podmienkovej časti rozhodnutia. 
Poučenie: 
Podľa§ 42 ods. 3) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok. 
V súlade s ustanovením § 42 odst. 2) stavebného zákona toto územné rozhodnutie 
s 
veľkým počtom účastníkov konania sa oznámi verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční 
vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnené 
6 
bude na internetovej stránke mesta (www.presov.sk) a úradnej tabuli obce Gregorovce 
a zverejnené bude 
na internetovej stránke obce (www.gregorovce.eu). Posledný deň tejto 
lehoty 
je dňom doručenia. 
Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 odst. l) zák. č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní podať na Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov -stavebný úrad, 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 54 ods. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie možno 
preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky 
súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
"Gregorovce-prístupová komunikácia SILE-TANOROK ul. -objekt SO Ol -Prístupová 
komunikácia a chodník" -verejnoprospešná stavba bola vyyesená na úradnej tabuli Mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
"Gregorovce
prístupová komunikácia SILE -TANOROK ul. -objekt SO Ol -Prístupová komunikácia 
a 
chodník" -verejnoprospešná stavba bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
..................... -.. ~-; .................................. . 
Pečiatka a podpis 
8 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)