Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby: "Prešov - ndividuálne kúrenie-Bajkalská 22".

Rozhodnutie

02.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo : SÚ/8316/2018 -Su V Prešove dňa : 25.07.2018 
Vec: Eva Libera, Bajkalská 22, 080 Ol Prešov,-rozhodnutie o zmene v užívaní stavby. 
Rozhodnutie 
(Verejná vyhláška) 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. e) 
zákona NR SR č. 416/200 l Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na 
obce a na vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad podľa§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel preskúmal 
podľa§ 62 stavebného zákona podanú žiadosť Eva Libera, Bajkalská 22, 080 Ol Prešov zo 
dňa 28.05.2018 o vydanie rozhodnutia zmenu spôsobu vykurovania: "Prešov-individuálne 
kúrenie-Bajkalská 22", 
na pozemku parc. č. KN-C 9310/338, katastrálne 
územie Prešov, 
súpisné 
číslo 4870, byt číslo 7, III. podlažie a podľa§ 85 ods. 2 stavebného zákona 
povoľuje 
ohlásenú stavebnú úpravu dokončenej stavby : "Prešov-individuálne kúrenie-Bajkalská 
22" pre stavebníka Eva Libera, na pozemku parc. č. KN-C 9310/338, katastrálne územie 
Prešov, súpisné 
číslo 4870, byt číslo 7, III. podlažie, č. LV 11813 a podľa § 85 ods. 2 
stavebného zákona. 
Pre ohlásenú zmenu v užívaní stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky : 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou overenou 
stavebným úradom v stavebnom konaní. 
2. Pri stavebných prácach 
sa musia 
dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona, bezpečnostné predpisy, príslušné 
technické normy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob ich použitia. 
3. Ohlásenú zmenu v užívaní stavby treba 
ukončiť do 12 mesiacov odo dňa začatia 
stavebných prác na vlastné náklady. 
4. Stavebník 
je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie 
stavebných prác 
v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 5. Stavebné práce môže uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na 
vykonávanie prác podľa § 44 ods. l stavebného zákona. 
6. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
7. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého 
dňa prípravných prác až 
do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
8. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný 
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
; 
L 
9. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa§ 43g stavebného 
zákona. 
10. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
ll. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy apod akým číslom stavbu povolil v zmysle§ 
66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona. 
12. Stavebník 
je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. 
13. Stavebník 
je povinný stavebné práce realizovať mimo vykurovacieho obdobia. 
14. Vlastník bytu, resp. 
konečný spotrebiteľ je povinný pred začatím stavebných prác skončiť 
odber tepla podľa zákona č. 657/2004 Z.z. § 20 ods. l buď na základe zákona alebo 
dohodou. 
15. 
Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať domový poriadok v zmysle VZN 
mesta Prešov 
č. 122/2003 (nočný kľud, neznečisťovať spoločné priestory, atď.). 
16. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov. 
17. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad 
povoliť podľa§ 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to 
na žiadosť stavebníka. 
18. 
So stavebnými prácami sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v 
zmysle§ 52 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny 
poriadok"). 
Ohlásená zmena dokončenej stavby sa moze užívať iba na základe kolaudačného 
rozhodnutia, ktoré na podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá 
stavebný úrad. 
Stavebník je povinný ku kolaudácií ohlásenej zmeny dokončenej stavby doložiť atesty 
a certifikáty 
všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe. 
Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 
Odôvodnenie. 
Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť stavebníka Eva Libera, Bajkalská 22, 080 Ol 
Prešov a všetky doklady rozhodnutia o zmene v užívaní stavby podľa § 62 stavebného zákona 
a prejednal ju so stavebníkom a dotknutými orgánmi v konaní a oznámil začatie stavebného 
konania dňa 30.05.2018 Verejnou vyhláškou, zverejnenou na úradnej tabuli mesta Prešov od 
01.06.2018 do 18.06.2018. Pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery na stavenisku 
a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil 
stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 4 a § 85 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia 
a 
ústneho pojednávania. Stavebný úrad stanovil lehotu pre účastníkov konania, ktorý si 
môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie najneskoršie do 7 
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania. 
Stavebný úrad v rámci konania zistil, že ohlásená stavebná úprava dokončenej stavby -
zmena spôsobu vykurovania a stavebná úprava bytu nebude ohrozovať verejný záujem, 
predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a ani životné prostredie. Na 
základe tohto zistenia bolo stavebníkovi podľa § 85 ods. 2 stavebného zákona vydané 
rozhodnutie o 
zmene v užívaní stavby. 
Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných 
noviel a bolo spoplatnené podľa položky č. 60 sumou l 00€, zaplatenou 
v pokladni mestského 
úradu v Prešove, PPD č. 42/613/2018 z dňa 28.05.2018. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadateľ Eva Libera, Bajkalská 22, 080 Ol 
Prešov, spÍňa všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť 
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
3. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle 
§ 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 
dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli (www.presov.sk) Mesta 
Prešov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď 
došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú 
tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s § 54 ods. 2 správneho poriadku 
podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. cestou Mesta Prešov, 
primátorom mesta v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
'i ~ !· 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie ohlásenej stavebnej úpravy 
dokončenej stavby: "Prešov-individuálne 
kúrenie-Bajkalská 22", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
dňa ................................................... .. 
M}~~Vľf) Pi1j:`>o~v 
............. ľ~iť&R~~.::i~ľ~i:·id' ... X'~· r.· 
Hlavná c. 73 .(; ",'L1 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie ohlásenej stavebnej úpra\i§Qf~~-~.fJa+ihY "Prešov-individuálne 
kúrenie-Bajkalská 22", bola zvesená z úradnej tabule mesta prešov (www.presov.sk) 
dňa .................................................... . 
..................... J~E§~fO: .. l21~~~.f~~:JJW 
Pe
iliifkll:a;_:p~:fíiiG <::d /t-/ 
II!avr,t č. 73 f',-'-Ä_ 
08001 PREŠOV 
-l-
Doručí sa: 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Eva Libera, Bajkalská 22, 080 Ol Prešov 
Na vedomie: 
Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 
30, 080 Ol Prešov 
Mesto Prešov-
Odbor hlavného architekta mesta 
VSD, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice 
Mesto Prešov -stavebný úrad 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)