Začatie územného konania na líniovú stavbu: "VN - elektrický rozvod, nájomné byty Barmo, K amfiteátru".

Začatie územného konania

07.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MestoPrešov
Stavebnýúrad
Hlavná73,Prešov)1))*AVJgTZ
AVTX'd'3B^(*)21)(+)*1&BY
Vybavuje:Mgr.EgonSuchár,č.tel.05113100533 
e-mail:egon.suchar@presov.skVPrešovedňa:06.08.2018
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatieúzemnéhokonaniana
inžinierskúlíniovústavbu:
!D?&JQJPXVNHPcVT\ZTI%S_OTRS`G[X[6FVRT%=FRKNXJ_XVY!
Dňa27.07.2018podalaSTIPE,s.r.o.,Hlavná57,08001Prešov,nastavebnomúrade
návrhnavydanieúzemnéhopovoleniainžinierskejlíniovejstavby:"VN-elektrický
rozvod,nájomnébytyBarmo,Kamfiteátru".
BXFZGFGYIJVJFQN\TZFS_SFUT\JRPTHMUFVH'č.:KN-C5012/2,KN-C9732/11,KN-C
5013,KN-C9702/2,KN-C5012/47,KN-C5012/30,k.ú.Prešov,
>JWXTAVJgTZ%UTIQ"F§ 117odst.1)stavebnéhozákonaavsúlades§36odst.4)
stavebnéhozákona,vzneníjehonovieloznamujezačatieúzemnéhokonaniavšetkým
účastníkomkonaniaoumiestneníinžinierskejlíniovejstavby:"VN-elektrickýrozvod,
nájomnébytyBarmo,Kamfiteátru"verejnouvyhláškou.
ZároveňmestoPrešov,akopríslušnýstavebnýúradnariaďujevsúlades§36odst.l
stavebnéhozákonaústnekonaniespojenésmiestnymzist'ovaním,ktorésabudekonat'
Dňa04.09.2018O09,00hodsostretnutímna:
MestskomúradevPrešove,ul.Jarkovač.26,vzasadacejmiestnostinal.poschodií,
RNJWXSTWhd'+*0'
8TUTIPQFITZSFZ[IFSNJVT\MTISYXNFTumíestneníIíniovejinžinierskejstavbyje
možnénahliadnuťpredstanovenýmtermínomústnehojednanianaMsÚvPrešove,
Stavebnomúrade,Jarkovej26,Prešov,2.poschodie,kanceláriač.306,nazáklade
vopreddohodnutéhotermínu.
5PbdFWXSaPPTSFSNFHMHJSFMQNFISYX"ITUVTOJPXTZJOITPYRJSX_HNJSFZVMTZFSJO
WXFZG[OJUTXVJGS`WFZTUVJIXJQJKTSNHP[TGOJISFX"SFXJQ'daWQT).**,*)).,,'
Týmbudeumožnenévsúlade§33ods.2)zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní
(správnyporiadok)vplatnomzneníúčastníkomkonania,abysapredvydanímrozhodnutia


mohlivyjadriťkjehopodkladuikspósobujehozistenia,prípadnenavrhnúťjehodoplnenie
auplatnit'námietky.
Účastníciúzemnéhokonaniamóžusvojenámietkyapripomienkyknávrhuuplatnit'
SFOSJWPTVgNJITXJVRaSYbWXSJMTUTOJIS_ZFSNF%NS_dWFPSNRSJUVNMQNFISJ'
^dFWXSaHNPTSFSNF%VJWU'NHM\_PTSSa\_WXYUHTZNFFTUFXVTZSaHNWFmóžudat'zastupovat'
advokátomaleboinýmzástupcom,ktoréhosizvolia.Splnomocnenienazastupovanieje
potrebnéstavebnémuúradupreukázaťpísomnýmplnomocenstvom,aleboplnomocenstvom
vyhlásenýmdozápisnice.
BXFZJGScbVFI\_VTZJfYUT\TVfYOJiJZWbQFIJW]-+WXFZJGS`MT\_PTSFZTIZTQFHTR
PTSFSaWFSJUVNMQNFIFSFS_RNJXP[FUVNUTRNJSP[%PXTV`SJGTQNYUQFXSJS`ZUVZTWXYUfTZTR
PTSFSaZYVdJSJOQJMTXJ%MTHNYUQFXSJS`RTMQNG[h'?FS_RNJXP[YUQFXSJS`UTPTSFSa
WXFZJGScbVFISJUVNMQNFISJ'
C_XTZ[MQ_gPF%PXTVTYWFT\SFRYOJ\FdFXNJb\JRS`MTPTSFSNFTYRNJWXSJSa
QaSaTZJONSiNSNJVWPJOWXFZG[%RYWaG[X"Z[ZJWJS_ZWbQFIJWYWXFSTZJSaR§26odst.2)zák.
č.71/1967Zb.osprávnomkonaníapodl'a§36odst.4)stavebnéhozákonapodobu15
dnínaúradnejtabulimestaPrešovazverejnenánainternetovejstránkemestaPrešov
(www.presov.sk).
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniaoznámeniaozačatíúzemného
konania.
Dolehotysanezapočitávavsúlades§27odst.2zákonaě.71/1967Zb.
osprávnomkonanívzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatok
lehoty.
Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehoty
najbližšíbudúcipracovnýdeň.
"--- .. '~.'.\.' L-~.\'0 Ing.Jo~~fTuka
vedúcistavebnéhoúradu
Úradnýzáznam
VerejnávyhláškabolavyvesenánaúradnejtabulimestaPrešovazverejnenánaelektronickejúradnejtabulimesta
Prešov.
8fF'
..........p~č2;~~~~iJ1.~;-~~V~,lt_~T_'a.•.L.l~ / ÚradnýzáznamVerejnávyhláškabolazvesenázúradnejtabulemestaPrešovazvesenáz~i~~t~Jni~k~)h~~df?e?
tabulemestaPrešov


o 
o I 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j \


-. , ,'"_ _._.
----~
_.-':---'_.•. _' (\-'
\:::) 
-=---------_.- .- 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)