Stavebné povolenie: "Petrovany- obytný súbor RD "Roveň"- 1.etapa".

Stavebné povolenie

04.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v 
MESTO PRESOV 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císla: SU/4759/2018-Fa V Prešove dňa: 21.08. 2018 
Oznámenie 
stavebného povolenia 
podľa§ 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov 
verejnou vyhláškou 
Stavebné povolenie 
Mesto Prešov príslušný stavebný úrad v súlade s § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov určený na základe § 119 ods. 3 stavebného zákona Krajským úradom v Prešove 
odborom životného prostredia /zo 
dňa 26.11.2003 pod číslom 112003/13314-002/SP/ pre obec 
Petrovany, 
ak stavebníkom je Obec Petrovany, prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom 
konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 
stavebného zákona rozhodol, že líniová inžinierska stavba pod označením: 
"Petrovany-obytný súbor RD "Roveň"-l etapa" 
(ďalej v texte len "stavba"), 
* objekt: SO Ol-Rozvody NN * ktorej stavebníkom je: Obec Petrovany v z. starostom obce, Obecný úrad Petrovany , 082 
53 Petrovany 317 (ďalej v texte len "stavebník"), 
* na pozemkoch parcelné č. KN E: 613,614/1,614/2,614/3,615,616/1,616/2,617/1,617/2, 
617/3,617/4,618,619 v 
katastrálnom 
území Petrovany 
sa § 66 stavebného zákona a podl'a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona 
po v o l' uje. 
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
l. Vyhotovenie, umiestnenie stavby musí byť 
v súlade a za dodržania adekvátnych podmienok 
uvedených v územnom rozhodnutí vydanom 
Obcou Petrovany starostom obce pod č. 
H/240/2012/Lr zo dňa 9.11.2012, stavba bude uskutočnená podľa vypracovanej projektovej 
dokumentácie /január 2018/ overenej v tomto konaní, ktorú vypracoval: Ing. Daniel 
Prevužňák, Projektovanie stavieb-elektrotechnika, Mirka Nešpora 3,080 Ol Prešov. 
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona osobou 
oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 
3. Zhotovitel' stavby bude určený stavebníkom; do 15 dní od určenia zhotovitel'a stavby, 
stavebník jeho meno (názov) a adresu oznámi stavebnému úradu. 
2 
4. Stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia. 
5. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písomnou formou. 
6. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, a to 
od prvého 
dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení § 46d 
stavebného zákona a § 
28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na označení 
je potrebné uviesť, kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia, 
meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom a termín 
začatia a ukončenia stavby. 
8. Stavba bude začatá vr. 2017 a dokončená najneskôr do 12 mesiacov od začatia stavebných 
prác. 
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona 
vzťahujúce sa na stavenisko. 
lO. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať ustanovenie § 13 Vyhlášky 
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na 
výstavbu a 
ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na 
ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR 
č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
ll. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie 
existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
12. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom. 
13. Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s§ 48 ods. 3 stavebného zákona. 
14. Pri stavebných prácach nesmie byť narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení. 
15. Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromov a drevín. 
16. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú technicky 
spôsobilé. 
17. Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia 
telekomunikačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovateľa; práce zastaví 
a urobí 
zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu. 
18. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN. 
19. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Petrovany o odpadoch. 
20. Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a 
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný 
dohľad a orgánov 
povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe, 
ktoré by ohrozovali 
bezpečnosť a zdravie. 
21. Stavbu nemožno 
začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle ustanovenia 
§ 
52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po uplynutí 15-dňovej 
lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie právoplatnosti 
stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 
Ďalšie podmienky podl'a posúdenia verejného záujmu: 
22. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému zasypávaniu ryhy 
stavebník resp. 
zhotoviteľ, bude prizývať aj zodpovedných pracovníkov tých správcov sietí, 
ktorých obnažené vedenia majú 
byť zasypané o čom bude vyhotovený písomný záznam. 
23. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby boli priľahlé 
komunikácie v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené. 
24. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností. 
3 
2). St:m:bník je povinn)' pre pozemky KN E č. 616/1 a KN E č. 616/2, k. ú. Petrovany dodržať 
pudmienky -opatrenia určené Slovenským pozemkovým fondom Bratislava Regionálnym 
udb,l!'llll1 Prdov /stanovisko SPFS/2018/19301/4 zo di'í.a 01.08.2018/ v predmetnej veci. 
:~''· :-;ta\ ..:bník je povinný dodržať podmienky opatrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
\'SIJ, : •. s. Košice. ktoré uvedená spoločnosť stanovila pre danú stavbu vo svojom vyjadrení 
ľllh.l 
 .. 27165/2017/5100948953 zo dií.a 14.12.2017. 
:2/'. Stavdmík. resp. zhotoviteľ je povinný rešpektovať ochranné pásma od podzemných 
bblo\),·h ~~N !kV vedení-v zmysle Zákona o energetike č. 7011998 Z. z.§ 19-1m na 
k:t)dú :;tranu trasy podzemného vedenia; v ochrannom pásme je nevyhnutné dodržiavať 
[;,_.:rpl·C:,;u:;ť práce: v ochranných pásmach zemné práce vykonávať výlučne ručne a nie 
l11l~,:ha11 i:rmami. 
28. S!:ncbník je povinný dodržať opatrenia -podmienky určené Východoslovenskou 
\ od:u·enskou spoločnosťou a. s .. závod Prešov l 5554/2018/0 zo dií.a 17.1.2018/ v predmetnej 
\'\..'CL 
.:.'). ~;L:\ebnik pri realizácii stavby je povinný dodržať podmienky určené Obvodným úradom pre 
:_-:;l:lú ,:upr:t\'U apozemné komunikácie v Prešove /5/2012/04850-004 zo dňa 25.10.2012/
\ ~11imi:~1 /'.ochranného púsma pozemnej komunikácie. 
3\i. i
1
rípt~,lll~ súb-:h alebo križovanie je potrebné riešiť v zmysle platných STN 33 2000-5-52 
•h)\·:dj 3~i 1050) a 73 ó005. 
_;i. ';U\ ,_·h::-: prúce budú organizované tak, aby nedošlo k narušeniu stability jestvujúcich 
pndpern)Th bodov vzdušn)'ch eL rozvodov. 
:.::.. :.;,~,\chtt;k v čase realizúcie stavby je povinný zabezpečiť vykonanie druhej etapy 
.t!·,·\:._:(JL>t'ického výskumu \'súlade s vydan)·m rozhodnutím KPÚ Prešov č. P0-12/2325-
u:; 7~2-:\r l·1 zo dl1a 5. sepkmbra 2012. 
:u. 'lldl.'"'l"JllÍ;( zabezpečL aby konečné terénne úpravy a spätná povrchová úprava rozkopávok boli 
/rL·~tli;:u\ ~mé ku ch1u kolaudácie stavby. 
:;.; . /:tri<dcnie \·yhotovené v súlade s osvedčenou dokumentáciou môže byť uvedené do 
pi':.?V~ld:~.ky až po vykonaní skúsok podľa§§ 11,12 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. 
:;5. St~tvba sa bude môcC užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný 
ti:'!\ rl! :-l~t\·ebníka vydá sla\·cbný úrad: ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží okrem 
:ukžit::c:. dokladov (tz\'. revíznych správ) aj atesty a certifikáty všetkých výrobkov 
:, itl~!l<.:i"!:'d<l\" puužil)'ch na sl:!vbe. 
:<ta\",_·hn(· povolenie strúca platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dľía keď 
n:tdobud!u prÚ\ oplatnosť. 
·,· i.,•lt::IL n~boli ,·znesen(~ númidky zo strany účastníkov konania ani zo strany dotknutých 
urt!"ill(l\". klor~ ..:hrúnia verejné zúujmy podľa osobitných predpisov. 
Stavebník-Obec Petrovany v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch je 
cslobudcn) ucl úhrady správneho poplatku. 
! Uií:tj~:í sl<l\ cbný úrad upozon1uje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu 
' . ' 
/.:;•,':tllľ Sl:t 1 ll\·. 
:~t:1\ +11é pm ol enie strúca platnusť. ak do dvoch rokov odo clt1a, kedy nadobudlo právnu moc 
:· : ... :;\~td -.11.1 :1-::začne y znwsle ~ (l7 stavebného zúkona. 
( / d :; \' () (i il ť 11 i c 
:1-i::d:tkľ-Obec Petrovam v z. starostom obce. Obecný úrad Petrovany , 082 53 Petrovany 
:l ~'jHli..l:d .:!i:t 12. 05. 2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
1 
;,· , )sL:,,: ,i líniovej inžinicr~;kej stavby pod označením: ,. Petrovany -obytný súbor RD " 
l~1.l\ .. 'lY. objekt: SO () 1-Rozvody NN. na parcelách KN E: 
( l :u,! -l 1 J.c. 1-~/2.614/3 .615.6 l 6/1.616/2.617/1.617/2,617/3,617/4,618,619 katastrálne územie 
.. } 
Petrovany, pre ktoré bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Petrovany starostom obec pod 
číslom H/240/2012/Lr zo dt1a 9.11.2012. 
Tunajší stavebný úrad listom zo dt'ía 01.06.2018 oznámil začatie st<JVebr:ého k<'n:.mid 
účastníkom formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom a organizáciám. l\toré cln;ín::1 
verejné záujmy podľa osobitných predpisov jednotlivo. Ústne pojednávanie bolo vykonané l O.ll/. 
2018. V stavebnom konaní k predmetnej stavbe neboli vznesené námietky. V rámci konania s<l 
k stavbe kladne vyjadrili, alebo stavebník doložil kladné vyjadrenia: Slovenského J'Oí'.emkm·,:h,, 
fondu Bratislava Regionálny odbor, Prešov, Obec Petrovany v z. starostom obec Y)jadrcnie 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s., Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. 
závod Prešov, Krajského pamiatkového úradu Prešov -ich podmienky boli zapraem ane do 
podmienkovej časti tohto stavebného povolenia. Dokumentúcia stavby spÍt'ía požiad;wky m(':t:nl' 
vyhláškou č. 453/2000 Z. z. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom 
zabezpečenia: -ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe; -komplexnosti v)'stavby: dodržanie 
všeobecných technický·ch požiadaviek na výstavbu. ich predpisov a techniek)-ch 1wricrn 
a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi štátnej správy a na vylúčenie ncgath·n)Th 
účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie. ako aj na zabezpečenie ochr:my zclrm id 
a osôb. Na základe výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší stavebn)' úrad konštatuje.'. 
že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nic sú ohrozené zúujmy spolo(\nosti :1;1i 
neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. ~-;Ul\ chn:; 
úrad v priebehu konania nezistil dôvody. ktoré by bránili povoleniu stavby. preto rozhodol tak, 
ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Stavebné povolenie stratí platnosť. ak do 
dvoch rokov odo dľ1a, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatú. Stm·ba nesmie byľ 
začatá pokiaľ rozhodnutie o povolení stavby nenadobudne prúvoplatnosť (~52 zákona č. 7 L 1 067 
Zb.). 
Poučenie 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznúmcné verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesenú v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o spr{mlOm 
konaní /správny poriadok/ po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov/Obce Petro\ any 
a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešo\' /Obec Petrovany 
www.petrovany.sk. Posledný deô tejto lehoty je clľ1om doručenia rozhodnutia. Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s §27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o sprúvnom konaní v znení jeho mn :cl 
ddí., keď došlo ku cliíu určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dt'íu vyvesenia rozhodnutia na úradnú 
tabuľu. 
Podľa § 54 zákona č. 7111967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto 
rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dl'ía oznámenia rozhodnutia na spr{wny 
orgán, ktorý rozhodnutie vydal-Mesto Prešov /Hlavná č.73, PS 080 01/ . Včas podané 
odvolanie má podľa ustanovenia § 55 ods. l správneho poriadku odkladn)· účinok. Rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby, až po vyčerpaní riadnych opra\'n)·ch 
prostriedkov. 
Prílohy Ing. Andrea 
Turčanová 
primátorka mesta 
Overená projektová dokumentácia l l x pre stavebníka. 1 x pre mesto/ 
Verej ná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie-stavebné povolenie pre líniovú stavbu : 
" Petrovany-obytný súbor RD" Roveií."-l. Etapa"-objekt: SO O 1-Rozvody NN bola 
vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov/Obce Petrovany 
• 1L ob~ z~:·; 
dúa ........................................................................
........ . 
c.::<~ ):;,, 
· · · · · · · · · -t~.go -~~ t ... :_~. ::~~-+~··S· -t:)· -~ ...... ·~ ............. . 
Pečiatka a podpis 
Verejn{t vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie-stavebné povolenie pre líniovú stavbu: 
"Petrovany-obytný súbor RD "Roveií."-l etapa"-objekt: SO O 1-Rozvody NN bola zvesená 
z úradnej tabule Mesta 
Prešov/Obce Petrovany 
5 
dúa ........................................................................
........ . 
Pečiatka a podpis 
(1 
,. 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)