Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu na ul. Slanskej č. 6 ".

Oznámenie o začatí stavebného konania

05.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Obec Ľubotice 
stavebný úrad 
so sídlom na MsÚ v 
Prešove, Hlavná 73 
080 Ol Prešov 
Číslo: SÚ/7294/107845/2018-Sf/103 
Vybavuje: JUDr. Miroslav Štefko 
051/3100533 
V Prešove dňa: 03.09.2018 
Oznámenie o začatí stavebného konania a 
upustenie od ústneho konania 
( verejná vyhláška ) 
Na 
Obec Ľubotice, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 119 zák. č. 50/1976 
Zb. o úzenmom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 
len stavebný zákon) bol podaný 
dňa 23.04.2018 navrhovatel'om -Mestom Prešov v. z. 
MsÚ 
Prešov, Odborom strategického rozvoja, oddelením investičnej činnosti, Hlavná 73, 
Prešov návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Obnova bytového domu na ul. 
Slanskej č. 6 " súp. č. 2486 na pozemkoch parc.č. KN-C 309/1 katastrálne územie Nižná 
Šebastová. 
V súlade s 
§ 
119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej 
stavebnej správy, so sídlom Nám. Mieru 3, 
081 92 Prešov určil pod č. 2011-49/100-2 zo dňa 
13. 
Ol. 2011 Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie 
rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Mesto Prešov stavebným úradom a zároveň 
navrhovateľom. 
Obnova bytového domu pozostáva z týchto stavebných prác : 
Zateplenie obvodového 
plášťa, sokla, zateplenie stropu l. PP, zateplenie podlahy II. NP, 
sanácia balkónov, odkvapový chodník, vytvoreníe nových okenných otvorov, rekonštrukcia 
chodníka pred bytovým domom. Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 zákona stavebného zákona 
v znení jeho zmien a doplnkov oznamuje 
podľa § 61 ods. l stavebného zákona začatie 
stavebného konania. Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a 
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa 
v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Účastníci 
konanía môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatní!' najneskoršie do 7 
pracovných dní odo 
doručenia oznámenia o začatí stavebného konania, inak sa na 
neskoršie podané námietky v zmysle § 
61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. Podľa § 61 
ods. 6 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej 
lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konanía. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť v pracovných dňoch, pred dňom ústneho 
pojednávania (po predchádzajúcej telefonickej dohode s príslušným referentom 
SÚ) na 
Mestskom úrade v 
Prešove, stavebnom úrade, Ul. Jarková 26 (č. dv. 306). 
Obec Ľubotice, stavebný úrad v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) 
umožňuje účastníkom 
konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplneníe. 
Ak upovedomený správny orgán alebo 
účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, 
má zato, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou 
súhlasí. Ak sa dá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle § 
17 ods. 3 správneho poriadku. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania, musí byť vyvesená 
v súlade s ustanovením 
§ 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 61 
ods. 4 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená 
na internetovej stránke Mesta Prešov www.orcsov.sli. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania o 
využití územia. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, ked' došlo 
ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam : 
""\ 
\o·:>{ 
~-<. \~. 
--... .. \ 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu na ul. Slanskej č. 6 " bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta 
Prešov 
dňa .................................................. .. 
]~,:~ :·~ : .. _. --"_~-· -.-.---·.• ;·. r) 
... -.. ~. ' ' ' ~ 
••••••••••••••••••
••••• ~""1".;. ~ .. : __ .... ,: :. :::)'.: .·1 ..... : ...• -.•.•... 
E®i<tt~~äip2llj)~ v 
-l-' 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie začatie stavebného konania pre 
stavbu: "Obnova bytového domu na ul. Slanskej č. 6 " bola zvesená z úradnej tabuli 
Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
... ... ... ..... ... . c.~:.c.~ ... .~.. L.·.-~. ;. •. ~-... u.v .. :· ........ . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)