Oznámenie stavebného povolenia "Prístavba k budove s.č. 4019 na Ul. Pri Toryse č. 4 v meste Prešov".

Oznámenie stavebného povolenia

10.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SÚ/95911121735/2018-Cj V Prešove dňa: 30.07.2018 
Vec: Martin Kašprišin, Požiarnická 25, 080 Ol Prešov -žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu: "Prístavba k budove s.č. 4019 na Ul. Pri Toryse č. 4 v meste Prešov". 
Oznámenie 
stavebného povolenia podl'a § 
69 ods. 2 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení jeho noviel verejnou 
vyhláškou Stavebné povolenie 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. l 
stavebného zákona 
na základe žiadosti, ktorú podal Martin Kašprišin, Požiarnická 25, 
08001 (ďalej v texte len "stavebník") Prešov dňa 14.12.2017 prerokoval podanú žiadosť 
stavebníka v konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním s dotknutými orgánmi a so 
známymi účastníkmi konania a rozhodol takto: 
Stavba "Prístavba k budove 
s.č. 4019 na Ul. Pri Toryse č. 4 v meste Prešov", 
nachádzajúca sa na pozemku parc. 
č. KN-C 5788/3, katastrálne územie Prešov sa podľa §66 
ods. l stavebného zákona 
povoľuje. 
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky : 
l. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa pozemok, na ktorom je navrhovaná 
vyššie uvedená stavba nachádza na ploche 
funkčne určenej, 
ako obytná plocha pre 
výstavbu rodinných domov. 
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 
5/2017, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien 
a doplnkov 2015, platí pre danú plochu záväzný regulatív RL Fb-Plocha dopr~vy. 
2. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciOu, ktorú 
vypracoval Ivan Vall, 17. novembra 
194,080 01 Prešov, o;erenou,s:avebným ~ra~om 
v konaní o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konam a ktora Je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia. 
3. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technic~é požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MZP SR č. 532/2002 
l 
Z.z., príslušné slovenské technické normy, bezpečnostné predpisy a návody výrobcu 
stavebných výrobkov 
na spôsob ich použitia. 
4. Stavbu treba ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
5. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 
66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
6. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle §66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
7. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť 
zabezpečí zhotoviteľ stavby. 
8. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
9. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa 
osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f 
stavebného zákona. 
10. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
ll. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
12. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". 
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil 
v zmysle §66 ods. 3 písm. 
j) stavebného zákona. 
13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd 
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 
14. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov a 
v súlade 
so VZN mesta Prešov. 
15. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
16. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
17. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
18. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle§ 52 
zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"). 
Stavba 
sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. Stavebník je 
povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov 
použitých 
na stavbe, geometrický plán na porealizačné zameranie stavby a normalizované 
hodnotenie energetickej hospodárnosti budov (energetický 
ertiftkát). 
Námietky účastníkov konania k predmetnej stavbe neboli vznesené. 
Odôvodnenie. 
~taveb?ý úrad pres~úmal žiado,sť st~vebníka a. všetky dok~ady rozhodnutia po dl' a § 62 
stavebneho zákona. 
Pretoze stavebnemu uradu boh dobre zname pomery na stavenisku 
a 
~iadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upustil od 
m1estneho šetrenia a ústneho pojednávania podl'a § 
61 ods. 2 stavebného zákona. 'Navrhovaná 
2 
stavba spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona 
a nebude 
ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb 
a ani životné prostredie. 
Dokumentácia stavby 
spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podl'a § 47 
stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu uskutočneného konania dňa nezistil dôvody, 
ktoré by bránili povoleniu stavby. 
Námietky 
účastníkov konania k predmetnej stavbe neboli vznesené. 
Pre umiestnenie stavby v ochrannom pásme (železničnej) dráhy (OPD) bol vydaný 
súhlas 
MD a V SR, sekciou železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad dňa 
28.02.2018 pod číslom 09390/2018/SŽDD/08374. 
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 14511995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena g) 
sumou vo výške l 00,-€ zaplatenou v pokladni Mestského úradu Prešov. Správny poplatok 
bol 
vyznačený na prednej strane tohto rozhodnutia a na podanej žiadosti. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadate!' 
spÍňa všetky podmienky pre 
vydanie stavebného povolenia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle 
§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej 
tabuli Mesta 
Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty 
je 
dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa §53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie (riadny 
opravný prostriedok), a to v lehote 
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa 
podáva na Mesto 
Prešov-stavebný úrad, Hlavná č. 73, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) . 
... ~~ --
/·úz/;?---
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
3 
Úradný záznam : 
Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli 
Vyvesená 
dňa .................................. . Zvesená dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis 
Na vedomie: 
l. Stavebník: Martin Kašprišin, Požiamická 25, 080 Ol Prešov 
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 51 Košice 
3. Projektant stavby: Ivan Vall, 17. novembra 194, 080 Ol Prešov 
4. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
5. ŽSR-GR Bratislava, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 63 Bratislava 
6. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24,080 Ol Prešov 
7. Mesto Prešov -stavebný úrad 
4 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)