Rozhodnutie - Rozdelenie objektu: " Bytového domu na ul. Švábska 51 a Royová 1 v Prešove".

Rozhodnutie - Rozdelenie objektu

12.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                v 
MESTO PRESOV 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/5368/141240/2018-Se V Prešove dňa: 10.09.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje rozhodnutie: 
"Rozdelenie 
objektu-bytového domu na ul. Švábska 51 a 
Royova l v Prešove" 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel prerokoval podanú 
žiadost' Vlastníkov bytov bytového domu na ul. Švábska 51 a Royova l 
v Prešove vz. Jozef 
Vysocký, Royová 
1, Prešov zo dňa 27. 03. 2018 o vydanie rozhodnutia na rozdelenia stavby 
bytového domu na ul. Švábska 51 a Royová l v Prešove v stavebnom konaní podl'a § 62 a § 63 
stavebného zákona s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a rozhodol takto : 
stavba : " 
Bytového domu na ul. Švábska 51 a Royová l v Prešove", umiestnená na pozemku parc. 
č. 2600/67 katastrálne územie Solivar sa podľa priloženého geometrického plánu č. 1/2018 rozdeľuje 
na dve nasledujúce stavby : 
Bytový 
dom 
na ul. Švábska 51 , umiestnený na pozemku parc.č. 2600/67 
Bytový dom na ul. Royova l, umiestnený na pozemku parc.č. 2600/167, v zmysle citovaného 
geometrického 
plánu spracovaného Ing. Patrik Cirbus zo dňa 23.01.2018 a overeného Katastrálnym 
úradom v Prešove, správou katastra zo dňa 31.01.2018 pod .č. G 1-142/18. 
Odôvodnenie. 
Mesto Prešov -stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť na rozdelenie bytového domu na ul. 
Švábska 
51 a Royova l v Prešove na dve samostatne stavby a prerokoval ju 
s účastníkmi konania 
a dotknutými orgánmi a zistil, 
že navrhované rozdelenie stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky 
na vznik samostatných stavieb. 
Správny poplatok bol uhradený v pokladni MsÚ Prešov sumou 16,50 eúr o čom stavebnému úradu 
predložil doklad -potvrdenku . 
Stavebný úrad takto 
dospel k záveru, že žiadatelia vlastníci bytov bytového domu na ul. Švábska 51 
a Royova I v Prešove vz. Jozef Vysocký, Royová l, Prešov splnili podmienky pre citovaného 
rozhodnutia preto bolo 
potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
2 
-2-
Poučenie 
Pod>a §53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), 
a 
to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto Prešov -stavebný 
úrad, Hlavná 
č. 73, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) .. 
Doručí sa: 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
l. Vlastníci bytov bytového domu, Švábska 51 a Royova l, Prešov vz. JozefVysocký, Royová l, 
Prešov 
2. Bytové družstvo Prešov 
3. Ing. Emil Liba, Royová l, Prešov 
3. Mesto Prešov -stavebný úrad 
Na vedomie: 
l. Mesto Prešov-OHAM 
2. Katastrálny úrad Prešov, správa katastra 
Úradný záznam : 
Verejná vyhláška bola umiestnená na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Prešov 
i. :':'. 
Vyv-esené dňa : ..................... . Zvesené dňa: ........................... . 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)