Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov".

Oznámenie mesta Prešov

19.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Váš list číslo l zo dňa 
MESTO PREŠOV 
Naše číslo Vybavuje l linka 
V Prešove 18.9.2018 
OHAM/2018/12832 Prešov 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Mesto Prešov, zastúpené Odborom hlavného architekta mesta, 
podl'a § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že 
Okresný úrad Prešov vydal Rozhodnutie č. OU-PO-OSZP3-2018/ 
/025747-18/ZM dňa 15.8.2018 podl'a § 7 ods. 5 zákona po ukončení 
zisťovacieho konania: 
Strategický dokument 
"Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov", 
SA NEBUDE POSUDZOVAŤ 
podl'a zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov. 
Toto rozhodnutie je vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu 
v Prešove, 
Hlavná 73, a na stránke www.presov.sk v sekcii úradná 
tabul'a, kde sa s ním môžu občania oboznámiť. 
ODfiOíi Htri'Jf.i~hil ;;;;{~\;i f;;i\ iú ť~E&'fi~ 
08001(Wf/~ 
Ing. arch. Mária čutková 
vedúca odboru 
hlavná architektka mesta 
Mestský úrad 
v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
-
Císlo: OU-PO-OSZP3-2018/025747-18/ZM 
MESTO ,ÝRf$!ťWvrMslsl9&l:~~!prešove l 1 
Čfslo spis~lo1 f/'(l_<l Sj~agistr. zna
ka: 
l_k1 
Došlo: 
l 
1 1 
~og-
2018 uloženia: . 
'"' ' ''''''l 
ROZHODNUTIE 
rr nohy: 
Jx:.:"nlu: ! 
, , v • • v· , tE~~~~L;~: ·1!:L~l11lZo1:d::j 
Okresny urad Presov, odbor starostlivosti o Zivotne prostredie, oddeleme o"Clrrany pnroay --------
a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 
ods. l zákona 
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. l písm. e) zákona 
č. 180/2013 Z.z. 
o organizácii miestnej štátnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán 
posudzovania vplyvov 
na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 
na základe oznámenia o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky 2017 
Územného plánu mesta Prešov", 
ktoré predložil obstarávateľ Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol 
Prešov, v zast. Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta, vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 
po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: 
Strategický dokument 
"Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov" 
riešiaci nasledovné lokality: 
Lokalita č. l 
Územie radových rodinných domov a bytového domu 
na Tehelnej ulici 
Lokalita 
č. 2 
Plocha severne od komunikácie II/546 v lokalite Zabíjaná 
Lokalita 
č. 3 
Územie zástavby rodinných domov a obch. prevádzok 
na ulici Bulharská 
Lokalita 
č. 4 
Územie medzi ulicami Šidlovská, Jahodová v okolí Šidlovského 
potoka v rozsahu navrhovanej 
funkčnej plochy RD a miestnej komunikácie mimo plochy mokrade. 
Lokalita 
č. 5 
Bývalé futbalové ihrisko 
na ulici Fintická v miestnej časti Nižná Šebastová 
Lokalita 
č. 6 
Plochy 
na križovatke ulíc Ružová a Sabinovská 
Lokalita 
č. 7 
Plocha mokrade a 
jej okolia medzi ulicami Duklianska, Šafárikova, Vodárenská a riekou Sekčov 
Lokalita č. 8 
Plocha mokrade a 
jej okolia medzi ulicami Duklianska, Šafárikova, Vodárenská a riekou Sekčov 
Lokalita č. 9 Plocha mokrade a jej okolia medzi ulicami Duklianska, Šafárikova, Vodárenská a riekou 
Sekčov 
Lokalita č. l O 
Územie zelene popri toku rieky Sekčov, južne od ulice Rusínska 
Lokalita 
č. ll 
Južná časť bývalého priemyselného areálu na Solivarskej ulici 
Lokalita 
č. 12 
Južná časť priemyselného areálu na Solivarskej ulici 
Lokalita 
č.13 
Areál zrušeného železničného depa na Košickej ulici 
sa nebude posudzovat' 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky 
vo 
vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v schvaľovacom procese podľa 
osobitných predpisov: 
• Na lokalitách č.7 a 8 ako i plochy pre bytové domy na lokalite č.lO upozorňujeme, že na 
týchto 
funkčných plochách, ktoré sú na vymedzenej ploche špecifikované ako regulačné bloky 
C3 (lokality č. 7 a 8) a B6 (lokalita č.l O) je potrebné dodržať v záväznej časti určený 
koeficient zelene -minimálne 30% z vymedzenej konkrétnej funkčnej plochy, čo 
odporúčame aby bolo overené v urbanistickej štúdii riešiacej konkrétnu funkčnú plochu. 
• Plochu mokrade navrhujeme priamo zapracovať do komplexného výkresu formou vyčlenenia 
mokrade napr. ako funkčnej plochy krajinnej zelene a zároveň žiadame túto mokraď 
zapracovať do zoznamu prvkov M-ÚSES a zakresliť ju do výkresu ochrany prírody. 
• Novo navrhovaný regulatív RL 9.2.5 Šírkové definovanie biokoridorov navrhujeme upraviť 
primerane nasledovnému textu: Na území mesta je potrebné rešpektovať existujúce 
biokoridory riek Torysa, 
Sekčov a Delňa, ktorých súčasťou je i priľahlá plocha pozdÍž tokov. 
Priľahlú plochu pozdÍž tokov je potrebné v miestach, kde sa nachádza brehová a sprievodná 
zeleň zachovať podľa existujúceho stavu a v miestach, kde táto zeleň t.č. absentuje zachovať 
pás územia o minimálnej šírke 20 m od brehovej čiary na obidvoch stranách vodného toku 
(výkres 
č. 2 -ako plocha urbanistickej zelene alebo krajinnej zelene, č. 6 -ako plocha 
biokoridoru). 
.~írku hiokoridorov rdpektovať pri každých ďaWch návrhoch funkčných plôch 
a dopravnej infraštruktúry. 
Poznámka: pre zdokumentovanie "existujúceho stavu" je 
potrebné výkres ochrany prírody prekresliť i do ortofotomapy resp. do ortofotomapy 
prekresliť regionálne hydrické biokoridory Torysa, Sekčov a Delňa, na ktoré sa regulatív 
vzťahuje, aby bolo zrejmé, o zachovanie akého "existujúceho stavu" je snaha. 
• Pri napÍňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu Krajský pamiatkový 
úrad Prešov žiada 
zabezpečiť ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk v 
procese územného a stavebného konania. 
• Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom veľkého územného celku 
Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých 
je potrebné 
dodržiavať najmä ustanovenia záväznej časti. 
• Pri novo navrhovaných plochách rodinných domov, bytových domov, plochách občianskej 
vybavenosti riešiť zásobovanie vodou a odkanalizovanie odpadových vôd napojením na 
verejné vodovody a kanalizácie. 
• Primerane rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby 
SR, č. 17704/2018/0SR/48847 zo dňa 20.06.2018 a Ministerstva životného prostredia SR č. 
2396/2018-5.3 zo dňa 25.06.2018. 
2 
• Orgán ochrany ovzdušia odporúča v dokumente (str.43) nahradiť firmu ZVL auto-spaľovňa 
priemyselného odpadu firmou FECUPRAL s.r.o. -spaľovňa nebezpečného odpadu; firma 
Cestné stavby a.s. 
je v súčasnosti EUROVIA SK, a.s. -obaľovňa bitumenových zmesí 
Vvydumanec. Firmu Kronospan 
odporúča vyňať z dokumentu z dôvodu jej likvidácie; firma 
Mraziarne a.s. 
Prešov sa rozdelila na menšie firmy, ktoré neprodukujú pachové a prchavé 
látky. 
Prekročenie limitov je sankcionované, nie spoplatňované. Všetky zdroje znečisťovania 
ovzdušia-malé, stredné aj veľké platia poplatky za znečisťovanie ovzdušia. 
ODÔVODNENIE 
Obstarávateľ, Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, v zast. Ing. Andreou Turčanovou, 
primátorkou mesta, predložil Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
(ďalej len "okresný úrad") podľa 
§ 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( d'alej len 
"zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP") 
dňa 30. 05. 2018 oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu 
mesta Prešov 
". 
Cieľom obstarania a spracovania strategického dokumentu "Zmeny a doplnky 2017 
Územného plánu mesta Prešov" ( ďalej "ZaD 2017 ") je aktualizácia územnoplánovacej 
dokumentácie obce v zmysle § 
30 zákona č, 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej 
"stavebný zákon"), ktorá vyplynula z územnotechnických zmien a z aktuálnej požiadavky a dopytu na 
základe predložených žiadostí a známych podnetov na zmeny územného plánu a uznesenia Mestského 
zastupiteľstva č. 726/2017 zo dňa 28.6.2017. 
Hlavným 
cieľom spracovania Územného plánu mesta Prešov a jeho aktualizácií je zapracovať 
do územného plánu mesta požiadavky reagujúce na súčasné potreby jeho rozvoja, aktualizované 
poznatky o jeho území a prírodných podmienkach, 
posúdiť vznesené požiadavky občanov a 
organizácií na jeho úpravy a 
premietnuť do neho návrhy vyplývajúce z aktualizácie Územného plánu 
VÚC Prešovský kraj, týkajúce 
sa jeho riešeného územia. Cieľom je uzavrieť dohodu o funkčnom 
využití a usporiadaní územia mesta s občanmi, podnikateľskými subjektmi, štátnou správou a 
mestskou samosprávou o optimalizácii rozvoja všetkých 
funkčných zložiek územia mesta Prešov v 
nastávajúcom období a túto dohodu 
schváliť Mestským zastupiteľstvom ako všeobecne záväzný 
dokument. Územný plán mesta 
Prešov je hlavným nástrojom územného plánovania a podkladom pri 
koordinácii 
činností, ovplyvňujúcich územný rozvoj mesta Prešov. 
ZaD 2017 v plnej miere rešpektujú už založené a navrhované hlavné a vedľajšie urbanistické 
kompozičné osi, tvoriace nosnú kostru kompaktného urbanistického pôdorysu mesta. DopÍňa sa 
definovanie urbanistických subcentier na 
priesečníkoch hlavných a vedľajších kompozičných osí 
RIEŠENIE POŽADOVANÝCH ZMIEN A DOPLNKOV 
Lokalita č. l 
Územie radových rodinných domov a bytového domu na Tehelnej ulici 
Súčasná funkcia: plochy urbanistickej zelene-stav (G2) 
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov-stav (BI) 
Lokalita č. 2 
Plocha severne od komunikácie 111546 v lokalite Zabíjaná 
Súčasná funkcia: obytné plochy rodinných domov-stav (BI) 
Navrhovaná funkcia: les-stav (GI) 
Lokalita č.3 
Územie zástavby rodinných domov a obch. prevádzok na ulici Bulharská 
Súčasná funkcia: plochy občianskej vybavenosti-stav (C3) 
Navrhovaná funkcia: 
polyfunkčné plochy OV+ bývanie-stav (A2) 
Lokalita č. 4 
Územie medzi ulicami Šidlovská, Jahodová v okolí Šidlovského potoka 
Súčasná funkcia: plochy urbanistickej zelene-návrh (G2) 
3 
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov-návrh (BI) 
Lokalita č. S 
Bývalé futbalové ihrisko na ulici Fintická v miestnej časti Nižná Šebastová 
Súčasná funkcia: plochy rekreácie a športu-stav (El) 
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov-návrh (Bl) 
Lokalita č. 6 
Plochy na križovatke ulíc Ružová a Sabinovská 
Súčasná funkcia: obytné plochy rodinných domov-stav (Bl) 
Navrhovaná funkcia: 
polyfunkčné plochy OV+ bývanie-stav (Al) 
Lokalita č. 7 
Plocha mokrade a jej okolia medzi ulicami Duklianska, Šafárikova, Vodárenská a riekou Sekčov 
Sú
asná funkcia: plochy krajinnej zelene-stav (Gl) 
Navrhovaná funkcia: plochy 
občianskej vybavenosti-návrh (C3) 
Lokalita č. 8 
Plocha mokrade a jej okolia medzi ulicami Duklianska, Šafárikova, Vodárenská a riekou Sekčov 
Sú
asná funkcia: plochy krajinnej zelene-stav {Gl) 
Navrhovaná funkcia: plochy 
občianskej vybavenosti-návrh (C3) 
Lokalita č. 9 
Plocha mokrade a jej okolia medzi ulicami Duklianska, Šafárikova, Vodárenská a riekou Sekčov 
Sú
asná funkcia: plochy občianskej vybavenosti-návrh {C3) 
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene-stav (GI) 
Lokalita č. 10 
Územie zelene popri toku rieky Sekčov, južne od ulice Rusínska 
Súčasná funkcia: obytné plochy bytových domov-návrh (86) 
plochy krajinnej zelene-stav (Gl) 
Navrhovaná funkcia: obytné plochy bytových domov-návrh {86) 
Lokalita č. ll 
Južná časť bývalého priemyselného areálu na Solivarskej ulici 
Súčasná funkcia: plochy občianskej vybavenosti-návrh (C3) 
polyfunkčné plochy OV+ výroba-stav (A4) 
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene-návrh (G2) 
Lokalita č. 12 
Južná časť bývalého priemyselného areálu na Solivarskej ulici 
Súčasná funkcia: plochy občianskej vybavenosti-návrh (C3) 
polyfunkčné plochy OV+ výroba -stav (A4) 
Navrhovaná funkcia: 
polyfunkčné plochy OV+ bývanie-návrh (A2) 
Lokalita č. 13 
Areál zrušeného železničného depa na Košickej ulici 
Súčasná funkcia: plochy dopravy-stav (C2) 
Navrhovaná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie {Dl) 
V textovej záväznej časti ide o tieto zmeny: 
Výškové riešenie novo navrhovaných objektov alebo nadstavieb rekonštruovaných objektov 
musí 
rešpektovať výškové obmedzenia dané normou STN 73 4301 Budovy na bývanie 
V budovách na bývanie a v budovách, ktoré sú stavebne spojené so stavbami na bývanie je 
možné umiestniť herňu len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v priamo dotknutom bytovom dome 
Prístavba terasy do 20m
2 
nemá vplyv na zastavanost' pozemku 
Pre riešenie parkovania pre jednotlivé budovy platia zásady, že parkovanie moze byt' 
vybudované okrem podzemného alebo viacpodlažného parkoviska 
aj vo viacpodlažnej garáži 
Stavby elektronických komunikačných sietí-rádiové zariadenia (BTS, rozhlasové a televízne 
vysielače) sa povoľuje umiestňovať podľa limitov stanovených Vyhláškou MZ SR č. 
534/2007 Z.z. 
Antény BTS sa musia stavať a orientovať po stránke smeru a náklonu tak, aby okolité miesta s 
dlhodobým pobytom 
obyvateľov (viac ako 4 hodiny) vo vzdialenosti do l OO m od BTS sa 
nachádzali len v smere 
vedľajších lalokov antén vysielačov BTS. 
Použité 
antény vysielačov BTS musia mať potlačené vyžarovanie mimo hlavných lalokov 
minimálne o 
20 dB. 
4 
Prevádzkovatelia stavieb elektronických komunikačných sietí -rádiových zariadení BTS, 
rozhlasových a televíznych vysielačov) poskytnú v rámci povoľovacieho procesu podrobný 
výpočet úrovne intenzity elektromagnetického poľa v oblastiach pred oknami najvyšších 
poschodí okolitých domov, ktoré 
sa nachádzajú vo vzdialenosti do l OO m od BTS. Výpočet 
musí byť založený na metodike vychádzajúcej z odporúčania "Rec. ITUT K. 70: Mitigation 
techniques to limit human exposure to 
EMF s in the vicinity of radiocommunication stations". 
Pri výpočte sa odporúča použiť software "EMFITU estimator", ktorý je vytvorený v súlade s 
uvedenou metodikou. 
Na území mesta je potrebné rešpektovať existujúce biokoridory okolo riek Torysa a Sekčov 
podľa existujúceho stavu. Na nových územiach je minimálna šírka týchto koridorov 20m od 
brehovej 
čiary na obidvoch stranách vodného toku. 
V grafickej časti ide o tieto zmeny: 
Zakreslenie skutkového stavu 
na Tehelnej ulici (rodinné domy na ploche zelene) 
Zakreslenie skutkového stavu 
na Cemjate (rodinné domy na ploche zelene) 
Návrh 
polyfunkčných plôch na Bulharskej ulici namiesto plôch RD a občianskej vybavenosti 
Zakreslenie skutkového stavu 
na ul.Šidlovskej a Jahodovej ulici (rodinné domy na ploche 
zelene) 
Návrh plochy bývalého futbalového ihriska v Nižnej Šebastovej 
na plochu pre výstavbu 
rodinných domov 
Návrh plochy rodinných domov 
na polyfunkčnú plochu na križovatke ulíc Ružová 
a Sabinovská 
Zakreslenie presnej plochy 
občianskej vybavenosti a mokrade podľa ŠOP SR medzi ulicami 
Duklianska, Vodárenská, Šafárikova 
Návrh zmeny 
časti zelene južne od Rusínskej ulice na plochu pre výstavbu bytov 
Návrh v južnej 
časti Solivarskej ulice v areáli bývalého ZP A na plochu polyfunkčnú 
s bývaním 
Návrh v areáli bývalého 
rušňového depa z plôch dopravy na plochu priemyselnej výroby 
a skladovanie. 
Nadradenou dokumentáciou 
je Územný plán VÚC Prešovského kraja v znení neskorších 
zmien a 
doplnkov, s ktorou sú ZaD 2017 v súlade. 
Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal okresný úrad podľa § 7 zákona 
o 
posudzovaní vplyvov 
zisťovacie konanie. V rámci zisťovacieho konania okresný úrad podľa § 6 
ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnil oznámenie 
na webovom sídle ministerstva 
http://www .enviroportal.sk/sk/eia/ detail/zmeny-doplnky-20 l 7 -u pn-mesta -presov 
Následne okresný úrad zaslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu listom 
č. 
OU-PO-OSZP3-2018/025747-02 zo dňa 08.06.2018 a OU-PO-OSZP3-2018/025747-03 zo dňa 
08.06.2018 na zaujatie stanoviska dotknutým obciam a dotknutým orgánom. Príslušný 01 gáu o:Luáwil 
pri zverejnení oznámenia podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov miesto a čas konania 
konzultácií. 
Konzultácie k oznámeniu o strategickom dokumente 
sa uskutočnili s obstarávateľom 
strategického dokumentu. Výsledkom konzultácií bolo objasnenie doručených stanovísk dotknutých 
orgánov a verejnosti, v ktorých boli pripomienky k strategickému dokumentu. 
Údaje o vstupoch 
Základným vstupom pre spracovanie ZaD 2017 je platný ÚPN mesta Prešov, územno
technické a iné podklady týkajúce 
sa územia mesta Prešov v zmysle § 7 a § 7a stavebného zákona 
a podklady, dokumentácie a vyjadrenia získané v rámci prípravných prác v súlade s § 19b stavebného 
zákona. 
Údaje o výstupoch 
Výstupom strategického dokumentu budú zmeny a doplnky záväzných regulatívov, vyjadrené 
v písomnej 
aj grafickej podobe, týkajúce sa funkčného využitia navrhovaných plôch. 
5 
Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
ZaD 2017 nemajú priamy vplyv na životné prostredie. Navrhované zmeny a doplnky nebudú 
mať negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia v meste pri dodržaní stanovených regulatívov 
a limitov využitia územia. 
Nepriamy pozitívny vplyv na životné prostredie mesta majú regulatívy záväznej 
časti 
územného plánu mesta, určujúce neprípustné funkčné využitie jednotlivých funkčných plôch z dôvodu 
ochrany životného prostredia mesta. 
Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 
Navrhované zmeny územného plánu neovplyvnia negatívne zdravotný stav obyvateľov mesta 
pri dodržaní stanovených regulatívov a limitov využitia územia. 
Nepriamy vplyv na zdravie 
obyvateľov je pozitívny a spočíva v koncepčnom riešeni prípravy 
územia mesta na realizáciu environmentálnej infraštruktúry, bývania, zložiek a faktorov 
ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia. 
Vplyvy na chránené územia 
V katastrálnych územiach mesta Prešov sa nachádzajú lokálne územia mokraďového typu, 
ktoré po aktualizácii ich hraníc boli akceptované a zapracované 
do dokumentácie. Z európskej siete 
chránených území NA 
TURA 2000 do katastrálnych území mesta nezasahuje žiadne územie, platí tu 
prvý 
stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. 
Podľa Územného plánu VÚC Prešovského kraja v znení neskorších zmien a doplnkov sú 
katastrálne územia mesta a jeho najbližšie okolie zaradené 
do priestoru ekologicky štandardného. 
Navrhovanými zmenami nebudú dotknuté alebo ovplyvnené chránené územia alebo územia 
NA 
TURA 2000. Riešené lokality sa nachádzajú mimo vyhlásené územia ochrany prírody a ich 
ochranné pásma na plochách v prvom stupni ochrany. 
Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: 
Rizikom môže byť predimenzovanie, resp.poddimenzovanie rozsahu funkčných plôch 
a kapacít technického vybavenia územia v závislosti na reálnom hospodárskom a sociálnom vývoji 
mesta Prešov. 
Strategický dokument nemá vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice. 
Vzhľadom na charakter a rozsah strategického dokumentu sa nepredpokladá že by 
navrhovaný strategický dokument ZaD 
2017 významne ovplyvnil životné prostredie. Negatívny vplyv 
na zdravotný stav 
obyvateľstva sa nepredpokladá. 
V zákonom stanovenom termíne 
doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty: 
(stanoviská môžu 
byť v skrátenom znení) 
l. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životné/to prostredia, 
č. OU-PO-OSZP3-2018/028117-02-NM zo dňa 20.06.2018 
-z hľadiska ochrany vodných pomerov k navrhovaným zmenám a doplnkom žiada, aby pri novo 
navrhovaných plochách rodinných domov, bytových domov, plochách 
občianskej vybavenosti bolo 
riešené zásobovanie vodou a odkanalizovanie odpadových vôd napojením na verejné vodovody 
a kanalizácie. 
2. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálne/to rozvoja , č. 0518712018/DUPaZP-2 zo dňa 
19.06.2018 
-požaduje, aby bol strategický dokument riešený 
v súlade s Územným plánom 
veľkého územného 
celku Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých 
je potrebné 
rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti. 
3. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 OO Bratislava -verejnosť, má tieto 
6 
pripomienky: 
!.Žiadame podrobne 
rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú 
organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou 
činnosťou v súlade s príslušnými normami 
STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008. 
2. Žiadame doplniť dopravno -kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a 
metodikami 
(STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno
kapacitného posudzovania vplyvov 
veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky 
ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a 
zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja 
dopravnej situácie v dotknutom území, z jej 
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta 
zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti 
(20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). 
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka 
hromadnej dopravy bola maximálne v S-minútovej pešej dostupnosti. 
4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením 
príslušnej normy 
STN 73 6110. 
5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb 
a povrch územia upravený ako lokálny 
parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích 
domov ako zatrávnených ihrísk 
či outdoorových cvičísk. 
6. Podľa ustanovenia§ 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so 
zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a 
vzhľadom na ochranu 
životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva 
podľa platných slovenských 
technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja 
v cestnej infraštruktúre. 
Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým 
pokynom 
MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu 
investorov, projektantov a 
zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. 
Technické predpisy rezortu sú 
zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej 
správy ciest -www.ssc.sk/sk/Technickepredpisy-
rez01iu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko
kvalitatívne podmienky MDVRR 
SR, časť 9 -Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické 
podmienky projektovania 
odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné 
spomínané technické predpisy v plnom rozsahu. 
7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné 
plochy požadujeme použitie drenážnej 
dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej 
plochy 
preukázateľne zadržania minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia 
tepelné napätie v danom území, 
viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR 
-vvww.samospra v yJullluv .org/[J]es/rt::teJH.:lla_ dlazba.pdf. Tieto materiály spÍňajú technické predpisy 
definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok. 
• recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16 
• kamenivo fr. 0-4 tr.A 
• geotextília netkaná 
protiropná 
• separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL) 
• 
hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A 
• hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A 
• výstužná geomreža 
8. Žiadame spracovať Dokument starostlivosti o dreviny a Dokument miestneho územného systému 
ekologickej stability 
podľa 69 ods.l písm.g zákona OPK č.543/2002 Z.z. a ich zapracovanie ako 
súčasti záväznej časti predmetného strategického dokumentu. 
9. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácié 
Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády 
SR č. 
7 
148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle 
§3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru. 
• Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v 
sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú 
tepelnú kapacitu. 
To spôsobuje 
značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo 
uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných 
budov. 
Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa 
otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu 
oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až l O 
%. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v 
urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, 
je prirodzený 
kolobeh vody 
značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický 
cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne 
ovplyvňovať aj prírodné 
prostredie, vrátane fauny 
aj flóry v priľahlom povodí. 
• Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • 
Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných 
centrách miest 
• Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad 
vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni 
otvorov 
• Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej 
infraštruktúre 
Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra 
prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam 
Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam 
Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do 
priľahlej krajiny 
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a podporovať 
implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu 
prenosných zábran 
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie 
dažďovej a odpadovej vody 
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: 
Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, 
navrhnutých 
ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú 
zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej 
pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu 
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v 
intraviláne obcí 
Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v 
sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest 
Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi 
10. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného rez1mu ako aj vysporiadanie a 
s klimatickými zmenami 
je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK 
č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už 
do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, 
musí však spÍňat' isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: 
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku
-v-mestach. 
Vo 
všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad. 
ll. Opatrenia podľa bodu 9 a l O tohto vyjadrenia žiadame zapracovať do záväznej časti predmetného 
strategického dokumentu. 
12. Žiadame dôsledne uplatňovať a zapracovať Program odpadového hospodárstva SR do záväznej 
časti predmetného strategického dokumentu. 
13. Žiadame 
vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť 
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 
8 
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, •· . kovov označeného červenou 
farbou 
• papiera označeného modrou farbou 
• skla označeného zelenou farbou 
• plastov označeného žltou farbou 
• bio-odpadu označeného hnedého farbou 
14. Žiadame, aby sučasťou verejných priestorov a architektonického stvarneme vereJných pnestorov 
v podobe fasády, exteriérov a 
spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo 
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne 
budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale 
hlavne zhodnotenie investície ekonomicky 
aj marketingovo. 
15. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania resp. 
súťaže, ktorá má spÍňať minimálne nasledovné charakteristiky: -otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie 
relevantný okruh potenciálnych autorov; -zverejnená na webstránke projektu; -vo výberovej komisii 
bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej 
aj 
miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; 
-investor bude 
rešpektovať výsledok tejto súťaže; -dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, 
priestoru v ktorom sa umiestni ako 
aj charakter danej lokality. 
16. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane pol'nohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. 
17. Žiadame overiť bonitu zaberaných pol'nohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie 
nevyhnutnosti. 
Vyjadrenie okresného úradu-body 1,2,4,6,8,13,14,15 sú nad rámec riešenia ÚPN, riešia konkrétne 
projektové dokumentácie jednotlivých stavieb 
Bod 3 -zapracovaný, výkres 4b verejná hromadná doprava 
Bod 5-zapracovaný v záväznej časti ÚPN, regulatív 1.3-určuje spôsob parkovania v jednotlivých 
zónach 
Body 
7,10,11-zapracované v záväznej časti ÚPN, regulatív RL 2.5 o vodozádržných opatreniach 
Bod 9,12-ÚPN vychádza a rešpektuje tieto dokumenty v záväznej časti ÚPN, regulatívy 
Body 
16,17-v predmetných ZaD 2017 nedochádza k záberu PPF a LP F 
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, č.17704/2018/0SR/48847 zo dňa 20.06.2018 
-Má nasledujúce pripomienky : 
• v celej textovej časti ZaD 2017 požaduje vynechať slovo "TINA" nakoľko sa toto označenie 
už nepoužíva a nahradiť ho slovom "TEN-T". 
• V 
celej textovej časti ZaD 2017 ÚPN-M Prešov požaduje prečíslovanie ciest III.triedy podl'a 
rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete 
č. 10755/2015/C212-SCDPK/21695, ktorým bolo 
rozhodnuté o 
prečíslovaní všetkých ciest III.triedy na území SR novými štvorcifernými 
číslami s platnosťou od 01.05.2015. 
• 
Rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016-2020) za oblasť dopravy. 
• Rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 -zmeny 
a doplnky 
č. l KURS 200 l (uznesenie vlády SR č. 513/20 ll ). 
• Postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy SR do roku 2020 (uznesenie vlády SR č. 
158/2010). 
• 
Rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a OP 
Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 -2020. 
• 
Rešpektovať existujúcu a pripravovanú dopravnú infraštruktúru a ich trasovanie. 
• Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného 
útvaru obce 
ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať 
cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. I 3 5/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
č. 3511984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 
o pozemných komunikáciách. 
9 
• Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť 
nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom 
a negatívnymi 
účinkami dopravy. S umiestnením lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach 
s negatívnymi dopadmi a vplyvmi z dopravy nesúhlasíme. 
V prípade potreby je nevyhnutné 
navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať 
investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude 
možné 
uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu 
dopravy 
sú v čase realizácie známe, 
• Postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja 
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v 
SR. 
• 
Vyžiadať stanovisko Železníc SR a rešpektovať ho v plnom rozsahu. 
• Rešpektovať stanovisko Dopravného úradu k oznámeniu o SD 
Nepožaduje posudzovať podl'a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
5. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy č. 2396/2018-5.3 
35097/2018 
zo dňa 25.06.2018 
l. V katastrálnom území mesta Prešov sa nachádza 
~výhradné ložisko "Prešov-Solivar-kamenná soľ (383), s určeným chráneným ložiskovým územím 
(CHLÚ) a dobývacím priestorom 
(DP) pre SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov, 
Podľa § 15 ods. l banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia 
územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej 
činnosti vychádzať z podkladov 
o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní 
navrhovať riešenie, ktoré je 
z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. 
Ministerstvo požaduje 
dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola 
zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 
ods. 5 a § 26 ods.3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích 
priestorov v územnoplánovacej dokumentácii. 
Vzhl'adom na 
súčasné a predpokladané využívanie ložiska žiadame územie v blízkosti CHLÚ 
nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely. 
2. V predmetnom území sa nachádza prieskumné územie (PÚ) "Šalgovík -hydrogeologický prieskum 
geotermálnych 
vôd", určené pre držiteľa prieskumného územia Terra Vis a.s., Bratislava s platnosťou 
do 18.7.2020. 
Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 geologického 
zákona. 
Keďže podľa § 22 ods. l geologického zákona moze m1msterstvo lehotu prieskumného 
územia 
predÍžiť, žiada v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných 
území v územnoplánovacej dokumentácii. 
3. 
V predmetnom území sú evidované staré banské diela. Ministerstvo žiada evidované staré 
banské diela 
vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa§ 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii. 
4. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov. Ministerstvo odporúča uvedené skládky 
odpadov 
dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 
lO 
5. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží 
evidované environmentálne záťaže: 
Pravdepodobná environmentálna záťaž 
l. PO (004)/Prešov-areál ZVL 
2. P0(003)/ Prešov-areál VAP 
3. P0(009)/Prešov -Solivary 
4. P0(005)/Prešov-bývalý závod ZP A 
5. P0(002)/Prešov-areál SAD 
6. PO (1988)/ Prešov-Duklianske kasárne 
7. PO (1989)/Prešov-Sokolovské kasárne 
8. PO (007)/Prešov-Piloimpregna-Kronospan 
9. PO (006)/Prešov-paneláreň 
Potvrdená environmentálna záťaž 
l. PO (008)/Prešov -rušňové depo 
2. PO (1907)/Prešov-letisko 
Sanovaná/rekultivovaná lokalita 
l. PO (008) Prešov-ČS PHM Košická ulica 
2. PO (007)/Prešov-ČS PHM Duklianska 
3. PO (O l O) Prešov-ES I, Tehelná ulica 
4. PO (009)/ Prešov-ČS PHM Levočská ulica 
5. PO (O ll) Prešov-obaľovačka 
6. PO (012)/Prešov-skládka KO Cemjata 
Pravdepodobné environmentálne 
záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia 
územia. 
6. V predmetnom územi Je zaregistrovaný výskyt aktívnych zosuvov, potenciálnych zosuvov 
a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné 
je aj bezprostredné prostredie okolie zaregistrovaných 
svahových deformácií, kde 
je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Hodnotené 
územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie 
je citlivé na väčšie 
antropogénne zásahy. 
Podľa§ 20ods.l geologického zákona je potrebné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej 
dokumentácie 
zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky 
inžiniersko geologického prieskumu v 
záverečnej správe :Atlas máp stability svahov SR v M l :50 000 
(Šimeková, Martinčeková, et.al., 2006, list 37-22 Prešov), prístupný na mapovom serveri Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné 
aj informácie 
o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách. 
(http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas st sv, 
http://mapserver.geology.sk/zosuvy/). 
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných 
území pre stavebné 
účely. 
7. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže 
negatívne 
ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 
8. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra 
-aplikácia Atlas geotermálnej energie 
http://apl. geology.sk/mapportal/#aplikacia/14. 
Podľa § 20 ods.3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia: 
a) výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť 
ll 
a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné 
posúdiť a overit' inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych 
svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné 
účely. 
b) Prítomnost' environmentálnych zát'aží PO (005) l Prešov-bývalý závod ZPA; PO (1988) l 
Prešov-Duklianske kasárne; PO (1989) l Prešov-Sokolovské kasárne; PO (008) l Prešov
rušňové depo s vysokou prioritou riešenia ( hodnota IQ: 65 podľa klasifikácie 
environmentálnej 
záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť 
a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže s vysokou 
prioritou riešenia 
je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia. 
c) Stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom 
stredného radónového rizika 
je potrebné posúdiť podľa zákona č. 35512007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky 
MŽP SR č. 52812007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 
Vyjadrenie okresného úradu -podľa doplnenej informácie obstarávate/a sú všetky pripomienky 
akceptované v pôvodnom ÚPN mesta, plocha 
na Kráľovej hore je doplnená vo výkrese č. 3 ako RL 
B.2. 
6.0kresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, č. ORHZ-POl-5-02312018 zo 
dňa 26.06.2018 
súhlasí s dokumentom bez pripomienok. 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, č. 2018102608-02/B.U zo dňa 
28.6.2018 
-predložený strategický dokument berie na vedomie. 
8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. KPUP0-2018113269-2/52952/0njzo dňa 02.07.2018 
• Pri napÍňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa 
archeologických nálezov a archeologických nálezísk 
na území obce v súlade s § 41 ods.4 
zákona 
č. 4912002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, 
Krajský pamiatkový úrad 
Prešov zabezpečuje ochranu archeologických nálezov 
a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní. 
9. Regionálna a veterinárna potravinová správa Prešov, č. 1812018/001100/Šte zo dňa 27.6.2018 
-berie na vedomie oznámenie o strategickom dokumente, nie sú dotknuté záujmy RVPS Prešov. 
l O. Obec Ľubotice 
Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené v dňoch 18.06.2018 až 2.7.2018. 
ll. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, 
č. OU-PO-OSZP3-2018/027940-02-ZO zo dňa 09.07.2018 
- v dokumente (str.43) odporúča nahradiť firmu ZVL auto-spaľovňa priemyselného odpadu firmou 
FECUPRAL s.r.o. -spaľovňa nebezpečného odpadu; firma Cestné stavby a.s. je v súčasnosti 
EUROVIA SK, a.s.-obaľovňa bitumenových zmesí Vydumanec. Firmu Kronospan odporúča vyňať 
z dokumentu z dôvodu jej likvidácie; firma Mraziarne a.s. Prešov sa rozdelila na menšie firmy, ktoré 
neprodukujú pachové a prchavé látky. 
Prekročenie limitov je sankcionované, nie spoplatňované. 
Všetky zdroje znečisťovania ovzdušia -malé, stredné aj veľké platia poplatky za znečisťovanie 
ovzdušia. 
12.0bec Kapušany, č. KY-20181004-0CU-005 zo dňa 10.07.2018 
-oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na obecnej tabuli a na internetovej stránke 
12 
obce v dňoch od 19.06.2018 do 06.07.2018. 
13. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vyhraných zložiek 
životného prostredia kraja, 
č. OU-PO-OSZP1-2018/027939-02-SA zo dňa 17.07.2018 
Odbor ochrany prírody a krajiny konštatuje: 
pre lokality riešené v zmenách a doplnkoch 
ÚPN platí !.stupeň ochrany podľa zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
nepredpokladá sa že by zmeny a doplnky 
ÚPN ovplyvnili najbližšie lokality NA TURA 2000 
alebo chránené územia národnej siete, 
orgán 
OPaK vydá k zmenám a doplnkom územného plánu z hľadiska záujmov ochrany 
prírody a krajiny vyjadrenie 
podľa § 9 ods.lpísm.a) zákona OPaK, v ktorom si uplatní svoje 
prípadné pripomienky, 
nepožaduje 
posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
z hľadiska vodných pomerov v danom území k navrhovaným zmenám a doplnkom nemá pripomienky. 
14. Mesto Prešov, OHAM/2018/9674 
Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené v dňoch 28.06.2018 až 13.07.2018. 
Ostatné 
subjekty svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zaslanom strategickom dokumente 
v 
určenom termíne ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili. 
Pripomienky, požiadavky a odporúčania budú predmetom ďalšieho procesu schvaľovania 
predmetného strategického dokumentu. 
Záver 
Okresný úrad pri svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní 
vplyvov 
na ŽP, prihliadal na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona 
o posudzovaní vplyvov 
na ŽP, pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a d'alšie 
informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím 
na význam očakávaných vplyvov na ŽP a zdravie 
obyvateľstva, ako aj na stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako je vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
Upozornenie: 
Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec bezodkladne 
informuje o tomto rozhodnutí 
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. 
Poučenie 
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok), a preto sa 
voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom. 
13 
Doručuje sa: 
l. Mesto Prešov, MsÚ, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
2. Mesto Veľký Šariš, MsÚ, Nám.sv.Jakuba č. l, 082 21 Veľký Šariš 
3. Obec Petrovany, OcÚ, 082 53 Petrovany 
4. Obec Bzenov, Ocú, 082 42 Bzenov 38 
5. Obec Dulová Ves, Ocú, Dulová Ves 18082 52 Kokošovce 
6. Obec Fintice, Ocú, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice 
7. Obec Haniska, OcÚ, Bajzova 14, 080 Ol Haniska-Prešov 
8. Obec Kapušany, OcÚ, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany 
9. Obec Ľubotice, OcÚ, Čsl.letcov 2, 080 06 Ľubotice 
10. Obec Malý Šariš, OcÚ, Malý Šariš 104, 080 Ol Prešov 
ll. Obec Ruská Nová Ves, OcÚ Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov 
12. Obec Teriakovce, Ocú, 080 05 Prešov 
13. Obec Vyšná Šebastová, OcÚ, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov 
14. Obec Záborské, OcÚ, 082 53 Záborské 39 
15. Obec Župčany, Ocú, Župčany 95, 080 Ol Prešov 
16. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
17. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia 
kraja, Nám. mieru 3, 081 92, Prešov 
18.0kresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, 
ŠVS, Nám. mieru 3, 081 92, Prešov 
19. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, 
ŠSOH, Nám. mieru 3, 081 92, Prešov 
20. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných 
zložiek životného prostredia, 
ŠSOO, Nám. mieru 3, 081 92, Prešov 
21. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova l 
O, 080 O l Prešov 
22. Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Nám. mieru 
3, Prešov 
23. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.mieru 
3, Prešov 
24. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 
080 Ol Prešov 
25. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 
040 Ol Košice 
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 
5, 080 Ol Prešov 
27. Regionálna veterinárna a potravinová správa, 
Levočská 112, 080 O l Prešov 
28. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Nám. mieru 3, 
080 Ol Prešov 
29. 
OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
30. Úrad PSK, odbor 
regionálneho rozvoja, Nám. mieru 
2, 080 Ol Prešov 
31. 
MO SR, Komenského 39/A, 040 Ol Košice 
32. Dopravný úrad, letisko M.R.Štefánika, 823 
05 Bratislava 
33. MDV 
SR, Nám. slobody č.6, 81 O 05 Bratislava 
34. 
MŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám.Ľ.Štúra l, 812 35 Bratislava 
35. Združenie domových samospráv, 
P.O.Box 218, 850 OO Bratislava 
14 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)