Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova Bytového domu Dulova Ves".

Oznámenie o začatí stavebného konania

01.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ·Obec Dulova Ves 
stavebný úrad 
so sídlom: Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU-S/13516/147057/2018/789-Dr/134 V Prešove dňa: 27.09.2018 
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou 
a upustenie od ústneho pojednávania 
Dňa 24.09.2018 podal , na 
stavebný úrad žiadosť na stavebné povolenie na stavbu: 
"Obnova Bytového domu Dulova ves" na pozemku parc. č. KN-C 176/2, katastrálne územie 
Dulova Ves. 
Obec Dulova ves, ako príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov 
oznamuje 
podľa §61 
ods. l stavebného zákona začatie stavebného konania §61 ods. 4 
stavebného zákona. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku 
a 
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej j stavby, upúšťa v zmysle 
§61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Obnova bytového domu pozostáva z týchto stavebných prác : 
-
zateplenie obvodového plášťa l.-3NP kontaktným zatepľovacím systémom EPS NEO (s 
obsahom grafitu) hr. 120mm 
-zateplenie obvodového plášťa I.PP kontaktným zatepľovacím systémom XPS hr. 30mm (2x 
mriežka zo sklenenej tkaniny), stierka typu Marmolit 
-zateplenie stropov 
I.PP (technické podlažie), EPS hr. 100rnm 
-úprava a doplnenie oplechovania atiky, doplnenie asf.modif:lk:ovaného pásu š.IOOOmm 
-výmena podláh loggií a ochranný náter oceľovej konštrukcie zábradlí loggií 
-výmena oplechovania markízy vstupu a strechy loggií 
-demontáž a montáž dažďových žľabov, kotlíkov a zvodov-úprava kotvenia, doplnenie a 
výmena poškodených 
častí 
-uloženie plynového potrubia do zatepľovacieho systému v zmysle technických pravidiel TPP 70401 a preloženie odvetrania plynových zariadení na fasádu zatepľovacieho systému. 
-preloženie bytových 
zvončekov s domácim telefónom a senzorového osvetlenia vstupu na 
fasádu zatepľovacieho systému 
-demontáž a spätná montáž bleskozvodov do 
chráničky v zatepľovacom systéme 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej pozemnej stavbe uplatniť 
najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie 
podané námietky v 
zmysle§ 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní 
alebo pri prerokúvaní územného plánu obce alebo územného plánu zóny sa neprihliada. 
Podľa §61 ods. 5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej 
lehote, 
v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 
26-Stavebnom úrade, II. poschodie, č. dv. 306. 
Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle 
§ 17 ods. 4 správneho poriadku. 
2 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 
ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej tabuli mesta a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk a 
\\\Vw.doloYaves.sk 
li'"~ 
,--, _____ )~ ' 
íl .:----~\ r· • 1 
•l-~ 
llig. Jo ze T' ka 
vedúci StaveB ~ho úrad 
Vyvesené 
dňa .................................. . Zvesené dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis 
\ 
) 
,, 
t 
Na vedomie: 
l. Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov 
2. Lukáš 
Vľasko, 17. novembra 621/81,083 Ol Sabinov 
3. Denisa Havrillová, Dulova 
Ves, súp. č. 149, 082 52 Dulova Ves 
4. Mgr. František Kováčik, Dulova Ves 149, 082 52 Dulova Ves 
5. Angela Fečová, Dulova Ves, súp. č. 149, 082 52 Dulova Ves 
6. Ing. Štefánia Lešková, Čergovská 16, 080 Ol Prešov 
7. Projektant: Ing. Jozef Sovič, Jarková 73, 080 Ol Prešov 
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
9. OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OH), Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
lO. OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, (OP a TK), Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
ll. Obec Dulová Ves, Dulová Ves súp. č. 18, 082 52 Kokošovce 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
Vybavuje: JozefDrobňák e-mail: jozefdrobnak@presov.sk s 051/3100530 
224 
Dulova Ves X 
,114 .. 
85 
176/2 
178/1 
473/4 
210 
Prešovský kraj Prešov Dulova Ves k. ú. Dulova Ves 
https://zbgis.skgeodesy.sk!mkzbgis/sklkataster?bm=zbgis&z=19&c=21.31313,
48.95171 &dt=-&it=point# 
1B0'2 
3D 
TEST 
18311 
i 
/ 
20m 
1/1 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)