Oznámenie o zmarení dobrovoľnej dražby.

Oznámenie o zmarení dobrovoľnej dražby

15.10.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        AUCtioneer s.r.o. 
OZNÁMENIE O ZMARENÍ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY 
·-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------
: ---~·002/20_!]2_j 
Auctioneer s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovol'ných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 32311992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "ZoDD") zverejňuje v zmysle ustanovenia§ 21 ods. l ZoDD nasledovné 
Oznámenie o zmarení 
dobrovoľnej dražby: 
Číslo registrácie poslednej listiny v Notárskom centrálnom ~egistri dražieb 
' 
-
------------------------~N~--------------------__j NC,R~d'---------------------
1058/2018 l 3783/2018 
r---DRAŽOBNÍK 
l 
l ______________________ ~(~d~·a~le~j~le~n~,~·D~r~a~ž~ob~n~í~k_"~vJp~r~ís~lu~š~nLýc~h~g~r~a~m~a~ti~c~kyĽ·c~h~p~á~d~o~c~h),_ _____________________ _ 
j Obchodné meno 
Auctioneer s. r.o. 
i 
l 
_>i>l<!!dl"''"'''"'"""' I_l "'"'"'iCe<c.!'J"""''"-· pn""""p-c!l•;!!"c_------------·-----·_________j PSČ 
l Špitálska 6!, Bratislava -------------------_j _"S!.!l!C.!0'-"8 __ 
l
l __!!~C~
5
ol,_~r'<;''Rtce~od~! 
4 
~His lo ;~~;~;;s& l: IČ 
údaje o zápis-e v o~llcx:lnom, pripadne inom regi:;ui. 
, obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddie! Sro, vložka č. 68079/B 
l h"~o .. e )p<>jenie 
l-
l nazov a sil~dleco!>;b•!!"''"'''----
SWIFT l BJC kbd bankv 
l OTP Banka Slovensko a. s. Bratislava OTPVSK BX 
[ IBA.''-1 j či~lo ú
.tu: 
Í SK68 5200 0000 0000 !223 606! ·----_EEU>,'!R'._ ____ j 
1223606!/5200 
i ~. rnená, priezviskä. a funktie osôb opri'<!lených na taslU!KI'<anie. 
\1gr \1arian Stre!ec\..")·. MBA. konater 
!ni. 2-rar;;.;l.l\ ~!:>a r~~._unsta 
, _ _.O~T~P.!B~a~n:'.'k~a~S~I~o~v~e~ns~k~o~,~a~.s~.
j ·'l.idloí'uliU:\čA:.il$'9b!tiriEtiäb;:-_,-;·,\,. ,_ :· .l.• ·' ... _ .. ,", : ,•, ··-i· ... ,i,..-':-..! 11.:~sč,.;:_· ..:.....:...c.· 
:_l''"·'·'.·:...· ..:...·l·:.· ·:..· "::.\c.' ,cA,;;:\'tl,_~··'-;t,."'. :..;;:..~.:·:..":.il· n::.···c:.::..· :..·"""-
~ ŠtUrova 5, Bratíslava 
! & !3 54 
l ~->,:l!'!C!;!O?;;.~resp!l!'!i!":Cl'""""!!!.·l!!!· '[!'-~!!!·· ~--?.\!!!, '=~
1
')j;:t'léV.:C~<!:ii*i\:i!:!'"'·:'.,.i::'Y-~c;-?·~"'':·.c· ':,;jilliie" ""!l\~il_c::e;' "C!J:.ílJ:ci~JlÍ~'_.:l "'<~· -'-'.!;1\Ji.l~ ·2..-.-:...::;.•<"·:..· --"-·-'·1,:...·.~'....;]:
1
1 .}lCUPHi·ri!!lfDIC!·1: : 'i';J :•:';\. !.v~,. · ' 
l .~!~~:.:~~~.~'in-m<llň!!B!.si;l!''"''· ''' . ''b . ,,,, ,, ' ,,,,.,," ',, •. ,~.~~.~".~:~;!·:!0;4. ·'"''·'''·'. 
i obchodn l{ r~gister Okresného súdu Bratislava l. oddiel Sa, vložka ~íslo 335/B 
i '. ni:O'I i sid!O'ba.úy;~
1
,l;~;~. ·-~~~ ·,\\\':1~;;\,i'bl "í "P " :-,:')'~1.i!l"::!llU:~ :·,,_ :\ '; :~-~-· ' .... ":' ·''·.:~~~;;,: .. :~ :!1'"'\ij;j~:;;I)\'-::J \.;§WJPt~ Dltl-tôif'biAtyi:~!\!.t~·-:T_':·.:··; _, 
... l_· JJ·~!!!:~P!;,_: ~:C-·a:::·-~1'~i':.l:~·iL~'~C:-~2~:~s;·. ~)C.~::C~:~.,~i1::~i~::;l:!i·~:'1:~1-~ti:;~~".:1:
1
~c_;~::,:·~;!.:"::.;':·:-"\.cc· .:.··.::_.•·::.:•c.· "-. =· =·>;:,.-~'!';;
1
'·!::,-,,=·=· =·.L·-,:::· .;;:";:_':.'~.c:J-~--~··1 .:·, -:;~. ~~~-
8
~:-: --··1 .. ,.~1110 ú&ui· ·,, .. 
l !~1~!!o::,:.~o:!~::.;.~.;&,...,.,.,,~ ::. . , ,, E,,u,~,,. ~ ,;278279/Szoo ,., ·"•'·•"''''''''''''"'''"
1
'H"""'"''"''·''T' .,."'""l 
Ing. Jana 
Bratovä, riaditel'ka odboru Work Out a Monítoring 
ll~ng~.~A~Ie~x~·a~nd~e~r~K~m~e~ť=,V~ed~ú~c~io~d~d~e~le~n~ia~C~o~ry~o~r~at~e~W~o~r~k~O~u~t=========================================================" 
1·:= 
l. 
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby 
Miesto konania dražb · 
Dátum konania dražby 
čas otvorenia dražby 
Opakovanie dražby 
Adresa 
Miestnosť 
čislo 
Ul. Spítälska 6!. &ll OB 
06 09.20!B 
!):00 prvá dražba 
Bratislava, 3. poschodie, 
miestnosť č.4 
zasada
ka OTP F'ah.1.oring 
Slovensko s.r.o. 
Auctioneer s.r.o. 
r-----------
1-2. Predmet dražby 
l 
1 
2.1 Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti: 
ST A VBY l POZEMKY 
l 
Kataslrilne [ Číslo listu __ ,,!'". p"'isnc_i_-JI.-..!"-"'=="-' Parcely registra j Výmera v m
1 
l 
------'-Územie vlastníctva __ číslo . _ _ . 
Okres Obec 
Druh pozemku/ 
stavby 
J 
l 
Nižná . [" i346j ____ ~~ 2790 .J .. C""J__:j4 -'-"Zas"'-t"'av'-'an'-é-
------'-Šebasto~a __ [ _. _ --· plochy a 
_ _ _ ___ _ _ nádvoria 
Pr eS ov PreSov 
Prdov 
1 Sebastová : trávne 
'_::_jreSov Nižná 1 1346 279:J "C" :,
1
~644 Trvalé 
l l tv 
-----" ---~ -------"-----' -------' -"po",r
00
as"-'----' 
2.1.2 Spoluvlastníci Predmetu dražby podľa predchádzajúceho bodu majú na ňom spoluvlastnícke podiely l 
v nasledujúcich veľkostiach vyjadrených zlomkom, pričom ak súčet tu uvedených spoluvlastníckych 
podielov nedosahuje 
III, platí, že Predmetom dražby sú len spoluvlastnícke podiely v tejto tabuľke 
uvedené: 
f------~~'~Pllirip~•d~,~~~·p~odml<~lo~~~ho~•p~o~lo,~l'~"~nic~"~'~m·~~~·l~o,~h~o~,~~~'~P'~ik~•i~do~m~>p~o!IC"'~''~"~nik~o-~·l~po~dl~<l~ll~l)---~~-------c---------c 
1 
_________ .J,!O"'m'-''""""'''-"'P~''"'"'"'""''""'"'-' ----Vefkosť spoluvlastníckeho podielu ____j 
JozefHreha III 
2.2 Opis predmetu dražby: 
Analýza polohy 
nehnuteľností: 
Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Prešov. Parcely vedené na liste vlastníctva ako zastavané 
plochy a nádvoria s umiestnením v zastavanom území obce, na okraji mesta pri hlavnej komunikácii 
smerujúcej na 
Vranov-Fintice, nachádzajú sa v časti Nižná Šebastová, v zástavbe rodinných domov, v 
blízkosti 
kúpeľného zariadenia a parku, Pozemky sú prístupné po verejnej komunikácii z ulice Fintická. 
l Dostupnosť obchodnej siete a služieb, úradov a centra je je do 15 minút, vzdialenosť cca 7 km. Pozemky 
krajinnej zelene parcela 
pod štátnou komunikáciou. Konfliktné skupiny obyvateľstva neboli zistené 
:\na!~·za ,-~u~itia nehnutel'ností: 
Poumok \eden) parc. KN č. 2 790 na L V ako zastavané plochy, parcela pod štátnou komunikáciou, parc. KN 
č. 2791 trvalé trávne porasty, má funkčné využitie ako plocha krajinnej zelene. 
l 2.3 Opis stavu predmetu dražby: 
i_ Podľa dostu~poznatkov nevyplývajú pre užívanie pozemkov iné riziká, ako ťarchy vedené na liste vlastníctva, iné nie sú známe. J 
3. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby 
i 
Číslo znaleckého posudku ) Meno a priezvisko znalca l Dátum vyhotovenia 
I __ V~š'"'e"o"be"'c"'n"á""'c""en"'a'"'o"'d"'h"a""du=-~ 
73/2018 l Ing. František Orság_ __ _j ·-·-~--· 09.04.2018 j ________ 4~7~4~00~€~-----' 
!· 
: 4. Dražobná zábezpeka 
l 4.1 Výška dražobnej zábezpeky 
,--
5.000,00 EUR 
5. Označenie vydražiteľa, ceny a dôvod u zmarenia dražby 
5 .l Označenie vydražiteľa, ktorý zmaril dražbu 
;
1·.' ---~~==M=e=n=o=a=p=r;=,zv=;s=ko=::-----"I __ D_áltuiminiarioidieni•ia/iroidiniéičli·slio/liČ-0~ Trvalé bydlisko/Sídlo J Iné údaje/ údaje 
0 
zápise v obchodnom, prípadne inom 
--Jiiiiiiiiiiiiiiiii.---~r~e~gi~str~;~(o~b~č~ian~s~k~yÍp~re~uk~~~):~ 
l-~ J 
:-...2.:L Cena dosiahnutá vydražením 
39.000.00 EUR 
5.3 Dôvod zmarenia dražby 
Vydražiter v stanovenej alebo predlženei lehote nezaplatil cenu dosiahnutú vydražením. 
Auctioneer s.r.o. 
---·---------.,----------· 
V Bratislave dňa 09.1 0.20 18_j __ V_:_::Bo:.or.::at::=:ise_:l"_av,_,e::..:do::ň.::a:...:0'-'9"-. '-'1 0,.,_.2:::0::..:lco8~ 
\ 
Mgr. Marian Strelecký, MBA 
konateľ 
Auctioneer s. r. o. 
Dražobník Ing. Branislav Mrva 
prokurista 
Auctioneer s. r. o. 
Dražobník 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)