Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Prešov - Kalvária - zriadenie NN smer BTS".

Rozhodnutie o umiestnení stavby

04.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Hlavná č. 73 PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/1914/89848/2018-Ja/21 V Prešove dňa: 27.03.2018 
Rozhodnutie 
<VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice-vz. 
PRIVEL, 
s ol. s.r.o., Palkovičova č. 4, 040 Ol Košice 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 23.01.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: 
l "Prešov-Kalvária -zriadenie NN smer BTS" 
v katastrálnom území: Prešov 
na pozemku parcela číslo KN-C 9470/2, KNIE 2881/103, KN-C 7008/217 
Pozemok 
parc. č. KN-C 7008/217, katastrálne územie Prešov je podľa LV č. 13242 v 
spoluvlastníctve vlastníkov pod poradovým 
číslom 1-70. Pozemok je umiestnený mimo 
zastavaného územia mesta, 
VSD a.s. Košice má k pozemku iné právo vyplývajúce zo 
zákona o energetike. Pozemok parc. č. KN-E 2881/103, katastrálne územie Prešov je podľa LV č. 11107 
v správe SPF Bratislava. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta, VSD 
a.s. Košice má k pozemku iné právo vyplývajúce zo zákona o energetike. 
Pozemok parc. č. KN-C 9470/2, katastrálne územie Prešov je podľa LV č. 6492 vo 
vlastníctve 
Mesta Prešov. Navrhovateľ doložil stavebnému úradu písomné stanovisko MsÚ 
Prešov -OSMM. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta, VSD a.s. 
Košice 
má k pozemku 
iné právo vyplývajúce zo zákona o energetike. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zák. 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej 
len stavebný zákon), posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších stavebného zákona. 
Na základe tohto posúdenia vydáva podl'a §39 a §39a stavebného zákona 
a vykonávacích vyhlášok ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
"Prešov -Kalvária -zriadenie NN smer BTS" 
Stavba: "Prešov -Kalvária -zriadenie NN smer BTS" na ulici Ku Kyslej vode v 
Prešove bude umiestnená na pozemku podľa evidencie 
nehnuteľnosti parc. č. KN-C 9470/2, 
KNIE 2881/103, KN-C 7008/217, kat. úz. Prešov, ako je zakreslené v celkovej situácii 
stavby, ktorú v mesiaci 
08/2017 v mierke M 
l 
:500 vypracoval PRIVEL, spol. s.r.o., 
Palkovičova č. 4, 040 Ol Košice. 
2 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. Podľa stanoviska MsÚ Prešov -Odboru hlavného architekta mesta k zámeru 
vybudovania 
NN prípojky pre potreby napájania plánovanej základňovej stanice 
mobilných sietí sa pozemky par. 
č. KN-C 9470/2, KN/E 2881/103, KN-C 7008/217, 
k. ú. Prešov nachádzajú na funkčnej ploche záhrad a záhradkárskej osady. Navrhovaná 
stavba 
na pozemkoch parc. č. KN-C 9470/2, KN/E 2881/103, KN-C 7008/217, k.ú. 
Prešov 
je v súlade s regulatívom RL G.3 (Záhrady a záhradkárske osady) Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Prešov 
č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, ktoré nadobudlo 
účinnosť 24.7.2017. 
2. 
Členenie stavby na stavebné objekty 
SO-Ol Distribučný rozvod NN 
V rámci tejto pripravovanej stavby je navrhované vybudovanie NN prípojky pre potreby 
napájania plánovanej 
BTS (základňová stanica mobilných sietí), ktorá bude umiestnená 
priamo 
na podpernom bode VVN vedenia. 
Z existujúcej trafostanice 
TS0586-1208 Nazarej, navrhujeme zriadiť nový NN vývod 
káblom NAYY-J 4x150 
mm
2 
ktorý bude uložený vo výkope a bude napájať novú skriňu SR4. 
Nová skriňa SR4 bude umiestnená vedľa existujúcej trafostanice TS0586-1208 Nazarej. NN 
vývod zo skrine SR4 bude tvoriť NN prípojku pre napájanie plánovanej BTS. NN prípojka 
bude riešená 
NN káblom NA YY -J 4x25 mm
2 
ktorý bude uložený vo voľnom výkope v dÍžke 
cca 77 
ma bude ukončený v novej pilierovej skrini RE-BTS pri VVN stožiari č. 68, vedenia 
VVN č. 6796, na parcele KN-C 7008/217. Z RE-BTS sa zriadi vývod káblom NAYY-J 4x25 
-so stočenou rezervou cca 15m na p.b.č. 68. 
3. Stavebník 
je povinný dodržať podmienky MsÚ Prešov -Odboru hlavného architekta 
mesta uvedené v stanovisku 
č. OHAM/13892/2017 zo dňa 03.10.2017. 
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky MsÚ Prešov-Odboru dopravy a ŽP uvedené 
v stanovisku 
č. ODaŽP/766/2018/MAn zo dňa 10.01.2018. 
5. Stavebník je povinný dodržať podmienky MsÚ Prešov -Odboru správy majetku mesta, 
oddelenia mestského majetku uvedené v stanovisku 
č. OSMM/15788/2017 zo dňa 
8.11.2017. 
6. 
Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov uvedené 
v záväznom rozhodnutí 
č. KPUP0-2017/19898-02/69677/Ul zo dňa 11.9.2017. 
7. Stavebník je povinný dodržať podmienky OU Prešov-Pozemkového a lesného odboru 
uvedené vo vyjadrení 
č. OÚ-PO-PL0-2017/040082-2-ŠT zo dňa 02.11.2017. 
8. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti 
o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP uvedené vo vyjadrení 
č. OU
PO-OSZP3-2017/037467-02/VK 
zo dňa 14.09.2017, č. OU-PO-OSZP3-2017/037468-
02/0H zo dňa 18.09.2017 a č. OU-PO-OSZP3-2017/037422-02 zo dňa 21.09.2017. 
9. Stavebník je povinný dodržať podmienky VSD a.s. Košice uvedené vo vyjadrení č. 
20038/2017 zo dňa 05.09.2017. 
10. 
Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovak Telekom a.s. Bratislava uvedené vo 
vyjadrení 
č. 6611728886 zo dňa 16.10.2017. 
ll. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade 
s pokynmi správcu pred poškodením. 
12. 
Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. 
Ak je to 
nevyhnuté 
je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
3 
13. Podzemné energetické, telekomlllikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré 
môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
14. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné 
riadne 
upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území 
a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
15. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, 
aby nedošlo 
ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach. 
16. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
17. 
Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a 
v súlade s §22 vyhlášky MŽP 
SR 532/2002 Z. z. 
18. Stavenisko 
je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle 
§12 vyhl. 
MŽP SR 532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby 
zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. 
19. 
Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 
stavebného zákona a v súlade s §23 vyhlášky 
č. 532/2002 Z. z. 
20. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na MsÚ Prešov 
-stavebnom úrade a to 
po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
21. 
Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov stavebný úrad o vydanie stavebného 
povolenia. 
V rámci územného konania sa vyjadrili: MsÚ Prešov-OHAM, MsÚ Prešov-ODažP, 
MsÚ Prešov -OSMM, KPÚ Prešov, RÚVZ v Prešove, OR HaZZ Prešov, OÚ Prešov -
Odbor krízového riadenia, OÚ Prešov-Odbor starostlivosti o ŽP, MO SR-agentúra správy 
majetku Košice, 
VSD a.s. Košice, SPP-distribúcia a.s. Bratislava, Slovak Telekom a.s. 
Bratislava, 
DPmP a.s., VVS a.s. závod Prešov, UPC Broadband Slovakia s.r.o. Košice, 
O.S.V.O. comp a.s. Prešov, Orange Slovensko a.s., 02 Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica, IL 
Prešov s.r.o., Technické služby mesta Prešov a.s .. 
V rámci územného konania zo strany účastníkov konania neboli vznesené podmienky. 
Podmienky pre umiestnenie stavby sú zohľadnené vo výrokovej časti územného 
rozhodnutia. 
Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov bolo spoplatnené 
podľa položky 59 písm. a, ods. 2 
zákona 145/1995 
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 
100,00€. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. l stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
Odôvodnenie. 
Navrhovateľ spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská č. 31, 042 91 
Košice -vz. 
PRIVEL, spol. s.r.o., Palkovičova č. 4, 040 Ol Košice podala dňa 23.01.2018 
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "Prešov -Kalvária -zriadenie NN 
smer BTS" na ulici Ku Kyslej vode v Prešove, na pozemku podľa evidencie nehnuteľnosti 
parc. č. KN-C 9470/2, KNIE 28811103, KN-C 7008/217, kat. úz. Prešov. 
Stavba sa člení na stavebné objekty: 
SO-O l Distribučný rozvod NN 
4 
Mesto Prešov-stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou podľa§ 36 ods. 4 stavebného 
zákona 
dňa 31.1.2018 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom štátnej správy a 
dňa 28.2.2018 vykonal ústne konanie spojené s 
miestnym 
zisťovaním. 
Stavebný úrad na tomto územnom konaní posúdil predložený návrh na vydanie 
územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu a zistil, 
že predložený návrh, doložená 
dokumentácia a 
navrhovateľom doložené podklady pre vydanie územného rozhodnutia 
poskytujú 
dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby 
v území, z 
hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní. 
Stavebný úrad v územnom konaní zistil, že umiestnením stavby nie 
je ohrozený 
verejný záujem, ani práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. 
Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov. Neboli vznesené. 
Stanoviská dotknutých orgánov boli zapracované 
do podmienkovej časti tohto rozhodnutia 
o umiestnení stavby materskej školy. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o využití územia, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 42 odst. 2) stavebného zákona a v súlade 
s ustanovením § 26 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete -elektronickej tabuli 
mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o vyžití územia. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní podať na Mesto Prešov -správny orgán, ktorý 
rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 54 odst. 2) zák. 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmatel'né súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Ing. 
Andrea Turčanová 
primátor ka mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)