Oznámenie povolenia zmeny v užívaní stavby: Prešov, Kúpel'na 1, súp.č, 3912 - prevádzka cukrárne.

Oznámenie povolenia zmeny v užívaní stavby

05.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
-5.11.Z3:~U
v 
MESTO PRESOV 
Hlavnául.č.73,PrešovBDj*2**+
7fZTW4Db)+-0,-)+/030-),*+2'=k)+-1GBYMnW]MLmI4,3(+*(,*+2
GMK
;E5>T5&Z(Y(W(&q\XkIV_&ZhX(k(+10&*2**+q\XkIV_'XW]WTMVQM`UMV_]\rf]IVfZ[I]J_
ROZHODNUTIE
N erejnouvyhláškou/
?MZ[WBYMnW]&ISW]MKVMIUQMZ[VMXYfZT\nViWYOdVn[d[VMRZXYd]_a++1`dSWVIk(/*)+310HJ(
Wh`MUVWUXTdVW]IVfIZ[I]MJVWUXWYQILS\$Z[I]MJVi`dSWV%]`VMVfRMPWVW]QMTXYMRMLVITXWLT#Ia
0,&a0+WLZ(.I2/WLZ[(,Z[I]MJVePW`dSWVIXWLIVhrQILWZo;E5>;5&Z(Y(W(&q\XkIV_&ZhX(ě.
176,08001Župčanyzodňa07.09.2018ovydanierozhodnutianazmenuvužívaníčastistavbyzo
záložnena:"Prešov,Kúpel'ná1,sůp.č,3912-prevádzkacukrárne"napozemkuparc.č.KNC
3648/5,kat.územiePrešov,vkonaníozmeneužívanístavbysdotknutýmiorgánmiasoznámymi
účastníkmikonaniaarozhodoltaktoapodl'a§85ods.2stavebnéhozákona:
povol'uje 
zmenuvužívanístavby:"Prešov,Kúpel'na1,sůp.ě,3912-prevádzkacukrárne"prestavebníka
ITALIA,s.r.o.,Župčany,sůp,č.176,08001Župčany,napozemkuparc.Č.KNC219,katastrálne
územiePrešov.
D[I]JIXW`WZ[d]I`[iKP[WWJRMS[W]4
DA*+G>5DE@cA6<9=E
9^QZ[\RhKQZ[I]4
BYWRMS[YQMnQ`UMV\]\rf]IVfkIZ[QZ[I]J_];(@BkQIZ[WkVM]_Z\V\[ePWXYQMZ[WY\XYI]MRkIZ[QWJRMS[\
J_[W]ePWLWU\ZhX(Č.3912vmestePrešovzpredajnýchpriestorov-záložňanapriestorcukrárne.
Navrhovanýstav:
Búraciepráce
Projektriešivybúranienenosnejpriečky,dvernéhootvoruvpriečkevloženínadvernéhoprekladu,
keramiky-podláh,obkladov,demontážocel'ovejpresklenejstenyavýmenazanovéplastovésteny
sizolačnýmtrojsklom.
BYM\]MLMVhWPTdZMVh`UMV\]\rf]IVfXW`MUVMRZ[I]J_ZI\Yk\Rh[QM[WXWLUQMVS_4
1.Zmenadokončenejstavbyspojenásozmenouvužívanístavbybudeuskutočnenápresnepodl'a
projektovejdokumentácieoverenejstavebnýmúradomvkonanívyhotovenouIng.Jozef
Semančík,NERDs.r.o.,Metodova8,Prešov.
2.Pristavebnýchprácachsamusiadodržaťvšeobecnétechnicképožiadavkynauskutočňovanie
stavbyvzmysle§51až§53stavebnéhozákona,bezpečnostnépredpisy,technickénormy
anávodyvýrobcustavebnýchvýrobkovnaspósobichpoužitia.
3.Zmenudokončenejstavbyspojenúsozmenouvužívanístavby:"Prešov,Kúpená1,súp.č.3912
-prevádzkacukrárne"jepotrebnéukončit'do24mesiacovododňazačatiastavebnýchprác.
4.Stavebníkjepovinnýstavebnémuúradupísomneoznámiťzačatiestavebnýchprácvzmysle§66
ods.2písmoh)stavebnéhozákona.


2
5.Stavbabuderealizovanádodavatel'ský,
6.Dodávatel'stavbybudeurčenývýberovýmkonaním.Poukončenívýberovéhokonaniaje
stavebníknajneskórdo15dnípovinnýoznámiťstavebnémuúradumenoaadresudodávatel'a
stavby.
7.Vedenieuskutočňovaniastavbybudevykonávaťstavbyvedúci,ktoréhočinnosťzabezpečí
dodávatel'stavby.
8.Pristavebnýchprácachmožnopoužiťibastavebnývýrobok,ktorýjepodl'aosobitnýchpredpisov
vhodnýnapoužitievstavbenazamýšl'anýúčelpodl'a§43fstavebnéhozákona.
9.Stavebníkjepovinnýdbaťnato,abypriuskutočňovanístavebnýchprácnedošlokspósobeniu
škodnacudzíchnehnutel'nostiachamajetku.
10.Skladovaniestavebnéhomateriálupočasrealizáciestavbynaverejnýchpriestranstváchsa
zakazuje.
11.Zmenuschválenejvprojektovejdokumentáciímóžestavebnýúradpovoliťpodl'a§68stavebného
zákona,lenvodóvodnenomprípadepredprevedenímatonažiadosťstavebníka.
12.Sostavebnýmiprácamisanesmiezačať,pokial'rozhodnutienenadobudneprávnumocvzmysle§
52zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok).
l3.Aksasostavebnýmiprácamidodvochrokovodadňanadobudnutiaprávoplatnostirozhodnutia
nezačne,totorozhodnutiestrácaplatnosťpodl'a§67ods.2stavebnéhozákona.
14.Stavbasamóžeužívaťibanazákladekolaudačnéhorozhodnutia,ktorénapodanýpísomnýnávrh
stavebníkapodľa§79stavebnéhozákonavydátunajšístavebnýúrad.
AZWJQ[VeXWLUQMVS_4
+(D[I]MJVfSRMXW]QVViXYfXILVe`VMkQZ[MVQMZXWTWkViKPXYQMZ[WYW]]WJ_[VWULWUMWLZ[YdVQoXW
`VMkQZ[MVf&XYfXILVMWLZ[I]MVQMXYfXWRS_]WL_&MT(MVMYOQM&XT_V\IXWL(W`VdUQoUQV(+,PWL(XYML
WLZ[d]SW\]TIZ[VfSWU'\rf]I[MT#WUJ_[W](
,(BYQYMITQ`dKQQXYdKRMZ[I]MJVfSXW]QVViLWLYrQI]IoLWUW]iXWYQILWS&VWkViST#\L&VM`VMkQZoW]Io
ZXWTWkVeXYQMZ[WY_&VMXWnSWLQ[#UMYIkMXT_V\&]WL_IQKPXTWUJW]IVQM(
-(8MUWV[drVMXYdKMYMITQ`W]IoJM`W[YIZW]W\[MKPVWTgOQW\(
.(ALXIL&S[WYi]`VQSVMZ[I]MJViUQXYdKIUQXWkIZYMITQ`dKQMZ[I]J_RMZ[I]MJVfSXW]QVVi
TQS]QLW]Io]ZhTILMZW`dSWVWU@CDCk(13),*+/H(`H(`(WWLXILWKPI`UMVMILWXTVMVf
VQMS[WYiKP`dSWVW]I]ZhTILMZWGnMWJMKViU`d]I`ViUVIYQILMVfUUMZ[IBYMnW](
/(BW\SWVkMVfZ[I]MJViKPXYdKRMXW[YMJVeXYMLTWrQ[#ZXYd]KW]QJ_[W]ePWLWU\XYW[WSWTW
]_SWVIVMRWLJWYVMRZShnSMMTMS[YQKSiKPIXT_VW]iKP`IYQILMVf]`U_ZTM]_PTdnS_?BDGICDCč
71812002 Z.z.,pokial'satietozariadeniavrámciúpravbudúmeniť.
6.Parkovaniepreprevádzkubudezabezpečenénaverejnomparkoviskuul.Kúpel'návmestePrešov.
7.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkyuvedenévzávaznornstanoviskuvydanomRÚVZ
Prešovpodč.2018/02565-05/C.11-Hazodňa02.07.2018.
@dUQM[S_hkIZ[VfSW]SWVIVQIILW[SV\[iKPWYOdVW]VMJWTQ]`VMZMVe
BYQXWUQMVS_&XWLUQMVS_hkIZ[VfSW]SWVIVQILW[SV\[iKPWYOdVW]JWTQZSWWYLQVW]IVeI`IPYV\[e
LWXWLUQMVWSYW`PWLV\[QI(
Odňvodneníe.vStavebnýúradpreskúmalžiadosťstavebníkaITALIA,s.r.o.,Župčany,sůp,č.176,08001
Zupčanyzodňa07.09.2018ovydanierozhodnutianazmenuvužívaníčastistavbyzozáložnena:
"Prešov,Kúpel'ná1,súp.č.3912-prevádzkacukrárne"napozemkuparc.č.KNC3648/5,k.ú.
Prešovkat.územiePrešovvzmysle§85ods.2stavebnéhozákona.Predmetnážiadosťbola
prejednanásnavrhovatel'om,účastníkmikonaniaadotknutýmiorgánmivkonaníbezmiestneho
zisťovaniaaústnehopojednávania,nakol'konavrhovanážiadosťapodkladyposkytovalidostatočný
podkladpreposúdeniezmenystavby.Vkonanípodl'abolozistené,žepredmetnázmenavužívaní
stavbynebudeohrozovaťverejnýzáujem,predovšetkýmzhl'adiskaochranyživotaazdraviaosob
aaniživotnéprostredie.


3
Námietkyúčastníkovkonaniaadotknutýchorgánovnebolivznesené
Pripomienky,podmienkyúčastníkovkonaniadotknutýchorgánovboliskoordinovanéazahrnuté
dopodmienokrozhodnutia.
D[I]MJVihYIL[IS[WLWZXMTS`d]MY\&rMrQILI[MT#@O\_MV;E5>;5&Z(Y(W(&q\XkIV_&ZhX(k(+10&
*2**+q\XkIV_rQILWZoW]_LIVQMYW`PWLV\[QIW`UMVM]\rf]IVfčastistavby,spÍňavšetky
podmienkyprevydanierozhodnutiaapretobolopotrebnérozhodnút'tak,akojeuvedenévovýrokovej
častitohtorozhodnutia.
BW\kMVQM4
GZhTILMZa03WLZ(,Z[I]MJVePW`dSWVIJ\LM[W[WYW`PWLV\[QMW`VdUMVe]MYMRVW\]_PTdnSW\(
Ed[W]MYMRVd]_PTdnSI&S[WYW\ZILWY\k\RM[W[WYW`PWLV\[QMU\ZfJ_oZXWT\ZXYWRMS[W]W\
LWS\UMV[dKQW\]_]MZMVd]`U_ZTMa,0WLZ(,`dSWVIč.71/1967Zb.
osprávnomkonaní(správnyporiadok)podobu15dnínaúradnejtabuliazverejnenánaelektronickej
úradnejtabuli(www.presov.sk)MestaPrešov.Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručenia.Dolehoty
sanezapočítavadeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty,t.j.kudňuvyvesenia
rozhodnutianaúradnútabul'u.
Odvolanieprotitomutorozhodnutiujemožnévsúladesustanovením§54správnehoporiadku
podat'cestousprávnehoorgánu,ktorýtotorozhodnutievydal,t.j.cestouMestaPrešov,primátorom
mestavlehotedo15dníododňaoznámeniarozhodnutia.Totorozhodnutiejepreskúmatel'nésúdom
ažpovyčerpaníriadnychopravnýchprostriedkov.
;VO(5VLYMIE\YkIVW]d
XYQUd[WYSIUMZ[I
=5~"17"~~,I,_u.•Vyvesenédňa.H]MZMVeLmI(
BMkQI[SI&XWLXQZBMkQI[SI&XWLXQZ
BYfTWP_
x<MLVWL\KPdW]MYMVdLWS\UMV[dKQIVW]ePWZ[I]\(1xprenavrhovatel'a;1xpremesto).
8WY\kfZI1.ITALIA,s.r.o.,Župčany,súp.č.176,08001Župčany
2.JaroslavMika,Sibírska18,08001Prešov
3.Ing.JozefSemančík,NERDs.r.o.,Metodova8,Prešov.
4.KrajskýpamiatkovýúradPrešov,Hlavná115,08001Prešo
5.MsÚPrešov-OHAM,Jarková24,08001Prešov
6.Okresnéríaditel'stvoHasičskéhozáchrannéhozboru,Požiarnická1,08001Prešov
7.Regionálnyúradverejnéhozdravotníctva,JánaHollého5,08001Prešov
co/Stavebnýúradprespis

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)