Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinuierskú stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete".

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

13.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v 
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad 
So sídlom Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/6755/2018-Su. V Prešove dňa: 26.10.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú 
inžinuierskú stavbu: 
"Prešov-Solivar-Gápl'ová ulica 
-úprava TS, VN a NN siete" 
Navrhovateľ: 
Východoslovenská vodárenská sl!_oločnosť, a.s. GR Košice 
adresa: 
Komenského 50,042 48 Košice 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 23.04.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej 
stavby: 
"Prešov-Solivar-Gápl'ová ulica -úprava TS, VN a NN siete" 
v katastrálnom území: 
Solivar 
na pozemku parc. č. KN-C 227411, KN-C 3267/4, KN-C 3267/5, KN-C 3267/3, KN-C 
3253/1, KN-C 3253/6, KN-C 
2043, KN-C 354611, KN-C 3546/62, 
KN-C 
3269111, KN-C 3269/8, KN-C 1876/3, KN-C 1876/1, KN-C 
3269/2, 
KN-C 3269/1, KN-C 3232/3, KN-C 1888, KN-C 3269/6, 
KN-C 1998, KN-C 1886, KN-C 3233, KN-E 1-922, KN-E 1-97111, KN-E 1-402/1, KN-E 2311 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 
podľa§ 117 zák. č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej len stavebný zákon), príslušný 
stavebný 
úrad, posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto 
posúdenia vydáva 
podľa §39 a§ 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY 
"Prešov-Solivar-Gápl'ová ulica -úprava TS, VN a NN siete" Líniová inžinierska stavba "Prešov -Solivar -Gápl'ová ulica -úprava TS, VN a NN 
siete" sa bude realizovať na pozemku podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C 2274/1, KN-C 
3267/4, KN-C 3267/5, KN-C 3267/3, KN-C 3253/1, KN-C 3253/6, KN-C 
2043, KN-C 3546/1, KN
C 
3546/62, KN-C 3269/11, KN-C 3269/8, KN-C 1876/3, KN-C 1876/1, KN-C 3269/2, KN-C 326911, KN-C 3232/3, KN-C 1888, KN-C 3269/6, KN-C 1998, KN-C 1886, KN-C 3233, KN-E 1-
922, KN-E 1-971/1, KN-E 
1-40211, KN-E 2311, k.ú. Solivar. 
Inžinierska líniová stavba v kat. úz. Prešov, ako je zakreslené v situačnom výkrese v mierke 
M=1 
:500 ktorý vypracoval Ing. Vladimír Plocár a je súčasťou dokumentácie pre vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby a tvorí 
nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia .. 
Inžinierska líniová stavba (ďalej len stavba) "Prešov -Solivar -Gápl'ová ulica -úprava TS, VN 
a NN siete" pozostáva z týchto stavebných objektov: 
---------
Členenie stavby 
SO Ol Silnoprúdové elektrické rozvody 
úsek 
O l -VN vedenie vzduch, montáž 
úsek 
02 -VN vedenie vzduch, demontáž 
úsek 
03 -VN vedenie zem, montáž 
úsek 
04 -NN vedenie vzduch, montáž 
úsek 
05 -NN vedenie vzduch , demontáž 
úsek 
06 -NN vedenie zem, montáž 
PS Ol Trafostanica 
úsek 
Ol-TS, montáž 
úsek 
02 -TS, demontáž 
Stavba sa nachádza v katastrálnom území Solivar. Navrhovanými 
káblovými VN prípojkami v 
zemi (náhrada za vzdušné VN prípojky) z existujúcej VN linky 
č. 479 sa napoja jestvujúce 
transformačné stanice (TS 0695-0007, TS 0695-0009, TS 0695-0017 a TS 0695-0073). Nové 
káblové VN prípojky povedú v trase existujúceho NN kábla v chodníku (ul. Zlatobanská), v koridore 
jestv. vzdušného NN vedenia (ul. 
Gápľová) resp. v novej trase pozdÍž miestnej komunikácie (ul. Na 
brehu). Jestvujúca 
TS 0695-0007 Gápľová sa nahradí projektovanou kioskovou trafostanicou na 
parcele 
č. 1888. Napojenie na existujúcu vzdušnú NN sieť z novej TS sa zrealizuje káblami NA YV -J 
4xl50 v zemi cez navrhovaný podperný bod (náhrada za existujúci PB). V rámci úprav NN siete sa v 
nevyhnutnom rozsahu nahradia existujúce AlFe 
vodiče káblovým vedením NFA2X 4x120. V 
rozsahu úpravy NN vedenia sa prevedie rekonštrukcia existujúcich NN prípojok. Existujúca TS 
0695-0007 Gápľová Solivar sa po realizácii a zapojení novej TS zdemontuje vrátane VN prípojky. 
úsek 
O l -VN vedenie vzduch, montáž 
úsek 
02 -VN vedenie vzduch, demontáž 
úsek 
03 -VN vedenie zem, montáž 
Navrhovanými káblovými VN prípojkami v zemi (náhrada za vzdušné VN prípojky) z existujúcej 
VN linky 
Č. 479 sa napoja jestvujúce transformačné stanice (TS 0695-0007, TS 0695-0009, TS 
0695-0017 aTS 0695-0073). Nové káblové VN prípojky povedú v trase existujúceho NN kábla v 
chodníku (ul. Zlatobanská), v koridore jestv. vzdušného NN vedenia (ul. Gáplová) resp. v novej trase 
pozdlž miestnej komunikácie (ul. Na brehu). VN prípojky sú navrhnuté káblom NA2XS2Y 
lxlSO 
RM/2S. Jestvujúce vzdušné VN prípojky sa po realizácii nových VN káblových prípojok 
zdemontujú. 
Pre káblové vedenie je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hlbkou 
predpísanou STN 34 
1050:1970 a 
v súlade s technologickým predpisom 
TP 200.01 (Výstavba 
káblových rýh a ukladanie káblov) 
podľa počtu káblov, spôsobu, ochrany a miesta uloženia (chodník, 
cesta, 
zeleň). Pri ukladaní kábla je potrebné rešpektovať vzdialenosti od ostatných podzemných 
vedení predpísané 
STN 73 6005:1985. Prechod VN káblov cez existujúce komunikácie bude riešený 
metódou riadeného pretlaku. 
Po uložení kábla do výkopu a jeho zasypaní sa povrch uvedie do 
pôvodného stavu spevnením cesty, násypu, osiatím trávou. 
úsek 
04 -NN vedenie vzduch, montáž 
úsek 
05 -NN vedenie vzduch , demontáž 
úsek 
06 -NN vedenie zem, montáž 
Napojenie na existujúcu vzdušnú NN 
sieť z novej TS sa zrealizuje káblami NAYV-J 4xlSO v 
zemi cez navrhovaný podperný bod (náhrada za existujúci 
PB). V rámci úprav NN siete sa v 
nevyhnutnom rozsahu nahradia existujúce AlFe 
vodiče káblovým vedením NFA2X 4xl20. V 
rozsahu úpravy NN vedenia sa prevedie rekonštrukcia existujúcich NN prípojok. Pre káblové 
vedenie je potrebné 
urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hÍbkou predpísanou STN 34 l 050:1970 a 
v súlade s technologickým predpisom 
TP 200.01 (Výstavba káblových rýh a ukladanie káblov) podta 
počtu káblov, spôsobu, ochrany a miesta uloženia (chodník, cesta, zeleň). Pri ukladaní kábla je 
potrebné rešpektovať vzdialenosti od ostatných podzemných vedení predpísané STN 73 6005:1985. 
Po uložení kábla do výkopu a jeho zasypaní sa povrch uvedie do pôvodného stavu spevnením cesty, 
násypu, osiatím trávou. 
PS Ol Trafostanica 
úsek 
Ol-TS, montáž 
úsek 
02-TS, demontáž 
V rámci výmeny jestvujúcej transformačnej stanice (TS 0695-0007 Gápľová Solivar) a zmeny 
konfigurácie 
distribučnej siete sa osadí nová kiosková transformačná stanica VN/NN ( 400kV A) 
na verejne prístupnom mieste na parcele 
Č. 1888. VN prívod a NN vývody budú káblové v zemi. 
Trafostanica 
je určená pre inštaláciu do vonkajších laikom voľne prístupných priestorov bez ďalších 
dodatočných opatrení. V priestoroch trafostanice nie sú použité horľavé stavebné materiály. 
Trafostanica 
spÍňa požiadavky STN 92 0201-4:2000 z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavby, 
ako 
aj požiadavky vyhl. č. 94/2004 Z. z. z hradiska protipožiarneho zabezpečenia. Transformátor 
a jeho pomocné zariadenie vyhovuje hygienickým požiadavkám z hradiska dodržania hladiny hluku. 
Existujúca trafostanica 
TS 0695-0007 Gápľová Solivar vrátane VN prípojky sa po realizácii a 
zapojení novej 
TS zdemontuje. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. So vznikajúcim odpadom je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch, 
Vyhlášky 
MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
a Vyhlášky 
MŽP SR č. 365/2015 Z.z" ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
2. Stavba musí spÍňať podľa § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej bezpečnosti 
podľa osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
technické 
požiadavky 
na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb. 
3. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
4. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný včas zaistiť si u príslušných 
organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
5. Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkách je navrhovateľ povinný upraviť povrch 
verejnej komunikácie a chodníka 
do pôvodného stavu. 
6. Po ukončení výstavby bude terén riadne upravený a vysadený vhodnou zeleňou. Terén je 
potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody 
nezatekali na susedné pozemky. 
7. Počas realizácie stavby ajeho prípojok na TI je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
8. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady. 
9. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného zákona 
a v súlade s § 22 vyhl. 
č. 532/2002 Z. z. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu vedľajších 
stavieb a svahu .. 
10. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
ll. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo k 
znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej 
poľnohospodárskej pôdy. Min. 30 dní pred 
začatím zemných prác je nutné požiadať tunajší odbor dopravy, životného prostredia a KS 
o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej 
zelene. 
12. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác vykonať skrývku kultúrnej vrstvy pôdy 
a získanú ornicu 
rozložiť na tú časť parcely, ktorá sa bude aj naďalej poľnohospodársky 
využívať. V prípade výrubu stromovej zelene resp. krovia nad 10m2 navrhovateľ je povinný 
si vopred vyžiadať súhlas od mesta Prešov. V zmysle zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a 
STN 837010 o ochrane prírody je stavebník 
povinný trasu 
situovať minimálne 2,5 m od päty kmeňov existujúcej vzrastlej zelene. 
13. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle§ 43i stavebného zákona a§ 13 vyhl. 
č. 532/2002 z. z. 
14. Navrhovateľ je povim1ý potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom úrade 
po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
Osobitné podmienky 
MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta 
(č. OHAM/3466/2018, zo dňa 06.03.2018) určil: 
l. Trasovanie VN vedenia na ul. Na brehu koordinovať s DÚR "Prešov, ul. Na brehu, 
rozšírenie vodovodu a kanalizácie", vypracovanou Ing. 
Pekarovičom, č.t. 0905 494527 
2. Z dôvodu zásahov do podložných vrstiev cesty III. triedy na Zlatobanskej ulici o 
vyjadrenie 
požiadať Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Námestie mieru 3, 
Prešov 
3. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov a STN 
8370 l O o ochrane prírody žiadame trasu vodovodného potrubia 
situovať min. 2,5 mod päty kmeňov existujúcej vzrastlej zelene 
4. Pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov požiadať 
Mestský úrad v Prešove -Odbor dopravy a životného prostredia o povolenie na zvláštne 
užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene najneskôr 
30 
dní pred začatím prác 
5. V rámci kolaudačného konania odovzdať mestu Prešov -Odboru hlavného architekta 
mesta údaje výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov 
skutočného 
vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím 
(ďalej len "porealizačné zameranie stavby"), vypracované oprávnenou osobou vykonávať 
geodetické a kartografické činnosti, l x v digitálnej forme. Oprávnená osoba vypracuje 
porealizačné zameranie stavby v súlade so zásadami tvorby a uplatňovania Digitálnej 
technickej mapy mesta 
Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika tvorby a aktualizácie 
Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov", ktoré sú prístupné na internetovej stránke 
mesta 
Prešov www.presov.sk (občan -klientske centrum -pracovisko 3 -stavebné 
činnosti -kolaudačné rozhodnutie -prílohy). 
MsÚ 
Prešov, Organizačný odbor, Oddelenie komunálnych služieb ( č. 00/1072/129702/2018, zo 
dňa 24.07.2018) určil: 
L Rozkopávka bude vedená tak, aby nedošlo k poškodeniu ani výrubu drevín. Rozkopávku 
žiadame 
realizovať v súlade s normou STN 83 70 l O mimo koreňového priestoru drevín. 
Ak to nie je možné, výkop sa musí realizovať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m 
od päty kmeňa. Pri hÍbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Tenšie 
korene 
sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom rezné miesta sa zahladia a ošetria 
stromovým balzamom a koreňovým stimulátorom. 
2. V prípade bezvýkopovej technológie kladenia inžinierskych sietí sa tieto môžu uložiť aJ 
pod koreňovým priestorom, pričom pri priemere rúr do 30 cm musí byť minimálny 
zostávajúci pôdny 
prekt-yv 0,8 m, pri väčších priemeroch rúr sa ponechá prekryv viac ako 
l m hrúbky. Podpich drevín sa vyznačí v projektovej dokumentácií. 
3. Vedenie rozkopávky bližšie ako 2,5 m od päty kmeňov stromov je považované za 
poškodzovanie dreviny v zmysle zákona NRSR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení n.p., § 
47, ods. l a§ 2, ods. 2, písm. m). 
4. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo úhynu drevín, budeme žiadať finančnú náhradu 
vo výške spôsobenej spoločenskej škody alebo náhradnú výsadbu drevín. 
5. V prípade kolízie rozkopávky s krovitými drevinami, tieto je potrebné vybrať 
s dostatočným koreňovým balom, ktorý po dobu realizácie rozkopávky bude uložený na 
pritienené miesto, zasypaný zeminou a udržiavaný dostatočne vlhký po dobu dokončenia 
rozkopávky, kedy budú krovité dreviny znova vysadené na pôvodné miesto, prípadne na 
miesto, ktoré určí správca verejnej zelene, ktmým je Oddelenie komunálnych služieb. 
Kroviny je možné obísť v tesnej šej blízkosti (bližšie ako 2,5 m) a odborne orezať. 
6. Z povrchu rozkopávky budú odstránené kamene, stavebná suť, odpad, drôty apod., ktoré 
by sťažovali kosbu verejnej zelene. 
7. Dotknuté plochy vereJneJ zelene budú po ukončení stavebných prác uvedené do 
pôvodného stavu zasypaním biologicky aktívnou zeminou, jej primeraným zhutnením, 
výsevom trávneho semena, jeho uhrabaním do pôdy, uvalcovaním a zaliatím. V prípade 
poklesu terénu tento je potrebné vyrovnávať do sypaním zeminy po dobu minimálne 3 
rokov od realizácie rozkopávky, v prípade nevyklíčenia trávne ho semena, toto je potrebné 
opakovane dosievať v Jarnom alebo jesennom období do úplného zatrávnenia 
rozkopávky. 
MsÚ 
Prešov, Odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku 
(č. OSMM/15136/2018, zo dňa 19.03.2018) určil: 
l. Stavebník dodrží podmienky stanovené MsÚ Prešov, odborom hlavného architekta mesta a 
odborom dopravy a ŽP. 
2. Pre vydanie stavebného povolenia je stavebník povinný doložiť Zmluvu o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena 
na dotknuté pozemky vo vlastníctve mesta. 
3. Stavebník do vydania kolaudačného rozhodnutia je povinný predložiť uzatvorenú Zmluvu 
o zriadení vecného bremena. 
MsÚ 
Prešov, Odbor D, ŽP. 
(č. ODaŽP/8329/'2018/KMe zo dňa 31.05.2018) určil: 
l. Min 30 dní pred začatím zemných prác z dôvodu vykonania rozkopávky pre realizáciu 
predmetnej líniovej stavby 
je nutné požiadať tunajší odbor o povolenie na zvláštne užívanie 
miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej zelene. 
Po prešetrení žiadosti bude 
vydané rozhodnutie, v ktorom budú 
určené technické 
a 
časové podmienky realizácie rozkopávky. 
2. Obmedzenie dopravy na ceste (aj mechanizmami) bude vyznačené dočasným 
dopravným značením. O určenie dopravného značenia je nutné požiadať OÚCDaPK, Prešov, 
nakol'ko cestným správnym orgánom Zlatobanskej 
ul. je VÚC Prešov. 
3. Návrh trasy elektrického vedenia a tým aj trasy plánovanej rozkopávky je situovaný, 
resp. vedený v telese miestnej komunikácie chodníka na Zlatobanskej ul. 
a nespevnenom verejnom priestranstve, po východnej strane Zlatobanskej ul., medzi 
križovatkou s 
Vaľkovskou a Gapľovou ul ... 
4. Spätné úpravy po rozkopávke chodníka budú vykonané podbetónovanim a uložením 
asfaltobetónu jemnozrnného v celej šírke a dlžke chodníka v dlžke línie rozkopávky. 
Poškodené obrubníky budú vymenené za obrubníky pôvodného materiálu, tvaru, 
farby a štruktúry. 
5. Priečne kríženie trasy rozkopávky s miestnymi komunikáciami a dopravnými 
napojeniami k 
nehnuteľnostiam v trase rozkopávky žiadame realizovať podpichom, 
resp. 
pretláčaním bez porušenia povrchovej vrstvy a bez obmedzenia premávky. 
6. Účinným opatrením a zabezpečí žiadate!' bezpečnosť chodcov. (Odporúčame 
dočasným vodorovným a zvislým dopravným značením presmerovať chodcov na 
opačnú stranu cesty). 
Krajský 
pamiatkový úrad Prešov 
(č. KRUP0-2018/5187-3/25741/0nf, zo dňa 05.04.2018) určil: 
l. Zámer úpravy TS, VN a NN siete je prípustné zrealizovať podľa grafického návrhu 
zaslaného na KPÚ 
Prešov Ing. Vladislavom Plocarom e-mailovou poštou dňa 04. 04. 2018, t. 
j. navrhovaná kiosková trafostanica bude osadená na parc. KN-C č. 1888 cca 43 m 
juhovýchodne od jestvujúcej polohy 
TS ako jej náhrada. Existujúca TS 0695-0007 Gáprová 
Solivar bude zdemontovaná, taktiež 
ďalšie 2 stípy a vzdušné vedenie, ktoré bude uložené do 
zeme. 
2. Novú kioskovú trafostanicu riešiť vo farebnej úprave exteriéru splývajúcej s okolím -
prípustná 
je svetlosivá. V okolí trafostanice zrealizovať výsadbu cieľových drevín po 
odsúhlasení návrhu s KPÚ Prešov. 
3. Zámer je prípustné pripravovať bez zabezpečenia výskumov. 
4. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť každý 
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešova 
urobiť nevyhnutné opatrenia, 
aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
5. Na vykonanie predmetného zámeru bude vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné 
konanie. 
6. Na základe § 32 ods. 8 pamiatkového zákona projektovú dokumentáciu obnovy môže 
spracovať len fyzická osoba autorizovaná podl'a osobitného predpisu (zákon Č. 13811992 Z. 
z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona 
Č. 236/2000 Z. z.). 
7. Na základe§ 32 ods. 9 pamiatkového zákona projektovú dokumentáciu a každú jej zmenu je 
vlastník (alebo iný subjekt vlastníkom splnomocnený 
vo veci konať) povinný v priebehu 
spracovania 
prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Prešov. 
8. Na základe § 32 ods. 10 pamiatkového zákona projektovú dokumentáciu vlastník predloží 
KPÚ Prešov, ktorý vydá osobitné záväzné stanovisko o každej projektovej dokumentácii. 
9. V súlade s ustanovením § 32 ods. 7 pamiatkového zákona je vlastník povinný oznámiť 
tunajšiemu úradu začiatok a predpokladaný koniec úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom 
území. 
OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (č. OU-PO
OSZP3-2018/0016992-02, 
zo dňa 03.04.2018) určil: 
l. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 
zákona o odpadoch. 
2. Stavebník zabezpečí zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -
terénne úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá 
je 
v rekultivácii. 
3. Stavebník je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov s ktorými 
nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných 
odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii. 
4. Ak v priebehu výstavby alebo počas prevádzky budú vznikať nebezpečné druhy odpadov 
v množstve 
väčšom ako l t/rok, je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných 
odpadov u pôvodcu odpadu v zmysle §97 ods. l) písm. g) zákona o odpadoch s doložením 
zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných na vydanie 
predmetného súhlasu. 
5. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov 
na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona 
č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch. 
6. Ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania 
s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov. 
OÚ Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (č. OU-PO-OCDPK-2018/013955-
002, 
zo dňa 31.05.2018) určil: 
l. Predmetnú stavbu žiadame umiestniť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce. 
2. V prípade obmedzenia cestnej premávky žiadame dokumentáciu doplniť o projekt dočasného 
dopravného značenia (zvláštne užívanie, státie mechanizmov v pracovnej polohe na ceste, 
nakladanie a skladanie materiálu, príp. 
čiastočnú uzávierku, určenie dočasného dopravného 
značenia a pod.) a tento odsúhlasiť s krajským dopravným inšpektorátom, KR PZ v Prešove, 
Pionierska 33, 
080 05 Prešov. 
3. Stavebné práce v dotyku s cestou vykonávať mimo obdobie výkonu zimnej údržby ciest, t.j. 
mimo mesiace november -marec. 
4. Úpravou elektrického vedenia nesmie dôjst' k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, modernizácii cesty a 
sťažovaniu jej údržby. Pevné nadzemné objekty stavby 
(trafostanicu, 
RS, stlpy a pod. ), stavebník je povinný umiestniť v takej vzdialenosti mimo 
hlavný dopravný priestor cesty, aby netvorili pevnú prekážku 
na pozemných komunikáciách 
podľa ustanovenia § 20 ods. l cestného zákona. Jestvujúce objekty, ktoré tvoria pevnú 
prekážku musia 
byť preložené. 
5. 
Pri trasovaní káblového 
vedenia v súbehu s cestou a jej križovaní žiadame v dokumentácii 
stavby presne 
vyznačiť vzdialenosť objektov stavby (podperných bodov, trafostanice, kábla, 
atď.) od okraja vozovky resp., od osi cesty. Jednotlivé vzdialenosti odsúhlasiť so správcom 
cesty -Správou a údržbou ciest 
PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, resp. s jej vlastníkom -
Prešovským samosprávnym krajom, Nám. mieru 2, 08001 Prešov. 
6. Križovanie vedenia s cestou realizovať s dostatočnou podjazdnou výškou v súlade s platnou 
STN. 
7. Stavebné práce realizovať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, príp. 
k jej poškodeniu. 
Pôvodné podperné body umiestnené v cestnom telese a 
v cestnom 
ochrannom pásme žiadame 
odstrániť. 
8. V prípade nutnosti obmedzenia cestnej premávky na ceste je stavebník povinný ešte pred 
začatím stavebných prác požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na 
zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných 
značiek a dopravných zariadení s dostatočným časovým predstihom (min. 15 dní pred 
samotnou realizáciou stavby). 
9. Plánovaná stavba je navrhovaná v extraviláne v ochrannom pásme cesty, stavebník je 
povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o udelenie výnimky na stavebnú činnosť v 
ochrannom pásme pozemnej komunikácie v štádiu prípravnej dokumentácie. 
Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja ( č. SUCPSK-P0/297(929)2018-001, zo 
dňa 10.04.2018) určila: 
l. Elektrické káblové vedenie žiadame realizovať mimo cestného telesa cesty 111/3440. 
Priečne kríženie cesty realizovať výlučne pretláčaním tak aby nebolo ohrozené cestné teleso. 
2. Projektovaná kiosková trafostanica bude umiestnená na ľavej strane cesty 111/3440 v smere 
staničenia minimálne 5 m od spevnenej krajnice. 
3. V prípade budúcej opravy alebo rekonštrukcie cesty sa investor stavby zaväzuje na výzvu 
správcu cesty vedenie 
odstrániť, prípadne preložiť na svoje náklady. (túto podmienku 
žiadame 
uviesť v územnom rozhodnutí a stavebnom povolení, resp. rozhodnutí pre zvláštne 
užívanie cesty). 
4. Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred 
začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, oblasť Prešov, na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu 
pred a po realizácii prác. (p. Mul' 
č. t. 0915963373) 
5. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu 
porealizačného zamerania predmetnej stavby s určením polohopisnej a výškopisnej polohy 
voči cestnému telesu. 
6. O zvláštne užívanie cesty 111/3440 a realizáciu stavebných prác na tejto ceste je potrebné 
požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií. 
VVS, a.s (č. 18586/2018/0, zo dňa 06.03.2018) určila: 
l. Pri projektovaní a realizácii stavebných prác žiadame rešpektovať pásma ochrany potrubí 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe nášho závodu, ktoré 
je l ~Srn na obidve 
strany od vonkajšieho okraja potrubia pri priemere do 
500 mm vrátane. Nad potrubím a v 
jeho ochrannom pásme 
je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, 
ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu alebo zhoršili prístup k potrubiu. 
2. Pri križovaniach či súbehu žiadame rešpektovať normu STN 73 6005 : Priestorová 
úprava vedení technického vybavenia. 
3. Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky 
zabezpečia pracovníci nášho závodu (cali centrum, Č. tel.: 051/7572777). K 
objednávke 
je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne 
vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť 
telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421. V prípade nerešpektovania 
nami vznesených pripomienok, nenesieme 
zodpovednosť za možné vzniknuté 
škody 
na majetku investora pri odstraňovaní prípadných porúch na verejnom 
vodovode resp. 
na verejnej kanalizácii. 
4. Dané vyjadrenie neslúži pre účely vydania stavebného povolenia. Ďalší stupeň PD 
žiadame 
predložiť na vyjadrenie našej spoločnosti. 
SPP-Distribúcia, a.s. (č. TD/NS/0197/2018/Lo, zo dňa 12.03.2018) určil: 
l. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 
povinný 
požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na 
základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s. 
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo elektronicky , 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webe (www.spp-distribucia.sk 
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne l 
hodinu. 
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovatel'a 
SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. 055/242 55 09) najneskôr 7 dní 
pred zahájením plánovaných prác. 
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú 
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s 
STN73 3050 až po 
predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez použitia 
strojových mechanizmov. 
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 
8. Prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 
s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu. 
10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a 
hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej úrovne terénu. 
ll. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď 
ohlásené SPP-Dna tel. č. 0850 ll l 727. 
12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie 
povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 150 000,-€. 
13. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako 
aj podmienky 
uvedené v Zápise z 
vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn 
(TPP) najmä TPP 702 Ol, TPP 702 02. 
14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 Ol. 
16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 
Slovak Telekom, a.s. (č. 6611807768, zo dňa 19.09.2018) určil: 
l. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 
a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 35112011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu. 
2. Stavebník alebo ním poverená osoba 
je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany 
alebo preloženia 
SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 
Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, 51/77115 
51 
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí 
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých 
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 
5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zdaďovania stavebných dvorov 
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných 
telekomunikačných vedení a zariadení. 
6. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečit" nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 
podľa§ 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 
a 
požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný 
požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Valom záujmovom území sa môžu 
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové 
trasy, televízne káblové rozvody, 
Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa na 
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 
9. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na základe 
samostatnej objednávky do troch 
týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju 
odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. frantisek.fabula@telekom,sk, +421 
517712188, 
0902614733. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto 
vyjadrenia 
a 
dátumj jeho vydania. 
l 
O. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. 
ll. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie 
je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
12. Žiadatel'a 
zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 
Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie pri nadzemných a podzemných 
vedeniach elektronických 
telekomunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov 
nevyžaduje. 
Preto uskutočnenie umiestňovanej stavby nevyžaduje stavebné povolenie vydávané 
podľa ust. § 66 stavebného zákona. To však nezbavuje stavebníka povinnosti zabezpečenia na 
účel uskutočňovania stavby iné, na vec sa vzťahujúce predpísané povolenia, resp. oprávnenia, 
vydávané 
podľa osobitých predpisov. 
Rozhodnutie o námietkach 
účastníkov konania: neboli vznesené . 
Toto rozhodnutie platí v zmysle 
§ 40 odst. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 
stavebného zákona , len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej 
lehoty. 
Toto rozhodnutie 
je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov konania. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ -Východoslovenká distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice podal dňa 
21.06.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Prešov -Solivar -
Gápl'ová ulica 
-úprava TS, VN a NN siete" -líniová inžinierska stavba kat. úz. Solivar. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a 
organizácií. 
Mesto 
Prešov-stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 26.04.2018 začatie 
územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 
30.05.2018 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Konanie bolo oznámene verejnou 
vyhláškou v meste 
Prešov od 03.05.2018 do 21.05.2018. 
Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, vyhlásenej 
Všeobecne záväzným nariadením mesta 
Prešov č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť 
Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, je plánovaná stavba "Prešov -
Solivar -Gápl'ová ulica -úprava TS, VN a NN siete" umiestnená v kat. území mesta Prešov, 
ktorá sa nachádza na ploche určenej ako obytná plocha rodinných domov. 
Svoje súhlasné stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy: MsÚ 
Prešov -Odbor hlavného 
architekta mesta, MsÚ 
Prešov-Odbor D, ŽP, MsÚ Prešov-OSMM, MsÚ Prešov-Organizačný 
odbor -OKS, OÚ Prešov -Odbor starostlivosti o ŽP, OÚ Prešov -Odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, 
DPMP, a.s., Spravbyt KOMFORT, a.s. Krajský pamiatkový úrad Prešov, 
, O.S.V.O.Comp, a.s., IL s.r.o., KRPZKDI, VSD, a.s., SPP-Distribúcia,a.s., Slovak Telekom, a.s., 
VVS, a.s., Orange Slovensko, a.s., UPC Broadband Slovakia s.r.o., , Eltodo, a.s., Sitel s.r.o. 
CondorNet s.r.o., Energotel, a.s., Slovenská správa ciest, 
OR HaZZ v Prešove,., R.Ú.V.Z. Prešov, 
Ministerstvo Obrany SR, Ministerstvo vnútra SR-Centrum podpory Prešov. 
Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté do podmienkovej časti rozhodnutia. 
Neboli uplatnené žiadne námietky 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania zistil, že 
navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom mesta Prešov, zodpovedá 
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, neohrozuje životné 
prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. 
Preto, na 
základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako 
je uvedené vo výroku územného rozhodnutia. 
Poučenie 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby, 
musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a 
podľa§ 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená 
na 
internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 
budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní 
podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať 
v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Úradný záznam: . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Prešov
Solivar-Gápl'ová ulica-úprava TS, VN a NN siete", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
~"-···~····· ;• -pectatk~ a:podpis. 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "Prešov -
Solivar-Gápl'ová ulica-úprava TS, VN a NN siete", bola zvesená z úradnej tabule mesta prešov (www.presov.sk) 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)