Oznámenie o podanom odvolaní - výzva k písomnému vyjadreniu: "Bytovo - polyfunkčný objekt" na pozemkoch KN-C 8429/35 a KN-C 8429/1 katastrálne územie Prešov.

Oznámenie o podanom odvolaní

21.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MestoPrešovStavebnýúrad
=WL`Yf3/(E\PrZ`EGl,4,,-
Oznámenieopodanomodvolaní-výzvakpísomnémuvyjadreniu.(verejnávyhláška)
BP]^ZE\PrZ`(LVZ[\h]W_rYk]^L`PMYkj\LO[ZOoLd--3cfV*m*1,+-532KM*ZjcPXYZX
[WfYZ`LYhL]^L`PMYZX[Z\TLOV_(`cYPYhUPSZYZ`TPW&nLWPU`^Pa^P]^L`PMYkcfVZY'`bOLW
OpL,.*-,*.,-4\ZcSZOY_^TPZ_XTP]^YPYh]^L`Mb[ZOm*Ge+1-43+.,-4)GQ+33[\P]^L`M_6
#8b^Z`Z)[ZWbQ_YVmYkZMUPV^#YL[ZcPXVZNSKN-C8429/35aKN-C8429/1katastrálne
územiePrešov,prestavebníkaIGOLAS,s.r.o.,Sázavského5,08001Prešovzastúpená
splnomocnenýmzástupcomAteliéromASKOB&Gs.r.o.,Baštová45/B,08001Prešov.
Uvedenérozhodnutieboloúčastníkomkonaniadoručenéverejnouvyhláškouvyvesenouna
úradnejtabulydňa16.10.2018arovnakouzverejnenounaelektronickejúradnejtabuli
MestaPrešov.
JcfVZYYPUWPSZ^POpL.1*-,*.,-4`ZmT[\POXP^YgX_\ZcSZOY_^hZ_XTP]^YPYh]^L`Mb[ZOLW
ZO`ZWLYTPjmL]^YhVVZYLYTL6
>YR*BTNSLWEZ\PXML(DM\LYNZ`BTP\_/(,4,,-E\PrZ`
JcfVZYYPUWPSZ^POpL-/*--*.,-4`ZmT[\POXP^YgX_\ZcSZOY_^hZ_XTP]^YPYh]^L`Mb
[ZOLWTZO`ZWLYTPcf]^_[NZ`TLMb^Z``Mb^Z`ZXOZXPDM\LYNZ`BTP\_m*-)--6
>YR*BTNSLWEZ\PXML(DM\LYNZ`BTP\_/(,4,,-E\PrZ`
BR\*BTWLY7YO\LrmhV(
:\LSZ]WL`LsTOcTVZ`f
I
`POPYgZO`ZWLYTL^`Z\TL[\hWZS_^ZS^ZZcYfXPYTL*
JcXb]WPd12cfVZYLm*3-+-523K*M*Z][\f`YZXVZYLYh]^L`PMYkj\LOZcYLX_UP
[ZOLYTPZO`ZWLYTLLcf\Z`Pp`bck`L`rP^VkNSjmL]^YhVZ`VZYLYTL(LMb]L`WPSZ^P
YLUYP]Vi\OZ3OYhZOZOpLOZ\_mPYTL^ZS^ZZcYfXPYTL[h]ZXYg`bULO\TWTVZO`ZWLYT_*
~
Ing.JozefTuka
vedúcistavebnéhoúraduM"~S'!'OPREŠO'"STAVEBNÝÚRADHlavná7308001P~.resov-1"'.
Príloha:2xOdvolanieúčastníkovkonania
Ixkoordinačnásituáciastavby


EL 
e.
Ing.MichalPoremba.Obrancovmieru3.08001prešov
K25^3-42n36
GYO6[b&%
#'##$-42n36
12QE'oOq[35o[O\35^_\aOZ25^[O[QO5^O62P[dU3g4OR_
0hZ^3\3Rb6OZ\3RkOabX3[OČ.9/2010Z.z.osťažnostiachsťažnosťnapostup
zamestnancastavebnéhoúraduJUDr.MiroslavaŠtefkavúzemnomkonani"Bytovo-
polyfunkčnýobjekt",nauliciNábrežnej,napozemkuparc.Č.KN-C8429/35aKN-C8429/1
k
.
ú.Prešov.
IM*4"KV435YO6m^2SX36R3X_Z2[^2Č.8Ú/5187/2018-8f/77zodňa03.05.2018oznámil
verejnouvyhláškouzačatieúzemnéhokonaniaanariadenieústnehopojednávania.Vlastnlei
bytovbytovéhodomunauliciObrancovmieru1až11,08001Prešov,smeakoúčastnici
konanianaústnompojednávanidňa31.05.2018podalinámietky,ktoréokreminého
smeroval
iprotiobsahuzáväznéhostanoviskaČ.ODŽP/4958/2018zodňa06.04.2018
OddeleniadopravyaživotnéhoprostrediamestaPrešovakoorgánuštátnejsprávynaúseku
cestnejdopravyapozemnýchkomunikácii,vykonávajúcimiestnuštátnusprávuvoveciach
m
i
estnychaúčelovýchkomunikácii(ďalejlen"cestnýsprávnyorqán")podľa§3ods.2
zákonaČ.135/1961Z.z.opozemnýchkomunikáciáchvznenineskoršichpredpisov(ďalej
len"cestnýzákon").Záväznéstanoviskobolovydanépodl'a§140bstavebnéhozákona.
JUDr.MiroslavŠtefkosipodľatohtoparagrafuaods.5
"
PririešenirozporovmedzidotknutýmiorgánmivyplývajúcichzozávSznýchstanovIsksa
postupujepodľa§136.AknámietkyúčastnIkovkonaniasmerujúprotiobsahuzáv§zného
stanoviska,stavebnýúradkonanieprerušIavyžiadasioddotknutéhoorgánustanoviskok
námietkam
.Akdotknutýorgánstanoviskonezmení,stavebnýúradsivyžiadapotvrdenie
alebozmenuzáväznéhostanoviskaodorgánu,ktoryjenadriadenýmorgánomdotknutého
orgánu.Počasprerušeniakonanianeplynúlehotynarozhodnutievecistavebnýmúradom.U
vyžiadaloddotknutéhoorgánustanoviskoknámietkamúčastníkovkonania.Dotknutýorgán
svojepôvodnézáväznéstanoviskonezmenilapotvrdilhovstanoviskuČ.OOŽP/4958/2/2018
zodňa18.06.2018.Následnedňa02.10.2018bolovydanérozhodnutieoumiestnenistavby.
IM*4
"KV435YO6m^2SX3[2\35^_\36OY5\4b6[26^hQU^362QVOQUE
$
"-42R6`qVORO[eZ5V5^O[36V5XOR3^X[_^dU334Tb[_X[bZV2^XOZgiO5^[VX36X3[O[VO
[23a[bZVYgiO5^[VX3ZX3[O[VO6242W[3_6`UYbnX3_\43Q25[d43aU3R[_^V23\424_n2[e
X3[O[VO65gYOR2§140bods.5stavebnéhozákonaa§3ods.6správnehoporiadku.
@"1`RO[VZ43aU3R[_^VO3_ZV25^[2[V5^O6P`č.SÚ/5187/2018-Sf/77zodňa02.10.2018
nerešpektoval§140bods.5stavebnéhozákona,podľaktoréhosimalvprlpade
nezmenenéhostanoviskadotknutéhoorgánuvyžiadaťpotvrdeniealebozmenu
záväznéhostanoviskaodorgánu,ktorýjenadriadenýmorgánomdotknutéhoorgánu.
JUDr
.MiroslavŠtefkotakneurobilarozhodnutievydalpredčasne.


3.Vydanímrozhodnutiaoumiestnenistavbyč.SO/5187/2018-Sf/77zodňa02.10.2018
nerešpektovalpodmienkyuvedenévzáväznomstanoviskuKrajskéhoriaditeľstva
PolicajnéhozboruvPrešoveČ.KRPZ-PO-KDI-55-076/2018zodňa03.05.2018.KOIv
územnomkonan!žiadalpredloženieposúdeniaširšiehdopravnýchvzťahovs
poukázanimnakapacituašlrkovéusporiadaniemiestnychkomunikácifsvypojením
naulicuObrancovmieru.JUDr.MiroslavŠtefkotakneurobilarozhodnutievydal
predčasne
.
A"-3RYO§33ods.2zákonaČ.711f967Z.z.osprávnomkonanivznenineskorších
predpisov(ďalejlen"správnyporiadok")vdokumenteč.SOI5187/2018-Sf/77zodňa
20.08
.
2018oznámilverejnouvyhláškoudoplneniepodkladovpreúzemné
rozhodnutieaumožnilúčastnikomkonania,abysapredvydanímrozhodnutiamohli
vyjadril'kjehopodkladu.Totooznámeniebolovydanédňa20.08.2018avšak
stanov
i
skoČ.OHAM/12121/2018bolovydanéaždňa06.09.2018.Akojemožné
vyzvaťúčastnikovkonania,abysavyjadrilikpodkladu.ktorýtohočasuešte
neex
i
stuje?Rozdielvdátumochjeaž17dni.
-3RkOZ[2R35^_\[hQUV[S34ZbQVe5OIM*4"KV435YO6m^2SX365g6V5Y35^V53ab6ca[hZ
5^O[36V5X3ZQ25^[dU35\4b6[2U334Tb[_6`WOR4VY"q26`qVORO[V25V5^O[36V5XO[OR4VOR2[dU3
34Tb[_^"W"LRP34_Q25^[2WR3\4O6`O\3a2Z[hQUX3Z_[VXbQVVLX425[dU3g4OR_6-42n362"
[2\36Oq36OYaO\3^42P[d"0OXg^3563W6fk_6nOX5^O62P[habX3[[2\3a[bO[O3\OX§140b
ods.5stavebnéhozákonajasnedefinujepostupstavebnéhoúraduprinámietkach
účastníkovkonania.SvojvôľaJUDr.MiroslavaStefkajeotoprekvapujúcejšia.žemá
právnickévzdelanieaporušilstavebnýzákon.ktoréhoznalosťjezákladnýmpredpokladom
zamestnancastavebnéhoúradu.Podľa§117ods.3stavebnéhozákona"zamestnanec
obce,ktorýzabezpečuječinnosťstavebnéhoúradu,musisp/ňaťosobitnýkvalifikačný
predpoklad
.Získanieosobitnéhokvalifikačnéhopredpokladusaoverujeskúškou".Ideo
skúškupodľavyhláškyMinisterstvavýstavbyaregionálnehorozvojaSlovenskejrepublikyč.
547/2003Z.z.oobsahuarozsahuodbornejpripravyapostupeprioverovaniaosvedčovanl
osob
i
tnéhokvalifikačnéhopredpokladunazabezpečeniečinnostistavebnéhoúradu.Podl'a§
6tejtovyhláškysavýsledokskúškyhodnotíklasifikačnýmistupňami"vyhovel"alebo
"nevyhovel"
.Oskúškeajejvýsledkusavyhotovujezápisnica.
1aUYOR3Z[O\3i2^O62kX35o5g6n2^X`R3X_Z2[^`5\3Ze[O[d6^2W^35^Oq[35^e^46OY3
R35^_\[d3[YV[2=\42UkOR[2O6QU43[3Y3TVQX3Z\34ORV[O^2W^35^4b[X2EU^^\5E??T33=THY(t@VaA
,OabXYOR2_62R2[dU3IM*4"KV435YO6m^2SX3[2\35^_\36OY65gYOR2535^O62P[hZ
abX3[3ZOO[V65gYOR2535\4b6[`Z\34VORX3ZO^3_^35oOq[35o3_5OR3ZbUOZ=
OP`E
O<5^O62P[hg4ORa4_nVY\42RiO5[26`RO[dga2Z[d43aU3R[_^V2i"
SÚ/5187/2018-Sf/77zodňa02.10.2018aobnovilúzemnékonanie.Podl'a§140b
ods.5stavebnéhozákonaslmusistavebnýúradpredvydanfmúzemného
rozhodnutiavyžiadaťstanoviskonadriadenéhoorgánu,
b)stavebnýúradzápisnicoupreukázal,žezamestnanecJUDr.MiroslavŠtefko
získalosobitnýkvalifikačnýpredpokladoverenýskúškoupodl'a§117ods.3
stavebnéhozákona.
1-42n362=RlO@B"$#"@#$'
H[T"KVQUOY-342ZPO


ZástupcoviavlastnikovbytovavlastnícibytovbytovéhodomunaObrancovmieruČ.1-11.v
Prešove
'^O62P[hg4OR
IO4X36b@C
#'##$-42n36
12QELR63YO[V2\43^V43aU3R[_^V_3_ZV25^[2[e5^O6P`9)`^363>\3Y`S_[Xi[h3PW2X^9=[O_YVQV
,bP42q[2W=[O\3a2ZX3QU\O4Q"Č.KN-C8429/35aKN-C8429/1k.ú.Prešovsp.zn.Č.
8Ú/5187/2018-8f/77.
*3Y2\3R\e5O[eab5^_\Q36VO6YO5^[VX36P`^36O6YO5^[eQVP`^36P`^36dU3R3Z_=\3Rb6OZ2
^hZ^3OX3giO5^[eQVX3[O[VO6abX3[3Z5^O[362[2WY2U3^23R63YO[V2\43^V43aU3R[_^V_3
_ZV25^[2[V5^O6P`9)`^363>\3Y`S_[Xi[h3PW2X^9=[O_YVQV,bP42q[2W=[O\3a2ZX_\O4Q"Č.
KN-C8429/35aKN-C8429/1k.ú.Prešovsp.zn.Č.8Ú/5187/2018-8f/77zodňa02.10.2018.
Odvolaniejerozdenénadvečasti.Vprvejčastinamietamenezákonnýpostuporgánu
prenesenéhovýkonuštátnejsprávyvúzemnomkonaní.Druháčasťjevenovanározhodnutiu
vovecisamejt.j.rozhodnutiu,ktorýmbolopovolenéumiestneniestavby.
1
.Odvolanievovecinezákonnéhopostupuorgánuprenesenéhovýkonuštátnej
správyvúzemnomkonaní
8tavebnýúradmestaPrešovakoorgánprenesenéhovýkonuštátnejsprávy(ďalejlen
"stavebnýúrad")dňa03.05.2018oznámilverejnouvyhláškouzačatieúzemnéhokonaniaa
nariadenieústnehopojednávania.VlastnícibytovbytovéhodomunauliciObrancovmieru1
až11,08001Prešov,smeakoúčastnícikonanianaústnompojednávanídňa31.05.2018
podalinámietky,ktoréokreminéhosmerovaliprotiobsahuzáväznéhostanoviskač.
ODŽP/4958/2018zodňa06.04.2018Oddeleniadopravyaživotnéhoprostrediamesta
Prešovakoorgánuštátnejsprávynaúsekucestnejdopravyapozemnýchkomunikácii,
vykonávajúcimiestnuštátnusprávuvoveciachmiestnychaúčelovýchkomunikácií(ďalejlen
"cestnýsprávnyorgán")podľa§3ods.2zákonaČ.135/1961Z.z.opozemných
kom
u
nikáciáchvznenineskoršichpredpisov(ďalejlen"cestnýzákon").Záväznéstanovisko
bolovydanépodľa§140bzákonaČ.50/1976Z.z.oúzemnomplánovaniastavebnom
poriadkuvznenineskoršíchpredpisov(ďalejlen"stavebnýzákon").8tavebnýúradsipodl'a
tohto§140baods.5stavebnéhozákona:
"PririešenirozporovmedzidotknutýmiorgánmivyplývajúcichzozávElznýchstanovísksa
postupujepodl'a§136.Aknámietkyúčastníkovkonaniasmerujúprotiobsahuzáväzného
stanoviska
,stavebnýúradkonanieprerušíavyžiadasioddotknutéhoorgánustanoviskok
námietkam.Akdotknutýorgánstanoviskonezmenl,stavebnýúradsivyžiadapotvrdenie
alebozmenuzáväznéhostanoviskaodorgánu,ktorýjenadriadenýmorgánomdotknutého
orgánu.Počasprerušeniakonanianeplynúlehotynarozhodnutievecistavebnýmúradom."
vyžiadaloddotknutéhoorgánustanoviskoknámietkamúčastnikovkonania.Dotknutýorgán
svojepôvodnézáväznéstanoviskonezmenilapotvrdilhovstanoviskuČ.ODŽP/4958/2/2018
zodňa18.06.2018.8tavebnýúradnáslednedňa02.10.2018vydalrozhodnutieoumiestneni
stavby.
1


Stavebnýúradnepostupovalsprávnevtýchtoveciach:
$"-42R6`qVORO[eZ5V5^O[36V5XOR3^X[_^dU334Tb[_X[bZV2^XOZgiO5^[eX36X3[O[VO
[23a[bZVYgiO5^[eX3ZX3[O[VO6242W[3_6`UYbnX3_\43Q25[d43aU3R[_^V23\424_n2[V
X3[O[VO65gYOR2§140bods.5stavebnéhozákonaa§3ods.6zákonaČ.71/1967Z.
z.osprávnomkonanívzneníneskoršíchpredpisov(ďalejlen•.správnyporiadok").
@"1`RO[eZ43aU3R[_^VO3_ZV25^[2[e5^O6P`a3RlO#@"$#"@#$'[242n\2X^36OY§140b
ods
.5stavebnéhozákona,podl'aktoréhosimalvprípadenezmenenéhostanoviska
dotknutéhoorgánuvyžiadaťpotvrdeniealebozmenuzáväznéhostanoviskaod
orgánu
,ktorýjenadriadenýmorgánomdotknutéhoorgánu.Stavebnýúradtak
neurobilarozhodnutievydalpredčasne.
%"1`RO[eZ43aU3R[_^VO3_ZV25^[2[e5^O6P`a3RlO#@"$#"@#$'[242n\2X^36OY
\3RZV2[X`_62R2[d6ab6ca[3Z5^O[36V5X_J4OW5XdU34VORV^2Y:5^6O-3YVQOW[dU3aP34_
6-42n362Č.KRPZ-PO-KDI-55-076/2018zodňa03.05.2018.KOIvúzemnomkonani
žiadalpredloženieposúdeniaširšíchdopravnýchvzťahovspoukázanímnakapacitu
ašírkovéusporiadaniemiestnychkomunikáciísvypojenímnaulicuObrancovmieru.
Stavebnýúradtakneurobilarozhodnutievydalpredčasne.
A"/^O62P[hg4OR\3v4O§33ods.2správnehoporiadkudňa20.08.201Boznámil
ve
r
ejnouvyhláškoudoplneniepodkladovpreúzemnérozhodnutieaumožnil
účastn
í
komkonania,abysapredvydanímrozhodnutiamohlivyjadriťkjeho
podkladu.Totooznámeniebolovydanédňa20.08.2018avšakstanoviskoč.
OHAM/12
1
21/20
1
8bolovydanéaždňa06.09.2018.Akojemožnévyzvaťúčastnikov
konania,abysavyjadrilikpodkladu,ktorýtohočasuešteneexistuje?Rozdielv
dátumochjeaž17dnI.
B"15\4V263R[2W5\4b62\42RY3q2[dU3\43W2X^_Xga2Z[dZ_X3[O[V_5O6XO\V^3Y2@"$
_6bRaO
E"Nauvažovanompozemkusavsúčasnejdobenachádzajedenstromov,
ktorýaktojehopolohadovolí,taksabudeinvestorsnažiťhoponechať."Tým,že
navrhovateľpripustilmožnosťjehovýrubu.takpodľa§103ods6)zákonač.
543/2002Z.z.oochraneprírodyakrajinysimalstavebnýúradvyžiadaťrozhodnutie
orgánuochranyprírodyovydanísúhlasunajehovýrub.NajvyššísúdSlovenskej
repub
l
ikyvrozsudkuč.5Sžp/10/2009zodňa12.01.2010právoplatnerozhodol,že
stanoviskoorgánuochranyprírodyakrajinymusiexistovaťužvčasepredvydaním
územnéhorozhodnutiaastavebnýúradmôževydaťúzemnérozhodnutieažpotom,
akojestavebnémuúradudoručenéstanoviskoorgánuochranyprírodyakrajiny.Z
rozhodnutiaoumiestnenistavbyvyplýva,žežiadnetakétorozhodnutieorgánu
ochranyprírodyniejesúčasťouspisu.
1362QV[2abX3[[dU3\35^_\_5^O62P[dU3g4OR_6ga2Z[3ZX3[O[e5Z2\3ROYV\3RkO
_5^O[362[
V
O§21ods.1apísm.b)zákonaČ.153/2001Z.z.oprokuratúrevznení
neskoršíchpredpisov(ďalejlen"zákonoprokuratúre")podnetnapreskúmaniepostupu
stavebnéhoúradu,vktoromžiadameprokuratúru,abyvydalaprotestprokurátora,vktorom
navrhnezrušeniepredčasnevydanéhoúzemnéhorozhodnutiaaobnovenieúzemného
konania.
2


2.Odvolanievovecisamejt.j.rozhodnutiu,ktorýmbolopovolenéumiestneniestavby
,O\4V2X^3Z_=q2[OabXYOR2_62R2[dU36\462WiO5^V\36Oq_W2Z26`RO[d43aU3R[_^V23
_ZV25^[2[V5^O6P`aO[2abX3[[2=\3Rb6OZ2OW3R63YO[V26362QV5OZ2W",OjOY2W^46bZ2[O
[OnVQU[bZV2^XOQU6a[252[hQU6ga2Z[3ZX3[O[ea3RlO%$"#B"@#$'=X^34hZ5^O62P[hg4OR
643aU3R[_^e[26`U362Y"J3Rf63R[2[V_5^O62P[dU3g4OR_X[V2X^34hZ[bZV2^XOZ_6bRaOZ2
[O5Y2R36[dE
1.Čosatýkazamietnutiapripomienkyohl'adomoplotenia,žiadamestavebnýúrad,
abytútopripomienkubralakopodnetnavýkonštátnehostavebnéhodohl'adu
podl'a§98stavebnéhozákona.Oploteniebolorealizovanénazákladeohlásenia
drobnejstavbypodpracovnýmnázvom"Oploteniepozemkuparc.Č.KNC8429/35Ul.
Nábrežná,PrešovkatastrálneúzemiePrešov"ačíslomB/15585/2016-Lázodňa
08.10.2016.Jednavecje,žepodľastavebnéhoúraduvodôvodnenízamietnutiaboli
hranicepozemkuvytýčenépredzrealizovanimoploteniaoprávnenouosobouaúrad
nemápochybnostiosprávnostivytýčeniapozemkuavšakdruhávecjeskutočnýstav
-východnúhranicupredmetnejparcelymajútvoriťdvepriamkyavšakvskutočnosti
pooploteníjutvoria3priamkypričomjeoplotenáčast"mestskejparcelyKNC8429/1
vk.ú.Prešov.Stavebnýúradbolnatútoskutočnosťupozornený,aleneurobilžiadne
krokysmerujúceknáprave.
@"z35O^hXO[bZV2^X`\43^V3P5OU_ab6ca[dU35^O[36V5XOL*p-?ADB'?@#$'a3RlO
#C"#A"@#$'^"W"6h\3i^_\O4X36OQeQUZV25^=OX35Z2_q3\OX36O[2_6V2RYV=[V2W2
5\4b6[`
"1_62R2[3Z6a34QV[V25gaO4b^O[d\O4X36OQV2ZV25^O\3^42P[d\42
[b6n^26`6hROW[2aR4O63^[eQX`QU\3ZfQ3X"(X35Z2_q_6V2RYV6\4V\3ZV2[XOQU
a3RlO%$"#B"@#$'5g\3^42P[d@\O4X36OQV2ZV25^O"0OX^V2q636a34QVP3Y\3i2^
\O4X36OQeQUZV25^6`[b53P2[h[25\4b6[`Z42T_YOi[hZX32SVQV2[^3ZZ25^5X2W
\3Y3U`Xmp0,6(lokálnecentrávmestskýchčastiach)namiesto0,8(širšie
centrumrnesta>strednýokruh).Koeficient0.6sapoužívaprelokality,ktoré
predstavujúspoločenskoobchodnúnáplňvmestskýchčastiach(napríkladlokalita
obchodnéhocentra"Centrá!").Avšakposudzovanýprojektvtomtoúzemnomkonani
niejevtejtolokalite.PodľaVšeobecnezáväznéhonariadeniamestaPrešovč.
5/2017,ktorýmsavyhlasujezáväznáčasťÚzemnéhoplánumestaPrešovvzneni
Zmienadoplnkov2015(ďalejlen"územnýplán")centrálnamestskázóna(vnútorný
okruh),prektorúplatíkoeficient0,3,jezvýchodnejstranyohraničenáželezničnou
traťou.Posudzovanýprojektsanachádzamedzidvomanajbližšimiulicamiod
centrálnejmestskejzónyt.j.NábrežnáaObrancovmieru,apretomalbyť
jednoznačnepoužitývyššíkoeficient0,8preširšiecentrummesta.
%"z35O^hXO[bZV2^X`3UY:OR3Z43a\34_5ga2Z[hZ\Yb[3Z=5^O62P[hg4OR63
6`RO[3Z43aU3R[_^e3_ZV25^[2[e5^O6P`[O5^4O[2@D_6V2R3YE"Knavrhovanej
stavbesaopakovanevyjadrovaloMestoPrešovvz.MsUPrešovodborhlavného
architektamestazávliznýmvyjadrenímČ.OHAM6696/2018zodňa02.05.2018ak
vznesenýmnámietkamvyjadrenlmČ.OHAM12121/2018zodňa06.09.2018.OHAMv
zmysle§16ods.2stavebnéhozákonaačlánku9.VZNmestaPrešovČ.5/2017dáva
stanoviskoosúladenavrhovanejstavbysúzemnýmplánommesta.Vuvedených
vyjadreniachOHAMkonštatuje,ženavrhovanástavbajevsúladeÚzemným
plánom."Podľa§140aods.1písm.b)obecniejedotknutýmorgánompretožev
predmetnomúzemnomkonaníjestavebnýmúradom,atedaniejeoprávnená
vydávaťzáväznéstanoviskápodl'astavebnéhozákona.Spomínaný§16
3


stavebnéhozákonapojednávaoorgánochúzemnéhoplánovaniaaobcivtejto
súvislostiprináležiakompetencietýkajúcesaobstarávaniaúzemnoplánovacej
dokumentácieanaopaknezakladáobciprávomocnavydávaniezáväzných
stanovísk.Posúdeniesúladusúzemnoplánovacoudokumentácioupatrídovýlučnej
pôsobnostistavebnéhoúraduuskutočňujúcehoúzemnékonanie.Stavebnýúradje
povinnýsámpreskúmaťsúlad,prípadnenesúladsúzemnýmplánom.Nievšak
vrámcistanoviska,alevkonečnomrozhodnutívovecisamej(§37ods.4
stavebnéhozákona).Tedavrozhodnutí,ktorýmsapovoľuje.alebonepovol'uje
umiestnen
i
estavby(územnérozhodnutie).Akbystavebnýúradrozhodovalna
základetakéhotostanoviskaodňalbymožnosťúčastnikomkonaniauplatniťsisvoje
právavsamotnomkonaní.Stavebnýúradbytedavyhodnocovallento,čibolo
predloženésúhlasnéalebonesúhlasnéstanoviskoobce(OHAM).Akbynepredložil
účastn
í
kkonaniasúhlas,konaniebyzastavil.Tedabyvôbecneskúmalsúlads
územnýmplánom.Účastníkbyvôbecnemalmožnosťdávaťnámietky,predkladať
dôkazyapodobne.Týmtobyboloporušenéprocesnéprávoúčastníkakonania,ktoré
jenavyšesúčasťouprávanaspravodlivýproces.Zároveňajpovinnosťstavebného
úradunáležitezistiťskutkovýstav(§32a33správnehoporiadku).Ztýchtodôvodov
jetakýtopostupnezákonný.
1362QV5OZ2W3UY:OR3Z43a\34_5ga2Z[hZ\Yb[3Z5^O62P[hg4OR643aU3R[_^e
_6V2R3YE"StavebnýúradsarovnakostotožnilsozáveromOHAM,že3xparkovacie
miestona1.NPtvorípríslušenstvokdvombytomna3.NPajetedamožnéich
zahrnúťdopodlahovýchpl6churčenýchnabývanie.Vzmysle§44vyhláškyMŽP
532/2000Z.z.BytovýdommusImaťnajmenejjednogarážovéstojiskonajedenbyt.
Aknemožnogarážovéstojiskosituovaťvdomealebostavebnýmnapojenfmnaň,
musíbyťvymedzenázodpovedajúcaplochanaodstavenievozidla.".Stavebnýúrad
sanielenžeodvolávananezákonnézáväznéstanoviskoobce,alesidokonca
vymýšl'a,pretožeinformácia,žepodl'aOHAM3xparkovaciemiestona1.NP
tvorípríslušenstvokdvombytomna3.NP,niejeuvedenáanivjednomz
obidvochstanovískOHAM.Odkial'tútoinformáciustavebnýúradzískalkeďnieje
súčasťouúzemnéhokonania?Svojvôl'a?PrvéstanoviskoboloČ.OHAM/6696/2018
zodňa02.05.2018adruhéstanoviskoboloČ.OHAM/12121/2018zodňa06.09.2018.
Naústnompojednávanídňa31.05.2018zamestnanecOHAMIng.arch.Vladimír
Krištofnanašuotázkuprečosúparkovaciemiestazarátanédoobytnejplochy
reagoval
,žeodpoveďjezložitejšiaažeOHAMbudeargumentovaťprávnymi
ustanoveniamivstanovisku.OHAMvšakžiadneustanovenianenašiel,pretožeuž
spomínanédruhéstanoviskoneobsahovalosl'úbenéodôvodnenie,aleibastrohé
potvrdeniepredchádzajúcehostanoviska:"Knámietkevlastníkovbytovbytového
domunaulicíObrancovmieruč.Iaž11vmestePrešov,uvedenejpodČ.10,
adresovanejMestuPrešov,StavebnémuúraduMestoPrešov,Mestskýúradv
Prešove,zastúpenýOdboromhlavnéhoarchitektamesta,uvádza,žepotvrdzuje
všetkysvojedoterajšiestanoviská,ktorévpredmetnejvecivydal,nakoľkonedošlok
zmeneustanoveníprávnychpredpisov.podlaktorýchbolitietostanoviskávydané.".
Upozorňujemestavebnýúrad,žepodl'ačl.2ods.2ÚstavySRštátneorgánymôžu
konaťibanazákladeústavy,vjejmedziachavrozsahuaspôsobom,ktorýustanoví
zákon.Pretoakchcestavebnýúradpovažovaťgarážezapríslušenstvokbytom,
musíuviesťnazákladeakéhoprávnehopredpisutakurobil.Odvolávaťsana§44
vyhláškyMŽP532/2000Z.z.,žebytovýdommusímaťnajmenejjednogarážové
stojiskonajedenbytjeirelevantné.Rovnakoirelevantnýmargumentombymohlabyť
naprikladajnormaSTNSTN736110,ktorátaktiežvyžadujeurčitýpočetstojískpre
4


byty.Účastnícikonanianenamietame,žekbytomsúpotrebnéajstojiská,práve
naopak.Narozdielodstavebnéhoúraduargumentujemenasledujúcimirelevantnými
právnymipredpismi,prečogaráženemôžubyťzarátanédoobytnýchplôch:
•Podl'a§43cods.1písm.d)stavebnéhozákonagarážeakrytéparkoviská
patriamedzinebytovébudovy.
•Podľa§43bods.5stavebnéhozákonaobytnámiestnost'jemiestnosť,
ktorásvojímstavebnotechnickýmriešenímavybavenímsplňa
podmienkynatrvalébývanie.
•Podľa§43bods.6stavebnéhozákonapríslušenstvobytunaúčelytohto
zákonasúmiestnosti,ktoréplniakomunikačné,hospodárskealebo
hygienickéfunkciebytu.
•NormaSTN734301Budovynabývanieuvádzaakoprislušenstvobytuv
bode7.3.1.Súčasťoubytumábyťpríslušenstvo,ktorétvorianajmä
priestory:Vstupné,navarenie,nauskladneniepotravín,naosobnú
hygienu,naumiestneniezáchodovejmisyanauloženieupratovacich
predmetov.Medziobytnémiestnostipatrianajmä:Obývaciamiestnosť,
jedáleň,spálňa,pracovňa,izba(napr.hosťovskáIzba,detskáizba),
obytnákuchyňa.
-42^3[V2W2Z3q[d=OP`\O4X36OQV2ZV25^OP3YVaO4b^O[dR3\4e5Y_n2[5^6OP`^_=X2jW2
^3643a\342535^O62P[hZabX3[3Z=O/0,[34Z3_=XR25gR2SV[36O[dOX3
[2P`^36d\4V25^34`O[34ZO^3O[V[25\3Ze[O=q2P`^3Z3UY3P`oOX3\4V5Y_n2[5^63
P`^_"
A"-42RO[g\Y3QU_[O\3a2ZX_\O4Q"i"J,>F'A@D?%B6X"g"-42n36\3RkOga2Z[dU3
\Yb[_\YO^Vab6ca[h42T_YO^e6.y")"B">\Y3QU`_4i2[d\42Ph6O[V26P`^36hQU
R3Z3QU"GYO6[bS_[XQVOW2Ph6O[V26P`^36hQUR3Z3QU"-3RY:O{A%P3R5"$
5^O62P[dU3abX3[OP`^36dP_R36`5gR2SV[36O[dOX35^O6P`=X^34hQU[OWZ2[2W
\3Y36VQO\3RYOU362W\Y3QU`W2_4i2[b[OPh6O[V2O\3RY:O\e5Z"O<Z2RaVP`^36d
P_R36`\O^4VOP`^36dR3Z`"|OY2W\3RY:O3R5"@P`^36hR3ZW2P_R36O_4i2[b[O
Ph6O[V2\3a35^b6OWgQOa3n^`43QUOa6VOQ24hFUP`^36535\3Y3i[hZUYO6[hZ
65^_\3Za6242W[2WX3Z_[VXbQV2"|OY2W65^O62P[3ZabX3[26{A%Q5g[2P`^36d
P_R36`R2SV[36O[dOX35^O6P`=6X^34hQUW26VOQOX3\3Y36VQOVQU6`_qV^2Y:[2W
\3RYOU362W\Y3QU`_4i2[b[O[2P`^36dgi2Y`"K2RaV[2P`^36dP_R36`\O^4VO3X42Z
V[dU3ER<R3\4O6[dO^2Y2X3Z_[VXOi[dP_R36`=5^O[VQ2=UO[Tb42=R2\b=TO4bq2O
X4`^d\O4X36V5Xb=U<[2Z3Q[VQ2=aR4O63^[eQX2O53QVbY[2aO4VOR2[VO"1{A%Q3R5"
@O%5O^V2q_6bRaO=q2OX5gP_R36`_4i2[d[O4fa[2gi2Y`=43aYVn_Wg5O\3RY:O
UYO6[dU3gi2Y_=[OX^34h\4V\ORb[OW6cinVOiO5o6`_qV^2k[2W\3RYOU362W\Y3QU`"
(XiO5o[2P`^362WP_R36`5YgqV[OPh6O[V2=6aoOU_Wg5O[O^g^3iO5o
\3qVORO6X`[OP`^36dP_R36`"
-43W2X^W2R2XYO436O[hOX39)`^363\3Y`S_[Xi[h3PW2X^9=\42^3q25^O6POP`ZOYOP`o
pod
ľ
aúzemnéhoplánuumiestnenávúzemisregulatívom"B5"plochyurčenépre
bývanievbytovýchdomoch.Vtomtoregulatívejeprípustnáfunkciabývaniev
polyfunkčnýchdomoch.Nazákladevyššieuvedenýchustanoveni§43stavebného
z
ákonaprípustnáfunkciabývanievpolyfunkčnýchdomochmusíbyťdodržaná
podl'abytovéhodomu.Toznamená,žebudovamusísplňat'podmienku
na
j
menejpolovicaplochyjeurčenánabývanieamusímaťštyriaviacbytovaž
následnebyzvyšnúplochumohlitvoriťnebytovépriestory.Súčasnýstavjetaký,že
projektmánajednompodlažídvabytyanadvochďalšiehpodlažiachsúambulancie,
5


preda
j
ňazdravotnlckychpomôcokagaráže.Jejednoznačné,žeprojektmácca33%
bytový
c
hpriestorovacca66%nebytovýchpriestorov.Projektaledeklaruje55,5%
'
bytovýchpriestorova44,5%nebytovýchpriestorov.Mámezato,žeprojektant
uviedolpercentuálne55,5%bytovýchpriestorov,abydeklaroval,žeprojektjev
súladesozákonom,kdenajmenejpolovicapodlahovejplochyjeurčenánabývanie.
PredloženýprojektnemalbyťakceptovanýpriúzemnomkonanI.Respektívetakýto
pro
j
ektbymoholbyťakceptovanýnafunkčnejplocheoznačenej"A-polyfunkčné
plochy"anienaplocheurčenejnabývanie.
B"|OYneZRf63R3ZW2=q2\3RY:O\43W2X^_5OW2R[b3"\3Y`S_[Xi[h3PW2X^"9-3RkOiYb[X_
%"LR5"%)<ga2Z[dU3\Yb[_-4e\_5^[dS_[XQV25gR3\Y[X36dS_[XQV2XUYO6[2W
S_[XQ
V
V
"-3RY:Oga2Z[dU3\Yb[_5Oga2ZV2Z25^OR2Ye[OabXYOR[dn^4_X^_4bY[2
W2R[3^X`O^3EAJpolyfunkčnéplochy,BIobytnéplochyaCIplochyobčianskej
vy
b
avenost
i
.Parcelavovlastníctvenavrhovatel'a,sanachádzanafunkčnejploche
B5,čojeplochanabývanie.Pretoužprojektmalbyťposúdený,ženiejemožné
takútostavbuumiestniťvdanomúzemi.Podľačl.2územnéhoplánudokumentácia
územnéhoplánumábyťuloženánaMsÚvPrešove-odborhlavnéhoarchitektaana
stavebn
o
múrade.Tobymalobyt'základomovedomostitejtoprávnejnormya
predpokladomksprávnemurozhodnutiu.Podľaods.4§37stavebnéhozákonaak
stavebnýúradpoposúdenínávrhupodl'aodsekov1až3zistí,ženávrhalebo
predlože
n
ádokumentácianiejevsúladespodkladmipodl'aodseku1,s
predchádzajúcimiúzemnýmirozhodnutiami,sovšeobecnýmitechnickými
po
ž
iadav
k
amialebospredpismiuvedenýmivodseku2,návrhzamietne.
,
OabXYOR26`nnV2_62R2[dU3ZbZ2aO^3=q2\43W2X^W2643a\3425ga2Z[hZ\Yb[3ZO
5^O62P[hZabX3[3ZO\42^g^35^O6P_[2ZOY3P`o6`RO[dga2Z[d43aU3R[_^V2"0hZ^3
3R63
Y
O[eZqVOROZ2=OP`5^O62P[hg4ORa4_nVY6`RO[d43aU3R[_^V23_ZV25^[2[e5^O6P`
5\"a["Č.SÚ/5187/2018-Sf/77zodňa02.10.2018.


,
\
\\\/\--*GY-~~/\--~~~~
y.•~7'-~iV v'
'
-_'
Y
'
,
'
-
"
'
~ , ~ -v;"",,"'\'\'~\"\~
.-
'
--
-
--
\~O\'":,O~\Z.l,,,,--?'\7,~
~~-,C.~--"'--\'l.-~v:", Y'~\--'"~/_-;;7\~,/\,~\Ir'\r"'\r'\""".._"v,",
___-f"A~",~
,
\_.»»<" fr/""""A
-_,--__--/"~\'" .r\_... _ -- __ .r: ./ ./ 
»
-
>
: __r-\.~ ~ ./y./\\//
I"\./
o-POLYFUNKČI
\i
I
?
I
\
\\\
,
.
.
.
.
-
(.--\--
_(--\
\\\\\
\\\
~
\
\
\
·
·
1~
\\--"'S'-7-0--'-00.=5-,------_---,,PLYNOVÁPRIPOJKA\
\ 
__ .r-r- ,- 
-\
\
\"l~50-01.WlBJw.:.._lIU.Wo-lilli!'ll'1J\lKflil"6il1ť
!
I
{
,
~
!E
S.T.
OPRlEŠOV
1
.
:'::~S.1.:~f..:;'~_':),~J1~;tRr:ŠOV
-:~':'.-_~~T~_~E.;QB~~L~~c-k·ý\~!~_::_._---.•-_~;.t.;;~'f~~:;,~,j!.é:....:....:p.;:..ú..l"!w::!mk...u~r..:v~.:sh-
-
,1'1-"'O~~,~~~~~~~~S~t:zodna:/.:::;
,
:
:
:
;
:
w
-
-
._-d'j:S'v-.;18-:;,'lf-tr7_._."._;""±::H'i"4'+~V~EN!"Pt01H'(C""rnOONl'f('f'"••..•_..•-••"'.~"••..f"
l
._-_."-"-'-'.,::'~+Li'l3tFi%bľ:L.,,-"·.•vPrc,;ovcd,w::;;::;;.
1
0OIlETU"-iRÁVNIK•OKRASNEDREVINYr-r-,
~"_~..--PRE-ZAT!UIENlnARKovmnnTôir-·...•-----
Ľill
RE
l
I
OEN(IANÁBREZNÁillMESTSKY(HOONTK~.j"'\_ 
II[SriI.c1Iii
-
~
I
1
\
,~.._.__..._.I"l-,<,
'
k
"
,~
:..oLEGENO'AINŽINIERSKYCbiSIETIIi
} -r/t I\--
-~
0
KS
,
,
--
-
-----: 
\u
\
:
J,/-/'......,.·,•••rv...;
"
l
.
.
'
O)
"
-
\\
/
r - --"
tr9757~-_
-KANAlIZACN!PRTPOJKA0150SPLASKOVÁ
,
---K-KANAlIlA(NÁPRTPOJKA0150OAZOOVÁ
~tI--""_-NAVRHOVANÁNTlPRTPOJKA
~
Ii_
--NAVRHOVAN!VODOVODNÁPRTPOJKA040'PE
~
Ii---=--NAVRHOVANÁNNPRTPOJKAIZEMNÄJ
!
IvsVOOOMERNÁSACHTA~1000mm.hl.1l00mm
g
iIKANAlIZA(NÁSA(HTA,~tKS
I
S
ZAU
S
T.KANAl.SACHTA
~
IVZVSAKOVA(IEZARIAOENIEZORENBLOKOV
~
IHUPHLAVNYUZÁVERPLYNU.~IRE
R
OZV
Á
O
ZA(ELEKTROMEROV!
1
-----(-EXISTUJO(AVEREJNÁKANAlIZÁOAdt-__ ...r--1.. _ EXISTUJO(INTLPLYNOVOOONll0PE8435/1
-
--
-
-
7--EXISTUJO(IVOOOVOO
,
-
-----TEPLOVOOZRUSENY
~
_
J
'
.
.
.
.
.
_)__._EXISTUJO(EVZOuSNENNVEDENIE
I
-
~---EXISTUJOCElEMNENNVEOENIEI-..~.,,--EXISTUJO(ElEMNEVNVEDENIE
--
X
~
---ZRU'SENEZEMNEVNVEOENIE
-
-
..
.
_,
.
.....
---
MIES
T
N
YTELEfONNYKABEL-STu.s.
\
..
--
-
-
-
/
.
\»>: 
---
-
-,'11,
<,!IIOPLOTENIEMOROMVYSKY1500mm
<
,.jKSII!\'\~~'~~riol-41~.;.::OPLOTENIEPOPLASTOVANYMPLETIVOMS!'''-0JI1.\\...:.'.0""1""'1'.1' "Y....*."'-1/I\"..~.",<>,~•
II~r~\\\\(,,,,t'@9stg'\'" \ ~ ~ I11./\\\-..!I,.l.,\~':..:_
IIll'\k\"'-"\'"/p•'\......~__..__.•.•_' \ '\'\ '.' p OJ • f>...'_IIJ\\~\·~·:'~?''tnd-{\O;~-.;-o"~--·-
L""L--~\_-\:,"--\\:...........-----.,~---,---,.-----r-----,--
\~
\
\
·
\
~
I
\
'
S
~
rFU
ÁC
IA
I~\\\'\k...--
~
I
Ili)r-; 
~oo
\
II\A.-1.r) ~(\ ')

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)