Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: "Výrobná hala technológie A WJ FVT"

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

21.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 1. 11. z:n 
v~~ sen~dna _______ _ 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
7 PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/10380/2018-Su V Prešove dňa: 24.10.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na 
stavbu: 
Navrhovatelia: 
adresa: "Výrobná hala technológie A WJ FVT" 
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných 
technológií 
Bayerova l, 080 Ol Prešov 
(ďalej len navrhovatelia) podali dňa 11.07.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: 
Výrobná hala technológie A WJ FVT 
v katastrálnom území: 
Prešov 
na pozemku parc. č.: 
KN-C 6061 
K pozemku parc. č. KN-C 6061, 
kat. úz. Prešov má navrhovateľ vlastnícky vzťah, 
podľa L V číslo 4645, podiel 1/1. 
Obec Prešov, stavebný úrad, podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len stavebný zákon) v znení jeho noviel, posúdil 
predložený návrh 
podľa § 37 a nasledujúcich stavebného zákona. Stavebný úrad na 
základe 
tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného zákona a príslušných vykonávacích 
vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
"Výrobná hala technológie AWJ FVT" 
Stavba sa bude realizovať na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C 
6061, kat. úz. Prešov , ako je zakreslené v situačnom výkrese ktorý vypracoval Ing. Marián 
FlimeL 
Členenie stavby: 
SO Ol Hala 
SO 02 Prípojka ELI 
SO 03 Vodovodná prípojka 
SO 04 Splašková kanalizácia 
2 
SO 05 Dažďová kanalizácia, akumulačná nádrž a vsak 
SO Ol: Hala 
Celkové urbanistické 
začlenenie jednopodlažnej haly je v rámci areálu FVT, výškovo 
korešponduje 
so susednou aulou. Je to metalický objekt (oceľová konštrukcia) na báze 
sendvičových panelov v výplňou MIV a plastovými oknami, čo evokuje výrobnú prevádzku. 
Klasický priemyselný objekt 
je architektonicky oživený duálnym koloritom. 
Do objektu sú dva vchody-z južnej strany pre osoby (max. 3 osoby potrebné k prevádzke), 
kde z komunikácie 
je vstup do sociálnych zariadení a kancelárie -šatne, odkiaľ je prechod do 
sprchy. Komunikácia je súčasne prepojená z hlavnou halou, kde je aj miestnosť pre technické 
zázemie. Druhý priemyselný vstup 
zo západnej strany slúži pre zásobovanie a odvoz 
nerecyklovaného abraziva. 
-Severovýchodné 
priečelie objektu bude umiestnené 2 m od pozemku parc. č. KN-C 
6031/1 
k. ú Prešov 
-Južný roh objektu bude umiestnený 
5,05 mod budovy na pozemku parc. č. KN-C 6063, 
k.ú. Prešov 
-Severovýchodný roh objektu bude umiestnený 
6,05 m od budovy Auly, na pozemku parc. 
číslo KN-C 6063 k.ú. Prešov 
-Stavba bude realizovaná 
s rozmermi v hlavných osiach 9,6 m x 12,55 m (maximálna šírka 
x dÍžka stavby), v tvare obdÍžnika, s plochou strechou o spáde 5,8% a výškou atiky 3,65 
m. 
-upravený terén (U.T.) bude riešený na kóte:-0,25 m 
-podlaha I.NP (prízemie) bude riešená na 
kóte:+-0,00 m, = 237,25 m n.m. 
SO 02. Prípoj ka ELI 
Zdrojom elektrickej energie pre rozvádza 
č RMSl objektu výrobnej haly bude hlavný 
prívod CYKY-J 4x25 z 
RIS rozvádza ča umiestneného na vonkajšej stene objektu auly a 
dielní 
FVT TUKE. Medzi týmto objektom a objektom výrobnej haly bude hlavný prívod 
uložený 
vo výkope. Do výkopu zároveň s hlavným prívodom sa uloží chránička pre 
slaboprúdové rozvody. Meranie spotreby elektrickej energie výrobnej haly nie 
je riešené 
samostatne, 
je realizované v rámci celého areálu FVT TUKE. 
SO 03 Vodovod ná prípoj ka 
Zásobovanie objektu 
SO Ol stud. vodou je navrhované vodovodnou prípojkou D63(50)-rPE s 
napojením na existujúci rozvod studenej vody v existujúcej kotolni Meranie spotreby studenej 
vody 
je zabezpečené existujúcim vodomerom v existujcej vodomernej šachte (VŠ) na 
existujúcej vodovodnej prípojke o 
DN80 -LT z 
verejného vodovodu. 
Z toho vyplýva, že ďalšie meranie nie je potrebné. Po vstupe 
vodovodné 
ho potrubia studenej vody do objektu SO Ol v l.N.P. potrubie studenej vody 
pokračuje z časti v podlahe a pri stÍ pe stúpa pod strop l.N.P ., kde aj d'alší rozvod je vedený v 
podlahe a v 
priečke k jednotlivým navrh. odberným miestam. 
3 
Pre požiarne účely je okrem akumulačnej nádrže SO 05, riešený aj Hydrant Hl pri vstupe od 
Štúrovej ulice. 
SO 04 Splašková kanalizácia 
Odkanalizovanie objektu 
SO Ol je navrhované delenou kanalizáciou, pncom 
dážďové vody sú odvádzané navrhovaným vonkajším dažďovým zvodom DZl-2 s lapačmi 
strešných splavenín (LSS) a dážď. kanalizáciou -objekt Č.SO 05 ( označ. ako DK-DZl a DP
DZ2)cez akumulačnú nádrž (ďalej len AN) s prepadom do vsakovacej šachty-vsaku. 
Splaškové vody z riešeného objektu sú odvádza né splaškovou kanalizáciou (SK-l s) zaús 
tenou 
do exist.vnútroareálovej kanalizácie DN300-TZR (pred exist.šachtou-Šj) vedenej 
v zeleni. Navrhovaná splašková kanalizácia o D 
160-PVC odvádza splaškové vody z 
riešeného objektu 
so zaústením do spomínanej kanalizácie. 
SO 05 : Dažďová kanalizácia a akumulačná nádrž 
Odkanalizovanie objektu SO Ol je navrhovaný delenou kanalizáciou, pričom dážďové vody 
sú odvádzané navrhovaným vonkajším 
dážďovým zvodom DZl-2 s lapačmi strešných 
splavenín 
(LSS) a dážďovou kanalizáciou-objekt č. SO 05 (označ. ako DK-DZl a DP-DZ2) 
cez akumulačnú nádrž (ďalej len AN) s prepadom do vsakovacej šachty -vsaku. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie výrobnej haly. Predmetom ÚR d'alej 
bude napojenie navrhovanej stavby na odber vody, odkanalizovanie stavby a jej 
napojenie na odber el. energie a plynu. 
2. Stavba montážno -skladovej haly a prípojok na siete technickej infraštruktúry bude 
umiestnená v súlade 
so situáciou osadenia stavby v mierke M l :500, ktorú vypracoval 
Ing. Marián Flimel. 
3. Pred začatím stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných organizácii 
priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
4. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
5. So vznikajúcim odpadom je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch, 
Vyhlášky 
MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
a Vyhlášky 
MŽP SR č. 365/2015 Z.z" ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
6. Stavba musí spÍňat' podľa § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej bezpečnosti 
podľa osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnost' pri výstavbe a užívaní stavieb. 
7. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek 
4 
správcov týchto sietí. V ochrannom pásme nie je dovolené vysádzať stromy a stavať 
stavby s pevným základom. 
8. Po ukončení stavebných prác na prípojkách TI je navrhovateľ povinný upraviť povrch 
miestnej komunikácie a verejného priestranstva 
do pôvodného stavu. 
9. Po ukončení výstavby pozemky je navrhovateľ povinný riadne upraviť a vysadiť 
vhodnou zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v 
území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
IO. Počas realizácie stavby vyššie uvedenej, je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
ll. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
12. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného 
zákona a v súlade s ustanovením 
§ 22 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Pri zemných prácach 
nenarušiť stabilitu vedľajších stavieb. 
13. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona 
a v súlade s ustanovením § 
12 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.. Navrhovatelia sú 
povinní 
zabrániť vstupu nepovolaným osobám. 
14. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 odst. 4) 
stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 23 vyhlášky č. 532/2002 Z.z .. 
15. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác vykonať skrývku kultúrnej vrstvy 
pôdy a získanú ornicu 
rozložiť na tú časť parcely, ktorá sa bude aj naďalej 
poľnohospodársky využívať. V prípade výrubu stromovej zelene resp. krovia nad lO m2 
navrhovateľ je povinný si vopred vyžiadať súhlas od mesta Prešov. V zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a STN 83 70 l O 
o ochrane prírody je stavebník povinný trasu situovať minimálne 2,5 m od päty kmeňov 
existujúcej vzrastlej zelene. 
17. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
referáte 
po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
18. Navrhovateľ je povinný požiadať mesto Prešov o vydanie stavebného povolenia. 
Osobitné podmienky 
MsÚ Prešov, Odbor územného plánovania, Oddelenie územného plánovania a urbanizmu (č. 
OHAM/12758/2018, zo dňa 03.10.2018) určil podmienky, ktoré navrhovateľ splnil 
a požadované vyjadrenia doložil 
do spisu. 
l. Nakoľko výstavba haly je plánovaná na ploche, kde sa nachádzajú jestvujúce vzrastlé 
stromy, 
je potrebné požiadat' o ich výrub Mestský úrad Prešov, Odbor dopravy a ŽP-orgán 
oclu·any prírody a krajiny 
5 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek 
ŽP (č. OU-PO-OSZP3-2018/031641-02, zo dňa 12.07.2018) určil: 
l. So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR Č. 
371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a ďalších 
súvisiacich predpisov 
2. Zhodnotenie/zneškodnenie odpadov nevyužitých pri vlastnej 
činnosti zabezpečiť len u 
oprávnených organizácií v zmysle zákona o odpadoch; ukladanie odpadu 
zabezpečiť len na 
povolených a prevádzkovaných skládkach odpadov (napr. skládky odpadov na nie 
nebezpečný odpad Svinia, Ražňany) 
3. Odpadové hospodárstvo pre prevádzkovanie zariadenia vybudovať tak, aby zodpovedalo 
charakteru 
činnosti a nepoškodzoval o životné prostredie a zdravie ľudí. Pre nakladanie s 
odpadmi vznikajúcimi z prevádzky 
vytvoriť vhodné priestory na zhromažďovanie 
odpadov; pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov zabezpečiť priestory vyhovujúce 
platnej legislatíve na 
zhromažďovanie takýchto odpadov. Odpady musia byť 
zhromažďované tak, aby bolo zabránené ich únikom do okolia, odcudzeniu 
alebo inému znehodnoteniu (plnenie povinností 
držiteľa odpadu v zmysle zákona o 
odpadoch). Nakladanie s odpadom nesmie 
poškodzovať zložky životného prostredia. 
4. Nakladanie s odpadom 
preukázať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva do 
30 dní od ukončenia stavby 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek 
ŽP (č. OU-PO-OSZP3-2018/031642-02, zo dňa 18.07.2018) určil: 
l. S orgánom štátnej správy odkonzultovať použitie vody v technologickom procese. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 
40 odst. l) stavebného zákona dva roky odo dňa, 
kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 
Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom 
NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov, bolo spoplatnené 
podľa položky 59 písm a) pre 
navrhovateľov -fyzickú osobu sumou 100,-eur. Správny poplatok bol vyplatený v pokladni 
mesta 
Prešov. Navrhovateľ predložil ku návrhu doklad o zaplatení správneho poplatku, 
príjmový 
pokladničný doklad č. 42/1014/2018 zo dňa 11.07.2018. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ Technická univerzita, y Košiciach, Fakulta výrobných technológií, Bayerova 
l, 
080 Ol Prešov, podal dňa ·11.07.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o 
umiestnení stavby: 
"Výrobná hala technológie AWJ FVT", ajeho napojenie na TVÚ, na 
pozemku parc. 
č. KN-C 6061, kat. úz. Prešov. 
Mesto Prešov oznámilo dňa 18.07.2018, podľa§ 36 stavebného zákona, začatie územného 
konania všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 
05.09.2018 vykonala ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. 
6 
Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skoordinované do podmienok 
tohoto rozhodnutia. 
Navrhovateľ predložil právoplatné rozhodnutie 
ODŽP/4598/4/2018/CB, zo dňa 12.06.2018 
súhlas na výrub drevín č. 
K navrhovanej stavbe sa kladne vyjadrili: KPÚ Prešov, Mesto Prešov-OHAM, OÚ Prešov
odbor starostlivosti o ŽP, OR HaZZ Prešov, OÚ Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP.-ŠVS, OP 
a TK, OH. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že stavebník Technická univerzita 
v Košiciach, Fakulta výrobných technológií, Bayerova 
l, 080 Ol Prešov, splnil všetky 
podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podľa 
§ 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená 
na internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s 
§ 54 odst. 
l) zák. č. 7111967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 54 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. · 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
7 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení stavby bola 
vyvesená 
na úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
21. 11. z:n 
dňa .................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení stavby bola 
zvesená z úradnej tabule mesta prešov (www.presov.sk) 
dňa .................................................. . 
••• ••••• •••• •• ••• ' •• ~,., •• , t"" ·lf. ....... . 
Pečiat:KaDa! pod_P.isE š o v 
-1-

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)