Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745".

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

07.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
080 O l Prešov 
Císlo: SU/12332/ 2018-Sf/218 V Prešove dňa: 05.12.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje 
rozhodnutie o 
dodatočnom povolení stavby 
"Polyfunkčný objekt-modernizácia prevádzky
ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745", 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný 
zákon") preskúmal 
podľa§ 88 ods. l písm. b) a§ 88a stavebného zákona doklady predložené 
spoločnosťou Medical Katajana s.r.o., Dukelská 65,08701 Giraltovce, 
zo dňa 5.10.2018 
týkajúce sa stavby postavenej v rozpore so stavebným povolením č. B 742/2013-Ka, zo dňa 
5.4.2013, pod označením: "Polyfunkčný objekt-modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo 
námestie 38, Prešov, súp. č. 7745", postavenej na pozemku KN-C 5523/2, KN-C 5528, 
KN-C 5537/1 katastrálne územie Prešov, ku ktorým stavebník preukázal že má vlastnícke 
alebo iné právo. 
Postupom primeraným 
podľa § 58 až § 66 a stavebného zákona prerokoval s 
dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania žiadosť stavebníka o dodatočné 
povolenie stavby a na základe výsledkov konania rozhodol takto: 
Podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad vydáva 
dodatočné povolenie stavby: Polyfunkčný objekt-modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. 
č. 7745", postavenej na pozemku KN-C 5523/2, KN-C 5528, KN-C 553711 katastrálne 
územie Prešov 
stavebníkovi 
spoločnosti Medical Katajana s.r.o., 
Dukelská 65,08701 Giraltovce 
a vzhľadom k tomu, že stavba je dokončená, stavený úrad na základe § 88a ods.) 9 
stavebného zákona 
p o v o 
l' u j e j e j u ž í v a n i e. 
2 
Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podl'a § 82 ods. (2) stavebného zákona 
tieto podmienky : 
l. Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou tunajším stavebným úradom 
a rozhodnutiami povinný 
udržiavať stavbu v takom stave, aby nevzniklo nebezpečenstvo 
2. požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu 
jej 
vzhľadu a aby sa čo najviac predÍžila jej užívateľnosť v zmysle §86 stavebného zákona. 
3. Akékoľvek zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom 
rozhodnutí stavebnému úradu. 
4. Stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto dodatočným stavebným povolením. 
5. V prípade zmeny účelu stavby je vlastník stavby povinný požiadať stavebný úrad 
o povolenie zmeny v užívaní stavby v súlade s § 
85 stavebného zákona. 
6. Stavebný úrad týmto dodatočným povolením stavby, v súlade so žiadosťou stavebníka, 
nemení doterajší spôsob užívania stavby, t.j. stavba bude 
naďalej užívaná na obchodno
skladovacie -kancelárske priestory. 
7. Parkovanie pre povoľovanú stavbu bude na verejnom parkovisku, pozemky parc. č. KN
C 3898/1, KN-C 38982, KN-C 9540/1 kat. 
úz. Prešov v dochádzkovej vzdialenosti 100 
m, pod areálom Katedrálneho chrámu sv. kniežaťa Alexandra Nevského. 
8. Sklopné schodisko na pozemok par. č. KN-C 5537 ll je možné užívať len v súlade 
s podmienkami 
"Povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva", príp. na 
základe inej dohody s vlastníkom pozemku. 
9. Vlastník stavby je povinný požiadať orgán verejného zdravotníctva o súhlas k uvedeniu 
priestorov 
do prevádzky v zmysle § 52 ods. l písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
10. Užívateľ stavby zabezpečí pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle 
platných technických predpisov, ako 
aj príslušných STN. 
ll. Ďalšiu odbornú prehliadku a odbornú skúšku EZ v zmysle § 13 vyhl. č. 508/2009 Z.z. a čl. 
3.1. STN 33 1500 je potrebné zabezpečiť v termíne podľa prílohy č. 5-10 vyhl. č. 
508/2009 Z.z. 
12. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovať po 
celý 
čas jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi 
a pri odstránení stavby stavebnému úradu. 
Rozhodnutie o námietkách účastníkov konania: 
K dodatočnému povoleniu stavby vzniesli vlastníci bytov a nebytových priestorov 
bytového domu súp. 
č. 7735 na ulici Pavlovičovo námestie č. 35-37 zastúpených Petrom 
Albertym pripomienky (námietky) v nasledovnom znení: 
• aj žiadosť o st. povolenie majiteľa z r. 2013, je na Pavlovičovo nám. č. 37, 
(tzn. Stavebné povolenie, malo byt' zamietnuté), 
• Stavebné povolenie č. B 742/2013-Ka, zo dňa 5.4.2013: 
• zabratie mestského pozemku-údajne nájomná zmluva? 
• 2.11.2018 -p. primátor ka povedala, že naj omná zmluva bola vypovedaná, 
• 5.11.2018 -na výbore MČ IV -bol predložený návrh na kúpu 2 x 2 m, odbor 
správy majetku MÚ, 
• teraz je tu návrh na prenájom 2x2m, a JUDr. Končar (odbor správy majetku MÚ 
mi povedala, že 
doposiaľ žiadna nájomná zmluva ani nebola = nevedomosť, 
klamstvá, podvody?! 
3 
• na prenajatom pozemku, vybudovaná nehnuteľnosť (o dÍžke cca l O bm ! ?) 
• zadné dvere so schodmi-v rozpore so St. povolením (zabratie mestského pozemku!?) 
• osadenie okna v zadnej časti - v rozpore so St. povolením a bez prekladu na prvom 
nadzemnom poschodí (nad tým 
je ešte 5. poschodí?!) 
• osadenie dvoch okien v prednej časti, v rozpore so St. povolením, vedľa výkladov 
(znehodnotenie celého bytového domu?!) 
• v rozpore so St. povolením, napriek pozastaveniu stavebných prác, majiteľ vykonával 
búracie práce a to 
aj na spoločnom majetku vlastníkov bytov a nebyt. priestorov, bez 
ich 
akéhokoľvek súhlasu, alebo oznámenia, bez oznámenia správcovi ( my sme to 
oznámili správcovi a 
aj Stavebnému úradu-podozrenie na trestný čin?!) 
• namontované kamery, ktoré snímajú verejný priestor-bez súhlasu?? 
• nesúhlas vl. bytov s požiadavkou na odkúpenie po 2m v (pod schodmi vpredu a vzadu) 
Rozhodnutie o vznesených námietkach: Námietkam sa nevyhovuje. 
Spoločnosť Medical Katajana s.r.o., Dukelská 65, 08701 Giraltovce k dodatočnému 
povoleniu stavby doručil dňa 26.11.2018 tieto pripomienky (námietky): 
• Na predmetnom konaní sa zúčastnili obyvatelia bytovky na ul. Pavlovičovo nám. 37, 
Prešov, s ktorými bolo jednané 
na nádvorí predmetného bytového domu. Podľa nášho 
názoru tento postup bol v rozpore s ust. stav. zákona. 
Podľa §88a) ods. 7, sa na konanie o 
dodatočnom povolení stavby primerane vzťahujú ust. §58 až 66. Podľa ods. 9, s konaním 
o 
dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť 
kolaudačné konanie. Podľa §59 ods.2 nie sú účastníci stavebného konania podľa ods. l, 
písm. b) nájomcovia bytov a nebytových priestorov. Podľa §59 ods. l, písm. b) sú 
účastníkmi stavebného konania osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 
a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné 
právo k týmto pozemkom a stavbám môžu byt' stavebným povolením priamo dotknuté. 
Podľa §9 ods. 7 zák. č. 182/92 Z.z. o vlastníctve bytov, správca vo vlastnom mene 
zastupuje a koná na 
účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pred súdom a 
iným orgánom verejnej správy. Teda 
aj v tomto konaní, ak by mali mať vlastníci bytov 
postavenie 
účastníkov konania, mohli tieto práva vykonávať iba správcom. 
• Podľa zápisnice bola stavebná úprava strechy realizovaná bez stavebného povolenia so 
zásahom do obvodového plášťa susediaceho bytového domu. S takýmto záverom 
nemožno 
súhlasiť, pretože oprava strechy bola realizovaná z dôvodu zatekania t.j. pre 
havarijný stav a v tomto prípade sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie 
stavebnému úradu. Nemožno 
súhlasiť ani s názorom, že bolo zasiahnuté so obvodového 
plášťa bytového domu, pretože išlo iba o demontáž a následnú montáž atiky po oprave 
strechy, pretože bez demontáže nebolo možno strechu 
opraviť. K záveru z ústneho 
pojednávania udávame, že projektová dokumentácia Vám bola 
doručená dňa 25.7.2018, preto opakované uloženie tejto povinnosti je duplicitné. Napriek 
tomu -hoci s tým nesúhlasíme -Vám predkladáme opakovane projektovú 
dokumentáciu spolu 
so statikou stavby 
• k pripomienkam Petra Albertyho z 19.11.2018 Podľa oznámenia o začatí konania o 
dodatočnom povolení stavby z 22.10.2018 mali účastníci a dotknuté orgány svoje 
námietky a stanoviská 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne. Toto 
poučenie je v súlade s §80 ods. 2 stav. zák. Vzhľadom k tomu, že cit. 
pripomienky boli 
doručené stavebnému úradu 20.11.2018, t.j. až po ústnom pojednávaní, 
nemôže na ne stavebný úrad 
prihliadať. 
4 
• Vecné sú pripomienky nedôvodné a irelevantné. Stavba bola realizovaná podľa platného 
stavebného povolenia a k odchýlkam došlo iba z dôvodov výhrad príslušných orgánov, 
avšak za splnenia všetkých zákonných požiadaviek. Nájomná zmluva na 
časť mestského 
pozemku bola doložená. Odchýlky budú posudzované v tomto konaní. Žiadne búracie 
práce 
na spoločnom majetku vlastníkov bytov neboli realizované a na objekte nie sú 
namontované žiadne kamery, ktoré by mali 
snímať verejný priestor. Pokiaľ ide o praskliny 
a deštrukcie v byte p. 
Naďovej, tieto nemajú žiadny súvis s posudzovanou stavbou. 
Úprava a rekonštrukcia kaviarne bola realizovaná v roku 
2010/2011. Tieto stavebné práce 
boli riadne ohlásené a stavba bola platne povolená a 
ukončená bez zistenia súvisu 
uvádzaných prasklín s touto stavbou. Praskliny p. 
Naďová ukazuje už niekoľko rokov. 
Podľa vyjadrení vlastníkov bytov v bytovom dome č. 37 od výstavby -nadstavby nad 
bytový dom. 
Rozhodnutie o vznesených námietkách. Námietkám sa nevyhovuje 
Odôvodnenie 
Spoločnosť Medical Katajana s.r.o., Dukelská 65, 08701 Giraltovce podala dňa 
27.02.2018 žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: "Polyfunkčný objekt 
-modernizácia prevádzky"-ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745 na 
pozemku parc. KN-C 5523/2, KN-C 5528, KN-C 5537/1 katastrálne územie Prešov. Pre 
uvedenú stavbu bolo Mestom Prešov 
dňa 05.04.2013 vydané stavebné povolenie pod číslom 
B/742/2013-Ka. 
Stavebný úrad na základe uvedenej žiadosti oznámil listom zo 
dňa 12.03.2018 začatie 
kolaudačného konania spojeného s miestnym zisťovaním. Miestneho zisťovania dňa 
05.04.2018 sa zúčastnil zástupca stavebného úradu, zástupca Mesta Prešov odboru hlavného 
architekta mesta, zástupca Okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru. 
Po posúdení a preskúmaní, 
či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej 
stavebným úradom v stavebnom konaní, 
či sa dodržali podmienky stavebného povolenia, či 
skutočné zrealizovanie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, stavebný úrad 
zistil nasledovné: 
Na základe miestnej obhliadky vznikli pochybnosti o dodržaní projektovej dokumentácie 
a stavebníkom deklarovaného 
účel stavby. Vizuálnou obhliadkou bolo zistené, že došlo 
k zmene hlavného vstupu. 
V pôvodnej dokumentácie bola povolená východná fasáda stavby 
vrátane vstupu ako zasunutá hmota oproti 
priečeliu bytového domu Pavlovičovo námestie 34 
-37, skutočné prevedenie východnej fasády licuje s fasádou bytového domu Pavlovičovo 
námestie 34 -37 . Ďalej bolo zistené, že v dispozícii došlo k zmene hlavného vstupu 
a sociálno-hygienického zázemia a to vrátane 
aj okem1ých a dverových otvorov a ich výplni. 
Pribudli dva okenné otvory na východnom 
priečelí, došlo k rozšíreniu dispozícii vlastnej 
stavby a k jej zmene. 
Pre riadne posúdenie týchto zmien bolo nevyhnutné zo strany stavebníka 
predložiť 
stavebnému úradu projekt skutočného prevedenia stavby s príslušnými vyjadreniami 
dotknutých orgánov. 
5 
Zároveň v priestore 1.12 a 1.14 pôvodne určeného ako polyfunkčný prevádzkový priestor sa 
nachádzalo cca 
20 kusov rozmiestnených výherných hracích automatov a iné hracie 
zariadenia v štádiu inštalácie. Stavebný úrad podotýka, že 
polyfunkčný prevádzkový priestor 
bol povolený v rámci modernizácie existujúcej prevádzky a teda prevádzky predajne ložísk 
a skladu. 
V čase miestnej obhliadky kolaudačného konania predmetný priestor bol účelovo zariadený, 
zariadeniami herne, 
čo bol rozpor s povoleným účelom užívania s vydaným povolením. Pre 
povolenie zmeny takého to 
účelu je potrebné viesť konanie vo veci zmeny v užívaní stavby 
podľa § 85 stavebného zákona. Až na základe tohto konania je možné vydať rozhodnutie 
o zmene za dodržanie podmienok osobitného právneho predpisu 
vzťahujúceho sa na herne, 
zákona 
č. 171/2005Z.z. o hazardných hrách. V rámci kolaudačného konania , ústneho 
pojednávania 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru požiadalo o predÍženie 
lehoty na zaujatie stanoviska o 7 dní. Stavebný úrad požiadavke vyhovel. 
Na základe stanoviska pre účely kolaudačného konania Okresného riaditeľstva, hasičského 
záchranného zboru v Prešove č. ORHZ -POl-525-004/2018 zo dňa 13.04.2018 že Okresné 
riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Prešove s vydaním kolaudačného rozhodnutia 
z 
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby nesúhlasilo z nasledovných dôvodov (stavebný 
úrad cituje): 
l. "Za účelom preverenia splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo 
zistené že 
la) z priestoru 
č. 1.14 nie je ukončený únikový východ z objektu na voľné priestranstvo 
(chýba schodisko na únikovej ceste), 
čo je v rozpore s odsúhlasenou projektovou 
dokumentáciou (Dodatok 
č. l k RPBS) podľa §4 písm. k) zákona č. 314/200 l, §40c ods. 
l vyhlášky 
121/2002 a§ 72 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v 
znení neskorších predpisov 
(ďalej len "vyhláška 94/2004"). 
l b) z priestoru č. 1.14 nie je nechránená úniková cesta vybavená núdzovým osvetlením. 
Uvedené 
je v rozpore s §4 písm. k) zákona č. 314/2001 a §40c ods. l vyhlášky 121/2002 a 
§ 
73 ods. l a 2 vyhlášky 94/200". 
Stavebný úrad na základe takto zistených skutočnosti oznámil stavebníkovi, že 
kolaudačné konanie prerušuje do doby doloženia požadovaných náležitosti. V konaní bude 
možné 
pokračovať až po preukázaní a dokladovaní požadovaných podkladov, že stavba je 
v súlade s vydaným stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou stavby. 
V čase prerušenia kolaudačného konania bol na stavebný úrad podaný podnet, v ktorom 
podávajúci oznámil stavebnému úradu, že stavebník realizuje na stavbe 
ďalšie stavebné práce, 
a to na západnej fasáde, v obvodovom murive, kde zrealizoval stavebník dverný otvor 
s 
výplňou. 
Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátneho stavebného dohľadu podľa § 99 písm b. 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len 
"stavebný zákon") v znení jeho noviel, vykonal 
dňa 18.07.2018 vykonal štátny stavebný 
dohľad na stavbe: 
"Polyfunkčný objekt -modernizácia prevádzky" ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, 
súp. 
č. 7745 na pozemku parc. KN-C 5523/2, KN-C 5528 katastrálne územie Prešov, pri 
ktorom zistil, že stavebník vykonal stavebné úpravy na stavbe v rozpore s vydaným 
stavebným povolením v rozsahu odstránenia atiky na streche objektu, zrealizovaním 
dverového otvoru a jeho výplne vrátane schodov na západnej fasáde objektu. Tieto stavebné 
6 
práce neboli súčasťou stavebného povolenia a stavebník nepožiadal o ich povolenie ani ich 
stavebnému úradu neohlásil. 
Stavebný úrad ako orgán štátneho stavebného 
dohľadu výzvou zo dňa 19.07.2018 
vyzval stavebníka na zastavenie stavebných prác s okamžitou platnosťou a zároveň vyzval 
stavebníka na podanie žiadosti o 
dodatočné povolenie stavby v lehote do 30 dni odo dňa 
doručenia podľa § 88 ods. l stavebného zákona. 
Zároveň stavebný úrad v súlade s § 88a ods. l začal z vlastného podnetu konanie o 
dodatočnom povolení stavby, resp. o odstránení stavby .Polyfunkčný objekt -modernizácia 
prevádzky" ul. 
Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745 "na pozemku parc.č.: KN-C 
5523/2, KN-C 5528 katastrálne územie 
Prešov, stavebníka Medical Katajana s.r.o., Dukelská 
65, 
08701 Giraltovce, v rámci ktorého vyzval v súlade s 
§ 88a ods. l stavebného zákona 
stavebníka na predloženie dokladov o tom, že 
dodatočné povolenie nie je v rozpore s 
verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s 
cieľmi a zámermi územného 
plánovania, a osobitnými predpismi. 
Na základe takto zisteného stavu, že došlo k zrealizovaniu otvoru 
do nosnej 
konštrukcie stavby -obvodového muriva na západnej fasáde kolaudovanej stavby a 
zároveň 
začatiu realizovania zateplenie strechy kolaudovanej stavby bez povolenia stavebného úradu 
nebolo možné v 
kolaudačnom konaní predmetnej stavby pokračovať. 
Stavebník na základe výzvy zo dňa 05.09.2018 dňa 05.10.2018 doplnil spisovú 
dokumentáciou 
o: 
• Projekt skutočného vyhotovenia stavby ( projekt pre dodatočné povolenie stavby) Ing. 
arch. Viktor 
Tkáčík. 
• Stanovisko Mesta Prešov odboru hlavného architekta mesta o súlade s územným plánom 
mesta 
Prešov č. OHAM/13702/2018 zo dňa 04.10.2018. 
V predmetnom stanovisku OHAM uvádza: " Podľa platného Územného plánu mesta 
Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom 
mesta Prešov uzn. č.724/2017, dňa 28.6.2017 jeho záväzná časť bola schválená uznesením 
č. 725/2017 a vyhlásená VZN mesta Prešov Č. 5/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 
24.7.2017, objekt Pavlovičovo nám. č. 37 v Prešove, parc. č. KN-C 5523/2, KN-C 5528, 
KN-C 5537/1 
k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha určená pre 
bývanie v bytových domoch 
do 6 podlaží, pre ktorý platí regulatív RL 8.6. 
2) Po posúdení predloženej doplnenej dokumentácie pre dodatočné stavebné povolenie 
stavby: súhlasíme s návrhom riešenia za týchto podmienok: 
nové 
funkčné využitie I.NP objektu pre funkciu obchodnej prevádzky a prevádzky 
služieb (základ-
nej a vyššej občianskej vybavenosti, alt. nevýrobnej prevádzky), musí 
byť navrhnuté tak, aby nebolo zdrojom zhoršenia pohody bývania v obytnej zóne s 
únosnou indukciou 
podnikateľskej a individuálnej dopravy vozidlami do 3,5 t. Tieto 
funkcie obchodu a služieb sú prípustnými funkciami v zmysle regulatívu RL 8.3b) 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Prešov č. 5/2017. ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť Ú zemného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015. 
parkovanie pre navrhovanú prevádzku obchodu alt. služieb bude riešené na verejnom 
parkovisku parc. 
Č. KN-C 3898/1, KN-C 38982, KN-C 954011 k. Ú. Prešov v 
dochádzkovej vzdialenosti l 
OO m, pod areálom Katedrálneho chrámu sv. kniežaťa 
Alexandra N evského. 
• Záväzné stanovisko Mesta Prešov odboru dopravy a životného prostredia k č. ODŽP -
7 
12729/2018 zo dňa 27.09.2018. 
MsÚ 
Prešov, odbor dopravy a ŽP v záväznom vyjadrení uviedol: (stavebný úrad cituje) 
"Po posúdení projektovej dokumentácie stavby cestný správny orgán súhlasí s vydaním 
kolaudačného povolenia spojeným s dodatočným povolením stavby. Dopravné napojenie 
stavby sa oproti vydanému stavebnému povoleniu nemení a potrebný 
počet parkovacích 
miest 
vypočítaný podľa STN 7361/Z2, vyhovuje". 
• 
Záväzné stanovisko Mesta Prešov odboru správy mestského majetku č. 
OSMM/12802/2018 zo dňa 08.10.2018. 
Záväzné vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove č. 
20 18/03208-03/c.11-Mi zo dňa 28.09.2018. 
• Záväzne vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru v Prešove č. 
ORHZ-Po-525-005/2018 zo dňa 28.09.2018. 
• Dodatočne doplnil súhlas na užívanie malého zdroja znečistenia vydaného Mestom 
Prešov, odborom dopravy a životného prostredia-príslušným orgánom ochrany ovzdušia 
pod 
č. ODaŽP/15844/2/2018/Tu zo dňa 23.11.2018. 
Tunajší stavebný úrad preskúmal 
žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia 
a prejednal 
ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania na ústnom pojednávaní dňa 
19.11.2018. Stavebný úrad vzhľadom na rozsiahli počet účastníkov konania, vlastníkov 
a bytov a nebytových priestorov bytového domu 
Pavlovičovo námestie 34 -37 
bezprostredne susediaceho a 
konštrukčne prepojeného oznámil dňa 22.10.2018 začatie 
konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou. Dňa 19.11.2018 stavebný úrad 
vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním. Na tomto ústnom pojednávaní 
prejednal predloženú 
žiadosť o dodatočné povolenie stavby súčasťou ktorej bolo: 
geometrický plán -
porealizačné zameranie, adresný bod, potvrdenie o preskúšaní komína, 
revízna správa elektroinštalácie, revízna správa 
plynofikácie, energetický certifikát stavby, 
certifikáty zabudovaných materiálov, projekt 
skutočného vyhotovenia stavby Ing. arch. 
Viktor 
Tkáčík, Stanovisko Mesta Prešov odboru hlavného architekta mesta o súlade s 
územným plánom 
mesta 
Prešov č. OHAM/13702/2018 zo dňa 04.10.2018, záväzné 
stanovisko Mesta 
Prešov odboru dopravy a životného prostredia k č. ODŽP-12729/2018 zo 
dňa 27.09.2018, záväzné stanovisko Mesta Prešov odboru správy mestského majetku č. 
OSMM/12802/2018 zo dňa 08.10.2018, záväzné vyjadrenie Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva 
so sídlom v Prešove č. 2018/03208-03/c.11-Mi zo dňa 28.09.2018, záväzne 
vyjadrenie 
Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru v Prešove č. ORHZ-Po-
525-005/20 
18 zo dňa 28.09.2018, súhlas na užívanie malého zdroja znečistenia vydaného 
Mestom 
Prešov, odborom dopravy a životného prostredia pod č. OdaŽP/15844/2/2018/Tu zo 
dňa 23.11.2018. 
V doloženej projektovej dokumentácii pre dodatočné povolenie stavby ( skutočne 
realizovanej stavby ) boli pre jednotlivé priestory uvedené aj ich účely. V rámci miestnej 
obhliadky sa v priestoroch 
dodatočne povoľovanej stavby už nenachádzali hracie zariadenia. 
Uvedené dotknuté orgány súhlasili s 
dodatočným povolením stavby a vzhľadom na to , že 
stavba bola 
dokončená súhlasili zároveň s povolením užívania stavby. Podmienky dotknutých 
orgánov uvedené v záväzných stanoviskách boli zahrnuté 
do podmienkovej časti tohto 
rozhodnutia. 
Stavebnému úradu na ústnom pojednávaní 
Peter Alberty doručil svoje podanie -
námietky, v ktorom sa uvádza, že zároveň zastupuje vlastníkov bytov a nebytových 
8 
priestorov bytového domu súp. č. 7735 na ulici Pavlovičovo námestie č. 34-37. Uvedené 
zastupovanie vlastníkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. 
č. 
7735 na ulici Pavlovičovo námestie č. 35-37 nebolo stavebnému úradu ničím preukázane. 
V uvedenom podaní Peter Alberty namieta: 
• aj žiadosť o st. povolenie majiteľa z r. 2013, je na Pavlovičovo nám. č. 37, 
(tzn. Stavebné povolenie, malo byt' zamietnuté), 
Námietke sa nevyhovela. 
K uvedenej námietke stavebný úrad uvádza: stavebný úrad po posúdení pôvodne overenej 
dokumentácie v pôvodne vedenom stavebnom konaní dospel k nasledovnému záveru: 
V pôvodne vydanom stavebnom povolení bolo nesprávne uvedené orientačné číslo stavby, 
pre ktoré bolo vydané pôvodné stavebné povolenie, súp. 
č. bolo uvedené správne. 
Na základe v tom 
čase doložených podkladov je evidentné, že sa jednalo o stavbu súp. č. 
stavby 7745 a to aj na základe právneho stavu, preukázaného v pôvodnom konaní na 
základe doloženého listu vlastníctva 
č. 9351. 
Na základe uvedeného nie 
je možné akceptovať uvedenú námietku v rozsahu, ako ju 
uvádza účastník konania a že sa jedná o stavbu bytového domu 
• Stavebné povolenie č. B 742/2013-Ka, zo dňa 5.4.2013: 
• zabratie mestského pozemku -údajne nájomná zmluva? 
• 2.11.2018 -p. primátorka povedala, že nájomná zmluva bola vypovedaná, 
• 5.11.2018 -na výbore MČ IV-bol predložený návrh na kúpu 2 x 2m, odbor správy 
majetku MÚ, 
• teraz je tu návrh na prenájom 2x2m, a JUDr. Končar (odbor správy majetku MÚ mi 
povedala, že 
doposiaľ žiadna nájomná zmluva ani nebola = nevedomosť, 
klamstvá, podvody?! 
• na prenajatom pozemku, vybudovaná nehnuteľnosť (o dÍžke cca IO bm !?) 
Námietke sa nevyhovela. 
Stavebný úrad preveril záber pozemku vo vlastníctve Mesta 
Prešov KN-C 5528 a KN-C 
5537/1k.ú 
Prešov a zistil, že k uvedeným pozemkom ma stavebník iné právo a teda nejedná sa 
o neoprávnený záber. Stavebník v rámci 
dodatočného povolenia stavby doložil vyjadrenie 
vlastníka pozemku KN-C 5528 kat. 
úz. Prešov Mesta Prešov, odboru správy mestského 
majetku 
č. OSMM/12802/2018 zo dňa 08.10.2018, v ktorom súhlasí s dodatočným povolením 
stavby. Stavebník v zmysle 
§ 139 ods. l stavebného zákona preukázal iný vzťah k pozemku 
KN-C 5528 na základe nájomnej zmluvy 
č. 44/2017 zo dňa 04.12.2017 v rozsahu 7,84 m
2. 
K pozemku KN-C 5537/1 kat .úz. Prešov ( časť pozemku na ktorom sa nachádza sklopne 
schodisko únikového východu na západnom 
priečelí povoľovanej stavby) stavebník 
preukázal povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva 
č. ODaŽP -l 0624/2018 
v rozsahu 2m
2• 
Na základe uvedených doložených podkladov ma stavebný úrad za 
preukázané, že stavebník doložil a má v 
čase vydania predmetného rozhodnutia 
preukázateľným spôsobom dokladované iné právo k pozemkom ktorých nie je vlastníkom 
a ktoré sú nevyhnutné pre užívanie 
povoľovanej stavby. Skúmanie uzatvárania zmluvných 
vzťahov nie je v kompetencii stavebného úradu a nie sú predmetom tohto konania. 
• zadné dvere so schodmi - v rozpore so St. povolením (zabratie mestského pozemku l?) 
• osadenie okna v zadnej časti - v rozpore so St. povolením a bez prekladu na prvom 
nadzemnom poschodí (nad tým 
je ešte 5. poschodí?!) 
• osadenie dvoch okien v prednej časti, v rozpore so St. povolením, vedľa výkladov 
9 
(znehodnotenie celého bytového domu?!) 
• v rozpore so St. povolením, napriek pozastaveniu stavebných prác, majiteľ vykonával 
búracie práce a 
to aj na spoločnom majetku vlastníkov bytov a nebyt. priestorov, bez ich 
akéhokoľvek súhlasu, alebo oznámenia, bez oznámenia správcovi ( my sme to oznámili 
správcovi a 
aj Stavebnému úradu-podozrenie na trestný čin?!) 
Námietke sa nevyhovela. 
Stavebný úrad prejednal s dotknutými orgánmi prevedené stavebné práce a na základe 
záväzných stanovísk v súlade s §126 ods. l na základe záväzných stanovísk 
podľa§ 140 a) b) 
stavebného zákona o nich rozhodol. Dotknute orgány súhlasili s dodatočným povolením 
stavby, 
zároveň súhlasili s povolením užívania stavby. 
Ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia 
ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o ochrane prírodných 
liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o ochrane a 
využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej 
ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o 
odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej 
bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných priemyselných havárií, o správe 
štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom 
letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických 
komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, o 
inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného 
stanoviska dotknutého orgánu 
podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných 
predpisov. 
Osadenie okna v západnej časti fasády povoľovanej stavby, ktorá je v dokumentácii 
skutočného vyhotovenia stavby označená ako kancelária bola zrealizovaná v súlade v tom 
čase platným stavebným povolením č. B/742/2013 -Ka zo dňa 05.04.2013, v súlade s 
overenou projektovou dokumentáciou. Stavebný úradu túto 
skutočnosť rešpektoval, pre 
plnohodnotné využite priestoru bolo nevyhnutné odvetranie a presvetlenie priestoru. 
Stavebník doložil a stavebný úrad disponuje statickým posudkom vypracovaným oprávneným 
statikom stavieb Ing. Michalom Šímom, v ktorom okrem iného posúdil 
aj predmetný okenný 
otvor a v závere konštatuje, že tento neovplyvní statiku jestvujúcich stavebných konštrukcií 
ani objektu. 
• namontované kamery, ktoré snímajú verejný priestor-bez súhlasu?? 
Námietke sa nevyhovela. 
Bezpečnostná kamera nie je stavbou ale zariadením, pre ktoré nie je potrebné vydať stavebné 
povolenie ani ohlásenie. Stavebný úrad 
nepovoľuje a z hľadiska legislatívy stavebný úrad nie 
je oprávnený skúmať či osadením bezpečnostnej kamery dochádza k porušovaniu legislatívy. 
• nesúhlas vl. bytov s požiadavkou na odkúpenie po 2m v (pod schodmi vpredu a vzadu) 
Námietke sa nevyhovela. 
Stavebník preukázal iný 
vzťah k pozemku KN-C 5528 a pozemku KN-C 553711 k.ú. Prešov 
v zmysle § 139 stavebného zákona na základe nájomnej zmluvy a povolenia na osobitné 
užívanie verejného priestranstva. 
Keďže vlastníci bytov a nebytových priestorov Pavlovičovo 
lO 
námestie 34-37 nie sú vlastníkmi a teda im neprislúcha sa vyjadrovať z hľadiska ochranný 
vlastníckych práv k tomuto pozemku. Vlastník pozemku sa vyjadril kladne. 
• Počas celého obdobia od r. 2016 bol opakovane stavebníkom porušovaný Stavebný zákon 
č. 50/76 Zb., a to: § 38, § 43i,bod 3, §43i, bod 5,§46,bod 1,§46 d,§48 ods.1,§57,1, §58 
,2,§60,2, §62,ods.4,§66 ods.3. Taktiež bol hrubým spôsobom porušený Zákon o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
č.l82/93 Z.z., a to: 
§8,ods.5,§8a,ods.la,§8b,ods.la,b,c,§8,ods.5e,§ ll,odsl,2,4,5, § 14b,l,m. 
Všetky tieto 
skutočnosti boli niekoľko krát riešené na úrovni mesta Prešov, bez riešenia, resp. 
stále sa vynárajúcim zahmlievaním a novými a inými podkladmi. 
Čo a aká činnosť bude v 
predmetných priestoroch, ktoré sú 
súčasťou bytového domu??? 
Tvrdenie prac. Stavebného úradu, že priestory nie sú súčasťou bytového domu, sú choré, resp. 
hraniči a s niečím iným?! Nesúhlas s herňou-viď Petícia z roku 2017. 
Všetky tieto informácie, boli podávané na zasadnutiach 
Výboru mestskej 
časti IV. od 
11/2017 a opakovane, oznamované osobne písomne na Stavebný úrad a -aj primátorke mesta 
Prešov. MsÚ Prešov-Stavebný úrad a ani p. primátorka nemajú trestné oznámenia a ani listy 
od 
občanov z apríla a mája 2018, v ktorých sa uvedenú problematiku snažili občania riešiť. 
Námietke sa nevyhovela. 
K námietke stavebný úrad uvádz nasledovne: všetky tieto 
skutočnosti nie sú relevantnými 
skutočnosťami , ktoré podľa osobitného predpisu, stavebného zákona by mal stavebný úrad 
v konaní o 
dodatočnom povolení stavby zohľadniť. Výbor mestskej časti nie je dotknutým 
orgánom chrániacim verejné záujmy v zmysle § 126 ods. l stavebného zákona a preto 
stavebný úrad na tieto 
skutočnosti neprihliada. 
V 
čase dodatočného povoľovania stavby stavebný úrad vychádza z právneho stavu 
evidovaného v katastri 
nehnuteľnosti. Povoľovaná stavba na ulici Pavlovičovo námestie je 
samostatnou stavbou evidovanou na liste vlastníctva č. 9351, so súp. č. 7745 na pozemku KN
C 5523/2. Stavba 
je na liste vlastníctva označená ako obchodno-skladovacie-kancelárske 
priestory. 
Vzhľadom k tomu, že sa nezachovala pôvodná projektová dokumentácia dodatočne 
povoľovanej stavby, stavebný úrad pri posudzovaní stavby vychádzal z ustanovenia §l 04 
ods,. l stavebného zákona Ak sa doklady (predovšetkým overená dokumentácia), z ktorých 
by bolo možno 
zistiť účel, na aký bola stavba povolená, nezachovajú, platí, že stavba je 
určená účelu, na ktorý je svojím stavebnotechnickým usporiadaním vybavená. Ak vybavenie 
stavby 
nasvedčuje viacerým účelom, predpokladá sa, že stavba je určená účelu, na ktorý sa 
užíva bez závad 
Uvedená stavba je vo vzťahu k bytovému domu Pavlovičovo námestie č. 37 
konštrukčne atypicky riešená, a to vzájomným čiastočným prienikom konštrukcií do I. NP 
bytového domu, pričom tento priestor nie je prevádzkovo, technicky napojený na spoločné 
zariadenia bytového domu. Má samostatné zariadenie stavby, ktoré slúži výlučne 
povoľovanej stavbe. Medical Katajana s.r.o. je zároveň na L V č. 9645 spoluvlastníkom 
pozemku par. 
č. KN-C 5523/1 k.ú Prešov a tiež je podielovým vlastníkom stavby bytového 
domu -súp. 
č. 7742 postaveného na pozemku par. č. KN-C 552311 k.ú Prešov, ktorý je 
zapísaný na Lv č. 8825. 
Stavebník 
ma spoluvlastnícke právo k vedľajšiemu bytovému domu súp č. 7742, teda aj 
k spoločným častiam bytového dom v časti konštrukčného prieniku povoľovanej stavby do 
priestoru bytového domu, ktorý stav bol už existujúcim stavom pred vydaním pôvodného 
stavebného povolenia. 
ll 
Spoločnosť Medical Katajana s.r.o., Dukelská 65, 08701 Giraltovce k dodatočnému 
povoleniu stavby doručil dňa 26.11.2018 tieto pripomienky: 
• Na predmetnom konaní sa zúčastnili obyvatelia bytovky na ul. Pavlovičovo nám. 37, 
Prešov, s ktorými bolo jednané na nádvorí predmetného bytového domu. Podľa nášho 
názoru tento postup bol v rozpore s ust. stav. zákona. 
Podľa §88a) ods. 7, sa na konanie o 
dodatočnom povolení stavby primerane vzťahujú ust. §58 až 66. Podľa ods. 9, s konaním 
o 
dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť 
kolaudačné konanie. Podľa §59 ods.2 nie sú účastníci stavebného konania podľa ods. l, 
písm. b) nájomcovia bytov a nebytových priestorov. Podľa §59 ods. l, písm. b) sú 
účastníkmi stavebného konania osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 
a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné 
právo k týmto pozemkom a stavbám môžu byt' stavebným povolením priamo dotknuté. 
Podľa §9 ods. 7 zák. č. 182/92 Z.z. o vlastníctve bytov, správca vo vlastnom mene 
zastupuje a koná na 
účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pred súdom a 
iným orgánom verejnej správy. Teda 
aj v tomto konaní, ak by mali mať vlastníci bytov 
postavenie 
účastníkov konania, mohli tieto práva vykonávať iba správcom. 
Námietke sa nevyhovela. 
Keďže stavebný úrad riešil dodatočne povolenie stavby -stavebných prác, ktoré boli 
vykonané v rozpore s vydaným stavebným povolením na konaní sa mali právo 
zúčastniť aj 
účastníci tak ako sú uvedený v § 59 ods. l písm. b stavebného zákona. ( osoby, ktoré majú 
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a 
stavieb, 
ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným 
povolením priamo dotknuté) 
Ako je v námietke správne uvedené na konanie podľa § 88a sa 
primerane 
vzťahujú ust. §58 až 66 stavebného zákona. V konaní bol aplikovaný osobitný 
právny predpis, v tomto prípade stavebný zákon. Ktorý priamo vymedzuje okruh 
účastníkov 
konania § 59 ods. l pís,m b, čo stavebný úrad plne rešpektoval a konanie viedol v súlade 
s týmto právnym predpisom. 
• Podľa zápisnice bola stavebná úprava strechy realizovaná bez stavebného povolenia so 
zásahom do obvodového plášťa susediaceho bytového domu. S takýmto záverom 
nemožno 
súhlasiť, pretože oprava strechy bola realizovaná z dôvodu zatekania t.j. pre 
havarijný stav a v tomto prípade sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie 
stavebnému úradu. Nemožno 
súhlasiť ani s názorom, že bolo zasiahnuté so obvodového 
plášťa bytového domu, pretože išlo iba o demontáž a následnú montáž atiky po oprave 
strechy, pretože bez demontáže nebolo možno strechu 
opraviť. K záveru z ústneho 
pojednávania udávame, že projektová dokumentácia Vám bola 
doručená dňa 25.7.2018, 
preto opakované uloženie 
tejto povinnosti 
je duplicitné. Napriek tomu -hoci s tým 
nesúhlasíme Vám predkladáme opakovane projektovú 
dokumentáciu spolu 
so statikou stavby 
Námietke sa nevyhovela. 
K uvedenému stavebný úrad uvádza nasledovne: stavebný zákon upravuje v 
§ 127 a ods. l 
úl'avy pri živelných pohromách a haváriách. Úprava kompetencii v tomto prípade obcí 
a úprava práv a povinnosti právnických a fyzických osôb v prípade havárie má charakter 
operatívnych zákrokov a opatrení, ktoré si vyžaduje mimoriadna situácia ak hrozí 
nebezpečenstvo z omeškania. Uvedené ustanovenie ukladá tomu, kto ich uskutočňuje 
povinnosť ich uskutočnenie bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu, ktorý určí ďalší postup. 
Uvedeným postupom konal 
aj stavebný úrad. V súlade s §127 a ods. 3 pís. a) stavebného 
12 
zákona " obmedziť rozsah žiadosti o stavebné povolenie alebo návrhu na povolenie terénnych 
úprav a ich príloh na nevyhnutný rozsah potrebný na posúdenie a 
rozhodnutie". 
Stavebný úrad podotýka, že stavebník si nesplnil povinnosť podľa ustanovenia a§ 127a ods. l 
stavebného zákona 
vzťahujúceho sa na havarijné stavy. Až následne po výkone štátneho 
stavebného 
dohľadu sa domáhal postupu podľa§ 127a ods. l stavebného zákona. 
K uvedenému stavebný úrad uvádza nasledovné: s uvedeným stanoviskom stavebníka 
je 
možné sa stotožniť do tej miery, že pre odstránenie havarijného stavu strechy ajej zateplenia 
bolo nevyhnutné 
odstrániť existujúcu atiku počas realizácii týchto prác a následne ju bolo 
potrebné 
zrealizovať. 
Práce boli zrealizované tak, že nová atika bola zapustená do pôvodnej kapsy, ktorá vznikla v 
rámci 
zatepľovacieho systému bytového domu a to bez akéhokoľvek zásahu do tohto 
zatepľovacieho systému, bez zväčšenia otvoru kapsy. 
• k pripomienkam Petra Albertyho z 19.11.2018 Podľa oznámenia o začatí konania o 
dodatočnom povolení stavby z 22.10.2018 mali účastníci a dotknuté orgány svoje 
námietky a stanoviská 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne. Toto 
poučenie je v súlade s §80 ods. 2 stav. zák. Vzhľadom k tomu, že cit. 
pripomienky boli 
doručené stavebnému úradu 20.11.2018, t.j. až po ústnom pojednávaní, 
nemôže na ne stavebný úrad 
prihliadať. 
Námietke sa nevyhovela. 
vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. 
č. 7735 na ulici Pavlovičovo 
námestie č. 34 -37 zastúpených Petrom Albertym podali predmetné pripomienky 
v písomnom vyhotovení a 
to osobne na ústnom pojednávaní a zároveň upozornili stavebný 
úrad, že tieto pripomienky -námietky podajú 
do podateľne Mestského úradu v Prešove. 
Stavebný úrad pripomienky považuje za podané riadne a 
včas a v tomto rozhodnutí o nich 
rozhodol. 
• Vecné sú pripomienky nedôvodné a irelevantné. Stavba bola realizovaná podľa platného 
stavebného povolenia a k odchýlkam došlo iba z dôvodov výhrad príslušných orgánov, 
avšak za splnenia všetkých zákonných požiadaviek. Nájomná zmluva na 
časť mestského 
pozemku bola doložená. Odchýlky budú posudzované v tomto konaní. Žiadne búracie 
práce na 
spoločnom majetku vlastníkov bytov neboli realizované a na objekte nie sú 
namontované žiadne kamery, ktoré by mali 
snímať verejný priestor. Pokiaľ ide o praskliny 
a deštrukcie v byte p. 
Naďovej, tieto nemajú žiadny súvis s posudzovanou stavbou. 
Úprava a rekonštrukcia kaviarne bola realizovaná v roku 
2010/2011. Tieto stavebné práce 
boli riadne ohlásené a stavba bola platne povolená a 
ukončená bez zistenia súvisu 
uvádzaných prasklín s touto stavbou. Praskliny p. 
Naďová ukazuje už niekoľko rokov. 
Podľa vyjadrení vlastníkov bytov v bytovom dome č. 37 od výstavby -nadstavby nad 
bytový dom. 
Námietke sa nevyhovela. 
S uvedeným nie je možné sa stotožniť v plnom rozsahu. Stavebník mal za povinnosť 
realizovať stavebné práce podľa platného stavebného povolenia a overenej projektovej 
dokumentácie. 
V prípade akejkoľvek zmeny ma stavebník za povinnosť v súlade s § 68 
stavebného zákona požiadať stavebný úrad o povolenie takejto zmeny. Uvedenú povinnosť si 
stavebník nesplnil a zrealizoval práce v rozpore s overenou projektovou dokumentáciou. 
Na spoločnom majetku, na susednej stavbe bytového domu súp. č 7742 boli realizované 
práce, jednak napojenie detailov atiky a strešného 
plášťa bez podstatných zásahov do susednej 
13 
stavby, pričom stavebný úrad uvádza, že stavebník je rovnako spoluvlastníkom tejto stavby 
a 
pozemku pod ňou zapísaných na LV č. 8825 a L V 9645. 
V prípade prasklín a deštrukcii v byte p. Naďovej stavebný úrad nie je oprávnený skúmať 
príčinné súvislosti, ktoré je možné vnímať ako škody, ktoré je oprávnený skúmať a 
rozhodnúť o nich príslušný súd. 
Ing. arch Viktor 
Tkáčik doručil dňa 23.10.2018 stavebnému úradu podanie označené 
ako: "oznámenie o ukončení činnosti stavebného dozora. Späťvzatie projektovej 
dokumentácie pre stavbu a zákaz použitia projektu 
jeho rozmnožovaním podľa autorského 
zákona 
č. 185/2015 Z.z." Stavený úrad toto oznámenie zobral na vedomie. V čase vzdania sa 
dozorovania sa už na stavbe nevykonávali stavebne prace. Stavebný úrad považuje Ing. arch 
Viktora 
Tkáčika za stavebného dozora predmetnej stavby do 23.10.2018. 
Projektová dokumentácia vyhotovená Ing. arch Viktorom Tkáčik je autorským dielom 
vyhotoveným pre 
spoločnosť Medical Katajana s.r.o., Dukelská 65,08701 Giraltovce na 
základe zmluvy o dielo, ide o dokumentáciu skutočné zrealizovanej stavby. Spoločnosť ju 
predložila stavebnému úradu na stanovený účel. Ing. arch Viktor Tkáčik si môže následky 
odstúpenia 
od zmluvy o dielo uplatniť u objednávateľa, resp. na príslušnom súde. 
Stavebný úrad náležité zistil všetky 
skutočnosti dôležité pre rozhodnutie, z úradnej, 
starostlivo zvážil ako môže 
byť dotknutý verejný záujem v prípade dodatočného povolenia uvedenej 
stavby. 
Spoľahlivo zistil stav veci pri miestnom zisťovaní pričom sa prednostne zameral na 
skutočnosti, vykonané v rozpore s vydaným stavebným povolením pod číslom B/742/2013-Ka zo 
dňa 05.04.2013. Posúdil ako môžu byt' vlastníci susedných nehnuteľnosti dotknutý na svojich 
právach a oprávnených záujmov. Stavebný úrad v súlade s 
§ 32 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. 
obstaral také podklady pre rozhodnutie, z ktorých vyplýva, že dodatočným povolením stavby nebude 
dotknutý verejný záujem. S uvedenými podkladmi boli na ústnom pojednávaní oboznámení 
účastníci 
konania. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena a) 
sumou vo výške 
150 €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladne 
mesta 
Prešov čís. potvrdenky 14/441/2018 zo dňa 27.02.2018. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
žiadateľ spoločnosť Medical 
Katajana s.r.o., Dukelská 65, 
08701 Giraltovce splnila všetky podmienky pre vydanie 
rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou 
sa doručuje toto rozhodnutie musí byt' spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 
dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa 
nachádza na stránke \VVvw.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty 
sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia 
rozhodnutia 
na úradnú tabuľu. 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto Prešov -stavebný úrad, Hlavná 
14 
73, 08001 Prešov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Úradný záznam 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta 
Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta 
Prešov ( www. presov .sk ) 
= 'l r> ;r: '·': 
Dňa ........... : ..... ~: ... ':~.:: .......... . 
A. , 
ríi)
Á-~-' 
~ .. ....,...:...>~ 
........... ~~_-........ _.,_._._ ........ .) 
. 
f,.ečiatka· a po9pis . "· ~ ·; 
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta 
Prešov (www. presov.sk) 
Dňa .................................... . 
Pečiatka a podpis 
Na vedomie: 
l. MsÚ Prešov, odbor hlavného architekta mesta, Jarkova 24, 080 Ol Prešov 
2. MsÚ Prešov, odbor dopravy a ŽP, oddelenie dopravy a ŽP, Jarkova 24, 080 Ol Prešov 
3. MsÚ Prešov, odbor správy mestského majetku, Jarkova 24, 080 Ol Prešov 
4. MsÚ Prešov, odbor ekonomiky a podnikania, Jarkova 24, 080 Ol Prešov 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 Ol Prešov 
6. OR Hasičského a záchranného zboru Prešov, Požiamícka l, 080 Ol Prešov 
Co: pre spis 
/ 
! -' ľ 
f· 
/ 
·
·---
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)