Oznámenie stavebného povolenia: pre stavbu, resp. inžinierske stavebné objekty: " Štadión -Futbal Tatran Aréna ".

Oznámenie stavebného povolenia

19.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        1 9. 12 2013 
Vyvesené di1a----------
Mesto 
Prešov 
Stavebný úrad 
PSČ 080 Ol Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Číslo: SÚ/7723/2018 -Sf/119 V Prešove 
dňa: 11.12.2018 
Oznámenie stavebného povolenia 
pre stavbu, resp. inžinierske stavebné objekty: 
" Štadión -Futbal Tatran Aréna " 
podľa§ 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) 
verejnou vyhláškou 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia§ 117 
zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len 
"stavebný zákon") 
v znení neskorších predpisov prerokoval 
žiadosť stavebníka v stavebnom 
konaní s dotknutými orgánmi a so 
známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 
62 stavebného zákona rozhodol, že stavba pod označením: 
" Štadión -Futbal Tatran Aréna " 
(d'alej v texte len 
"stavba" v príslušnom gramatickom tvare)" 
pozostávajúca z nasledujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov 
• SOOIHLAVNÁTruBÚNA 
• SO 02 TRIBÚNA SEDA SPORT MYJAVA 
• SO 03 PODZEMNÉ PARKOVISKO 
• SO 04 
HRACIA PLOCHA 
• SO 05 STOŽIARE OSVETLENIA 
• SO 06 VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY 
• SO 07 VJAZD A VÝJAZD Z PODZEMNEJ GARÁŽE 
• SO 08 VSTA VKY -TruBÚNA B,C,D 
• SO l O ENERGOBLOK 
• SO 
ll TEPLOVOD -NAPÁJANIE TRÁVNIKA 
• SO 32 POŽIARNA NÁDRŽ 
• SO 41 STL PruPOJOVACÍ PLYNOVOD 
• SO 
55 PRÍPOJKA SLP 
• SO 
64 ÚPRA V 
A MLYNSKÉHO NAHONU 
• SO 
65 OPORNÝ MÚR 
• SO 66 OPLOTENIE 
• SO 
68 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 
• SO 69 SADOVÉ ÚPRA VY 
2 
• PS Ol -TELEVÍZNE ROZVODY 
• PS 
02-ELEKTRONICKA POŽIARNA SIGNALIZÁCIA a HLASOV Á SIGNALIZÁCIA 
POŽIARU 
• PS 
03 -POPLACHOVÉ SYSTÉMY 
• PS 04 
-SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 
• PS 
05-VSTUPNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY ŠTADIÓNA 
• PS 06-VÝŤAHY 
• PS 07-MERANIE A REGULA CIA 
• PS 08-STABILNÉ HASIACE ZARIADENIA 
• PS 09-ZARIADENIA NA ODVOD DYMU A TEPLA 
na pozemkoch parc. č. KN-C 2858/1, KN-C 2858/2, KN-C 2858/3, KN-C 2856/13, KN-C 
9808/2, KN-C 9614/7, KN-C 2863, KN-C 2864, KN-C 2865, KN-C 2866, KN-C 2867, KN-C 
2868, KN-C 2869, KN-C 9614/4, KN-C 
2870, KN-C 2871, KN-C 2872, KN-C 2873, KN-C 
2874, KN-C 2875, KN-C 2876, KN-C 9614/2, KN-C 9614/3,KN-C 2856/1, KN-C 2856/4, 
KN-C 2893, KN-C 2894, KN-C 2895, KN-C 2896, KN-C 2897, KN-C 2898/7, KN-C 2898/8, 
KN-C 2898/9, KN-C 2898/10, KN-C 289811, KN-C 2898/12, KN-C 2898/13,KN-C 
9604/1, 
KN-C 9604/27, KN-C 9604/30, KN-C 9607, KN-C 9594, KN-C 2831 katastrálne územie 
Prešov, ktorej predmetom je vybudovanie futbalového štadióna 
pre stavebníka FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o., Hlavná 
73,08001 Prešov 
sa podl'a § 66 stavebného zákona a podl'a § 
10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
po v o l' uje. 
Pre umiestnenie a uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Stavba sa umiestnia na pozemku v súlade s podmienkami územného rozhodnutia, ktoré 
vydalo Mesto 
Prešov -stavebný úrad pod čís. SÚ/14716/2017 -Sf/332 zo dňa 
09.03.2018. 
2. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou overenou 
v stavebnom konaní, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Projektovú 
dokumentáciu vyhotovil projektovej dokumentácie vypracovanej VSV consulting 
SLOVAKIA, s.r.o., Okružná 36, Prešov, Stavoprojekt s.r.o., Jarková 31, Prešov. 
3. Stavebné objekty SO Ol -Hlavná tribuna A,B,C,D (ďalej v texte iba len S0-01), bude 
umiestnená na pozemku parc. 
č. KN-C 2856/13, KN-C 2858/1, KN-C 2858/3 kat. úz. 
Prešov. Stavebný objekt SO-Ol bude o max rozmeroch 131,580 m 
x 
105,00 m. Hlavná 
tribúna má 4 nadzemné podlažia a 
l podzemné podlažie. Ostatné tribúny budú 
jednopodlažné, doplnené o vstavky pod 
úrovňou stupňovitej podlahy. Ostatné stavby 
tvoriace doplnkovú funkciu k hlavnej budove -energoblok, vstupné brány, garáže, budú 
jednopodlažné. 
4. Nosný systém budovy je navrhnutý ako skeletová konštrukcia založená na pätkách 
a pilótach. Budova hlavnej tribúny (A) 
má jedno podzemné podlažie a 4 nadzemné 
podlažia. Je rozdelená 
na viac dilatačných celkov. Podzemné parkovisko pod hracou 
plochou s 266 stojiskami tvoria dva samostatné 
dilatačné celky, na ktoré nadväzuje hlavná 
tribúna s jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami rozdelená na tri 
dilatačné 
celky. Súčasťou podzemných garáží sú schodiska na severovýchodnej ajuhovýchodnej 
strane, slúžiaca na únik a odvod dymu a tepla. 
3 
5. Ostatné tribúny lemujúce hraciu plochu zo severnej, východnej a južnej strany (B,C,D) sú 
modulárne, systém Sedasport Myjava, ktorý sú tvorené tvorený 
oceľovou rámovou 
konštrukciou, povrchová úprava zinok, strecha je z polykarbonátu, pochôdzne stupne sú 
z hliníkových profilov. Tribúny sú vybavené sklopnými sedadlami. 
V priestoroch pod 
tribúnami sú situované vstavky 
so sociálnym vybavením, bufetmi, zázemím personálu 
a priestormi pre 
RZP. 
6. V priestore pred hlavnou tribúnou (A) sú umiestnené objekty vjazdu a výjazdu 
z podzemných garáží, ktoré tvoria samostatný stavebný objekt. Prepojenie s priestorom 
podzemnej garáže a objektom vjazdu a výjazdu 
je pod hlavnou tribúnou spolu 
s technickými, skladovými a 
komunikačnými priestormi (schodiskami a výťahmi). 
V priestore l. nadzemného podlažia sú vytvorené priestory pre zázemie štyroch mužstiev 
(šatne, sociálne zázemie a regenerácia), priestory pre rozhodcov, delegátov, 
usporiadateľov, SBS a sociálnym zázemím pre imobilných návštevníkov a komunikačnými 
jadrami. V priestore 2. nadzemného podlažia sú situované priestory novinárov, fotografov, 
TV štúdia, cateringu so zázemím, spolu so sociálnym zázemím zamestnancov 
a návštevníkov. 
V 3. nadzemnom podlaží sa navrhnuté priestory VIP priestory so 
samostatným cateringom, priestory športového lekára a ubytovacie priestory.V 4. 
nadzemom podlaží sú umiestnené priestory administratívy, skyboxy, boxy komentárov, 
sociálne zázemie, priestory 
bezpečnostnej služby. 
7. Hracia plocha s rozmerom 105x68m. Celkový rozmer plochy je 113x77,6m s celkový 
plochou 
8763,27m
2• 
Hracia plocha je vybavená vodorovným značením čiar, zástavkami 
v zmysle predpisov SFZ a 
UEFA, bránkami s hÍbkou 2,0 m 
a dvoma 
striedačkami 
s kapacitou 16 miest na sedenie, s celkovou šírkou 6,225 m striedačky sú opláštené 
priehľadným laminátom. Na hracej ploche je zriadená drenáž, závlaha (chladenie plochy) 
a vykurovanie hracej plochy, ktorá je popísaná v samostatnej 
časti PD. 
8. Podzemné parkovisko je umiestnené pod hracou plochou (SO 04) stavebne je prepojený 
s 
SO Olhlavnou tribúnou. V severovýchodnom a juhovýchodnom nároží je napojený na 
schodiská v rámci 
SO 08. V priestore garáže je vytvorených 276 stojísk, z toho 8 je 
vyhradených pre imobilných. 
Objekt je založený na železobetónových základových 
trámoch kombinovaných 
so základovými pätkami, ktoré sú uložené na ihlanových 
pilótach. 
9. Vjazdy a výjazdy z podzemného parkoviska sú umiestnené pred objektom hlavnej tribúny 
z jeho západnej 
časti. Stavebné je prepojený s hlavnou tribúnou (SO O l). Slúži ako vjazd a 
výjazd 
do priestoru podzemnej garáže cez chodby pod hlavnou tribúnou. 
SOlOENERGOBLOK 
SO 
ll TEPLOVOD NAPÁJANIE TRA VNIKA 
lO.Ako zdroj tepla pre celý areál futbalového ihriska bude Energoblok-samostatne stojaca 
budova v severozápadnej 
časti areálu. Ako zdroj tepla pre vykurovanie ~ ohrev teplej vody 
pre hlavnú tribúnu sa navrhuje na streche Energobloku 
umiestniť plynové tepelné 
čerpadlá-vonkajšie jednotky, 5 x 80 kW = 400 kW. V priestore Energobloku budú 
umiestnené vnútorné jednotky tepelných 
čerpadiel. 
ll. Na prípravu TUV bude v Energobloku umiestnený bojler. Ako zdroj tepla na vykurovanie 
trávnika budú v kotolni umiestnené dva 
kondenzačné plynové kotly so širokým 
modulovaným výkonom a s nízkymi emisiami, s výkonom 
l 576 kW. Celkový výkon 
Energobloku bude l 976 
kW. Odvod spalín od kotlov trojzložkovým komínom vedeným 
po fasáde energobloku. 
12. Z energobloku povedie bezkanálový rozvod v zemi, predizolovaným potrubím, do budovy 
hlavná tribúna, 
do miestnosti strojovňa. Tu bude na rozdeľovači vytvorených niekoľko 
skupín, podľa prevádzok. 
4 
13. Z energobloku povedie bezkanálový rozvod v zemi, predizolovaným potrubím ku 
rozdeľovaču vykurovacích okruhov trávnatej plochy. V potrubí je médium glykol. 
V energobloku je v danej vetve osadená výmenníková stanica. 
SO 40 ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNEJ SIETE 
SO 41 STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD 
14. Navrhuje sa rozšírenie distribučnej siete a vybudovanie pripojovacieho plynovodu pre 
predmetného 
odberateľa. Zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri 
maximálnom hodinovom odbere 191,8 m
3
/hod. z hl'adiska kapacity distribučnej siete 
možné z existujúceho 
STL plynovodu DN 80, PN 80 kPa, vedeného na ulici Čapájevovej s 
bodom napojenia pred parcelou 
číslo 2898/2 v katastrálnom území Prešov. 
15. Pripojovcí plynovod bude ukončený hlavným uzáverom plynu umiestneným v skrinke na 
hranici pozemku. Meranie plynu bude 
súčasťou projektu odberného plynárenského 
zariadenia 
(OPZ). Trasa navrhovaného plynovodu sa navrhuje súbežne s projektovanou 
preložkou kanalizácie a projektovaným verejným vodovodom v obslužnej komunikácii. 
SO 64 ÚPRA V A MLYNSKÉHO NÁHONU 
16. Úprava Mlynského náhonu zahŕňa jeho zasypanie vhodnou zeminou v tých úsekoch, 
v ktorých sa to ešte nerealizovalo, a následne realizáciu cyklistického chodníka. Ide o úsek 
Mlynského náhonu, ktorý 
je situovaný vedľa futbalového štadióna. To znamená od ul. 
Bjornsonovej po bytový dom s p.č. 2644. Cyklistický chodník bude dÍžky 138 m. Šírka 
cyklistického chodníka bude 
3,0 m. Pokračovanie cyklistického chodníka v trase 
Mlynského náhonu severným alebo južným smerom by sa potom realizovalo samostatne 
v 
ďalších etapách jeho výstavby. 
SO 65 OPORNÝ MÚR 
17. Navrhovaný oporný múr je situovaný na južnej strane futbalového štadióna zo strany ul. 
Bjornsonovej, z východnej strany od obytného súboru Majakovského ul. a s časti na 
severnej strane. Na južnej strane oporným múrom sa prekonáva výškový rozdiel medzi 
navrhovanou vnútornou komunikáciou a jestvujúcou obslužnou komunikáciou 
ul. 
Bjornsonova. Jedná sa o výškový rozdiel od O do 3 m. Na východnej strane oporný múr 
prekonáva výškový rozdiel medzi vnútornou komunikáciou a rastlým terénom pozdÍž 
Mlynského náhonu. Na severnej strane 
je oporný múr navrhovaný po jestvujúcu 
komunikáciu vysypanú s makadamom, ktorá 
je napojená na svojom konci na ul. Krížnu. 
Celková dÍžka oporného múru bude 341,5 
m. Šírka oporného múru bude 0,75 m. Samotný 
oporný múr bude železobetónový na betónovom základe. 
Na opornom múre bude 
oplotenie-viď samostatný objekt. 
SO 66 OPLOTENIE 
18. Oplotenie je navrhované na opornom múre. To znamená na južnej, východnej a severnej 
strane futbalového štadióna. 
Okrem toho samostatné oplotenie (bez oporného múra) bude 
aj na západnej strane a severnej strane. DÍžka oplotenia na opornom múre bude 341,5 m. 
DÍžka oplotenia mimo oporného múra bude 257 m. Oplotenie bude z poplastovaných 
stÍpikov a drôtených poplastovaných rámov výšky 
2,0 m. StÍpiky budú kotvené do 
oporného múra resp. do betónových základových pätiek hÍbky 0,8 m. Súčasťou oplotenia 
budú vstupné dve posuvné brány z jaklových profilov a tri dvojkrídlové brány z jaklových 
profilov. 
.· 
5 
SO 68 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 
19. V rámci verejného priestranstva budú osadené prvky drobnej architektúry, ktoré sú 
výrazným prvkom dotvárajúcim urbanizmus a svojím stvárnením 
ovplyvňujú celkovú 
kompozíciu. Všetky prvky drobnej architektúry sú navrhované v snahe o 
čo 
najjednoduchšiu formu a prevedenie. 
• PARKOV Á LAVIČKA dÍžky 2000 mm -počet kusov 5 
• ODPADKOVÝ KOŠ -obdÍžnikového pôdorysu, dvierka z perforovaného 
plechu, objem 
120 L-počet kusov 40. Odpadkový kôš bude obdÍžnikového 
pôdorysu s min. rozmerom 
370x580 mm a výškou min. 1050 mm. 
• PRÍSTREŠOK PRE BICYKLE S ROVNOU SKLENENOU STRECHOU, 
krytá plocha min. 19 m
2 
(2,5 x 7,7 m)Nosné stÍpy tvorí zváraná ocel'ová 
konštrukcia z obdÍžnikových ocel'ových profilov min. 
120x60x5 mm a 
výpalkov z ocelového plechu hrúbok min. 
8, lO a 16 mm; rám slúži ako nosná 
konštrukcia 
bočných výplní a strechy prístreškov 
SO 69 SADOVÉ ÚPRA VY 
· 20. Po ukončení stavebnej činnosti a príprave územia budú v riešenom území zrealizované 
sadové úpravy s výsadbami drevín. Všetky plochy dotknuté stavebnou 
činnosťou budú 
pred realizáciou sadových úprav rekultivované, podl'a rozsahu poškodenia bude hÍbkovo 
rozrušená zemina zhutnená pojazdom stavebných strojov, plocha a výsadbové misy budú 
zbavené všetkých stavebných zbytkov a odpadov. 
Objekt rieši práce spojené s výsadbami 
drevín. Dreviny 
sa vysádzajú po dokončení terénnych úprav, dostatočnom zľahnutí pôdy 
ešte pred založením trávnika. 
21. Výsadba solitérnych 
stromov-cca140 ks. Výsadby budú realizované do vopred pripravený 
jám. Rozmery 
jám pre vysokokmene -0,4 -1,0 m3. Na výsadbu bude použitý 
predpestovaný 
-min. 2 
x presadený a vzrastlý rastlinný materiál, pri stromoch listnatých s 
obvodom 
kmeňa 12114 cm so založenou korunkou vo výške 2,2-2,5m (pre lipy), kotvený 
ku trom tyčiam s trojhranom-viď. príslušnú STN, kmeň obalený jutovinou. Plochy sa 
namulčujú borovicovou kôrou, aby sa zminimalizovala následná údržba o ploche 
výsadbovej misy v hrúbke 
0,10 s polomerom 0,3 m. 
22. Stavebník 
zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona 
osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 
23. Zhotoviteľom stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania 
je stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotovitel'a stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
24. 
Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písomnou formou. 
25. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, 
a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle 
ustanovení § 
46d stavebného zákona a § 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
26. Stavebník 
je povinný na viditel'nom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na 
označení je potrebné uviesť kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla 
rozhodnutia, meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom, termín začatia 
a ukončenia stavby. 
27. Stavbu bude možné 
začať po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a ukončená 
najneskôr do 36 mesiacov od začatia stavebných prác. 
6 
28. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona 
vzťahujúce sa na stavenisko; stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný počas výstavby 
dodržiavať ustanovenie§ 13 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu a 
ďalšie predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku 
v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády 
SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
29. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí 
o 
vytýčenie existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovat' tak, aby nedošlo 
k ich poškodeniu. 
30. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných 
objektov sa nesmie 
používať vibračný valec, ryhy sa musia kopat' ručne. 
31. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému 
zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotovitel', bude prizývať aj zodpovedných 
pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia 
majú byt' zasypané, o čom 
bude vyhotovený písomný záznam. 
32. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom. 
33. Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s§ 48 ods. 3 stavebného zákona. 
34. Pri stavebných prácach nesmie 
byť narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení. 
35. Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromov a drevín. 
36. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú 
technicky spôsobilé. 
37. Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia 
telekomunikačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovateľa; práce 
zastaví a urobí 
zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu. 
38. Pri stavbe ajej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN. 
3 
9. Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a 
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný 
dohľad a orgánov 
povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe, 
ktoré by ohrozovali 
bezpečnosť a zdravie. 
Osobitné podmienky: 
40. Prístup stavebníka, resp. zhotoviteľa na stavenisko je zabezpečený prostredníctvom 
existujúcich miestnych komunikácií; vjazdy a výjazdy na stavenisko budú riešené v súlade 
s Plánom organizácie výstavby. Vjazdy a výjazdy na stavenisko musia 
byť priebežne 
udržiavané tak, aby bola 
zabezpečená plynulá premávka, a aby sa zamedzilo znečisťovaniu 
vozovky ulíc Bjornsonová a Čapajevová. 
41. V rámci staveniska musia byť rešpektované ustanovenia § 43i stavebného zákona a § 13 
Vy41. č. 532/2002 Z.z. 
Stavenisko musí 
a) 
byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu 
života alebo zdravia, a to prípadne 
aj úplným ohradením, 
b) 
byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch 
výstavby, 
c) 
mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na 
prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel 
zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí 
čistiť, 
d) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a 
umiestnenie zariadenia staveniska, 
.· 
7 
e) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 
f) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, 
g) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 
vykonávajúcich stavebné práce, 
h) byt' zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 
stavenisku a v jeho okolí, ako 
aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov. 
i) Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená 
stavebným úradom, potrebná na 
uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného 
dohľadu. 
j) Stavenisko treba zariadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami na dopravu 
materiálu tak, aby sa stavba mohla riadne a 
bezpečne uskutočňovať alebo odstraňovať v 
súlade s osobitnými predpismi. Nesmie 
ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne 
hlukom, prachom a podobne, 
ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných 
komunikáciách s ohl'adom na osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, 
ďalej znečisťovať pozemné komunikácie, ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k 
priľahlej stavbe alebo pozemku, k sieťam technického vybavenia územia a k požiarnemu 
zariadeniu. 
k) 
Odvádzanie zrážkovej a odpadovej vody zo staveniska sa musí zabezpečiť tak, aby sa 
zabránilo 
rozmočeniu pozemku staveniska vrátane vnútornej staveniskovej komunikácie, 
aby sa nenarušovalo a 
neznečisťovalo odtokové zariadenie pozemnej komunikácie a inej 
plochy 
priľahlej k stavenisku a aby sa nespôsobilo ich podmáčanie. 
l) Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenia v 
priestoroch staveniska musia byt' polohovo a výškovo 
vyznačené pred začatím stavby. 
m) Verejné priestranstvo a pozemná komunikácia 
dočasne užívané na stavenisko pri 
súčasnom zachovaní ich užívania verejnosťou sa musia počas spoločného užívania 
bezpečne chrániť a udržiavať. 
n) Verejné priestranstvo a pozemná komunikácia sa pre stavenisko môžu užívať len v 
určenom rozsahu a v určenom čase. Po ukončení ich užívania ako staveniska musia byť 
uvedené do pôvodného stavu, ak nebudú určené na iné využitie. Zeleň v dosahu účinkov 
staveniska sa musí počas uskutočňovania stavby chrániť pred poškodením. 
42. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný rešpektovať ochranné pásma od podzemných 
káblových NN 
1kV vedení-v zmysle Zákona o energetike č. 70/1998 Z. z. § 19-1m na 
každú stranu trasy podzemného vedenia; v ochrannom pásme 
je nevyhnutné dodržiavať 
bezpečnosť práce; v ochranných pásmach zemné práce vykonávať výlučne ručne a nie 
mechanizmami. 
43. Prípadný súbeh alebo križovanie je potrebné riešiť v zmysle platných STN 33 2000-5-52 
(bývalá 34 1050) a 73 6005. 
44. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby boli priľahlé 
komunikácie v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené. 
45. Stavebm'k, resp. zhotoviteľ počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd 
obslužných vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a 
hasičskej služby. 
46. Stavebník nesmie nad prípustnú mieru obmedziť dodávku zásobovacích médií iným 
spotrebiteľom; v prípade, že z titulu realizácie stavby dodávku médií bude nevyhnutné 
prerušiť, zhotoviteľ stavby toto prerušenie dodávky v dostatočnom predstihu dohodne 
s dotknutým subjektom, resp. adekvátnou osobou. 
47. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ nesmie cesty a miestne komunikácie a premávku na nich 
stavebnou 
činnosťou ohrozovať. 
48. Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému 
obmedzeniu premávky 
na pozemných komunikáciách. 
49. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou ajej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností. 
8 
50. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých 
účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov. 
51. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody 
a vybraných zložiek 
životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy 
podľa § 5 
ods. l zákona 
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. l písm. 
e) zákona 
č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ako príslušný orgán 
podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov"), v súlade s 
ustanoveniami zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "správny poriadok"), vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní 
vplyvov 
vo veci stavebného konania na stavbu " Štadión -Futbal Tatran Aréna " 
v záväznom stanovisku č. OU-PO-OSZP3-2018/029910-03 zo dňa 17.08.2018, 
v ktorom uvádza: 
Na základe predložených podkladov a súladu so zákonom č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, berúc 
do 
úvahy rozdielnu úroveň podrobnosti dokumentácie predloženej pre účely 
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov a 
dokumentácie pre 
účely konania podľa osobitných predpisov v jednotlivých etapách 
investičnej prípravy, je možné konštatovať, že návrh na začatie stavebného konania 
pre stavbu 
" Štadión -Futbal Tatran Aréna "v katastrálnom území Prešov, je z 
koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, rozhodnutím zo 
zisťovacieho konania, vydaným Okresným úradom Prešov, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia 
č. OSZP3 -2017/28197-22/ZM a s jeho požiadavkami vo vzťahu k 
navrhovanej 
činnosti, ktoré bolo potrebné zohľadniť v procese konania na vydanie 
stavebného povolenia 
podľa osobitných predpisov. 
52. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v zavaznom vyjadrení Mesta 
Prešov odboru dopravy a životného prostredia č. ODŽP 5609/2018 zo dňa 02.05.2018 
• Po 
posúdení projektovej dokumentácie "Štadión Futbal Tatran aréna" na 
Čapajevovej ulici v Prešove, ktorá rieši rekonštrukciu existujúceho areálu 
futbalového štadióna, výstavbu novej prístupovej komunikácie 
do objektu 
podzemných garáží z Bjämsonovej ulice, parkoviská pre autobusy a osobné 
vozidlá v celkovom 
počte 493 parkovacích miest a zastávkovú niku pre vozidlá 
MHD na 
Čapajevovej ulici cestný správny orgán súhlasí s vydaním stavebného 
povolenia. 
53. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v zavaznom vyjadrení Mesta 
Prešov odboru hlavného architekta mesta. Stavebník v rámci kolaudačného konania 
odovzdá Stavebnému úradu mesta 
Prešov potvrdenie správcu Digitálnej technickej 
mapy mesta 
Prešov, t.j. spoločnosti ProgresCAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, 
Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby. Porealizačné zameranie stavby 
vypracuje oprávnená osoba v súlade so zásadami tvorby a 
uplatňovania Digitálnej 
technickej mapy mesta 
Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika tvorby a aktualizácie 
Digitálnej technickej mapy 
mestaPrešov", ktoré sú prístupné na internetovej stránke 
mesta 
Prešov www.presov.sk (občan -klientske centrum -pracovisko 3 -stavebné 
činnosti-kolaudačnérozhodnutie-prílohy). 
-· 
9 
54. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove posúdilo z hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti podľa § 27 písm. a) zákona č. 314/200 l Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a 
§40 a §40b vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky 
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov projektovú dokumentáciu stavby z 
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 
stavby pre stavebné konanie " Štadión -Futbal Tatran Aréna ". ORHZ 
v záväznom vyjadrení č. ORHZ-P01-124-008/2018 zo dňa 15.06.2018 súhlasí 
s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok. 
55. Stavebník 
je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Okresného 
úradu v 
Prešove odboru starostlivosti o životné prostredie uvedené v záväznom 
vyjadrení 
č. PO-PO-OSZP3-2018/018305/02 zo dňa 02.05.2018. 
Trvalé užívanie je možné len so súhlasom tunajšieho orgánu ochrany ovzdušia. 
K žiadosti o vydanie súhlasu na trvalú prevádzku technologického zariadenia 
predložiť návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 23112013 Z.z 
Pred podaním žiadosti je potrebné podať návrh postupu výpočtu množstva 
emisií za 
účelom výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia, v súlade s § 
15ods. l písm. 
d) zákona o ovzduší pre všetky nové technologické zariadenia. 
Žiadosť musí obsahovať náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší, na 
povolenie prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia. 
Každú zmenu 
skutočného realizovania stavby oproti schválenej projektovej 
dokumentácii 
je potrebné odsúhlasiť tunajším úradom. 
56. Stavebník 
je povinný dodržať podmienky Krajského riaditeľstva Policajného zboru 
v 
Prešove uvedené v záväznom vyjadrení č. KRPZ-PO-KDI-55-085/2018 zo dňa 
17.05.2018. 
57. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov 
uvedené v rozhodnutí pod č. KPUP0-201811835-04/8869/UL zo dňa 01.02.2018,v 
ktorom nariadil navrhovateľovi vykonať archeologický výskum. 
58. Stavebník 
je povinný dodržať podmienky VVS, a.s., Kúpeľná 3, Prešov uvedené v 
záväzné vyjadrení 
č. 35206/2018/0 zo dňa 03.05.2018. 
59. Stavebník je povinný dodržať podmienky VSD, a.s. Distribúcia, a.s. uvedené v 
záväznom vyjadrení 
č. 21140/2018/5101087153 zo dňa 11.10.2017. 
60. 
Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP Distribúcia, a. s. uvedené v záväznom 
vyjadrení 
č. TD/KS/2240/2018/Uh zo dňa 26.06.2018. 
61. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. uvedené v záväznom 
vyjadrení 
č. 6611716568 zo dňa 14.06.2017. 
62. Stavebník je povinný dodržať podmienky Ministerstva obrany uvedené v záväznom 
vyjadrení 
č. FTA/76/18/ zo dňa 21.05.2018. 
63. Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 
ustanovenia § 52 zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po 
uplynutí 
IS-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí 
vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 
64. Stavba sa bude 
môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na 
písomný návrh stavebníka vydá tunajší stavebný úrad; ku 
kolaudačnému konaniu 
stavebník predloží: 
právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie na stavebné objekty SO 60 SPEVNENE 
PLOCHY, SO 
61 PARKOVISKO ČAPAJEVOVA, SO 62ÚPRAVA 
PARKOVISKA BJORNSONOV 
A, SO 63 ÚPRA V A CESTY 
BJORNSONOV A, SO 67 VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA " povolené 
stavebným povolením 
č. SÚ/8635/2018-Sf/148 zo dňa 01.10.2018. 
práyoplatné kolaudačn,é rozhodnutie na stavebnév objektySO 50 ÚPRA V A VN 
PRIPOJKY, SO 51 UPRAVA NN DISTRIBUCNYCH ROZVODOV, SO 52 
10 
PRELOŽKA TRAFOSTANICE , SO 53 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ 
ZARIADENIE, 
SO 54 VEREJNÉ OSVETLENIE, SO 55 TRAFOSTANICA 
TATRAN, SO 56 KOMPAKTNY VN ROZVADZAČ povolené stavebným 
povolením 
č. SÚ/7722/2018-Sf/120 zo dňa 13.08.2018. 
-právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie na stavebné objekty SO 20 Preložka 
kanalizácie, SO 21 Splašková kanalizácia, SO 22 Ďaždová kanalizácia, SO 23 
Vsakovanie, SO 30vodovodná prípojka, SO 31 Rozvod vody, SO 33 Studne, SO 
34 Úžitkový vodovod, SO 35 Akumulačná nádrž povolené vodoprávnym 
povolením 
č. OU-OSZP3-2018/031721-12NK zo dňa 12.11.2018 
-doklady 
aj certifikáty od požiarne deliacich konštrukcií podľa zákona NR SR 
č.90/98 Z. z. o stavebných výrobkoch; ďalej atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých na stavbe. 
Odôvodnenie. 
Spoločnost' FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Hlavná 73, 08001 Prešov podala dňa 
30.04.2018 žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Štadión-Futbal Tatran 
Aréna 
". Pre uvedenú stavbu bolo Mestom Prešov -stavebným úradom vydané rozhodnutie 
o umiestnení stavby 
č. SÚ/14716/2017 -Sf/332 zo dňa 09.03.2018. Stavebník požiadal 
o vydanie stavebného povolenia v rozsahu nasledujúcich stavebných objektov 
a prevádzkových súborov: 
• SOOlHLAVNÁTRIBÚNA 
• SO 02 TRIBÚNA SEDA SPORT MYJAVA 
• SO 03 PODZEMNÉ PARKOVISKO 
• SO 04 
HRACIA PLOCHA 
• SO 
05 STOŽIARE OSVETLENIA 
• SO 06 VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY 
• SO 07 VJAZD 
A VÝJAZD Z 
PODZEMNEJ 
GARÁŽE 
• SO 08 VSTAVKY-TRIBÚNA B,C,D 
• SO l O ENERGOBLOK 
• SO 
ll TEPLOVOD -NAPÁJANIE TRÁVNIKA 
• SO 32 POŽIARNA NÁDRŽ 
• SO 41 STL PRIPOJOV ACÍ PLYNOVOD 
• SO 
55 PRÍPOJKA SLP 
• SO 
64 ÚPRA VA MLYNSKÉHO NAHONU 
• SO 
65 OPORNÝ MÚR 
• SO 66 OPLOTENIE 
• SO 
68 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 
• SO 69 SADOVÉ ÚPRA VY 
• PS 
Ol -TELEVÍZNE ROZVODY 
• PS 
02-ELEKTROINICKA POŽIARNA SIGNALIZÁCIA a HLASOV Á SIGNALIZÁCIA 
POŽIARU 
• PS 
03 -POPLACHOVÉ SYSTÉMY 
• PS 04 
-SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 
• PS 
05-VSTUPNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY ŠTADIÓNA 
• PS 06-VÝŤAHY 
• PS 07 -MERANIE A REGULACIA 
• PS 
08-STABILNÉ HASIACE ZARIADENIA 
ll 
• PS 09-ZARIADENIA NA ODVOD DYMU A TEPLA 
Navrhovateľ preukázal iný vzťah k pozemkom v zmysle § 139 a stavebného zákona na 
ktorých sa 
povoľuje stavba na základe nájomnej zmluvy č. 29/2016 o nájme nehnuteľnosti 
medzi Mestom Prešov a spoločnosťou FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. za účelom 
výstavby futbalového štadióna. 
Stavebný úrad 
dňa listom zo dňa 05.06.2018 oznámil všetkým účastníkom konania 
začatie stavebného konania v zmysle ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie 
o začatí konania bolo zverejnené v zmysle § 26 správneho poriadku verejnou vyhláškou. 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznámilo 
začatie stavebného konania, bola vyvesená na úradnej 
tabuly Mesta 
Prešov a zároveň zverejnená na internetovej úradnej tabuly Mesta Prešov odo 
dňa 08.06.2018 do 25.06.2018. V predmetnom oznámení boli účastníci konania poučený, že 
svoje námietky a pripomienky môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak na ne 
stavebný úrad neprihliadne. 
Ústne pojednávanie sa konalo 
dňa 28.06.2018 na Mestskom úrade v Prešove v zasadacej 
miestnosti 
č. 217. Stavebný úrad na predmetnom konaní posúdil projektovú dokumentáciu 
navrhovanej pozemnej stavby v zmysle všeobecných technických požiadaviek na 
výstavbu 
podľa§ 47 stavebného zákona. Stavebný úrad v súlade s §37, 62 a 63 stavebného 
zákona predmetnú stavbu posúdil s 
ohľadom verejného záujmu, práv a oprávnených záujmov 
účastníkov, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí 
a požiarnej bezpečnosti. Záujmy chránené predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a 
ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o opatreniach 
na ochranu ovzdušia, o 
kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o odpadoch, o 
vplyvoch 
na životné prostredie, o pozemných komunikáciách, o energetike, o elektronických 
komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane , 
ktorých sa konanie 
podľa§ 126 stavebného zákona dotýka, preskúmal na základe záväzných 
stanovísk dotknutých orgánov 
podľa § 140a, v ktorých uplatňujú požiadavky podľa 
osobitných predpisov. 
Mesto 
Prešov -stavebný úrad po takomto posúdení žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia 
do zápisnice prerušilo stavebné konanie a vyzvalo stavebníka na postup v zmysle 
právoplatného územného rozhodnutia 
č. SÚ/14716/2017-Sf/332 zo dňa 09.03.2018 bodu č. 
66 a 67 ( požiadať o vydanie stavebného povolenia na podmieňujúce investície) 
• Mesto Prešov ako špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby, na základe 
žiadosti stavebníka, vydal 
dňa 01.10.2018 stavebné povolenie č. SÚ/8635/2018-
Sf/148 na stavebné objekty 
SO 60 SPEVNENE PLOCHY, SO 61 
PARKOVISKO ČAP AJEVOV A, SO 62 ÚPRA V A PARKOVISKA 
BJORNSONOV 
A, SO 63 ÚPRA V A CESTY BJORNSONOV A, SO 67 
VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA" 
• 
Mesto Prešov ako všeobecný stavebný úrad vydal dňa 13.08.2018 pod č. 
SÚ/7722/2018 -Sf/120 stavebné povolenie na stavebné objekty č. SO 50 
ÚPRA VA VN PRÍPOJKY, SO 51 ÚPRA VA NN DISTRIBUČNÝCH 
ROZVODOV, SO 52 PRELOŽKA TRAFOSTANICE, SO 53 ODBERNÉ 
ELEKTRICKÉ ZARIADENIE, SO 54 VEREJNÉ OSVETLENIE, SO 55 
TRAFOSTANICA TATRAN, SO 56 KOMPAKTNY VN ROZVADZAČ 
Stavebník dňa 28.11.2018 doložil vodoprávne povolenie vydané Okresným úradom v Prešove 
-odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia 
č. OU-OSZP3-2018/031721-12/VK zo dňa 12.11.2018 o povolení SO 20 
12 
Preložka kanalizácie, SO 21 Splašková kanalizácia, SO 22 Ďaždová kanalizácia, SO 23 
Vsakovanie, SO 30vodovodnáprípojka, SO 31 Rozvod vody, SO 33 Studne, SO 34 Úžitkový 
vodovod, 
SO 35 Akumulačná nádrž. 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, 
Odbor hlavného architekta mesta sa 
k navrhovanej 
stavbe vyjadril nasledovne: orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona 
č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len "stavebný zákon") v 
znení neskorších predpisov, v zmysle 
§ 4 ods. 3 písm. d) aj) zákona č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s 
čl. 9 Záväznej časti Územného 
plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, vyhlásenej Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Prešov 
č. 5/2017, schváleným Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov, 
uznesením 
č. 725/2017 zo dňa 28.06.2017, ktoré nadobúda účinnosť dňa 24.07.2017, (ďalej 
len "Uzemný plán mesta Prešov") a čl. 4, ods. 8 Organizačného poriadku Mestského úradu v 
Prešove v znení neskorších dodatkov, dáva k predloženej dokumentácii, v rozsahu svojej 
pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi, nasledovné stanovisko. 
V zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného 
plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, ktoré nadobúda 
účinnosť dňa 
24.07.2017, sa vyššie uvedená stavba nachádza na plochách: 
a) polyfunkčné plochy občianske vybavenie/bývanie -zm1esane uzemia prevažne s 
mestskou štruktúrou 
určené zväčša na občiansku vybavenosť a pre obytné budovy 
vrátane k ním patriacich stavieb a zariadení 
b) rekreácie a športu. 
Predložená projektová dokumentácia 
je spracovaná v súlade s platnými regulatívmi 
Územného plánu mesta Prešov z hl'adiska 
funkčného využitia ako aj priestorového 
usporiadania. Projektová dokumentácia vyššie uvedenej stavby nadväzuje na verejnú 
architektonickú 
súťaž návrhov: " Štadión Futbal Tatran Aréna v Prešove", zverejnenú v 
Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod 
číslom 2016/S 218-397345 dňa 
11.11.2016. Orgán územného plánovania, z hl'adiska ním sledovaných záujmov v území, 
súhlasí s predloženou dokumentáciou pre realizáciu stavby. 
V rámci stavebného konania sa vyjadrili: 
Mesto Prešov v.z. MsÚ Prešov, odbor hlavného architekta mesta; Mesto Prešov v.z. MsÚ 
Prešov odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku; Mesto Prešov v.z. MsÚ 
Prešov, odbor dopravy a životného prostredia; Krajské 
riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný 
inšpektorát 
Prešov; 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia (ElA); 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti 
o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
(OH); Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek 
životného prostredia 
(OO); Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany 
prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia 
(ŠVS); Okresný úrad Prešov, odbor 
starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
(OPaTK); Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia; VVS, a.s. Košice, závod Prešov, 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. Košice, SPP-distribúcia a.s. Bratislava, Slovak Telecom, 
a.s. Bratislava, okresné 
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Prešov; Dopravný 
podnik mesta Prešov, a.s. 
Ľubotice; Krajský pamiatkový úrad Prešov; Ministerstvo obrany 
SR, agentúra správy majetku, detašované pracovisko Košice. 
V rámci stavebného konania sa 
k stavbe formou záväzných stanovísk v zmysle 
§ 140a, 
stavebného zákona vyjadrili dotknute orgány štátnej správy -ich podmienky boli 
skoordinované a zapracované 
do podmienkovej časti tohto stavebného povolenia. 
Dokumentácia stavby 
spÍňa požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z. z. Podmienky 
13 
rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia: -ochrany záujmov spoločnosti pri 
výstavbe; -komplexnosti výstavby; dodržanie všeobecných technických požiadaviek na 
výstavbu, ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek 
určených dotknutými 
orgánmi štátnej správy a 
na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné 
prostredie, ako 
aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. Na základe zásady koncentrácie 
stavebného konania 
podľa osobitného predpisu -stavebného zákona platí pravidlo, že ak 
upovedomený správny orgán alebo 
účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje 
stanovisko 
má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov s povolením stavby súhlasí. 
Úprava domnelého súhlasu dotknutého orgánu znamená, že neuplatnené stanovisko 
sa zo 
zákona považuje 
za stanovisko súhlasné. Na základe výsledkov vykonaného stavebného 
konania tunajší stavebný úrad konštatuje, že 
uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie 
sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené 
záujmy 
účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by 
bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako 
je to uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena g) 
sumou vo výške 1000 €. Stavebník doložil doklad zo dňa 13.12.2018 o zaplatení poplatku 
prevod 
na účet mesta Prešov. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 
dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, 
ktorá sa nachádza 
na stránke www.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu 
vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho 
poriadku 
podať na Mesto Prešov-stavebný úrad, Hlavná 73, 08001 Prešov v lehote do 15 
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Ing. Andrea 
Turčanová 
primátorka mesta 
14 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška 
bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli 
Mesta Prešov (www. presov.sk) 
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta 
Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)