Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om

28.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Podmienky 
poskytnutia 
finančného príspevku 
neverejným poskytovatel'om 
Vyvesené dňa: •••• Jt.QI~JQ!t 
Zvesené dňa: ........................ .. 
1. Mesto Prešov môže v súlade so z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene 
a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon 
o sociálnych službách") poskytnúť finančný príspevok na prevádzku pre 
neverejného poskytovatel'a sociálnych služieb registrovaného v registri 
poskytovatel'ov sociálnej služby 
(ďalej len "FP") na zabezpečenie poskytovania 
sociálnych služieb vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia 
mesta a v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Prešov na 
roky 2018-2025 s prílohami. 
2. FP možno poskytnúť neverejnému poskytovatel'ovi sociálnych služieb (ďalej aj 
ako "žiadate!"'), poskytujúcemu sociálnu službu občanom s trvalým pobytom 
v meste Prešov len na základe písomnej žiadosti doručenej Mestu Prešov na 
adresu Mestského úradu v 
Prešove. K žiadosti je potrebné predložiť zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby alebo 
doručiť zoznam osôb s uvedením 
osobných údajov: 
a) meno, priezvisko a titul, 
b) adresa trvalého pobytu 
c) rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia 
3. Žiadate!' žiada o poskytnutie FP na základe písomnej žiadosti, ktorá musí 
obsahovať: 
a) názov organizácie, sídlo, IČO, 
b) bankové spojenie a číslo účtu žiadatel'a, 
c) meno, priezvisko, adresa a kontakt štatutárneho zástupcu žiadatel'a, 
d) druh poskytovanej sociálnej služby 
e) 
formu sociálnej služby a kapacitu zariadenia f} počet prijímatel'ov sociálnej služby s trvalým pobytom v Prešove, 
4. Žiadateľ je povinný k žiadosti o poskytnutie FP priložiť: 
a) aktuálny výpis z príslušného registra poskytovatel'ov sociálnej služby, 
b) čestné vyhlásenie žiadatel'a, že nie je voči nemu vedené konkurzné 
konanie, nie je v likvidácii, c) čestné vyhlásenie žiadatel'a o tom, že nemá voči mestu alebo voči 
právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväzky po 
lehote splatnosti. 
5. Žiadosť v jednom vyhotovení spolu s predpísanými prílohami sa podáva 
do podatel'ne Mesta 
Prešov, Mestského úradu v Prešove alebo zasiela poštou 
na adresu Mestský úrad v Prešove, odbor sociálnych služieb, najneskôr do 
31. januára príslušného roku. 
6. Žiadosť musí byť úplná. V prípade formálnych nedostatkov bude žiadate!' o FP 
vyzvaný, aby do 1 O dní svoju žiadosť doplnil. V prípade, že termín nedodrží, 
jeho 
žiadosť nebude posudzovaná 
7. Mesto je oprávnené z vlastnej iniciatívy preverovať skutočnosti uvedené 
v žiadosti, ako aj ostatné 
skutočnosti potrebné pre poskytnutie FP. 
8. FP nie je možné poskytnúť: 
a) subjektu, ktorý má voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným 
alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti, je 
voči nemu 
vedené konkurzné konanie, je v likvidácii, 
b) nie je registrovaný ako poskytovatel' sociálnej služby, 
c) politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám, 
d) na úhradu nákladov vykonávaných aktivít a podujatí z predchádzajúcich 
rokov alebo ich refundáciu, 
e) na 
finančné dary, investície, bankové operácie, odpisy, leasing, pokuty, 
dotácie inému subjektu, odmeny funkcionárom a osobám spojeným 
so žiadatel'om dotácie, na úhradu akejkol'vek dane a preddavku na 
daň, 
f) na finančné vyčíslenie dobrovol'nej práce v prospech predmetu žiadosti 
žiadateľa, ak neprišlo ku skutočnému vyplateniu finančných prostriedkov, 
g) na úhradu nákladov, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok na 
prevádzku z vecne príslušného ministerstva alebo finančný príspevok 
z 
rozpočtu vyššieho územného celku v zmysle platnej legislatívy na 
zabezpečovanie sociálnej služby. 
9. FP sa poskytujú na základe písomnej zmluvy o poskytnutí FP, ktorá bližšie určí 
vzájomné práva a povinnosti mesta a prijímatel'a FP. 
10. FP je možné použiť na výdavky vzniknuté vobdobí od 1. januára do 31. 
decembra v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa FP poskytne. 
11. 
Finančný príspevok môže byť žiadate l' ovi o poskytnutie finančného príspevku 
v zariadení opatrovatel'skej služby, v zariadení pre seniorov a v dennom 
stacionári 
poskytnutý maximálne na 12 miest. 
12. FP môže byť poskytnutý len do vyčerpania finančných prostriedkov 
určených na FP na príslušný rozpočtový rok a to pre poskytovatel'ov 
sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v zariadení 
opatrovateľskej služby 
a v dennom stacionári, ktorí spravidla majú prevádzku na území mesta 
Prešov. 
13. Finančné prostriedky určené na poskytnutie FP sa vytvárajú z vlastných 
príjmov mesta a 
schvaľuje ich mestské zastupitel'stvo v rozpočte mesta ako 
časť rozpočtovaných vlastných výdavkov, určených na poskytovanie FP. FP 
podl'a týchto podmienok sa môžu poskytovať až po schválení rozpočtu mesta 
na príslušný 
rozpočtový rok. 
14. 
Na poskytnutie FP z rozpočtu mesta nie je právny nárok. 
i l 
l lJ.· /~ 
l /, ...,.., / ·•. 
·,'. 1/ .. ' ' 
l. . ., / ,_,-, 
Ing. A~d;etÁ.~ttťrčano~á · 
primátotka 
mesta 
V Prešove, 
20.12.2018 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)