Oznámenie mesta Prešov: "Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018".

Oznámenie mesta Prešov

31.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
Váš list číslo l zo dňa Naše číslo Vybavuje /linka 
31. 12. 20i~ 
Vyvesené cii1a---------
7 ·~f",.nň di' a--------
V Prešove 31.12.2018 
OHAM/2018/17184 
Prešov 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Mesto Prešov, zastúpené Odborom hlavného architekta mesta, 
podl'a 
§ 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že 
Okresný úrad Prešov vydal Rozhodnutie č. OU-PO-OSZP3-2018/ 
/034796-17/ZM dňa 5.12.2018 podl'a § 7 ods. 5 zákona po ukončení 
zisťovacieho konania: 
Strategický dokument 
"Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018", 
SA NEBUDE POSUDZOVAŤ 
podl'a zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. 
Toto rozhodnutie je vyvesené 
na úradnej tabuli Mestského úradu 
v Prešove, Hlavná 
73, a na stránke www.presov.sk v sekcii úradná 
tabul'a, kde 
sa s ním môžu občania oboznámiť. ~-
Ing. arch. Mária čutková 
vedúca odboru 
hlavná architektka mesta 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
Všeobecná agenda-rozhodnutie https:/ /srvcomm/portal_iss/EFmmDbFiller.ashx?FileiD=27 517 ... 
l z l 
-.;. .. _._"""_..,.."_.".,_,~ ___ ,_,.,~---·--·-~-..:lo'llof 
' ............... ···~· ........... ··~·-··· .. . ..... -.. 
Y~f:!~~f:!C'!.~ .. ag.a11~~ .~ ~~:l!~C)~Ili:Jt.i~ ......... . 
Predmet: 
[Územný plán obce vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018, -rozhodnutie zo zisťovacieho konania] 
. Text: Dobrý deň, 
v prílohe vám zasielame predmetné dokumenty. 
S pozdravom 
OUPO -Okresný úrad Prešov J 
----··-·-··-·-·---·"'"""~"=~----·~-,-·,--,·-· -·--·-·--·---··-.. -·-···"'""'_,_,_,.. 
28. 12.2018, 15:58 
(Jf1 tt H / JiJ ?f j-TJ Jf l; 
trL1 
• 
OKRESNY 
ÚRAD 
PREŠOV 
Císlo: OU-PO-OSZP3-2018/034796-17/ZM 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
Prešov 05.12.2018 
ROZHODNUTIE 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 
podľa § 5 
ods. l zákona 
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. l písm. e) zákona 
č. 180/2013 Z.z. 
o organizácii miestnej štátnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán 
posudzovania vplyvov 
na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente 
"Územný plán obce Vyšná 
Šebastová, Zmeny a doplnky 2018", ktoré predložil obstarávate!' obec Vyšná Šebastová, Obecný 
úrad 157, 080 06 Prešov, v zast. Bc.Stanislavom Švábym, MBA starostom obce, vydáva v zmysle§ 7 
ods. 5 zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po 
ukončení zisťovacieho konania toto 
rozhodnutie: 
Strategický dokument 
"Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018" v rozsahu 
l. Zmena 
časti plochy poľnohospodárskej pôdy (pozemky p.č. KNE 2405, KNE 2406, KNE 
2407, KNC 843) v miestnej časti Severná na funkčnú plochu rodinných domov 
2. Zmena časti existujúcej a plánovanej funkčnej plochy priemyselných areálov na polyfunkčnú 
plochu občianskeho vybavenia a priemyselnej výroby v areáli bývalého hospodárskeho dvora 
a pozdÍž východného okraja cesty III/3432, v úseku vymedzenia plánovanou okružnou 
križovatkou a plánovanou stykovou križovatkou cesty 
IIV3432 a cesty III. triedy smer 
Teriakovce 
sa nebude posudzovať 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky 
vo 
vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohl'adniť v schvaľovacom procese podl'a 
osobitných predpisov: 
• Pri realizácii činností vyplývajúcich zo strategického dokumentu Krajský pamiatkový úrad 
Prešov žiada 
zabezpečiť ochranu pamiatkového fondu, archeologických nálezov 
a archeologických nálezísk, 
aj mimo území s evidovanými a predpokladanými nálezmi, v 
procese územného a stavebného konania. 
• Strategický dokument riešit' 
v súlade s Územným plánom vel'kého územného celku 
Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých 
je potrebné 
dodržiavať najmä ustanovenia záväznej časti. 
• Primerane rešpektovať pripomienky uvedené v stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby 
SR č. 2426612018/0SR/65886 zo dňa 31.08.2018. 
• Dodržať ustanovenia § 18 a § 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov tak, aby bola 
zabezpečená ochrana 
výhradných ložísk proti znemožneniu alebo 
sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 
ods. 3 banského zákona 
vyznačiť hranice chránených ložiskových území dobývacích 
priestorov v územnoplánovacej dokumentácii. 
Vzhľadom na súčasné a predpokladané 
využívanie ložiska žiadame územie v blízkosti dobývacích priestorov 
nevyužívať na obytné, 
prípadne 
rekreačné účely. 
• V súlade s § 12 ods.4 písm. n) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
vyznačiť hranice prieskumných území 
v územnoplánovacej dokumentácii. 
• Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je 
potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. 
• Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika 
je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MZ 
SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie 
ožiarenia z prírodného žiarenia. 
• Evidované skládky odpadov zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 
• V dotknutých územiach je potrebné rešpektovať jestvujúce stavby a stavebné úpravy určené 
pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku (vody zo zrážok) 
• Na zníženie povodňových javov, ochranu majetku, zlepšenie využitia vôd a úsporu pitnej 
vody 
odporúčame pri každej novej výstavbe alebo významnej rekonštrukcii zrealizovať 
opatrenia pre zachytávanie vôd. Sú to opatrenia na spomalenie vôd z povrchového odtoku 
z územia, napr. vytvorením záchytných priekop, alebo ich zachytenie do pozemných alebo 
podzemných nádrží na 
ďalšie využitie formou úžitkových vôd. 
• Rešpektovať vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny č. OU-PO-OSZPl-2018/034784-4 
zo dňa 08.10.2018. 
ODÔVODNENIE 
Obstarávateľ, obec Vyšná Šebastová, Obecný úrad 157, 080 06 Prešov, v zast. Bc.Stanislavom 
Švábym, MBA starostom obce, predložil 
Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
(ďalej len "okresný 
úrad") 
podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov 
na 
ŽP") dňa 09.08.2018 oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Vyšná 
Šebastová, Zmeny a doplnky 2018 ". 
2 
\. 
Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal okresný úrad podľa§ 7 zákona 
o posudzovaní vplyvov 
zisťovacie konanie. V rámci zisťovacieho konania okresný úrad podľa § 6 
ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva 
http:/ /www. enviroportal. sk/ sk/ eia/ detail/uzemny -plan-obce-
vy sna-se ba sto va -zmeny-doplnky-20 18 
Následne okresný úrad zaslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu listom č. 
OU-PO-OSZP3-2018/034796-03 zo dňa 17.08 .. 2018 a OU-PO-OSZP3-2018/034796-03 zo dňa 
17.08.2018 na zaujatie stanoviska dotknutým obciam a dotknutým orgánom. Príslušný orgán oznámil 
pri zverejnení oznámenia 
podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov miesto a čas konania 
konzultácií. Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu 
podľa § 63 zákona o posudzovaní 
vplyvov sa 
neuskutočnili. 
Cieľom obstarania spracovania strategického dokumentu "Územný plán obce Vyšná 
Šebastová, Zmeny a doplnky 
2018" ( d'alej "ZaD 2018") je aktualizácia územnoplánovacej 
dokumentácie obce v zmysle § 
30 zákona č, 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej 
"stavebný zákon") a dosiahnutie spoločenskej dohody o nasledovných zmenách a doplnkoch 
priestorového usporiadania a 
funkčného využitia plôch obce Vyšná Šebastová v rozsahu: 
l. Zmena časti plochy poľnohospodárskej pôdy (pozemky p.č. KNE 2405, KNE 2406, KNE 
2407, KNC 843) v miestnej časti Severná na funkčnú plochu rodinných domov 
2. Zmena časti existujúcej a plánovanej funkčnej plochy priemyselných areálov na polyfunkčnú 
plochu občianskeho vybavenia a priemyselnej výroby v areáli bývalého hospodárskeho dvora 
a 
pozdÍž východného okraja cesty 111/3432, v úseku vymedzenia plánovanou okružnou 
križovatkou a plánovanou stykovou križovatkou cesty IIV3432 a cesty III.triedy smer 
Teriakovce 
.. 
~."-
Vyhodnotenie doterajšieho ÚPN obce Vyšná Šebastová v znení neskorších zmien a doplnkov 
Územný plán obce Vyšná Šebastová bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vyšnej 
Šebastovej uznesením 
č. 311/2013 zo dňa 15.02.2013. Záväzná časť Územného plánu obce Vyšná 
Šebastováje vyhlásená 
VZN obce č.1/2013. Územný plán obce Vyšná Šebastová bol aktualizovaný v 
roku 
2017, schválením ÚPN obce Vyšná Šebastová, Z a 
D 
2016 uznesením č. 5/2/2017 zo dňa 
26.05.2017. Územný rozvoj obce je od doby schválenia ÚPN obce Vyšná Šebastová v znení zmien a 
doplnkov koordinovaný 
podľa regulatívov záväznej časti prostredníctvom stanovísk obce k projektom 
stavieb a prostredníctvom územnoplánovacích informácií o 
funkčnom využití plôch a pozemkov. V 
poslednom období obec zaznamenáva zvýšený záujem investorov o umiestňovanie stavieb rodinných 
domov v miestnej 
časti Severná a záujem investorov o zriadenie zariadení občianskeho vybavenia v 
areáli bývalého hospodárskeho dvora, ktorý v urbanistickej štruktúre obce predstavuje klasický 
"brownfield" s potenciálom transformácie na polyfunkčnú plochu nezávadnej výroby, výrobných 
služieb, 
občianskeho vybavenia a bývania. 
Údaje o súlade riešenia územia so Zadaním 
pre ÚPN obce 
Zadanie pre ÚPN obce Vyšná Šebastová je schválené Obecným zastupiteľstvom Vyšná 
Šebastová uznesením 
č.2/7/2011 zo dňa 16.12.2011 a jeho zmenou, schválenou uznesením č. 
2/10/2012 zo dňa 18. 09. 2012. Zmena Zadania je schválená v kap. VIII -Záldadné demografické 
údaje a prognózy, 
podľa ktorej je pre obec schválený nárast obyvateľstva do roku 2040 na 2000 
obyvateľov. Na základe výsledkov vyhodnotenia pripomienok k návrhu ÚPN obce Vyšná Šebastová, 
je v návrhu ÚPN obce Vyšná Šebastová prognózovaný počet obyvateľov k návrhovému roku 2040 
upravený na 2500, čo predstavuje nárast o 25% oproti demografickej prognóze zo Zadania pre ÚPN 
obce Vyšná Šebastová. 
ÚPN obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018 rieši zväčšenie rozsahu 
funkčných plôch pre rodinné domy pre nezmenený prognózovaný počet obyvateľov, z čoho vyplýva 
prognóza poklesu koeficientu obložnosti bytu 
do roku 2040 z cca 3,19 obyvateľa/byt na cca 2,7 
obyvateľa/byt. ÚPN obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018 je v súlade s požiadavkami na 
3 
riešenie ÚPN obce Vyšná Šebastová, uvedené v kapitolách IX-XXII Zadania pre ÚPN obce Vyšná 
Šebastová v znení jeho zmeny. 
Zmena časti funkčnej plochy priemyselných areálov na plochu polyfunkčnej výstavby -
občianska vybavenosť a priemyselná výroba 
Podľa záväznej časti ÚPN obce Vyšná Šebastováje bývalý areál hospodárskeho dvora riešený 
ako existujúca 
funkčná plocha priemyselného areálu, na ktorej sú umiestnené stavby s rôznorodou 
funkčnou náplňou. Návrh ÚPNO Vyšná Šebastová, Z aD 2018, mení časť existujúcej a navrhovanej 
funkčnej plochy priemyselného areálu v úseku vymedzenom plánovanou okružnou križovatkou a 
plánovanou stykovou križovatkou cesty III/3432 a cesty III tr. smer Teriakovce, na plochu 
polyfunkčnej výstavby zariadení občianskeho vybavenia a priemyselnej výroby. Navrhovaná plocha 
polyfunkčnej výstavby občianskeho vybavenia a priemyselnej výroby vytvára hmotovo-priestorovú 
líniu, 
oddeľujúcu existujúcu funkčnú plochu rodinných domov od monofunkčnej plochy 
priemyselného areálu. Plocha 
polyfunkčnej výstavby občianskeho vybavenia a priemyselnej výroby je 
dopravne sprístupnená z existujúcej cesty III/3432, maximálne v štyroch pripojovacích bodoch 
vetvami verejných komunikácií 
funkčnej triedy C2. Z východnej strany je ohraničená navrhovanou 
miestnou komunikáciou 
funkčnej triedy C2, ktorá ju oddeľuje od monofunkčnej plochy priemyselného 
areálu. Technické vybavenie územia ( verejný vodovod, verejná kanalizácia, rozvody NN, verejné 
osvetlenie, elektronické rozvody budú umiestnené v koridoroch verejných komunikácií. Pripojovacie 
body plánovaného technického vybavenia územia na existujúce teclmické vybavenie územia v 
koridore cesty III/3432 budú 
určené jednotlivými správcami technického vybavenia územia. 
Zmena funkčnej plochy ornej pôdy, trvalých trávnatých porastov a záhrad (pozemky p. č. KNE 
2405; KNE 2406; KNE 2407; KNC 
843 ) v miestnej 
časti Severná na funkčnú plochu rodinných 
domov 
Podl'a záväznej časti ÚPN obce Vyšná Šebastová v znení zmien a doplnkov sú pozemky KNE 
2405; KNE 2406; KNE 2407 súčasťou funkčnej plochy ornej pôdy a trvalých trávnatých porastov, 
pozemok 
p. č. KNC 843 je súčasťou funkčnej plochy záhrad. Návrh ÚPNO Vyšná Šebastová, Z a D 
2018 mení poľnohospodársku pôdu, vymedzenú uvedenými pozemkami na funkčnú plochu rodinných 
domov, s potenciálom umiestnenia cca 26 RD na pozemkoch KNE 
2405; KNE 2406; KNE 2407 a 
l 
RD na pozemku KNC 843. 
Využiteľnosť funkčnej plochy rodinných domov, vymedzenej pozemkami 
KNE 
2405; KNE 2406; KNE 2407 je obmedzená ochranným pásmom 22kV vzdušného vedenia 10m 
od krajného vodiča a obe strany. Dopravné sprístupnenie funkčnej plochy RD vymedzenej pozemkami 
KNE 
2405; KNE 2406; KNE 2407 je riešené z verejných komunikácií funkčnej triedy C3. Funkčná 
plocha RD vymedzená pozemkom KNC 843 je dopravne sprístupnená existujúcim vjazdom na 
pozemok. Zásobovanie 
funkčných plôch RD vodou je navrhované rozšírením verejného vodovodu 
Severná, ktorý 
je v štádiu realizačnej prípravy. Zadržanie dažďových vôd zo spevnených plôch a zo 
striech stavieb je riešené na pozemkoch RD, bez možnosti ich odvedenia do recipientu. 
Odkanalizovanie 
funkčných plôch RD je riešené lokálnymi nepriepustnými žumpami Zásobovanie 
elektrickou energiou 
je riešené rozšírením siete NN podľa technických podmienok správcu NN siete. 
Zásobovanie plynom 
je riešené rozšírením STL plynovodu Elektronické rozvody k navrhovaným 
funkčným plochám RD sú riešené v koridore navrhovaných verejných komunikácií. Pripojovacie body 
technického vybavenia 
funkčnej plochy rodinných domov na existujúce technické vybavenie budú 
určené jednotlivými správcami technického vybavenia územia. 
Údaje o vstupoch 
Zo záverov sledovania územnotechnických, hospodárskych a technických predpokladov, na 
základe ktorých bola navrhnutá koncepcia územného rozvoja obce Vyšná Šebastová v znení zmien 
a doplnkov, vyplynuli požiadavky pre zmenu strategického dokumentu v rozsahu doplnenia 
funkčnej 
plochy rodinných domov v severnej a východnej časti miestnej časti Severná a zmenu funkčnej plochy 
priemyselnej výroby na 
polyfunkčnú plochu občianskeho vybavenia a priemyselnej výroby. 
4 
-· 
Údaje o výstupoch 
Výstupom strategického dokumentu budú zmeny a doplnky záväzných regulatívov, vyjadrené 
v písomnej 
aj grafickej podobe, týkajúce sa funkčného využitia a priestorového usporiadania plochy 
rodinných domov a plochy 
občianskeho vybavenia a priemyselnej výroby. 
Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
Uzemnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na "zlepšenie životného prostredia, 
dosiahnutie ekologickej stability a 
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja"(§ 2, ods. l, písm. j) 
stavebného zákona v spojitosti s ďalšími písmenami cit. odseku). Nepriamy pozitívny vplyv na životné 
prostredie obce majú regulatívy záväznej 
časti územného plánu obce, určujúce neprípustné funkčné 
využitie jednotlivých funkčných plôch z dôvodu ochrany životného prostredia obce. Navrhovaná 
zmena 
funkčného využitia pozemkov nebude mať negatívny dopad na kvalitu životného prostredia v 
obci. Navrhované zastavané plochy budú vybavené príslušným dopravným a technickým vybavením 
územia. 
Vplyv 
na zdravotný stav obyvateľstva 
Navrhovaná zmena územného pláriu neovplyvní negatívne zdravotný stav obyvateľov obce. 
Na plochách navrhovanej výstavby rodinných domov nepôsobia žiadne zdraviu škodlivé faktory. 
Vplyvy 
na chránené územia 
Katastrálne územie obce Vyšná Šebastová vrátane 
súčasného a navrhovaného zastavaného 
územia obce leží v prvom stupni ochrany 
podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, v časti 
katastrálneho územia obce sa nachádza chránené vtáčie územie S lanské vrchy SKCHVU025. 
Navrhovanou výstavbou nebude dotknuté alebo ovplyvnené chránené územie alebo územie 
NA TURA 
2000. Riešené lokality sa nachádzajú mimo vyhlásené územia ochrany prírody a ich 
ochranné pásma 
na plochách v prvom stupni ochrany. 
Možné 
riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu 
Predimenzovanie resp. poddimenzovanie rozsahu funkčných plôch a kapacít technického 
vybavenia územia v závislosti 
na reálnom hospodárskom a sociálnom vývoji obce Vyšná Šebastová. 
Strategický dokument nemá vplyv 
na životné prostredie presahujúci štátne hranice. 
Vzhľadom na charakter a rozsah strategického dokumentu sa nepredpokladá , že by 
navrhovaný strategický dokument 
ZaD 2018 významne ovplyvnil životné prostredie. Negatívny vplyv 
na zdravotný stav 
obyvateľstva sa nepredpokladá. 
V zákonom stanovenom termíne doručili okresnému úradu svoje písomné stanoviská tieto subjekty: 
(stanoviská môžu byť v skrátenom znení) 
l. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, č. ORHZ-P02-2018/000061-
012 zo dňa 27. 08.2018 
-bez pripomienok. 
2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, 
č. OU-PO-OSZP3-2018/036543-02-ZO zo dňa 27.08.2018 
- z hľadiska ochrany ovzdušia k uvedenému oznámeniu nemá pripomienky. 
3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor stratégie a rozvoja, č. 2426612018/0SR/63886 zo dňa 
31.08.2018 
5 
Má tieto pripomienky a podnety: 
• Predmetný strategický dokument žiada prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať 
správcov dotknutých komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich stanoviská 
rešpektovať v plnom rozsahu 
• Rešpektovať Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 -zmeny 
a doplnky 
č. l KURSn2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011) 
• Rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016-2020) za oblasť dopravy 
• Postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie 
vlády SR 
č. 158/2010) 
• 
Rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020 a Operačný 
program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 -2020, 
• 
Strategický dokument spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN 
VÚC Prešovského samosprávneho kraja 
• Postupovať v súlade s uznesením vlády č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej 
dopravy a cykloturistiky SR, 
• Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie, 
• Rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry najmä rýchlostnú cestu R4 Prešov, 
severný obchvat a ich trasovanie, 
• Dodržať ochranné pásma ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov mimo sídelného útvaru obce 
ohraničeného dopravnou značkou 
označujúcou začiatok a koniec obce, 
• Pri návrhu jednotlivých lokalít pre bývanie a rekreáciu v blízkosti ciest je potrebné posúdiť 
nepriaznivé vplyvy z dopravy a nevyhnutné dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom 
a negatívnymi 
účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o pripustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a 
o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 
neskorších zmien a predpisov. 
V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na 
maximálnu elimináciu negatívnych 
účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie 
týchto opatrení. 
Voči správcovi ciest nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu 
týchto opatrení, pretože negatívne 
účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe, 
• Dopravné napojenia navrhovaných lokalít, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, 
cyklistické trasy a pešie trasy 
riešiť v súlade s platnými STN a technickými predpismi, 
• požaduje rešpektovať stanovisko Dopravného úradu. 
Vyjadrenie okresného úradu -:pripomienky sa akceptujú. 
4. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, č. 05977/2018/0DDUPaZP-2 zo dňa 
31.08.2018 
-požaduje, aby bol strategický dokument riešený v súlade s Územným plánom 
veľkého územného 
celku 
Prešovského kraja v znení jeho zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať 
n~mä ustanovenia záväznej časti. 
5. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy č. 239512018-5.3 
46918/2018 
zo dňa 06.09.2018 
l. V katastrálnom území obce Vyšná Šebastová sa nachádza: 
-výhradné ložisko 
"Vyšná Šebastová-Maglovec (521)", s určeným dobývacím priestorom (DP) 
pre IS-LOM s.r.o., Maglovec, Lučenec, 
Výhradné ložisko "Kapušany-bentonit (733)", s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), 
ktorého ochranu 
zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, Bratislava. 
• Požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití 
6 
.J 
nerastného bohatstva (banský zákon) v mení neskorších predpisov tak, aby bola zabezpečená 
ochrana výhradných ložísk proti memožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 
5 a 
§ 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území dobývacích 
priestorov v územnoplánovacej dokumentácii. 
Vzhľadom na súčasné a predpokladané 
využívanie ložiska žiadame územie v blízkosti dobývacích priestorov 
nevyužívať na obytné, 
prípadne 
rekreačné účely. 
2. V predmetnom území sa nachádza: 
-prieskumné územie (PÚ) "Šalgovík-hydrogeologický prieskum geotermálnych vôd", určené pre 
držiteľa prieskumného územia Terra Vis, a.s., Bratislava, s paltnosťou do 18.07.2020. 
-prieskumné územie "Vyšná Šebastová -diorit blokovo dobývateľný a leštitel'ný", určené pre 
držiteľa prieskumného územia Stonepit, s.r.o. Prešov, s platnosťou do 16.12.2016. 
Ministerstvo 
je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 zákona č.569/2007 Z.z. 
o geologických prácach (geologický zákon) v mení neskorších predpisov. 
• Žiada v súlade s§ 12 ods.4 písm. n) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
vymačiť hranice prieskumných území 
v územnoplánovacej dokumentácii. 
3. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov , ktoré odporúča dostatočne zohľadniť 
v územnoplánovacej dokumentácii. 
4. 1· predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych zát'aží 
evidované environmentálne zát'aže: 
-Vyšná 
Šebastová-obal'ovačka, registrovaná ako pravdepodobná environmentálna záťaž 
Pravdepodobná environmentálna záťaž môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 
5. V predmetnom území sú zaregistrované potenciálne svahové deformácie potenciálne typu 
zosuvných území. Hodnotené územie patrí 
do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. 
Územie 
je citlivé na väčšie antropogénne zásahy. 
Podl'a 
§ 20ods.1 geologického zákona je potrebné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej 
dokumentácie 
zohľadniť výsledky geologických prác, prístupné na mapovom serveri Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné 
aj informácie 
o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách. 
(http://www.geology.sk/new/sklsub/Geoisnomenu/geof/atlas st sv, 
http://mapserver.geology.sk/zosuvy/). 
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne 
ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných 
území pre stavebné 
účely. 
6. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže 
ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 
7. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra aplikácia Atlas geotermálnej energie 
http://apl.geology.sk/mapportal/#aplikacia/14. 
Podľa§ 20 ods.3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia: 
a) výskyt potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia 
s výskytom potenciálnych zosuvov 
je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým 
7 
prieskumom. 
b) Výskyt stredného radónového rizika. 
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia 
s výskytom stredného radónového rizika 
je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 
o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ 
SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 
Vyjadrenie okresného úradu -:pripomienky sa akceptujú. 
6. Dopravný úrad, č. 18706/2018-ROP-002/38400 zo dňa 05.09.2018 
-z hľadiska záujmov civilného letectva na riešené územie žiadne požiadavky. 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, č. 2018/03053-02/B.J4 zo dňa 
6.9.2018 
-oznámenie o strategickom dokumente berie na vedomie. 
8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. KPUP0-2018117029-2171621/0njzo dňa 07.09.2018 
• Pri vykonávaní akejkoľvek stavebnej či inej hospodárskej činnosti zabezpečuje podmienky 
ochrany archeologických nálezov a nálezísk 
aj mimo území s predpokladanými 
archeologickými nálezmi a náleziskami v procese územného a stavebného konania. V zmysle 
§ 27 ods. 4 ods. 4, písm. b) zákona 
č. 50/1976 Zb. doručí obec Krajskému pamiatkovému 
úradu Prešov záväznú 
časť územnoplánovacej dokumentácie. 
Vyjadrenie o!a-esného úradu-: pripomienka sa akceptuje. 
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vyhraných zložiek 
životného prostredia, 
č. OU-PO-OSZP3-2018/036546-02-VK zo dňa 07.09.2018 
-z hľadiska ochrany vodných pomerov a hospodárenia s vodami k strategickému dokumentu má 
pripomienky: 
- v dotknutých územiach 
je potrebné rešpektovať jestvujúce stavby a stavebné úpravy určené pre 
odvádzanie vôd z povrchového odtoku (vody 
zo zrážok) 
-na zníženie 
povodňových javov, ochranu majetku, zlepšenie využitia vôd a úsporu pitnej vody 
odporúčame pri každej novej výstavbe alebo významnej rekonštrukcii zrealizovať opatrenia pre 
zachytávanie vôd. 
Sú to opatrenia na spomalenie vôd z povrchového odtoku z územia, 
napr. vytvorením záchytných priekop, alebo ich zachytenie 
do pozemných alebo podzemných nádrží na 
ďalšie využitie formou úžitkových vôd. 
Vyjadrenie okresného úradu-: pripomienky sa akceptujú. 
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, č. 1812018/001428/Šte zo dňa 07.09.2018 
-v predmetnom katastrálnom území nie sú dotknuté záujmy RVPS Prešov. Upozorňuje na povinnosť 
požiadať RVPS o záväzný posudok v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní týkajúcom sa 
chovu zvierat, výroby, spracúvania, ošetrovania a skladovania krmív pre 
spoločenské zvieratá, 
prípravy, výroby, skladovania a distribúcie medikovaných krmív ako 
aj ukladania, ďalšieho 
spracovania a neškodného odstránenia živočíšnych vedľajších produktov v zmysle § 44 zákona 
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. 
ll. Obec Kapušany, č. KY-20181004-0CU-016 zo dňa 19.09.2018 
-obec informovala verejnosť spôsobom v mieste obvyklým -vyvesením na obecnej tabuli a na 
internetovej stránke obce v 
dňoch od 30.08.2018 do 14.09.2018. 
12. Mesto Prešov, č. OHAM/2018112502-2 zo dňa 2.10.2018 
-oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov v termíne od 
8 
14.09.2018 do 01.10.2018. K zverejnenému oznámeniu neboli doručené žiadne pripomienky. 
13. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vyhraných zložiek 
životného prostredia kraja, 
č. OU-PO-OSZP1-20181036538-2/SA zo dňa 16.10.2018 
- v častiach katastrálneho územia obce, zdokumentovanej ako riešené územie predmetnými zmenami 
ÚPN, sa nenachádzajú ani do neho nezasahujú plochy sústavy 
NA TURA 2000 a chránených území 
národnej siete, 
-pre lokality riešené v ZaD 2018 platí l.stupeň ochrany podľa zákona č .. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
-nepredpokladá sa, že by ZaD 2018 významne ovplyvnili najbližšie lokality NATURA 2000 alebo 
chránené územia národnej siete, 
Orgán ochrany prírody a krajiny tunajšieho úradu vydal k ZaD 2018 z hľadiska záujmov ochrany 
prírody a krajiny vyjadrenie 
podľa § 9 ods. l písm. a) zákona o OpaK č. OU-PO-OSZP1-
2018/034784-4 
zo dňa 08.10.2018. 
Záver 
Okresný úrad pri svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní 
vplyvov 
na ŽP, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona 
o posudzovaní vplyvov 
na ŽP, pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie 
informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na ŽP a zdravie 
obyvateľstva, ako aj na stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako je vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
Upozornenie: Podl'a § 
7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov 
na ŽP dotknutá obec bezodkladne 
informuje o tomto rozhodnutí 
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. 
Poučenie 
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok), a preto 
sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa 
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 
9 
PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
vedúci odboru 
Doručuje sa: 
l. Obec Vyšná Šebastová, OcÚ, 080 06 Prešov 
2. Obec Kapušany,OcÚ, 082 12 Kapušany 
3. Obec Ľubotice, OcÚ, 080 06 Ľubotice 
4. Obec Podhradík, OcÚ, 080 05 Podhradík 
5. Obec Teriakovce, OcÚ, 080 05 Prešov 
6. Obec Okružná, Ocú, 080 Ol Prešov 
7. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
8. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 
080 Ol, Prešov 
10. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, 
ŠVS, Nám. mieru 3, 080 Ol, Prešov 
ll. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, 
ŠSOH, Nám. mieru 3, 080 Ol, Prešov 
12. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, 
ŠSOO, Nám. mieru 3, 080 Ol, Prešov 
13. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 Ol Prešov 
14. Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Nám.mieru 3, Prešov 
15. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.mieru 3, Prešov 
16. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 
080 Ol Prešov 
l 
7. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 040 O l Košice 
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 Ol Prešov 
19. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Levočská 112, 080 Ol Prešov 
20. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
21. 
OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
22. 
Úrad PSK, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru 2, 080 Ol Prešov 
23. 
MO SR, Komenského 39/A, 040 Ol Košice 
24. Dopravný úrad, letisko M.R.Štefánika, 
823 05 Bratislava 
25. MDV 
SR, Nám.slobody č.6, 810 05 Bratislava 
26. MŽP 
SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám.Ľ.Štúra l, 812 35 Bratislava 
IO 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)