Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia: Rekonštrukcia primárneho vykurovacíeho okruhu CK Jazdecká - Prešov, Rekonštrukcia prímárneho okruhu CK Jazdecká, Prešov - II. etapa.

Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MestoPrešovStavebnýúrad
8PEYRaXP'h'0,@UIjSY@Bg)1))*
gcVPS3B`(*-))2(+)*1&BJ(+./C@UIjSYIHiE3*2'*+'+)*1
Vec:predÍženieplatnostistavebnéhopovoleniaSpravbytkomfort,a.s.,sosídlomVolgogradská
88,PrešovzastúpenásplnomocnenýmzástupcomServiskomfort,s.r.o.,sosídlorn
Volgogradská88,Prešovprestavbu.RekonštrukciaprimárnehovykurovaciehookruhuCK
Jazdecká-Prešov"
Rozhodnutie
MestoPrešov,akovecneamiestnepríslušnýstavebnýúradpodl'a§117zákonač.
50/1976Zb.oúzemnornplánovaníastavebnornporiadku(stavebnýzákon)vzneníjeho
novielprejednalžiadosťspoločnostiSpravbytkomfort,a.s.,sosídlomVolgogradská88,
PrešovzastúpenejsplnomocnenýmzástupcomServiskomfort,s.r.o.,sosídlom
Volgogradská88,Prešov,podanejdňa18.09.2018opredlženieplatnostistavebného
povoleniavydanéhoMestornPrešovpreSpravbytkomfort,a.s.,sosídlomVolgogradská
88,Prešovdňa03.03.2017podčíslomB/2003/2016-Sf/25nastavbu:
m!AIOSRjWUXOGMETUMQaURILSY[OXUSYEGcILSSOUXLX5;:E\HIGOa&@UIjSY!
YIZMVWXNeGMGLWUEVaGLWITPSYSHREXP'<IYShVOa%=EUOEgXPIRE%?OWdFUSYa%6RKIPVSYa%
7UEiE;UaP"E%>aFUIlRa%CPEHE5PIQIRWMVE%=EWMGIBPSYIRVOIN%CSPKSKUEHHVOa
E=XOEhIYVOaY@UIjSYI%XURMIVWRIRbLSRETS\IQOSGLTEUG'č.KN-C8067,KN-C8111,
KN-C944,KN-C8110/1,KN-C8421,KN-C8418,KN-C8560,KN-C8544,KN-C
8396/1,KN-C8371,KN-C8333,KN-C8334,KN-C8366,KN-C8363,KN-C8609,
KN-C8608,KN-C9204/8,KN-C9204/19,KN-C9204/160,KN-C9204/63,KN-C
9443,KN-C8112,KN-C835,KN-C8357,KN-C8358,KN-C9592,KN-C8586,KN
C8595,KN-C8596,KN-C8599,KN-C8594,KN-C8607,KN-C8601,KN-C9754,
KN-C9750/6,KN-C9182/2,KN-C9169,KN-C9241,KN-C9262/8,KN-C9263,KN
C9261/1,KN-C9240/1,KN-C9262/7,KN-C9262/8,KN-C9204/14,KN-C9204/15,
KN-C9204/11,KN-C9204/19,KN-C9204/22,KN-C9204/50,KN-C9249,KN-C
9241,KN-C9203/1,KN-C9570,KN-C9204/98,KN-C9204/71,KN-C8084,KN-C
8414kat.úz.Prešov.
m!AIOSRjWUXOGMETUcQaURILSSOUXLX5;:E\HIGOa%@UIjSY&99'IWETE!RE
TS\IUROSGLTEUG'h';>&51**)(*%;>&51***%;>&51**+%;>&51,,,%;>&51,,-%
;>&51,.+%;>&51,.0%;>&51,.1%;>&51,/,%;>&51,//%;>&51,0*%;>&5
1-*1%;>&51-+*%;>&51.1/%;>&52.2+%;>&51.2-%;>&51.2.%;>&51.2/%;>^
51.22%;>&51/)*%;>&51/)0%;>&51/)1%;>&51/)2%;>&52*/2%;>&52*1+(+%
;>&52+),(*%;>&52+)-(1%;>&52+)-(**%;>&52+)-(*-%;>&52+)-(*.%;>&5
2+)-(*2%;>&52+)-(++%;>&52+)-(.)%;>&52+)-(/,%;>&52+)-(0*%;>&52+)-(21%
;>&52+)-(*/)%;>&52+-)(*%;>&52+-*%;>&52+/*(*%;>&52+/+(0%;>&52+/+(1%
;>&51,2/(*%;>&51.--%;>&51./)%;>&52+-2%;>&52+/,%;>&52--,%;>&5
2.0)%;>&520.)(/%;>&520.-%;>&51)1-%;>&51-*-%;>&520.)(.%;>&52),/%
;>&52*.)%;>&52*./(*%OEW'úz,Prešov.
=IVWS@UIjSY%VWEYIFRfeUEHTSHP"E]/2VWEYIFRbLS\aOSREUS\LSHSPWEOWS3
predlžujesaplatnost'stavebnéhopovolenia


2
vydanéhodňa03.03.2017podčíslomB/2003/2016-Sf/25nastavbu.Rekonštrukcia
primárnehovykurovaciehookruhuCKJazdecká-Prešov"a.Rekonštrukciaprimárneho
okruhuCKJazdecká,Prešov-II.etapa"024mesiacovododňaprávoplatnostitohto
rozhodnutia.
@UIXQMIVWRIRMIPcRMSYINVWEYF[ETUSNIOWSYeTUcTUEYXVEXUhXNeWMIWSTSHQMIRO[3
BWEYIFRcONITSYMRRfUIEPM\SYEkVWEYFXTSHP"ESHVeLPEVIRINTUSNIOWSYINY[TUEGSYERIN9RK'
:ERSQBWERIOSQ%;SjMGOa/1%@STUEH\ETSHQMIRSOXYIHIRfGLYVWEYIFRSQTSYSPIRch'
4(+)),(+)*/&BJ(+.\SHiE),'),'+)*0'
Odůvodneníe:
Navrhovatel'-spoločnost'Spravbytkomfort,a.s.,sosídlomVolgogradská88,Prešov
zastúpenásplnomocnenýmzástupcomspoločnost'ouServiskomfort,s.r.o.,sosídlom
Volgogradská88,Prešovpodaladňa18.09.2018žiadosťopredlženieplatnostistavebného
povoleniavydanéhodňa03.03.2017podčíslomB/2003/2016-Sf/25nastavbu
.RekonštrukciaprimárnehovykurovaciehookruhuCKJazdecká-Prešov"a.Rekonštrukcia
primárnehookruhuCKJazdecká,Prešov-II.etapa"
@UIXYIHIReVWEYFXFSPSQIVWSQ@UIjSYVWEYIFRfQeUEHSQY[HERbUS\LSHRXWMI
SXQMIVWRIRcVWEYF[h'4(*21)(+)*/&no\SHiE,)')*'+)*0'
=IVWS@UIjSY%VWEYIFRfRE\aOPEHITUIHPSlIRINlMEHSVWMPMVWSQ\Sdňa17.10.2018
oznámilvšetkýmúčastníkomzačatiekonaniaopredlženíplatnostistavebnéhopovolenia
vzmysleustanovenia61ods.4.Stavebnéhozákona.Oznámenieozačatíkonaniaopredlžení
platnostistavebnéhopovoleniabolovsúladesustanovením§26ods.1)zák.č.71/1967Zb.
osprávnomkonaníavsúladesustanovením§61ods.4)stavebnéhozákona,nakol'kosa
jednáopovolenieinžinierskejlíniovejstavbyvel'kéhorozsahu,zverejnenéformouverejnej
vyhláškynaúradnejtabulyMestaPrešovainternetovejúradnejtabulyMestaPrešov
(www.presov.sk)vobdobíod22.10.2018do06.11.2018.
BWEYIFRfeUEHYTUIHQIWRSQS\RaQIRcTSXhMPehEVWRcOSYOSRERME%lIVYSNIRaQMIWO[
OREYULSYERINVWEYFIQElXXTPEWRMW"HS0OEPIRHaUR[GLHRcSHSdňadoručeniaoznámenia.
Naneskoršiepodanénámietkystavebnýúradprivydanírozhodnutianeprihliadne.
C\Q[VPIXVWERSYIRME]/*SHV',VWEYIFRbLSzákona."Stavebnýúradoznámiúčastníkom
začatiestavebnéhokonanianajmenej7pracovnýchdnípredkonanímmiestnehozisťovania
prípadneústnehopojednávania.Akstavebnýúradupustíodústnehopojednávania, určí,do
kedymažuúčastníciuplatnit'námietky,aupozorníich,žesananeskoršiepodanénámietky
neprihliadne':
Vrovnakejlehotemohlioznámiťsvojestanoviskádotknutéorgányaobec,ktoríboli
upozornení,žeakpotrebujúnariadneposúdeniedlhšíčas,predlžistavebnýúradnaich
žiadosťlehotupredjejuplynutímaakdotknutýorgánvurčenejalebopredlženejlehote
neoznámisvojestanoviskokpovol'ovanejstavbe,predpokladása,žesostavbouzhl'adiska
nímsledovanýchzáujmovsúhlasí.
Stavebnýúradposúdilžiadosť,oboznámilsňouúčastníkovkonaniaadotknutéorgány.
Predpoklady,zaktorýchbolostavebnépovolenievydané,sanezmenili,niesúohrozené
záujmyspolečnostíchránenéosobitnýmipredpismi,anineprimeraneobmedzenéčiohrozené
záujmyúčastníkovkonania,pretostavebnýúradžiadostivyhovel.


3
nSWSUS\LSHRXWMINIYVePEHIVS\aOSRSQ>ABAh'*-.(*22.DF'SVTUaYR[GLTSTPEWOSGL
Y\RIRcTUcVPXjRfGLRSYMIPVTSTPEWRIRbTSHP"ETSPSlO[č.60písmenag)sumouvovýške100€
zaplatenouvpokladniMestaPrešov.Boldoloženýdokladozaplatenípotvrdenka
č.13/1826/2018zodňa21.09.2018.
BTSXOE\SQREXYIHIRbVOXWShRSVWMVWEYIFRfeUEHTSTUIVOeURERcEY[LSHRSWIRc
VOXWOSYfGLETUaYR[GLSOSPRSVWcHERINYIGMOSRjWEWXNI%lIRI\MVWMPHdYSH[%OWSUbF[FUaRMPM
Y[HERMXUS\LSHRXWMESTUIHPlIRcTPEWRSVWMVWEYIFRbLSTSYSPIRME%\WSLSHdYSHXUS\LSHSPWEO%
EOSNIWSXYIHIRbYSYfUSOXWSLWSUS\LSHRXWME'
Poučenie:
Vsúlades§69ods.2stavebnéhozákonabudetotorozhodnutieoznámenéverejnou
vyhláškou.Tátoverejnávyhláška,ktorousadoručujetotorozhodnutiemusíbyťspolu
sprojektovoudokurnentáciouvyvesenávzmysle§26ods.2správnehoporiadkupodobu15
dnínaúradnejtabuliMestaPrešovazverejnenánaelektronickejúradnejtabuliMestaPrešov,
ktorásanachádzanastránkewww.presov.sk.Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručenia,
Dolehotysanezapočítavadeň,keďdošlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty,t.j.kudňu
vyveseniarozhodnutianaúradnútabul'u.
?HYSPERMITUSWMWSQXWSUS\LSHRXWMXNIQSlRbYVePEHIVXVWERSYIRcQ].-VTUaYRILS
TSUMEHOXTSHEkRE=IVWS@UIjSY&VWEYIFRfeUEH%8PEYRa0,%)1))*@UIjSYYPILSWIHS*.
HRcSHSdňaoznámeniarozhodnutia.Totorozhodnutiejepreskúmatel'nésúdomažpo
vyčerpaníriadnychopravnýchprostriedkov.
Ing.AndreaTurčanová
primátorkamesta
`UEHRf\a\REQ
CIUINRaY[LPajOEFSPEY[YIVIRaREeUEHRINWEFXP[=IVWE@UIjSYE\YIUINRIRaREIPIOWUSRMGOIN
eUEHRINWEFXPM=IVWE@UIjSY#ppp'TUIVSY'VO$
CIUINRaY[LPajOEFSPE\YIVIRa\eUEHRINWEFXPI=IVWE@UIjSYE\YIUINRIRaREIPIOWUSRMGOIN
eUEHRINWEFXPM=IVWE@UIjSY#ppp'TUIVSY'VO$
riE'
@IhMEWOEETSHTMV

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)