Rozhodnutie o využívaní územia: Revitalizácia VP- 11 park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou.

Rozhodnutie o využívaní územia

09.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Obec Ľubotice 
so sídlom Čsl. letcov č. 2 Ľubotice PSČ 080 06 
Číslo spisu: SÚ-S/13217/2017 -Fa V Prešove dňa : 03.04.2018 
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
Rozhodnutie o využívaní územia 
oznámené 
podl'a § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon"), v znení jeho noviel 
Navrhovateľ : 
adresa 
navrhovateľa : verejnou vyhláškou 
Mesto 
Prešov v zastúpení MsÚ Prešov-Odbor strategického rozvoja, 
oddelenie 
investične.i činnosti 
Ul. Hlavná č. 73, 080 Ol Prešov 
(ďalej v texte len "navrhovate!"') podal dňa 02.08.2017 návrh na vydanie rozhodnutia 
o využí vaní územia na 
stavbu: 
Revitalizácia 
VP-11_ark medzi ul. 
Vlada Clementisa a ul. Levočskou 
na pozemkoch parc. č. KN-C 9181, KN-C 9185, KN-C 981112 
v katastrálnom území : Prešov 
Pozemky 
parc. č. KN-C 9184, KN-C9185, KN-C 9811/2, katastrálne územie Prešov je 
vo vlastníctve Mesta Prešov so sídlom Ul. Hlavná 73, Prešov-výpis z LV č. 6492. 
Obec Ľubotice, ako určený príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona 
Krajským úradom v 
Prešove, odborom štátnej stavebnej správy zo dňa 13.1.2011, pod č. 
2011-49/100-2 pre navrhovateľa, ktorým je Mesto Prešov, posúdil predložený návrh podľa § 
37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39b 
stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
Rozhodnutie o využívaní územia 
pre stavbu: 
"Revitalizácia VP-park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou" 
Stavba: "Revitalizácia VP-park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou", 
sa bude realizovať na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C 9184, KN-C 
9185, KN-C 9811/2, katastrálne územie 
Prešov, ako je 
zakreslené v koordinačnej situácií
návrh (výkres č. 03b), ktorú v mierke M~l:500 vypracoval: STUDIO, s.r.o., Ipeľská 18, 040 
ll Košice, Ing. arch. Peter Tracík-autorizovaný architekt, a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tohto rozhodnutia. 
-2-
Pre využitie územia a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
l. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov -zmeny a doplnky 2015, schváleného 
MsZ v Prešove uznesením č. 25/2016 dňa 30.11.2016 v Prešove, pozemky parc. č. KN-C 
9184, KN-C 9185, KN-C 9811/2, katastrálne územie 
Prešov sa nachádzjú na ploche 
funkčne určenej ako park a verejná zeleň. 
2. Umiestňovaná stavba sa člení na prevádzkové súbory a stavebné objekty: 
Objektová skladba 
SO Ol-Spevnené plochy a chodníky 
SO 02-Terénne a sadové úpravy 
02.1. Dažďové záhrady 
02.2. Výrub 
02.3. Nová výsadba 
SO 03-Drobná architektúra 
03.1. Drevenné pódiá 
03.2. Drevenné prístupové mostíky 
03.3. Lavičky 
03.4. Odpadkové koše 
03.5. Pitné fontánky 
03.6.Verejná miniknižnica 
SO 04-Ihriská 
04.1. Fitpark 
04.2. Seniorpark 
04.3. Detské 
ihrisko 
04.4. Petang 
SO OS-Drobná architektúra pri vodnom toku 
OS. l. Gabiónové steny s názvom parku 
05.2. Rekonštrukcia lávky pre peších 
SO 06-Verejné osvetlenie 
SO 07-Vodovodná prípojka 
3. Účelom stavby je revitalizácia parku Vladimíra Clementisa v Prešove l na parcelách č. 
9184, 9185,9811/2/, s upravením a zefektívnením trasovania komunikácií, sadových 
úprav, dostavba plôch na aktívny pohyb a šport a s rekonštrukciou objektov 
nedostatočne 
plniacich svoj účel. 
4. Objekt SO Ol-Spevnené plochy a komunikácie rieši rekonštrukciu chodníkov pre peších 
v parku Vlada Clementisa so šírkou 
2,0m. Hlavný nástup pre obslužnú techniku je 
z križovatiek Levočská -Volgogradská na východnej strane parku a cca 26m za 
križovatkou Vlada Clementisa 
-Levočská na západnej strane parku. Spevnené plochy 
a komunikácie budú riešené 
zo zámkovej dlažby hrúbky 70mm -chodníky pre peších -
konštrukčné vrstvy: 
zámková dlažba 
ZD 70 mm STN EN 1338 
lôžko 
zo štrkodrvy fr. 4-8mm ŠD 40 mm STN EN 13242 
podklad 
zo štrkodrve fr. 8-16mm ŠD 200 mm STN EN 13242 
podklad 
zo štrkodrve fr. 16-32mm ŠD 200 mm STN EN 13242 
-3-
a ln·úbky 80 mm -chodníky pre obslužnú techniku-konštrukčné vrstvy: 
zári1ková dlažba 
ZD 80 mm STN EN 1338 
lôžko zo štrkodrvy 
fr. 4-8mm ŠD 40 mm STN EN 13242 
podklad zo štrkodrve 
fr. 8-l6mm ŠD 200 mm STN EN 13242 
podklad zo štrkodrve 
fr. 16-32mm ŠD 200 mm STN EN 13242, 
bočnú oporu spevnených pôch a komunikácii budú tvoriť chodníkové obrubníky. 
Rekoštruované pešie trasy-spevnené plochy a chodníky budú napojené na existujúce 
chodníky vodorovným dopravným 
značením cez príslušné komunikácie. 
5. Objekt SO 02 -Terénne a sadové úpravy budú riešené v súlade s projektovou 
dokumentáciou, na základe ktorej bolo vydané rozhodnutie na výrub drevín 
Obcou 
Lemešany pod č. ODŽP/13288/3/2017/CB zo dňa 1.12.2017. 
6. Objekt SO 03 -drobná architektúra, ktorej prvky sú nasledovné: drevené pódiá, drevené 
prístupové mostíky, 
lavičky, odpadkové koše, pitné fontánky, verejná miniknižnica, 
budú riešené v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou /jún 2017/. 
7. Objekt SO 04 -Ihriská /fitpark, seniorpark, detské ihrisko, petang/ budú riešené v súlade 
s predloženou projektovou dokumentáciou /jún 2017/. 
8. Objekt SO 05 -drobná architektúra pri vodnom toku v rozsahu: -gabiónové steny 
s názvom parku 
+ rekonštrukcia lávky pre peších, budú riešené v súlade s predloženou 
dokumentáciou /jún 2017/. 
9. Objekt SO 06 -verejné osvetlenie /výmena -doplnenie svietidiel a stÍ pov verejného 
osvetlenia po revitalizácii parku/ bude riešený v súlade s predloženou dokumentáciou, 
ktorú vypracoval: -Ing. Peter Topoli-autorizovaný stavebný inžinier 
-Technické, 
technologické a energetické vybavenie stavieb. 
l 
O. Objekt SO 07 -vodovodná prípojka /zásobovanie picích fontánok/, bude riešená 
napojením na existujúci verejný vodovod LT DN 
250mm na Ul. Vl. Clementisa podľa 
predloženej projektovej dokumentácie /jún 2017-vypracoval: Ing. Gabriel Maťaš/. 
ll. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočiíovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 
Z.z., 
príslušné technické normy, ochranné pásma, bezpečnostné predpisy a návody 
výrobcu stavebných výrobkov na spôsob ich použitia. 
12. Stavbu treba ukončiť najneskôr do 12 mesiacov odo diía začatia výstavby. 
13. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66 
ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
14. Navrhovateľ je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". 
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil 
v zmysle 
§ 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona. 
15. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
navrhovateľ najneskôr do I 5 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
16. Vedenie uskutočiíovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
17. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo navrhovateľ od prvého dňa prípravných prác 
až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
18. Na uskutočiíovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného 
zákona. 
19. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
-4-
20. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre 
ochranu záujmov 
spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to 
oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona. 
21. Pri uskutočľiovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
a predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu 
zdravia 
a osôb na stavenisku. 
22. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle § 
12 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. Navrhovateľ je povinný počas stavebných prác 
zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. Toto je potrebné počas realizácie 
stavby 
oplotiť. 
23. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný písomnou formou 
zaistiť si u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby 
nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. 
24. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak 
je to 
nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení, a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť v 
súlade s pokynmi správcu pred poškodením. 
25. Skladovanie stavebného materiálu 
počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
26. Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných 
nehnuteľnosti a aby nebolo zhoršované životné prostredie. Navrhovateľ realizáciou 
stavebných prác a ich dôsledkami nesmie nadmerne 
obťažovať okolie, resp. čo najmenej 
rušiť užívanie susedných pozemkov. 
27. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť 
každý archeologický nález !(rajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
28. Odpad, ktorý vznilme stavebnými prácami počas výstavby je navrhovateľ povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov a 
v súlade 
so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov. Počas 
stavebných prác a po skončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. 
divokých skládok. 
29. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
30. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a 
to na žiadosť stavebníka. 
31. Ak sa so stavebnými prácami nezačne do dvoch rokov odo dľia nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia, toto stráca 
platnosť podľa § 40 ods. l stavebného 
zákona. 
32. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"). 
Osobitné podmienky: 
Krajský pamiatkový úrad Prešov /KPUPO-2018/705-03/18269/Ul, zo dľia 07.marca 2018/ 
určil: 
stavebník zabezpečí realizáciu pamiatkového -archeologického výskumu v zmysle 
rozhodnutia 
KPÚ Prešov č. KPUP0-2018/705-01/1953/Ul zo dňa l O. januára 2018. 
-5-
Spravbytkomfort, a.s. Prešov /dľia 28.03.2018 l určil: 
v záujmovej oblasti -park ul. V. Clementisa a Levočská sa nachádza horúcovod 
v správe Spravbytkomfort, a 
.s. Prešov -v roku 2018 je plánovaná jeho 
rekonštrukcia. 
Mesto 
Prešov-MsÚ v Prešove, Odbor hlavného architekta mesta /OHAM/11897/20 17 zo 
dľia 26.07.2017/ určil pre realizáciu stavby nasledovné: 
nové 
priečne prepojenie s prechodom pre chodcov prepojiť s existujúcim chodníkom 
SO 07-riešiť odkanalizovanie picej fontánky. 
Mesto 
Prešov-MsÚ v Prešove, Organizačný odbor, odd. komunálnych služieb 
/00/1072/6946/2018, zo dľia 24.1.2018/ určil pre realizáciu stavby: 
pri stavebnej 
čilmosti chrániť zostávajúce dreviny v zmysle STN 3 8 70 l O. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostvivosti o životné prostredie odd. Ochrany prírody 
a vybraných zložiek 
ŽP l OU-PO-OSZP3-2018/005724-02, zo dľia 4.1.2018 určil: 
so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie /skupina 17/ nakladať v súlade s §77 
zákona 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, 
ak v priebehu výstavby budú 
vznikať nebezpečné druhy odpadov, zabezpečiť zmluvy 
o odberea spracovaní odpadov s oprávnenou organizáciou, 
ak v priebehu výstavby budú 
vznikať nebezpečné druhy odpadov v nmožstve väčšom 
ako l t/rok je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu 
odpadu v zmysle 
§ 97 ods. l písm. g/ zákona o dpadoch s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných na vydanie predmetného 
súhlasu, 
-v prípade zneškodľiovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie 
v zmysle zákona 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, 
ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob 
nakladania s jednotlivými katgóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých 
množstvách odpadov. 
Slovenský vodohospodársky podnik, 
š. p. Odštepný závod Košice l CS SVP OZ KE 
85/2018/6, zo 
dúa 15.1.2018/ určil: 
vsúvislosti s nutnými výrubmi žiadame dodržať nasledujúce podmienky: 
l. Výrub sa 
uskutoční v mimovegetačnom období na základe právoplatného rozhodnutia 
príslušného orgánu štátnej správy. 
2. Rozhodnutie o povolení na výrub požadujeme zaslať na vedomie. 
3. Termýn začatia a ukončenia výrubu je potrebné vopred oznámiť Správe povodia 
Hornádu a Bodvy Košice, 
u. Medzi mostami 2, sterdisko Prešov, kontaktná osoba Ing. 
Cap 
t.č. 051/7498362,0914365102. 
4. Mechanizmy použité na ťažbu a odvoz hmoty musia byt' v bezporuchovom stave tak, 
aby nedochádzalo k úniku ropných látok a 
znečisteniu vodného toku. 
5. Zodpovednosť za prípadné škody spôsobené iným užívateľom, resp. vlastníkom 
susedných 
nehnuteľností nesie subjekt, ktorému bude vydaný súhlas na výrub. 
6. Dočasné skládky vyťaženej drevnej hmoty a dreveného odpadu vzniknutého pri výrube 
žiadame 
nezriaďovať v blízkosti toku, aby v prípade vyšších prietokov dnedošlo k ich 
odplaveniu a vytvoreniu prekážok v toku. 
začatie prác žiadame oznámiť minimálne 14 dní vopred SVP, š.p. OZ Košice
stredishJ Prešov, kontaktná osoba Ing. Cap, t.č. 051/7498362,0914365102, za účelom 
-6-
určenia stavebného dozoru-zo strany správcu vodného toku, ktorý bude oprávnený 
predkladať doplňujúce požiadavky pošas výstavby. 
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy VSD, a. s. /461 06/309824/PS/200/20 17, zo dňa 
07.09.2017/ určil: 
l. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajete vytýčenie káblov 
zaslaním objednávky a mapovehého podkladu s 
vyznačenou záujmovou oblasťou na e
mailovú adresu: skripko stefan@vsds.sk, tel. 055 610 2792, 0917 433 311-Ing. Štefan 
Škri pko, 
alebo stolicny peter@vsds.sk., tel 
055 610 2213, 0918 248 563-Ing. Peter Stoličný. 
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu 
plánovaného výkopu s ním, 
je bezpodmienečmne nutné zaistiť naše vedenie poti 
vzniku previsu. 
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami 
musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena Zmena 
a/ tab. l 
,2. 
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a. s. žiadame aby bol 
prizvaný zástupca našej 
spoločnosti kôli kontrole nepoškodenia vedenia. 
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred 
zasypaním odkrytého kábla. 
Kontakt na zástupcu našej 
spoločnosti: 055/610 2823. 
7. Pri zmene kategórie priestoru /povrchu/ nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými 
vedeniami v zmysle 
STN 73 6005/ chodník , vozovka, voľný terém l je potrebné na 
náklady stavebníka 
doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému 
poškodeniu v súlade s norman1y 
STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. 
O.S.V.O. 
comp. a. s., /21140112/2017/GK, zo dúa 21.12.2017/ určil: 
V prípade realizácie zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je pred 
zahájením zemných prác potrebné 
požiadať o vytýčenie káblov verejného osvetlenia /p. 
Gory! Kmol, 093 608 304/ na základe samostatnej objednávky. V prípade odkrytia 
kábelového vedenia v našej správe požadujeme, aby sme pri jeho spätnom uložení 
do 
chráničky a označením výstražnou fóliou. 
Spravbytkomfort, a.s. 
Prešov l zo dúa 25.10.2016 a zo dňa 12.12.2017/ určuje: 
Požadujeme dodržať Zákon 657/2004, § 36 o ochranných pásmach, t.j. l m na každú 
stranu teplovodu. 
Pred začatím stavby Vás žiadame, aby ste nás vyzvali na ich presné vytýčenie. 
SPP distribúcia, a. s. určila vo vyjadrení pod č. TD/EX/042/20 18/V e, zo dňa 22.1.2018 
opatrenia pre 
navrhovateľa v predmetnej veci. 
Slovak Telekom, a.s. určil vo vyjadrení pod č. 6611708980, zo dúa 29.09.2017 opatrenia 
pre 
navrhovateľa v premetnej veci. 
Orange Slovensko, a.s. 
určil vo vyjadrení pod č. 0117/2018, zo dňa 25.1.2018 opatrenia 
pre 
navrhovateľa v predmetnej veci. 
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., určila vo vyjadrení pod č. 85/2018, zo dňa 
2.1.2018 opatrenia pre navrhovateľa v predmetnej veci. 
-7-
Slovane!, a.s. určil vo vyjadrení pod č. 049-18/oDSaTR/Vo, zo dľía 5. januára 2018 
opatrenia pre navrhovate!' a 
v predmetnej veci. 
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods. 4) stavebného zákona upúšťa od 
vydania povolenia terénnych úprav. 
Navrhovaná stavba sa môže 
užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na 
podaný písomný návrh stavebníka podl'a § 
79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. 
Navrhovate!' 
je povi1mý ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov 
a materiálov použitých na stavbe a geometrický plán na 
porealizačné zameranie stavby. 
Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli námietky k predloženému návrhu. Ich 
pripomienky 
boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Na toto rozhodnutie v súlade 
so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel podl'a § 
4 ods. 
l písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od 
správnych 
poplatkov-stavebníkom je mesto. 
Odôvodnenie. 
Navrhovateľ podal dňa 2.08.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní 
územia pre stavbu : 
"Revitalizácia VP-park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. 
Levočskou", na pozemku parc. č. KN-C 9184, KN-C 9185, KN-C 981112, katastrálne 
územie 
Prešov. 
Uvedeným dľíom sa začalo územné konanie o využití územia. 
Podaný návrh neobsahoval dostatočný podklad pre posúdenie návrhu o vadanie 
rozhodnutia o využi vaní územia /§32-stavebného zákona/, stavebný úrad vyzval navrhovate!' a 
na doplnenie podaného návrhu a konanie prerušil/ rozhodnutie pod 
č. SÚ-S/13217/2017-Fa, 
zo dňa 15.12.2017/. Navrhovate!' dľía 30.01.2018 doplnil podaný návrh o požadované 
náležitosti 
určené v ustanovení §3 Vyhlášky MŽP SR 453/2000Z.z .. 
Stavebný úrad oznámil podl'a § 36 stavebného zákona dľía 27.02.2018 začatie územného 
konania o využití územia verejnou vyhláškou všetkým známym 
účastníkom konania a 
dotknutým orgánom štátnej správy a 
dňa 28.03.2018 vykonal ústne konanie spojené s 
miestnym 
zisťovaním. 
V konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov. Opatrenia dotknutých orgánov, 
určené v jednotlivých vyjadreniach, sú zahrnuté vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, 
že navrhovate!' spÍľía všetky podmienky pre vydanie 
rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
-8-
Poučenie: 
Pod>a§ 42 ods. 3 stavebného zákona má toto rozhodnutie odkladný účinok. 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
domčuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle§ 26 ods. 2 zákona 
č. 71/1967 Zb. správneho 
poriadku po dobu 
15 kalendárnych dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej 
tabuli Mesta 
Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty 
je dt'íom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho 
poriadku 
podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. cestou Obce 
Ľubotice v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
: l 
ľll(/ll-1 
MVDr. Štefan Kraj~i 
starosta obce / 
J 
Ú radný záznam : 
Verejná 
vyhláška, !{toro u sa oznamuje rozhodnutie o využívaní územia pre stavbu : 
"Revitalizácia VP-park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou", bola vyvesená na 
úradnej tabuli Mesta 
Prešov /Obce Ľubotice/ 
dňa .................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o využívaní územia pre stavbu : 
"Revitalizácia VP-park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou", bola zvesená 
z úradnej tabuli Mesta 
Prešov /Obce Ľubotice/ 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)