Oznámenie o vydaní rozhodnutia o využití územia: "Revitalizácia verejných priestranstiev- ul. Slanská".

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o využití územia

10.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        So sídlom Hlavná 73, 
Obec Ľubotice 
Stavebný úrad 
080 Ol Prešov 
Císlo: SU-S/4147/2018-Sf/64 V Prešove dňa: 05.04.2018 
Navrhovate!': 
adresa: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie 
rozhodnutia o využití územia 
Mesto 
Prešov v zastúpení Odbor strategického rozvoja, Oddelenie 
investičnej činnosti 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
(ďalej len navrhovate!') podal dňa 26.02.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o využití 
územia: 
"Revitalizácia verejných priestranstiev-ul. Slanská" 
v katastrálnom území: Nižná Sebastová na pozemkoch parc. č. KN-C 1015, KN-C 3331, KN-C 3332, KN-C 3335, KN-C 3337, 
KN-C 3338, KN-C 3339 
v 
Ku pozemkom parc. c. KN-C 1015, KN-C 3331, KN-C 3332, KN-C 3335, KN-C 3337, KN
C 3338, KN-C 3339 
kat. úz. Nižná Šebastová má vlastnícky vzťah Mesto Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov, SR vlastnícky vzťah-Výpis z LV č. 1192. 
V súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v 
Prešove, odbor 
štátnej stavebnej správy, so sídlom Nám. Mieru 3, 
081 92 Prešov určil pod č. 2011-49/100-2 
zo dňa 13.01.2011 Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania 
a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Mesto Prešov stavebným úradom a zároveň 
navrhovate!' om. 
Obec Ľubotice, príslušný stavebný úrad uskutočňovať konanie podl'a § 119 ods. 4 
stavebného zákona, v znení jeho noviel, posúdil predložený návrh podl'a § 37 a ďalších 
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podl'a § 39 a § 39b stavebného 
zákona a vykonávacích vyhlášok. 
ROZHODNUTIE O VYUŽÍTÍ ÚZEMIA 
"Revitalizácia verejných priestranstiev -ul. Slanská " 
Využitie územia: "Revitalizácia verejných priestranstiev -ul. Slanská" sa bude 
realizovať na pozemkoch: KN-C 1015, KN-C 3331, KN-C 3332, KN-C 3335, KN-C 3337, 
KN-C 3338, KN-C 
3339 katastrálne územie 
Nižná Šebastová, ako je zakreslené v situačnom 
výkrese vmierke 1:250, ktorý vypracoval STAVOPROJEKT s.r.o. 
Jarková 31, 08001 
Prešov. 
Stavba 
pozostáva z týchto stavebných objektov : 
SO Ol Spevnené plochy 
SO 02 Rekonštrukcia lávok 
SO 03 Prvky drobnej architektúry 
SO 04 Sadové úpravy 
SO 05 Verejné osvetlenie-Slánska 
2 
SO Ol Spevnené plochy 
V rámci tohto objektu sa budú revitalizovať spevnené plochy na ul. Slánskej. V 
pozdÍžnom smere sa jedná o revitalizáciu od ul. Šebastovskej po ul. Pol'nú resp. Limbovú. V 
priečnom smere je revitalizácia ohraničená zástavbou rodinných domov na jednej strane 
potoka Šebastovka a zástavbou rodinných domov na druhej strane potoka Šebastovka. 
Predovšetkým však ide o revitalizáciu v parku 
po obidvoch stranách potoka. 
Samotná revitalizácia spevnených plôch 
zahŕňa aj úpravu jestvujúcich spevnených plôch 
aj návrh nových spevnených plôch, predovšetkým chodníkov. Tie tu chýbajú s výnimkou 
existujúcich chodníkov k dvom lávkam cez potok. 
Naznačené parkoviská nie sú zahrnuté do 
tohto projektu-jedná sa o výhl'adové riešenie. 
Navrhované riešenie Uužná strana-pravý breh potoka Šebastovka): 
Na 
začiatku je navrhovaný krátky dlaždený chodník napojený na jestvujúci chodník na moste 
na 
ul. Šebastovkej. Ďalej potom pokračuje mlatový chodník šírky 1,8 maž po prvú lávku cez 
potok Šebastovka. Jestvujúci 
priečny asfaltový chodník vedúci k lávke sa vybúra. Namiesto 
neho sa urobí 
väčšia spevnená dlaždená plocha. V jej vnútri bude zelená plocha. O dlaždenej 
plochy 
pokračuje opäť mlatový chodník šírky l ,8 m po druhú lávku cez potok Šebastovka. 
Pred ňou sa tiež vybúra jestvujúci priečny asfaltový chodník a navrhuje sa analogická plocha 
ako pred prvou lávkou. Odtial' opäť pokračuje mlatový chodník šírky l ,8 m až most spájajúci 
ulice 
Pol'ná a Limbová. Na tejto strane potoka sa navrhuje aj nový dlaždený chodník šírky l ,5 
m na pravej strane ul. Slánskej od ul. Haburskej po ul. Ľubotickú. 
Navrhované riešenie (severná strana-l'avý breh potoka Šebastovka) 
Od ulice Limbovej smerom k ul. Šebastovskej. Tu začne úprava až pri kostole. Bude tu väčšia 
oddychová plocha okolo pamätníka Andreja Hlinku. Táto plocha bude z drobných 
andezitových kociek. Pôvodná rozsahom menšia plocha z andezitových kociek sa vybúra. Na 
opačnej strane pred nástupmi do kostola sa nachádza asfaltová plocha. Tá sa tiež vybúra a 
nahradí sa plochou z drobných andezitových kociek. 
Od tejto plochy pokračuje na strane 
zástavby rodinných domov dláždený chodník šírky 
1,5 maž po ul. Školskú. Od oddychovej 
plochy okolo pamätníka Andreja Hlinku 
pokračuje dláždený chodník šírky l ,5 m pozdÍž ulice 
Slánskej až 
po napojenie na prvú lávku. Pred lávkou bude chodník širší. Medzi okrajom 
dlaždeného chodníka šírky 
1,5 ma terajším okrajom ul. Slánskej sa urobí drobné rozšírenie 
ul. Slánskej (do šírky 
0,5 m) aby sa dosiahla šírka miestnej komunikácie medzi dvoma 
dlaždenými chodníkmi 
5,5 m. 
Od oddychovej plochy okolo pamätníka Andreja Hlinku je tiež navrhovaný popri potoku mlatový 
chodník šírky l 
,8 m až po ul. Šebastovskú. Pred prvou lávkou ho križuje už vyššie spomínaný 
chodník. 
Okolo pamätníka Sv. Jána Nepomuckého bude tiež menšia oddychová plocha z 
drobných andezitových kociek. 
Od nej bude navrhnutých niekoľko krátkych chodníkov za účelom 
prepojenia dvoch vyššie spomínaných súbežných chodníkov. 
Konštrukčné vrstvy spevnených oddychových plôch: 
dlažba z andezitových kociek tmavých 
60*60*60 60 mm 
pieskové lôžko frakcia 4-8 mm 
40 mm 
štrkopiesok 
!50 mm 
Konštrukčné vrstvy plochy pred kostolom: 
dlažba z andezitových kociek tmavých 
60*60*60 60 mm 
pieskové lôžko frakcia 4-8 mm 
.40 mm 
štrkodrva 
!50 mm 
štrkopiesok 
!50 mm 
spolu: 
400 mm 
3 
Konštrukčné vrstvy rozšírenia miestnej komunikácie: 
asfaltový betón ACH-II.. 
50 mm 
asfaltový postrek spojovací 
0,5 kg/m2 
asfaltový betón 
veľmi hrubý 70 mm 
asfaltový postrek spojovací 
0,5 kg/m2 
štrkodrva 
200 mm 
štrkodrva frakcia 
0-32 150 mm 
spolu: 400 mm 
Priečny sklon navrhovaných plôch a chodníkov bude väčšinou jednostranný 2 %. Odvodnenie 
je uvažované do terénu. Nástupy na chodníky alebo plochy budú bezbariérové. Výškovo plochy a 
chodníky sledujú rast! ý terén resp. chodníky 
pozdÍž 
miestnej komunikácie 
budú 
vyvýšené o 8 cm oproti miestnej komunikácii. 
SO 02 Rekonštrukcia lávok 
V riešenom území sa nachádzajú dve lávky cez potok Šebastovka. Prvá lávka je situovaná 
bližšie k ul. Šebastovskej, druhá lávka 
je povyše. Prvá lávka má značne opotrebované rímsy, 
zábradlie porušené, niekde chýbajú zvislé prúty. Asfaltový kryt 
na lávke je vcelku 
vyhovujúci. Druhá lávka 
má tiež opotrebované rímsy. 
Rekonštrukcia lávok bude nasledovná: 
N obidvoch lávkach sa vybúrajú rímsy so zábradlím, 
na druhej lávke sa vybúra kryt z liateho 
asfaltu 
aj schody z andezitových blokov na jednej aj na druhej strane lávky. Urobia sa nové 
železobetónové rímsy s novým mostným zábradlím výšky 
1,1 m. Na druhú lávku sa urobia 
namiesto schodov rampy. Medzi novými rímsami sa urobí nový asfaltový 
kryt hrúbky 50 mm. 
To znamená, že na prvej lávke sa uloží nový kryt na jestvujúci asfaltový kryt a 
na druhej na 
jestvujúci betónový podklad po vybúraní liateho asfaltu. Zábradlia sa natrú náterom bielo
červenej farby. Pred začatím zemných prác je potrebné presne vytýčiť všetky PIS. 
SO 
03 Prvky drobnej architektúry 
PARKOV Á LAVIČKA dÍžky 2000 mm-počet kusov 20-Jednoduchá ocel'ová konštrukcia z 
ohýbaného plechu spojená s drevenými hranoly z teakového dreva pomocou skruktových 
spojov z nerezu. 
ODPADKOVÝ KOŠ 451-počet kusov 18 -Jednoduchá oceľová konštrukcia spojená s 
drevenými hranoly z teakového dreva pomocou skrutkových spojov z nerezu. 
VODNÁ PUMPA -
2 ks -Ide o rekonštrukciu jestvujúcich vodných zariadení v riešenom 
území, jedná vodná pumpa sa nachádza pri pamätníku sv. Jána Nepomúckeho a druhá pri 
dome 
č. 38. V rámci rekonštrukcie vodných púmp sa osadia nové betónové poklopy a nové 
ručné čerpadlá. 
Ručné čerpadlo NP 75 Nostalgia -Čerpadlá NP 75 Nostalgia vel'ké je najväčším druhom 
studničného čerpadla. Vonkajšie tvary odliatku zo šedej liatiny sú opatrené ornamentami 
podporujúcimi nostalgický 
vzhľad čerpadla. Pracovný piest je umiestnený priamo vo 
výtokovom stojane (presnejšie povedané zvislá 
vzdialenosť medzi hornou polohou piestu a 
hladinou v studni nesmie byt' 
väčšia ako 7 metrov. 
SO 04 Sadové úpravy 
Predmetom je návrh sadovníckych úprav pre Slánsku ulicu. Cieľom návrhu bolo zohľadniť 
4 
estetické pôsobenie výsadieb a zároveň požiadavky na racionálnu údržbu daných plôch 
verejnej zelene. Výsadby kríkov a trvaliek sú realizované ako tzv. štrkové záhony, tvorené 
dunajským štrkom fr. 
16 -32, pod ktorým je umiestnená geotextília, ktorá zabraňuje 
prerastaniu buriny. 
Výrub 
je vyžadovaný pri druhoch Picea abies (Smrek obyčajný) s číslom 25, 26 a 32, 
Juglans regia 
(Orech kráľovský) s číslom 48, 65 a 167, Juniperus sabina (Borievka netatová) 
s 
číslom 158 a 159, z dôvodu silného poškodenia, presychania, napadnutia drevokazným 
hmyzom, zlého zdravotného stavu a ohrozovania svojho okolia. Výrub 
je nutný aj pri drubu 
Thuja occidentalis (Tuja západná) s 
číslom 41, 42 a 43, z dôvodu rastu v ochrannej zóne 
verejného osvetlenia a oznamovacieho vedenia. Výruby jednotlivých drevín sa 
uskutoční v 
jednej etape. Výruby sa 
uskutočňujú v čase vegetačného pokoja, t.j. od l. októbra do 31. 
marca. 
Všetky plochy 
určené na výsadbu musia byť zbavené buriny. V prípade, že je plocha 
zaburinená, 
je potrebné odstrániť porast neselektívnym herbicídom v dávke, ktorú doporučuje 
výrobca podľa intenzity zaburinenie a rastlinných druhov. 
Všetky stromy dodávané do uceleného celku musia 
byť rovnako zapestované a musia 
mať korunku nasadenú v rovnakej výške. Listnaté stromy s korunkou založenou vo výške 
min. 
2,20 m, prirodzeného tvaru, predpestované v špecializovanej škôlke, minimálne trikrát 
presádzané, transportované a vysádzané so spevneným 
koreňovým balom. Kornna stromov 
musí 
byť pravidelná, prirodzene stavaná, odpovedajúca priemeru kmeňa, s terminálom v 
predlžení osi 
kmeňa. Kmeň musí byť rovný, bez poškodenia kôry. Kríky budú vysádzané 
kontajnerové, s 3-5 zrevnatenými výhonmi, s výškou min. 
30-40 cm (v závislosti od druhu). 
SO 05 Verejné osvetlenie -Slánská 
Na Slanskej ulici sa nachádza vonkajšie osvetlenie na cestných osvetl'ovacích 
stožiaroch. 
Pri rekonštrukcii priestranstiev a rozšírení chodníkov dôjde ku kolízii 
s jestvujúcim vonkajším osvetlením. Jedná sa o výmenu jestvujúcich svetelných zdrojov na 
jestvujúcich podperných bodoch. Jedná sa o prekládku jestvujúcich osvétlovacích stožiarov 
na návrhovaných chodníkoch. 
Stavba sa budú 
realizovať podl'a predloženej a tunajším stavebným úradom sucasne 
overenej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil 
STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 
08001 Prešov. Projektová dokumentácia tvorí neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia. 
Pre vvužitie územia a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky : 
l. Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako plocha 
urbanistickej zelene. 
V zmysle Všeobecné záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2017 
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien 
a doplnkov 
2015 platí pre danú plochu záväzný regulatív RL G.2 Plochy urbanistickej 
zelene. 
2. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 
Z.z., príslušné technické normy, ochranné pásma, bezpečnostné predpisy a návody 
výrobcu stavebných výrobkov na spôsob ich použitia. 
3. Stavbu treba ukončiť najneskôr do 24 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
4. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 
66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
5 
5. Navrhovate!' je povinný na viditel'nom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". 
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil 
v zmysle 
§ 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona. 
6. Zhotovi tel' stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
navrhovate!' najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotovitel'a stavby v zmysle § 
66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
7. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť 
zabezpečí zhotovi tel' stavby. 
8. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo navrhovate!' od prvého dňa prípravných prác 
až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podl'a § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
9. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa 
osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšl'aný účel pod!' a § 43f 
stavebného zákona. 
l 
O. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fYzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť pod!' a § 43g stavebného 
zákona. 
ll. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre 
ochranu záujmov 
spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to 
oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona. 
12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
510/200 l Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
a predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 
13. Stavenisko je navrhovate!' povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle § 
12 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. Navrhovate!' je povinný počas stavebných prác 
zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. Toto je potrebné počas realizácie 
stavby 
oplotiť. 
14. Pred začatím akýchkol'vek stavebných prác je navrhovate!' povinný písonmou formou 
zaistiť si u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby 
nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. 
15. Navrhovate!' je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je 
to 
nevyhnuté, je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podl'a požiadaviek 
správcov týchto sietí. Tieto siete je potrebné 
počas vykonávania prác náležite chrániť v 
súlade s pokynmi správcu pred poškodenim. 
16. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
17. Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných 
nehnutel'nosti a aby nebolo zhoršované životné prostredie. Navrhovate!' realizáciou 
stavebných prác a ich dôsledkami nesmie nadmerne 
obťažovať okolie, resp. čo najmenej 
rušiť užívanie susedných pozemkov. 
18. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť 
každý archeologický nález Krajskému pamiatkovérnu úradu Prešov a urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
19. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je navrhovate!' povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade 
so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov. 
Počas stavebných prác a po skončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, 
tzv. divokých skládok. 
20. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
6 
21. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to 
na žiadosť stavebníka. 
22. Ak sa so stavebnými prácami 
nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia, toto stráca 
platnosť podľa § 40 ods. l stavebného 
zákona. 
23. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 
zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"). 
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods. 4) stavebného zákona upúšťa 
od vydania povolenia terénnych úprav. 
Navrhovaná stavba 
sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na 
podaný písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. 
Navrhovateľ je povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov 
a materiálov použitých na stavbe a geometrický plán na 
porealizačné zameranie stavby. 
Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli námietky k predloženému návrhu. Ich 
pripomienky boli zahrnuté do výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Osobitné 
podmienky: 
24. Mesto 
Prešov-odbor hlavného architekta mesta v záväznom vyjadrení zo dňa 06.12.2017 
pod č. OHAM/17537/20 17 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok. 
25. Mesto 
Prešov -odbor dopravy a životného prostredia v záväznom vyjadrení zo dňa 
27.09.2017 pod č. ODŽP-13563/2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez 
pripomienok. 
26. Slovenský vodohospodársky podnik v záväznom vyjadrení 
č. CS SVP OZ KE 
914/2017/84 zo 
dňa 26.09.2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienok: 
o Vo vzt'ahu k vybudovaniu chodníkov súbežne s vodným tokom Šebastovka 
upozorňujeme, že správca dotknutého vodohospodársky významného vodného toku 
HCP 4-32-04 je pri výkone správy vodných tokov v zmysle § 49 ods. 2 zákona NR SR 
č. 364/2004 Z.z. o vodách, , v znení neskorších predpisov, oprávnený užívať pobrežné 
pozemky. V tejto súvislosti žiadame, aby pri návrhu trasy chodníka bol zachovaný 
voľný nezastavaný manipulačný pás vo vzdialenosti min. 6,0 m od brehovej čiary 
vodohospodársky významného vodného toku Šebastovka. V prípade, ak nie je možné 
dodržať požadovaný odstup je možné v krítickom úseku toku uvažovať aj s menšou 
odstupnou 
vzdialenosťou za podmienky, že teleso chodníka bude nadimenzované na 
prejazd ťažkých mechanizmov správcu toku (25 t) využívaných pri výkone správy a 
údržby vodných tokov. 
o Vo vzťahu k ďalším objektom navrhovanej revitalizácie, ktoré nie sú súčasťou 
predkladanej dokumentácie nie je možné sa vyjadriť. Preto pre možnosť komplexného 
posúdenia stavby žiadame 
aj dielčie stavebné objekty ako sú parkoviská resp. 
vyhliadkové mólo 
predložiť tiež k nášmu posúdeniu. 
o Začatie prác žiadame oznámit' minimálne 14 dní vopred SVP, š.p. OZ Košice -stredisku 
Prešov, kontaktná osoba Ing. Cap, t.č: 051/7498362 prípadne mobil 0914365102 za účelom 
určenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce 
požiadavky počas výstavby. 
27. Krajský pamiatkový úrad v Prešove v zavaznom vyjadrení č. KPUP0-2018/6766-
05/24843/UL zo dúa 03.04.2018 súhlasí s vydaním rozhodnutia za podmienky: 
7 
o Stavebník pred začatím zemných prác zabezpečí realizáciu prvej etapy pamiatkového -
archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov č. KPUP0-2018/6766-
04/24830/UI 
zo dňa 29. marca 2018. Výsledky prvej etapy výskumu sa stávajú 
podkladom pre realizáciu stavby. 
o Konkrétne trasovanie chodníkov v napojení na plochu národnej kultúrnej pamiatky -
Kostola zaniknutého s areálom bude upravené tak, aby chodník nebol v kolízii s 
pripravovanou nadzemnou prezentáciou murív archeologického náleziska 
na pozemku 
p. č. KN-C 3333 k. ú. Nižná Šebastová. 
o V prípade, že výskumom sa potvrdí existencia murovaných konštrukcií národnej 
kultúrnej pamiatky 
-Kostola zaniknutého s areálom aj na pozemkoch p. č. KN-C 3331, 
3332 a 3335 
k. ú. Nižná Šebastová, KPÚ Prešov rozhodne o d'alšom postupe v súlade s 
§ 32 ods. 14 pamiatkového zákona. 
Slovak Telekom, a.s. v záväzné vyjadrení č. 6611717249 zo dňa 19.06.2017 súhlasí 
s vydaním územného rozhodnutia za podmienok: 
28. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom(§ 68 zákona č. 35112011 Z. z.) 
a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 3 51/20 ll Z. z. o ochrane 
proti rušeniu. 
29. Stavebník alebo ním poverená osoba 
je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, as. na stanovenie konkrétnych podmienok 
ochrany alebo preloženía 
SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sieti: Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551 
30. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 35112011 Z. z. 
je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomuníkačných vedení 
s vlastníkom dotknutých 
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 
31. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení 
a zariadení. 
32. V prípade ak 
na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečit" nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma. 
33. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení 
je porušením 
povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
34. V prípade, že 
žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je 
stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Valom 
záujmovom území sa môžu 
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. ako sú napr. 
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s., 
týmto 
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
35. 
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky do troch 
týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekom,sk, +421 517712188, 
0902614733. V objednávke v dvoch 
8 
vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania. 
36. Stavebník alebo nim poverená osoba 
je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. 
37. Žiadate!' môže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadate!' 
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta 
ďalej rozširovať, prenajímať alebo 
využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
3 
8. Žiadate l' a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnutel'nost' na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
39. Poskytovatel' negarantuje geodetickú 
presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadate!' a povinností 
požiadať o vytýčenie. 
VVS, a.s. v záväzné vyjadrení č. 78985/2017/0 zo dňa 18.09.2017 súhlasí s vydaním 
územného rozhodnutia za podmienok: 
40. Žiadame prispôsobiť výšku poklopov, vstupov do šachiet aj zasúvadlových uzáverov ich 
novej nivelete v zmysle zákona 
č. 442/2002 Z.z. §27 odstavec (4). 
41. 
Zároveň Vás upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré 
sú v majetku a správe maj itel'ov napájaných nehnutel'ností. 
42. 
Pri realizácií stavby je nutné rešpektovať vodovodné a kanalizačné potrubia v správe 
VVS, a.s. závod Prešov v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. § 19. Pásmo ochrany 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie tvorí pás o šírke l 
,5111 na obe strany od 
vonkajšieho okraja vodovodného a 
kanalizačného potrubia do priemeru 500mm vrátane 
a 2,5m na obe strany od vonkajšieho okraja vodovodného a 
kanalizačného potrubia nad 
priemer 
500mm. Nad potrubiami a 
v ich ochrannom pásme 
je zakázané stavať stavby s 
pevnými základmi, 
vysádzať trvalé porasty a vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú 
prístup k verejnému vodovodu a k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli 
ohroziť ich 
technický stav. 
43. 
V zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. §27 ods.4 každý, kto vykonáva opravy, 
rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu 
mať vplyv na 
zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
je povinný po dohode s 
prevádzkovatel'om 
vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, 
vstupov 
do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu. 
44. Investor stavby 
zabezpečí vytýčenie vodovodného a kanalizačného potrubia v správe 
VVS, a.s. závod Prešov, ktoré Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci 
nášho závodu (cali centrum 
č.tel.05117572777). Termín vytýčenia je potrebné 
dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na tel. č. 051/7572421. V prípade, že si investor 
neobjedná 
vytýčenie IS nenesie VVS, a. s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku 
investora alebo 
VVS, a.s .. 
SPP -Distribúcia , a.s. v zavaznom vyjadrení č. TD/NS/0480/2017NE zo dňa 
18.09.2017 súhlasi s vydaním územného rozhodnutia za podmienok: 
45. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné 
zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a. s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo elektronicky , 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webe (www.spp-distribucia.sk 
46. 
V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne l 
hodinu. 
47. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
9 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. 055/242 55 09) najneskôr 7 dní 
pred zahájením plánovaných prác. 
48. Stavebník 
je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
49. Stavebník 
je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie 
činností v ochrarmom pásme plynárenských zariadení. 
50. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2m na každú 
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s 
STN73 3050 až po 
predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez použitia 
strojových mechanizmov. 
51. 
Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 
52. Prístup k 
akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 
s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 
53. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu. 
54. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu 
realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho 
doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej úrovne terénu. 
55. Každé poškodenie zariadenia 
SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byt' ihneď 
ohlásené SPP-Dna tel. č. 0850 ll! 727. 
56. 
Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie 
povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 150 000,-€. 
57. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako 
aj podmienky 
uvedené v Zápise z 
vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn 
(TPP) najmä TPP 702 Ol, TPP 702 02. 
58. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
59. Stavebník 
je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 Ol. 
60. 
Stavebník nesmie v ochrarmom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a 
§ 
80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 
apod. 
VSD, a.s. Distribúcia , a.s. v záväznom vyjadrení č. 22040/2017 zo dňa 03.10.2017 
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienok; 
61. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním 
objednávky a mapového podkladu s 
vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú 
adresu: skripka stefan@vsds.sk., tel. 
055 610 2792,0917 433311 -Ing. Štefan Škripko. 
alebo stolicny peter@vsds.sk. tel. 
0556102213.0918248563-Ing. Peter Stoličný," 
62. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného 
výkopu s nim, 
je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu. 
63. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 
64. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia 
·byt' dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. l ,2. 
lO 
65. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol 
prizvaný zástupca našej 
spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. 
66. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni 
pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej 
spoločnosti: 055/6102823. 
67. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými 
vedeniami v zmysle STN 
736005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady 
stavebníka 
doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu 
v súlade s normami STN 34 
1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. 
O.S.V.O. 
Comp, a.s. v záväznom vyjadrení č. 13_94/09/2017/GK zo dňa 13.09.2017 
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia 
za podmienok: 
68. V prípade realizácie zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je pred 
zahájením zemných prác potrebné 
požiadať o vytýčenie káblov verejného osvetlenia (p. 
Gory! Karol, 0903 608 304) na základe samostatnej objednávky. 
69. V prípade odkrytia kábelového vedenia v našej správe požadujeme, aby sme pri jeho 
spätnom uložení boli prizvaní a požadujeme, aby bol kábel chránený pred mechanickým 
poškodením uložením 
do chráničky a označením výstražnou fóliou 
Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy boli skoordinované a zahrnuté 
do 
podmienkovej časti rozhodnutia. 
K navrhovanej stavbe 
Občianské združenie Naša Nižná Šebastová, Včelárska 23, 
08006 
Prešov vznieslo nasledovné námietky: 
• nie je v súlade s urbanistickou štúdiou "Prešov, obnova námestia Nižná Šebastová 
vyhotovená 
512004" 
Rozhodnutie o námietke. Námietke sa nevyhovuje. 
• nerieši komunikácie pre chodcov (bezpečnosť chodcov) v nesenom území, v čase 
dopravnej špičky komunikácia totiž slúži na obchádzanie svetelnej križovatky Vranovská 
-Fintická 
Rozhodnutie o námietke. Námietke sa nevyhovuje. 
• nezohľadňuje priame prepojenie ulíc Školská -Haburská lávkou pre peších 
(architektonická štúdia objekt 
9a) 
Rozhodnutie o námietke. Námietke sa nevyhovuje. 
• nie je jasné umiestnenie detského ihriska, ktoré je reálne umiestnené v riešenom území 
Rozhodnutie o námietke. Námietke sa nevyhovuje. 
• nerieši work out ihrisko reálne nevhodne umiestnené v území jeho vhodnejším 
umiestnením (terajšie umiestnenie medzi dvoma pietnymi miestami -sochou sv. Jána 
Nepomuckého a archeologickou lokalitou zaniknutého kostola s cintorínom -je 
nevhodné). 
Rozhodnutie o námietke. Námietke sa nevyhovuje. 
Odôvodnenie 
Navrhovateľ -Mesto Prešov v zastúpení Odborom strategického rozvoja, oddelením 
investičnej činnosti, podalo dňa 26.02.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia: 
"Revitalizácia verejných 
priestranstiev-ul. Slanská", na pozemkoch: KN-C 1015, KN-C 
ll 
3331, KN-C 3332, KN-C 3335, KN-C 3337, KN-C 3338, KN-C 3339 katastrálne územie 
Nižná Šebastová 
Stavebný úrad listom zo 
dňa 12.03.2018 pod č. SÚ-S/4147/2018 -Sf/64 oznámil 
podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym účastníkom 
konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 05.04.2018 vykonal ústne konanie spojené 
s miestnym 
zisťovaním. Konanie bolo oznámene verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého 
počtu účastníkov konania, v meste Prešov a v obci Ľubotice od 13.03.2018 do 28.03.2018. 
Svoje stanoviská oznámili orgány štátnej správy a iný účastnici konania: 
MsÚ 
Prešov, Odbor hlavného architekta mesta, Msú Prešov, Odbor D a ŽP , oddelenie 
dopravy a životného prostredia, MsÚ 
Prešov, Organizačný odbor-odd. KS, O.S.V.O. Comp, 
a.s., VSD, a.s., 
VVS, a.s., SPP, a.s., Slovak Telekom, a.s., Slovenský vodohospodárska 
podnik š.p 
.. 
Navrhovateľ doložil rozhodnutie Obce Lemešany č. ODažP/1275/3/2018/CB zo dňa 
15.03.2018 o povolení výrubu stromov. 
K navrhovanej stavbe 
Občianské združenie Naša Nižná Šebastová, Včelárska 23, 
08006 Prešov vznieslo námietky listom zo dňa 04.04.2018. 
• 
nie je v súlade s urbanistickou štúdiou "Prešov, obnova námestia Nižná Šebastová 
vyhotovená 
5/2004" 
Námietke sa nevyhovela. 
Predmetná štúdia bola súčasťou podkladov pri tvorbe projektovej dokumentácie. Presné 
dodržanie uvedenej štúdie nie je podmínkou povolenia stavby. K projektovej dokumetácii 
sa kladne vyjádrilo Mesto 
Prešov-odbor hlavného architekta mesta. 
• nerieši komunikácie pre chodcov (bezpečnosť chodcov) v riešenom území, v čase 
dopravnej špičky komunikácia totiž slúži na obchádzanie svetelnej križovatky Vranovská 
-Fintická 
Námietke sa nevyhovela. 
Projektová dokumentácie v stavebnom objekte SO O l spevnené pochy čiastočne rieši aj 
chodníky pre peších. Uvedená projektová dokumentácia bola odsúhlasená príslušným 
cestným správnym orgánom. 
• nezohľadňuje priame prepojenie ulíc Školská -Haburská lávkou pre peších 
(architektonická štúdia objekt 
9a) 
Námietke sa nevyhovela. 
Presné dodržanie uvedenej štúdie nie je podmínkou povolenia stavby. K projektovej 
dokumetácii sa kladne vyjádrilo Mesto 
Prešov -odbor hlavného architekta mesta. 
• nie je jasné umiestnenie detského ihriska, ktoré je reálne umiestnené v riešenom území 
Námietke sa nevyhovela. 
Uvedené ihrisko a jeho poloha je znázornená v situácii spevnených plôch. 
• nerieši work out ihrisko reálne nevhodne umiestnené v území jeho vhodnejším 
umiestnením (terajšie umiestnenie medzi dvoma pietnymi miestami 
-sochou sv. Jána 
Nepomuckého a archeologickou lokalitou zaniknutého kostola s cintorínom 
-je 
nevhodné). 
Námietke sa nevyhovela. 
Projektová dokumentácia nerieši premiestnenie work autového ihriska. Ihrisko bolo 
v danom území umiestnené na základe iného povolenia resp. ohlásenia. 
12 
Stavebný úrad po preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a z výsledkov 
konania zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie je v rozpore s územným plánom 
Mesta 
Prešov, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám 
neodporuje, neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 
40 ods. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť. 
Mesto Prešov, Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti je podľa 
sadzobníka správnych poplatkov časti I. položky 2 zákona 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch oslobodené od poplatku. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. 
Preto, na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku 
územného rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o využití územia, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 ods. 2 zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podľa 
§ 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Ľubotice a Mesta 
Prešov a zverejnená na internete -elektronickej tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk) 
a 
Obce Ľubotice (www.lubotice.eu). Toto oznámenie verejnou vyhláškou musí byť z dôvodu 
veľkého počtu účastníkov konania. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o využití územia. 
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň. keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia o využití územia. 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie na Obec Ľubotice -stavebný 
úrad, 
Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto 
rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na 
Obecný úrad Ľubotice, Československých letcov 2, 080 
06 Ľubotice. 
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
n , .. 
'\..-L-1.~: . 
v .... 
0l 
MVDr. Stefan Krajči 
starosta obce 
13 
Úradný záznam : 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o využití územía: 
"Revitalizácia verejných priestranstiev-ul. Slanská" bola vyvesená na úradnej tabuli 
Mesta 
Prešov 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o využití územia: 
"Revitalizácia verejných priestranstiev -ul. Slanská" bola zvesená z úradnej tabuli 
Mesta 
Prešov 
dňa ..................................... _ .. ·:""'_"):"' 
r'~" ',.,,.c .. ··.·:~ t; L 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.: .. )~:~ii:·:-:,:;::,;>;1.'/: ..... :~. / 
Peči .. •L-a.", JlO.-I~tss· ') · 1 
"11"~n ..._Hl-L .. \.. \ 
. l· 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)