Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI".

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

23.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 3. 01. 2019 
Vyvesene di1a----------
Obec Ľubotice '!e en,; dr., 
Stavebný úrad 
So sídlom Hlavná 73, 
080 Ol Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/10920/2018-Su. V Prešove dňa: 21.01.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na 
líniovú inžinierskú stavbu: 
"Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo 
OBI" Navrhovateľ: 
adresa: 
Mesto Prešov v zastúpení Odbor strategického rozvoja, 
Oddelenie investične.i činnosti 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 26.07.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
líniovej inžinierskej 
stavby: "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova 
a Solivarská okolo 
OBI" 
v katastrálnom území: 
Prešov 
na pozemku parc. č.: KN-C 5143/7, KN-C 5143/11, KN-C 5096/11, KN-E 
3501/10, KN-E 3294/501, KN-E 3501/4, KN-E 3501/5 
V 
súlade s 
§ 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v 
Prešove, odbor 
štátnej stavebnej správy, so sídlom Nám. Mieru 3, 
081 92 Prešov určil pod č. 2011-49/100-2 
zo dňa 13.01.2011 Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania 
a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Mesto Prešov stavebným úradom a zároveň 
navrhovateľom. 
Obec Ľubotice, príslušný stavebný úrad uskutočňovať konanie podľa § 119 odst.3 
stavebného zákona, v znení jeho noviel, posúdil predložený návrh 
podľa § 37 a ďalších 
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa§ 39 a§ 39a stavebného zákona 
a vykonávacích vyhlášok. 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY 
"Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo 
OBI" 
2 
Líniová inžinierska stavba "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova 
a Solivarská okolo OBI" sa bude realizovať na pozemkoch, ku ktorým má stavebník iné 
právo 
podľa § 139 ods. l zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení príslušných noviel, 
podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C 
5143/7, KN-C 5143/11, KN-C 
5096/11, KN-E 3501/10, KN-E 3294/501, KN-E 3501/4, KN
E 
3501/5 k. ú. Prešov. 
Stavebník je povinný ku stavebnému konaniu majetkoprávne usporiadat' všetky 
pozemky, 
na ktorých sú umiestnené jednotlivé stavebné objekty. Ku stavebnému 
konaniu musí stavebník preukázať, že má k pozemkom iné právo podl'a § 139 ods. l 
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení príslušných noviel. 
Inžinierska líniová stavba stavba 
"Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova 
a Solivarská okolo OBI" v kat. úz. Prešov, ako je zakreslené v situačnom výkrese v mierke 
M=l :500 ktorý vypracoval ateliér ISPO spol.s r.o. Inžinierske stavby -Ing. Jozef Antol 
a ateliér 
Privel spol. s r.o. -Ing Peter Jacko a je súčasťou dokumentácie pre vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby a tvorí 
nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
Líniová inžinierska stavba 
"Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova 
a Solivarská okolo OBI" bude umiestnená v intraviláne mesta Prešov. 
Predmetom 
projektovej dokumentácie je zrealizovanie prepojenia trolejbusovej stopy 
z novej okružnej križovatky Východná -Solivarská na Košickú ulicu. 
Prepojovacia 
komunikácia je označená ako Solivarská. Trolejbusová stopa začína na rozjazdovej el. 
výhybke projektovanej v rámci Okružnej križovatky -Solivarská. Bude 
ukončená zjazdnou 
výhybkou s jestvujúcim trolejovým vedením na Košickej ulici. 
I. 
etapa -Prepojenie trolejového vedenia -rekonštrukcia ul. Masarykova (predstaničný 
prostor) 
Kotvenie trolejových stôp bude na štyroch nových podperných bodoch (stožiar č. 67, 
69, 77, 79), a existujúcich trakčných stožiaroch. 
II. etapa-prepojenie trolejového vedenia -ul. Masarykova a Solivarská (okolo OBI). 
V prepojovacej časti Solivarskej ulice bude potrebné vybudovať osem nových 
podperných bodov (stožiar 
č. l, 2, 3, 4, 5, 81, 82, 83). Existujúce stožiare č. 84 a 85 sa 
ponechajú a budú na nich zavesené nové prevesy. 
Stožiare 
č. 10, 45, 8, ll a 12 rieši objekt SO 601-00 Rekonštrukcia 
trolejového vedenia stavby 
Okružná 
križovatka-Solivarská. 
Trolejové vedenie bude jednostopové 2x Cu l 
00mm
2 
a bude kotvené na prevesoch 
resp. na výložníkoch. Zachovaný bude pružný, podvesný a nekompenzovaný systém kotvenia 
trolejového vedenia. 
Základy nových 
trakčných stožiarov boli stanovené na základe vrcholových ťahov 
nových stožiarov výpočtom pre hranolové základy podľa "Sulzberga", 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. So vznikajúcim odpadom je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch, 
Vyhlášky 
MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
a Vyhlášky 
MŽP SR č. 365/2015 Z.z" ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
3 
2. Stavba musí spÍňať podl'a § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej 
bezpečnosti podl'a osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb. 
3. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
4. 
Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný včas zaistiť si u príslušných 
organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
5. Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkách je navrhovateľ povinný upraviť 
povrch verejnej komunikácie a chodníka do pôvodného stavu. 
6. Po ukončení výstavby bude terén riadne upravený. Terén je potrebné upraviť tak, aby 
sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na 
susedné pozemky. 
7. Počas realizácie stavby a jeho prípojok na TI je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnutel'nostiach. 
8. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
9. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného 
zákona a v súlade s § 22 vyhl. 
č. 532/2002 Z. z. Pri zemných prácach nenarušiť 
stabilitu vedl'ajších stavieb a svahu .. 
10. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a§ 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a 
urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
ll. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo 
k znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej 
poľnohospodárskej pôdy. Min. 30 
dní pred začatím zemných prác je nutné požiadať tunajší odbor dopravy, životného 
prostredia a 
KS o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného 
priestranstva a verejnej zelene. 
12. Stavenisko 
je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a§ 
13 vyhl. č. 532/2002 z. z. 
13. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
Osobitné podmienky 
14. MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta 
(č. OHAM/10543/2018, zo dňa 18.07.2018) určil: 
l. StÍpy umiestnené na chodníkoch žiadame osadit' tak, aby priestor medzi obrubníkom 
ukončujúcim chodník a trolejovým stÍpom (aspoň z jednej strany) bol minimálne 100 
cm. Tento priestor je potrebný pre prechod ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu 
resp. pre širší detský 
kočiar. 
15. O.S.V.O. Comp, a.s. (č. 1401/2019/RG, zo dňa 14.01.2019) určil: 
Z dôvodu. že výstavbou prestrešenia zastávky predstaničného priestoru dôjde k 
výraznej zmene svetlených pomerov z 
hľadiska osvetlenia verejného priestranstva. 
žiadame do projektovej dokumentáciu pre stavebné povolenie zapracovat': 
l. Výmenu existujúcich stožiarov č. 71. 73, 75, ktoré sa nachádzajú v prístrešku 
autobusovej zastávky 
za trakčné kombinované stožiare TSRK s výložníkmi VT2R-20A-
4 
D pre svietidlá verejného osvetlenia, nakoľko existujúce osvetľovacie veže, ktoré sú 
dnes v priestore budúcej zástavky budú zdemontované. Samotné posúdenie presného 
typu stožiara 
TSRK ponechávame na projektanta. Naša požiadavka je aby bolo možné 
na stožiar 
osadiť výložník, ktorý svietidlo vyloží pri 8,5 m výške stožiara o 2 m vyššie a 
o 2 m smerom bližšie ku komunikácií pri zachovaní osadenia stožiara na 
súčasnej 
pozícií. 
2. Zámenu navrhovaných trakčných stožiarov TSR číslo 67,69,77,79-z l. etapy PD a TSR 
číslo l ,2,3 ,4 -z IL etapy PD za trakčné stožiare kombinované TSRK s výložníkmi 
VT2R-20A-D pre osadenie svietidiel verejného osvetlenia, a tak zjednotiť koncepciu 
riešenia verejného osvetlenia s hore uvedenou okružnou križovatkou plnom rozsahu v 
obidvoch etapách, ak osadenie svietidla na 
trakčný stožiar nebude v rozpore s príslušnou 
normou 
3. V prípade akceptovania nášho návrhu bude vytvorená podmienka pre zdemontovanie 
dvoch 
osvetľovacích veži, ktoré dnes zasahujú do pôdorysu prestrešeného 
predstaničného priestoru. 
4. Naša spoločnosť vie poskytnúť technickú podporu pre samotné technické riešenie 
osvetlenia daného priestoru tak, aby bolo z 
pohľadu Investora realizované technicky 
správne, ekonomicky efektívne a z 
pohľadu bezpečnosti občanov ~ cestujúcich, aby 
daný priestor nevytváral kolízne a rizikové situácie. 
5. V súčasnosti je priechod pre chodcov pri ČS SHELL nasvetlený samostatným 
špeciálnym 
bezpečnostným osvetlením . V prípade, ak úpravou predstaničného priestoru 
dôjde k vybudovaniu nového priechodu pre chodcov, považujeme za dôležité už v tejto 
fáze 
podotknúť, že je potrebné počítať aj s jeho samostatným nasvetlením. 
16. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. (č. P0-2018/1238-DPMP zo dňa 21.06.2018) určil: 
Ku stavebnému konaniu žiadame predložiť: 
l. Odborné stanovisko Dopravného úradu k projektovej dokumentácii. 
2. V technickej správe odst. e) vetu-V tomto úseku trolejového vedenia nebudú žiadne 
napájače ani úsekové deliče nahradiť vetou -V tomto úseku trolejového vedenia sa 
nachádza jeden napájací bod a to na stožiari č. 83, ktorý bude nahradený novým 
stožiarom s tým istým 
číslovaním a s novou výzbrojou. 
3. 
Ďalej do technickej správy žiadame doplniť vetu -Stavebný objekt SO 604 -OO 
Prepojovacia trasa Východná -Košická môže realizovať len firma s príslušným 
oprávnením. 
4. Do projektovej dokumentácie žiadame doplniť Výkaz výmer ( montáž, demontáž, 
nosný materiál vrátane kríženia X 
56°, zemné práce, nátery stožiarov, revízia). 
5. V protokole č. 2374/18 o určení prostredia chýba zloženie ostatných členov komisie. 
6. V zmysle zákona č.513/2009 Z. z. § 105 -Zákon o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov má stavebník 
požiadať orgán verejnej správy -Vyšší územný 
celok ako špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh o vydanie stavebného 
povolenia na vyššie uvedený stavebný objekt. 
17. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
5 
prírody a vybraných zložiek ŽP (č. OU-PO-OSZP3-2018/047386-02, zo dňa 
04.12.2018) určil: 
l. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s §77 
zákona o odpadoch, 
2. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -terénne úpravy 
alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v rekultivácii, 
3. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 
zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších 
dokladov potrebných ku kolaudácií, 
4. Práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou, 
5. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov 
na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona 
o odpadoch. 
18. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek 
ŽP (č. 2018/048868-02/UM, zo dňa 05.12.2018) určil: 
l. Rešpektovať existujúce a povolené trasy vodných stavieb. 
19. VVS, a.s. (č. 59615/2018/0, zo dňa 25.07.2018) určil: 
l. Pri realizácii PD žiadame rešpektovať potrubie verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie v správe 
VVS, a.s. závod Prešov v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. § 19. 
Pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie tvorí pás o šírke l ,5111 na 
obe strany od vonkajšieho okraja vodovodného potrubia do priemeru 
500mm vrátane a 
pás o šírke 2,5m pri 
priemere nad 
500mm. 
2. Vytýčenie existujúceho verejného vodovodu a verejnej kanalizácie zrealizuje VVS, a.s. 
závod 
Prešov na základe objednávky (cali. centrum 051/7572777). Termín vytýčenia je 
potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č.tel.051/757242 l. V prípade, že si 
žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na 
majetku investora alebo 
VVS, a.s .. 
3. Upozorňujeme investora, že v prípade, ak pred vypracovaním projektovej dokumentácie 
nebol 
vytýčený verejný vodovod a verejná kanalizácia, teda nebola upresnená trasa 
vodovodu a kanalizácie naša 
spoločnosť neručí za informáciu o situovaní verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie uvedenú v predloženej projektovej dokumentácii, 
čo je 
v súlade so 
Stavebným zákonom č. 50/1979 Z.z. 
20. 
SPP-Distribúcia, a.s. (č. TD/NS/0646/2018/Uh, zo dňa 05.09.2018) určil: 
l. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú 
je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webe (www.spp
distribucia.sk 
2. 
V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne l hodinu. 
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi prevádzkovatel'a 
SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. 055/242 55 
09) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 
6 
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 
realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, 
najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok 
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 
kontroly realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
6. Stavebník 
je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN73 
3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez 
použitia strojových mechanizmov. 
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 
povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie 
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu 
a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného 
denníka. 
8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie 
SPP-D. 
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 
l 
O. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej 
úrovne terénu. 
ll. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byt' 
ihneď ohlásené SPP-Dna tel. č. 0850 111 727. 
12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 
150 000,-€. 
13. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ako 
aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn 
(TPP) najmä TPP 702 Ol, TPP 702 02. 
14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle 
STN 
73 6005 a TPP 906 Ol. 
16. Stavebník nesmie v ochrmmom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzenmé stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 
apod. 
21. Slovak Telekom, a.s. (č. 2218000184, zo dňa 12.10.2016) určil: 
l. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom(§ 68 zákona č. 35112011 Z. 
z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 35112011 Z. z. 
o ochrane proti rušeniu. 
2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
7 
sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti 
povereného správou sieti: Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, 
51/7711551 
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách sa 
do projektu stavby musí 
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 
splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. 
z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie 
je možné preložiť 
zrealizovať prekládku SEK. 
5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení 
a zariadení. 
6. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečit'' nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác 
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 
Valom záujmovom území sa môžu nachádza,t' zariadenia iných prevádzkovateľov. 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 
Telekom, a.s., týmto 
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
9. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekom,sk, +421 517712188, 0902614733. 
V objednávke v 
dvoch vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania. 
10. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. 
ll. Žiadate!' môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Žiadatel' nie 
je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d'alej rozširovať, prenajímať 
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
12. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
13. Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle§ 40 odst. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
8 
vydanie stavebného povolenia. PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podl'a § 40 
ods. 3 stavebného zákona , len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím 
uvedenej lehoty. 
Toto rozhodnutie 
je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovatel'a aj účastníkov 
konania. 
Odôvodnenie: 
Navrhovate!' -mesto Prešov v zastúpení Odbor strategického rozvoja, Oddelenie 
investičnej činnosti podal dňa 26.07.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o 
umiestnení stavby: 
"Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská 
okolo OBI" 
na pozemkoch KN-C 5143/7, KN-C 5143/11, KN-C 5096/11, KN-E 3501/10, 
KN-E 3294/501, KN-E 3501/4, KN-E 3501/5 -líniová inžinierska stavba v katastrálnom 
území Prešov. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných 
orgánov a organizácií. 
Obec Ľubotice-stavebný úrad oznámil podl'a § 36 stavebného zákona dňa 30.07.2018 
začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
štátnej správy a 
dňa 03.09.2018 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. 
Konanie bolo oznámene verejnou vyhláškou v meste Prešov od 31.07.2018 do 14.08.2018. 
Podl'a platného Územného plánu mesta 
Prešov v znení 
Zmien a doplnkov 2015, 
vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje 
Záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, je plánovaná 
stavba 
"Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI" 
v súlade s územným plánom mesta Prešov. 
Svoje súhlasné stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy: MsÚ Prešov -Odbor 
hlavného architekta mesta, MsÚ Prešov-Odbor D, ŽP, MsÚ Prešov-OSMM, OÚ Prešov
Odbor starostlivosti o ŽP, DPMP, a.s., O.S.V.O.Comp, a.s., SPP-Distribúcia,a.s., Slovak 
Telekom, a.s., VVS, a.s .. Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté do 
podmienkovej časti rozhodnutia. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania 
zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom mesta 
Prešov, zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým 
hľadiskám 
neodporuje, neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. Preto, 
na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako 
je uvedené vo výroku územného 
rozhodnutia. 
Poučenie 
stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta Prešov a zverejnená na 
internete-elektronickej tabuli obce Ľubotice a mesta Prešov 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
líniovej stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s§ 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
9 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 7111967 
Zb. o správnom konaní podať na obec Ľubotice, správny orgán, ktmý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 54 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej ínžinierskej stavby: 
"Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI", bola vyvesená na úradnej 
tabuli obce 
Ľubotice a zverejnená na elektronickej tabuli obce Ľubotice (www.lubotice.eu). 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI", bola zvesená z úradnej 
tabuli obce 
Ľubotice a zvesená z elektronickej tabule obce Ľubotice (www.lubotice.eu). 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI", bola vyvesená na úradnej 
tabuli Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej tabuli Mesta 
:rešov (fľ''B es~tl':f). 
dna 
.............. : ....... · ......................... . 
l\1. J-.".,0 ,' 
'Pečia -'a·p n·ts 
080 Ol Pf\. E~ O V 
-l-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI", bola zvesená z úradnej 
tabuli Mesta 
Prešov a zvesená z elektronickej tabule Mesta Prešov (www.presov.sk). 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)