Územné rozhodnutie o využití územia: "Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29- 49".

Územné rozhodnutie o využití územia

24.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        So sídlom Hlavná 73, 
Obec Ľubotice 
Stavebný úrad 
080 Ol Prešov 
Prot. č.: SU-S/13863/2017-Sf/223 V Prešove dňa: 18.01.2019 
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
v , , 
O VYUZITI UZEMIA 
( verejná vyhláška ) 
Navrhovateľ: Mesto Prešov v zastúpení Odbor strategického rozvoja, Oddelenie 
investičnej činnosti 
adresa: Hlavná 73,080 Ol Prešov 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa ll. 07.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia 
stavby: "Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Culena č. 29-49" 
v katastrálnom území: Prešov 
na pozemkoch parc. č. KN-C 8617/1, KN-C 8616, KN-C 8618, KN-C 8622, KN-C 8626 
V súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej 
stavebnej správy, so sídlom Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov určil pod č. 2011-49/100-2 zo dňa 
13.01.2011 Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie 
rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Mesto Prešov 
stavebným úradom a zároveň navrhovateľom. 
Obec Ľubotice, príslušný stavebný úrad uskutočňovať konanie podľa § 119 ods. 4 stavebného 
zákona, v znení jeho noviel, posúdil predložený návrh 
podľa § 3 7 a ďalších stavebného zákona. 
Na základe tohto posúdenia vydáva 
podľa § 39 a § 39b stavebného zákona a vykonávacích 
vyhlášok. 
\1 , r r 
ROZHODNUTIE O VYUZITI UZEMIA 
"Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29 -49" 
Stavba: "Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29 -49" sa bude realizovať na pozemkoch par. č. KN-C 8617/1, KN-C 8616, KN-C 8618, KN-C 8622, KN-C 
8626 
katastrálne územie Prešov, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese 4/2018 v mierke 
l 
:250, ktorý vypracoval Stavoprojekt s.r.o., Jarková 31, 08001 Prešov 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov : SO O l Spevnené plochy 
SO 02 Detské zariadenia a drobná architektúra 
SO 03 Verejné osvetlenie 
SO 04 Sadové úpravy 
SO 05 Úprava kábelového vedenia 
SO 06 Parkoviská 
Pre využitie územia a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
SO Ol -Spevnené plochy 
l. Revitalizácia vnútroblokových priestorov bude prebiehať v dvoch etapách. V tejto l. etape sa 
rieši 
väčšia časť vnútroblokových priestorov. Jej ohraničenie je priebežným chodníkom na ul. 
M. 
Čulena na jednej strane a jestvujúcim oporným múrikom na druhej strane. Zostávajúca 
časť sa bude riešiť v rámci 2. etapy. Samotné spevnené plochy zahŕňajú miestne komunikácie 
IV. triedy (chodníky) vrátane vjazdov 
do garáží pod bytovými domami. Úprava jestvujúcich 
spevnených plôch bude nasledovná: Na jestvujúcej miestnej komunikácii 
IV. triedy sa 
odfrézuje jestvujúci asfaltový kryt vrátane spevnenej plochy (krátka 
súčasť miestnej 
komunikácie IV. triedy) na štítoch bytových domov. Miestna komunikácia IV. triedy k 
tretiemu vchodu do bytového domu sa vybúra vrátane schodov rampy a dotknutej 
časti 
oporného múrika. Vybúrajú sa aj prístupové plochy ku garážam pod bytovými domami a 
betónové plochy 
na samotných vjazdoch 
do garáží pod bytovými objektami. Vybúra sa v celej svojej 
dÍžke 
aj deliaci múrik zo strany priebežného chodníka na ul. M. Čulena. 
Odstránia sa aj dva klepáče na koberce, 3 pieskoviská, jedna oceľová konštrukcia, 
dvakrát zostava z pneumatík a 6 parkových 
lavičiek. 
2. Okrem uloženia nového asfaltového krytu na miestnej komunikácii IV. triedy sa 
rozšíri jej šírka na 
5,0 m, kvôli vyhovujúcemu prístupu hasičských vozidiel. 
Konštrukčné vrstvy rozšírenia a predlženia komunikácie: 
asfaltový betón 
ACll-II. ................................. 50 mm 
asfaltový betón AC16-III ................................. 50 mm 
asfaltový po strek spojovací.. ............................. 
0,5 kg/m2 
štrkodrva .......................................................... 
200 mm 
štrkodrva fr. 0-32 ............................................... 150-190 mm 
spolu: ................................................................ 
450-490 mm 
Ohraničenie komunikácie bude z obidvoch strán zapusteným záhonovým 
obrubníkom. 
V predlžovanom úseku bude ohraničenie palisádami 12*16,5*60 cm 
sivej farby. 
Priečny sklon . bude jednostranný 2 %. smerom od bytového domu. 
Odvodnenie je uvažované vsakovaním do terénu. Odvodnenie pláne bude pozdlžnou 
drenážou. Miestne komunikácie IV. triedy 
zahŕňajú aj úpravu priečnych krátkych chodníkov 
k prvým dvom vstupom, 
ďalej návrh nového chodníka k tretiemu vstupu. Na krátkych 
chodníkoch k prvým dvom vstupom sa uloží nová vrstva 
asfaltového betónu po odfrézovaní pôvodnej. 
Dôjde k realizácii spevnených plôch pod smetnými nádobami a ich rozstrenie pre 
situovanie viacej kontajnerov (pre separovaný odpad). Konštrukcia týchto plôch bude 
rovnaká ako u spevnenia pred 
lavičkami. Zastávka MHD zostane na pôvodnom mieste. 
Na ochranu vnútrobloku pred povrchovými vodami stekajúcimi zo susedného svahu v 
čase výdatnejších zrážok je zahrnutý do tejto l. etapy aj ochranný rigol zo žľaboviek. 
Je to aj napriek tomu, že jeho trasa je vedená za hranicou 2. etapy. Je to preto, lebo 
realizácia 
2. etapy v tomto časovom horizonte je ešte neznáma. Rigol bude zaústený 
vo viacerých miestach do vsakovacích jám. 
SO 02 -Detské zariadenia a drobná architektúra 
3. V rámci revitalizácie vnútrobloku sa umiestia aj detské zariadenia a prvky drobnej 
architektúry. 
Okrem návrhu nových detských zariadení ide aj o výmenu jestvujúcich 
zariadení za nové. Detské zariadenia sa umiestnia 
na rovnakom mieste ako doteraz Drobná 
architektúra 
(lavičky, odpadkové koše a stojany na bicykle) sa navrhuje väčšinou v blízkosti 
nástupov 
do jednotlivých vchodov, pričom lavičky sa navrhujú aj pri detských 
zariadeniach. 
Detské zariadenia: 
-pružinová 
hojdačka l ks 
-prevažovadlo (vahadlová 
hojdačka) l ks 
-pieskovisko s príklopom (zakrytím) 
2 ks 
-kolotoč s priemerom l ,6 m l ks 
-dvojhojdačka l ks 
-fitness zostava 
l ks 
-bežkár l ks 
Dopadové plochy okolo detských zariadení budú zo zelene resp. gumových rohoží. Gumové 
rohože sú vyrábané zo zmesi recyklovaného gumového granulátu z opotrebovaných pneumatík a 
polyuretánového pojiva. 
Ohraničenie navrhovaných dopadových plôch s povrchom z gumených 
rohoží bude zapusteným záhonovým betónovým obrubníkom. 
Návrh prvkov drobnej architektúry: 
-lavičky 
-odpadkové koše 
-stojan na bicykle 
SO 03-Verejné osvetlenie 
18 ks 
3 ks 
IO ks 
4. Existujúce stožiare (9ks), ktoré by tvorili prekážku parkujúcim automobilom sa zdemontujú 
a s nimi vo 
vyznačenom úseku aj napájací kábel A YKY 4x16. Zdemontované stožiare sa 
nahradia novými stožiarmi St 
150/60 na takom mieste, kde nebudú 
tvoriť prekážku automobilom. Na nové stožiare sa opätovne osadia zdemontované svietidlá 
Miniluma 
20 LED 27W. Svetelný zdroj LED bude zo svorkovnice stožiara napojený káblom 
CYKY-J 
3xl,5. 
SO 04 -Sadové úpravy 
5. Po ukončení stavebnej činnosti a príprave územia budú v riešenom území zrealizované 
sadové úpravy s výsadbami drevín. Všetky plochy dotknuté stavebnou 
činnosťou budú pred 
realizáciou sadových úprav rekultivované, podl'a rozsahu poškodenia bude hÍbkovo rozrušená 
zemina zhutnená pojazdom stavebných strojov, plocha a výsadbové misy budú zbavené 
všetkých stavebných zbytkov a odpadov. 
Objekt SO 04 nes1 práce 
spojené 
s 
výrubom a výsadbami drevín /náhradná výsadba! a revitalizáciou trávnika. 
6. 
Na výrub bolo určených 12 ks stromov a 55,5 m2 plochy krov (solitérne kry a živé ploty). 
Tieto dreviny sú v kolízii s novo navrhovanou úpravou priestoru. Výsadba bude 
pozostávať 
výsadby solitérnych stromov, výsadby solitérnych krov, záhonových výsadieb krov medzi 
spevnenými plochami cestnej komunikácie a parkoviskami (navrhovanými a existujúcimi), 
živý plot, ktorý lemuje plochy navrhovaných parkovacích miest a príjazdovej komunikácie a 
doplnenie existujúceho živého plotu pozdlž pešej komunikácie 
na ul. M.Čulena, výsadby tráv 
a trvaliek v zaštrkovanej ploche medzi príjazdovou plochou do garáží a parkoviskami a 
výsadba trvaliek v záhonoch pred bytovými domami vytvorenými pre 
obyvateľov. 
SO 05 -Úprava kábelového vedenia 
7. V rámci revitalizácie priestranstva dôjde k úprave kábelových vedení existujúcich 
inžinierských sieti pod realizovanými stavebnými objektami. 
SO 06 -Parkoviská 
8. Realizácia parkovísk bude naväzovať na úpravu spevnených plôch v objekte SO O l. 
Pre štyri bytové domy sa v návrhu rieši potrebný 
počet parkovacích miest. V každom 
bytovom dome 
je 21 bytov. Pre celkový počet 84 bytov je potrebný návrh minimálne 
84 parkovacích miest vrátane 14 miest, ktoré sú situované v garážach pod bytovými 
domami. 
Na predlženú a rozšírenú prístupovú komunikáciu budú napojené kolmé 
parkovacie miesta prevažne na jednej strane, v koncovej 
časti po jej obidvoch stranách. 
Spolu 
je navrhnutých 63 kolmých parkovacích miest. Na krátku prístupovú komunikáciu 
šírky 
3,0 m ku garážam pod bytovými domami bude napojených v prvej aj v tretej 
vnútroblokovej 
časti spolu 7 šikmých parkovacích miest. Na štítovej strane bytových 
domov budú spolu 3 parkovacie miesta. 
V zmysle vyhlášky 532/2002 z.z. budú z toho 
počtu tri parkovacie miesta určené pre telesne postihnutých. Rozmery kolmých 
parkovacích miest budú 4,5 
x 2,5 m, pre TP budú rozmery 4,5 x 3,5 m. Parkovacie miesta 
pre 
TP budú vyznačené vodorovným a zvislým dopravným značením. 
9. Navrhovaný stav v rámci l. etapy: Vzhľadom na vzniknuté problémy s povolením na 
výrub navrhovaného celkového 
počtu stromov bolo nutné stavbu pôvodne vyprojektovanú 
ako celok 
rozdeliť na dve etapy. V rámci tejto l. etapy sa vybuduje 30 kolmých 
parkovacích miest, 
7 šikmých parkovacích miest a na štítovej strane budú 3 parkovacie 
miesta. 14 jestvujúcich parkovacích miest 
je v garážach. Teda celkový počet parkovacích 
miest po dobudovaní tejto 
l. etapy bude 51. 
Konštrukčné vrstvy navrhovaných parkovísk: 
-zatrávňovacia dlažba 60*40* 10 .......... 100 mm 
-štrkopiesok ........................................... 
200 mm 
spolu ..................................................... 
300 mm 
9. 
Ohraničenie týchto parkovísk z troch strán, zo strán zostávajúcej zelene, 
bude vyvýšeným cestným obrubníkom. Zo strany prístupovej komunikácie, na ktorú sa 
parkoviská napájajú, bude 
ohraničenie zapusteným záhonovým obrubníkom. Priečny sklon 
parkovísk bude jednostranný 
2 %. Odvodnenie sa uvažuje vsakovaním do terénu. 
Oddelenie jednotlivých parkovacích miest bude pásikom dlažby červenej farby s rozmermi 
20*10*8 cm. Otvory v zatrávňovacej dlažbe sa vyplnia drobným kamenivom frakcie 8-16 
mm. 
10. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov zmeny a doplnky 2015 sa predmetná 
stavba realizuje na plochách 
funkčne určených ako plocha bytových domov pre ktorú 
platí regulatív. B 
5. 
ll. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 
Z.z., príslušné technické normy, ochranné pásma, bezpečnostné predpisy a návody 
výrobcu 
stavebných výrobkov na spôsob ich použitia. 
12. Stavbu treba ukončiť najneskôr do 24 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
13. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 
66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
14. 
Navrhovateľ je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". 
Na štítku musí byt' uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil 
v zmysle § 66 ods. 3 písm. 
j) stavebného zákona. 
15. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
navrhovateľ najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
16. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť 
zabezpečí zhotoviteľ stavby. 
5 
17. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo navrhovateľ od prvého dňa prípravných prác 
až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
18. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa 
osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f 
stavebného zákona. 
19. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
20. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam 
pre ochranu záujmov 
spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to 
oprávnené v zmysle§ 
45 stavebného zákona. 
21. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
510/200 l Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
a predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 
22. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle§ 43i stavebného zákona a v zmysle§ 
12 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. Navrhovate!' je povinný počas stavebných prác 
zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. Toto je potrebné počas realizácie 
stavby 
oplotiť. 
23. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný písomnou formou 
zaistiť si u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby 
nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. 
24. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to 
nevyhnuté, 
je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť v 
súlade s pokynmi správcu pred poškodením. 
25. Skladovanie stavebného materiálu 
počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
26. Stavebné práce je potrebné 
realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných 
nehnuteľnosti a aby nebolo zhoršované životné prostredie. Navrhovate!' realizáciou 
stavebných prác a ich dôsledkami nesmie nadmerne 
obťažovať okolie, resp. čo najmenej 
rušiť užívanie susedných pozemkov. 
27. Stavebník je povinný v zmysle§ 
40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť 
každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
28. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je navrhovate!' povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade 
so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov. 
Počas stavebných prác a po skončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, 
tzv. divokých skládok. 
29. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
30. Zmenu v projektovej 
dokumentácií môže stavebný úrad 
povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
31. Ak sa 
so stavebnými prácami nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia, toto stráca 
platnosť podľa § 40 ods. l stavebného 
zákona. 
32. So stavbou sa nesmie začať, pokial' rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle§ 52 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"). 
6 
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods. 4) stavebného zákona upúšťa od 
vydania povolenia terénnych úprav. 
Navrhovaná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na 
podaný písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. 
Navrhovateľ je povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov 
a materiálov použitých na stavbe a geometrický plán na 
porealizačné zameranie stavby. 
Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli námietky k predloženému návrhu. Ich 
pripomienky boli zahrnuté do výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Osobitné podmienky: 
l. Mesto Prešov-odbor hlavného architekta mesta v stanovisku č. OHAM 8964/2018 zo dňa 
18.06.218 uvádza: 
• Podľa platného Územného plánu mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako plocha pre 
bývanie v bytových domoch. 
• V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje 
Záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, platí pre 
danú plochu záväzný regulatív RL B.5. 
• Navrhované funkčné využitie stavby je v súlade so Záväznou časťou Územného plánu 
Mesta Prešov, v znení 
Zmien a doplnkov 2015, vyhlásenou Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Prešov 
č.5/2017. 
• Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor hlavného architekta mesta, z hľadiska ním 
sledovaných záujmov v území, súhlasí s predloženou dokumentáciou. 
Stavebník v rámci 
kolaudačného konania odovzdá Stavebnému úradu mesta Prešov 
potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. 
spoločnosti Progres CAD 
Engineering, s.r.o, Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní 
porealizačného zamerania stavby. 
Porealizačné zameranie stavby vypracuje oprávnená osoba v súlade so zásadami tvorby 
a 
uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika 
tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov", ktoré sú prístupné na 
internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk 
(občan-klientske centrum-pracovisko 
3 -stavebné 
činnosti-kolaudačné rozhodnutie-prílohy), 
2. Mesto Prešov -odbor dopravy a životného prostredia v záväznom vyjadrení zo dňa 
25.05.2018 pod č. ODŽP -7404/2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez 
pripomienok. 
3. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove v záväznom vyjadrení č. KRPZ-PO-KDI-
55-098/2018 zo dňa 04.06.2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia bez pripomienok. 
4. Slovak Telekom, a.s. v záväzné vyjadrení č. 6611813219, zo dňa 14.05.2018 určil: 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 35112011 
Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. 
o ochrane proti rušeniu. 
• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, ·a. s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia 
SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti: Danka Chovanová, 
danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551 
• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 
Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných 
7 
vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 
zrealizovať prekládku SEK. 
• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
· projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení 
a zariadení. 
• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečit" nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác 
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 
Valom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 
Telekom, a.s., týmto 
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
• Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky do troch 
týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekom,sk, +421 517712188, 
0902614733. V objednávke v 
dvoch vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania. 
• Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených 
bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
• Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d'alej rozširovať, prenajímať 
alebo vytižívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
• Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
• Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 
5. VVS, a.s. v záväzné vyjadrení č. 43335/2018/0 zo dňa 04.06.2017 určil: 
S vydaním územného a stavebného povolenia súhlasíme s podmienkami: 
• Na Vašu žiadosť Vám oznamujeme, že v záujmovej lokalite sú trasované vereJny 
vodovod LT DN 
100 mm a verejnej kanalizácie ŽB DN 300/500 mm (viď. orientačne 
vyznačené v priloženej situácii Ml: 1100). PIS v správe našejspoločnosti žiadame 
rešpektovať v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. (Zákon o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach) o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Podľa §-u 
19 sú ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií nasledovné: 
odstavec (2) pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou 
vzdialenosťou od vonkajšieho 
pôdorysného okraja vodovodného. alebo 
kanalizačného potrubia na obidve strany a to: 
1.5 m pri verejnom vodo vode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane. Nad 
potrubím a 
v jeho ochrannom pásme 
je zakázané: vykonávať zemné práce. 
8 
umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať 
činnosti, ktoré obmedzujú 
prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo. ktoré by mohli 
ohroziť 
technický stav. vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne 
úpravy. 
• Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci 
nášho závodu (cali centrum. 
č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť 
kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín 
vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na Č. tel. 051/7572421. 
• . V prípade. že si žiadater neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS. a.s. zodpovednosť za 
prípadné škody na majetku investora alebo VVS. 
• . Pri realizácii prác vochrannom pásme našich vodohospodárskych zariadeni žiadame 
prizvať zástupcov našej organizácie a to za stredisko vodovodov Ing. Strelec, č. tel.: 
051/7572520 a stredisko kanalizácií Ing. Angelovič, č. tel.: 051/7572550. 
• V 
zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. §27 ods. a) každý kto vykonáva opravy, 
rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu 
mať vplyv na 
zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
je povinný po dohode s 
prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, 
vstupov 
do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu. 
• . Upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré sú v 
majetku a správe 
majiteľov napájaných nehnuteľností.(viď. priložené situácie). 
6. SPP-Distribúcia, a.s. v záväznom vyjadrení č. TD/NS/0409/2018/Uh zo dňa 30.05.2018 
súhlasí s vydaním uzemného a stavebného povolenia za podmienok: 
• Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný 
požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú 
je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo 
elektronicky , prostredníctvom online formuláru zverejneného na webe (www.spp
distribucia.sk 
• V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne l hodinu. 
• Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. 055/242 55 09) 
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 
• Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok 
opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
• Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 
kontroly realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
• Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN73 
3050 
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez 
použitia strojových mechanizmov. 
• Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný 
do stavebného denníka. 
9 
• Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
·-a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie 
SPP-D. 
• 
Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 
• Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej 
úrovne 
terénu. 
• Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byt' 
ihneď ohlásené SPP-Dna tel. č. 0850 111 727. 
• Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 
150 000,-€. 
• . 
Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ako 
aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn 
(TPP) najmä TPP 702 O l, TPP 702 02. 
• Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
• Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle 
STN 
73 6005 a TPP 906 O l. 
• Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 
80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé 
porasty a pod. 
7. VSD, a.s. Distribúcia , a.s. v záväznom vyjadrení 
č. 12114/2018 zo dňa 18.06.2018 
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia za podmienok: 
• Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním 
objednávky a mapového podkladu s 
vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú 
adresu: skripka stefan@vsds.sk., tel. 
055 610 2792,0917 433311 -Ing. Štefan Škripko. 
alebo stolicny peter@vsds.sk. tel. 0556102213.0918248563-Ing. 
Peter Stoličný," 
• V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu 
plánovaného výkopu s nim, je 
bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku 
previsu. 
• Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 
• Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami 
musia byt' dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 
1,2. 
• Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby 
bol prizvaný zástupca našej 
spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. 
• Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni 
pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej 
spoločnosti: 
055/6102823. 
• Pri 
zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými 
vedeniami 
v zmysle STN 
736005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné 
na náklady stavebníka 
doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich 
mechanickému poškodeniu v súlade 
s normami STN 34 l 050, STN 33 2000-5-52 a 73 
6005. 
lO 
8. O.S.V.O. Comp, a.s. v záväznom vyjadrení č. 100/07/2018/EN zo dňa 02.07.2018 
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia za podmienok: 
• V prípade realizácie zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je pred 
zahájením zemných prác potrebné 
požiadať o vytýčenie káblov verejného osvetlenia 
(p. Goryl Karol, 0903 608 304) na základe samostatnej objednávky. 
• V prípade odkrytia kábelového vedenia v našej správe požadujeme, aby sme pri jeho 
spätnom uložení boli prizvaní a požadujeme, aby bol kábel chránený pred 
mechanickým poškodením uložením 
do chráničky a označením výstražnou fóliou. 
9. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. v záväznom vyjadrení č. 72/2018/Kme zo dňa 
03.05.2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia za 
podmienok: 
• Pri akýchkoľvek prácach , ktorými môžu byť ohrozené alebo poškdené naše 
zariadenia je 
žiadateľ povinný vykonať všetky účinné ochranné opatrenia. 
10. CondorNet s.r.o. v záväznom vyjadrení zo dňa 10.07.2018 súhlasí s vydaním územného 
a stavebného povolenia za podmienky: 
• Pred začatí stavebných prác je potrebné vopred požiadať o ich vytýčenie. 
ll. Krajský pamiatkový úrad v Prešove v záväznom vyjadrení č. KPUP0-2018/2370-
02/6637/UL zo dňa 24.01.2018 súhlasí s vydaníkm územného astavebného povolenia za 
podmienky: 
• v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť každý 
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a 
urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
Odôvodnenie 
Dňa 11.07.2017 podalo Mesto Prešov v zastúpení MsÚ Prešov -Odbor strategického 
rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti so sídlom na Ul. Hlavná 73, Prešov na stavebný 
Úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu: 
"Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29-49" , na pozemkoch 
parc. 
č. KN-C 8617/1, KN-C 8616, KN-C 8618, KN-C 8622, KN-C 8626 katastrálne územie 
Prešov. 
V súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona Krajský úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej 
správy 
dňa 13.1.2011 pod číslom 2011-49/100-2 určil Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný 
úrad, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre stavby, v prípadoch ktorých je Mesto 
Prešov stavebným úradom a 
zároveň stavebníkom. 
Obec Ľubotice -stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 
16.01.2018 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom štátnej správy a 
dňa 08.02.2018 vykonal ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním. Konanie bolo oznámene verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov 
konania, v meste Prešov a v obci Ľubotice od 19.01.2018 do 05 . .02.2018. 
Na ústnom pojednávaní dňa 08.02.2018 k navrhovanej stavbe vzniesli pripomienky MUDr. 
Ladislav Kováč, Ing. Slavomír Hirjak, Marta Jankivová a Michal Jankiv, Miroslava 
Kováčová. 
ll 
• Uvedený účastníci nesúhlasili s navrhovaným presunom zastávky MHD -navrhovateľ v 
rámci úpravy projektovej dokumentácie 
účastníkom konania vyhovel a zastávku MHD 
ponechal na terajšom mieste. 
• MUDr. Ladislav Kováč poukazoval na nadmerný záber zelene a výrubu drevín. 
Navrhovateľ v upravenej dokumentácii zmenšil spevnené plochy čiastočne vyhovel 
účastníkovi konania. Stavebný úrad nie je príslušnym orgánom na povoľovanie výrubu 
drevín. 
Navrhovateľ doložil právoplatné rozhodnutie o povolení výrubu drevín vydané 
obcou Lemešany 
dňa 29.10.2018 pod č. OD a ŽP/12011/2018/CB, právoplatné dňa 
28.11.2018. 
Vzhľadom na vznesené pripomienky a absenciu rozhodnutia o povolení výrubu navrhovateľ 
požiadal o prerušenie konania a oznámil, že projektovú dokumentáciu stavby upraví. 
Dňa 22.08.2018 navrhovateľ stavebnému úradu predložil upravenú projektovú dokumentáciu 
stavby. Stavebný úrad listom zo 
dňa 10.09.2018 oznámil doplnenie podkladov pre vydanie 
rozhodnutia a úpravu projektovej dokumentácie v zmysle 
§ 36 ods. 4 verejnou vyhláškou. 
Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Prešov a úradnej tabuly obce 
Ľubotice 
od dňa 13.09.2018 do dňa 28.09.2018. Stavebný úrad v oznámení upustil od ústneho 
pojednávania a 
účastníkom konania stanovil 7 dňovú lehotu na vznesenie pripomienok. 
V stanovenej lehote neboli k navrhovanej stavbe účastníkmi konania vznesené pripomienky. 
K navrhovanej stavbe sa vyjadrili: 
Msú Prešov, Odbor hlavného architekta mesta, MsÚ Prešov, Odbor D a ŽP , oddelenie 
dopravy a životného prostredia, 
, 
O.S.V.O. Comp, a.s., KR PZ KDI Prešov,., 
Spravbytkomfort a.s., VSD, a.s., 
VVS, a.s., SPP, a.s., Slovak Telekom, a.s., UPC Broadband 
Slovakia, s.r.o., Condornet a.s. 
Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté 
do podmienkovej časti 
rozhodnutia. 
Navrhovateľ predložil právoplatné rozhodnutie o povolení výrubu drevín vydané obcou 
Lemešany 
dňa 29.10.2018 pod č. OD a ŽP/12011/2018/CB, právoplatné dňa 28.11.2018. 
V predmetnom rozhodnutí príslušný orgán povolil výrub 12 ks stromov, 3 ks solitérnych 
krov a 
35m
2 
plochy krov. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a z výsledkov konania 
zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom Mesta 
Prešov, zodpovedá 
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám 
neodporuje, neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 
40 ods. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť. Mesto Prešov, Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej 
činnosti je podľa sadzobníka správnych poplatkov časti I. položky 2 zákona 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch oslobodené od poplatku. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. 
Preto, na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako 
je uvedené vo výroku 
územného rozhodnutia. 
12 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o využití územia, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa 
§ 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Ľubotice a Mesta 
Prešov a zverejnená na internete -elektronickej tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk) 
a 
Obce Ľubotice (www.lubotice.eu). Toto oznámenie verejnou vyhláškou musí byť z dôvodu 
veľkého počtu účastníkov konania . 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o povolení stavby. 
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 
budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia o povolení stavby. 
Podľa§ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie na Obec Ľubotice -stavebný úrad, 
Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto 
rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na 
Obecný úrad Ľubotice, Československých letcov 2, 080 
06 
Ľubotice. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o využití územia 
pre stavbu: 
"Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29 -49" , bola 
vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
Z 4. Ul 2lJ 
dňa .................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o využití územia 
pre stavbu: 
"Revitalizácia vnútro blokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29 -49", bola 
zvesená z úradnej tabule Mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)