Rozhodnutie - rozdelenie stavby: "Bytového domu na ul. Švábska 51 a Royova 1 v Prešove."

Rozhodnutie

31.01.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
Vyvesené dňa _ ___,3~~...:1::... • ...:;.0..;.;.1......;7.;;.;;]...;;·] ___ _ 
~~, ... · ňa 
odbor výstavby a byto_v_eJ:--. p-o~l":":'it"ri'ik_y __ 
Námestie mieru 3 080 Ol Prešov 
Číslo:OU-PO-OVBP2-20 19/5429/1 0673/ŠSS-Ka V Prešove 30.01.2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
Rozhodnutie 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, ako orgán štátnej správy, príslušný 
podľa § 58 ods. l zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ustanovenia§ 4 ods. l 
písm. 
b) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a 
o zmene a doplnení zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe odvolania Ing. Bela 
Kočiša, bytom Švábska 51,080 05 Prešov (d'alej len odvolateľ) zo dňa 08.10.2018, preskúmal 
rozhodnutie 
č. SÚ/5368/141240/2018-Se zo -dňa 10.09.2018 vydané mestom Prešov 
a rozhodol takto: 
Podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších 
predpisov 
zrušuje rozhodnutie mesta Prešov č. SÚ/5368/141240/2018-Se zo dňa 10.09.2018 
a vec vracia správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie. 
Odôvodnenie 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad, vydalo dňa 10.09.2018 rozhodnutie 
č. SÚ/5368/141240/2018-Se, ktorým rozdelilo stavbu: "Bytového domu na ul. Švábska 51 
a Royova l v Prešove, umiestnenú na pozemku parc. č. 2600/67 k. ú. Solivar, podľa 
priloženého geometrického plánu č. 112018 na dve stavby: 
Bytový dom na ul. Švábska 51, umiestnený 
na pozemku parc. č. 2600/67 
Bytový dom na ul. Royova l, umiestnený na pozemku parc. č. 26001167 
Proti 
rozhodnutiu podal v zákonom stanovenej odvolacej lehote podľa § 54 ods.1, 2 
zákona 
č. 71/1967 Zb. odvolanie odvolateľ, v ktorom uvádza, že nesúhlasí s rozdelením 
parcely 
č. 2600/67 k. ú. Solivar a tým aj s rozdelením bytového domu. Stavba sa podľa 
odvolateľa nedá technický rozdeliť na dva samostatné objekty: 
l. spoločná strecha-v budúcnosti bude problém s rekonštrukciou strechy a údržby, 
2. jeden spoločný bleskozvod -kto 
sa bude podieľať na jeho údržbe a revíziách, 
3. spoločná anténa-jeden bytový dom môže zo dňa na deň odstaviť ten druhý dom, 
4. rozdelenie spoločných priestorov, napr. mangľovňa bude len v jednom bytovom dome, ale 
na zakúpení vybavenia miestnosti sa 
podieľali všetci, 
5. ďalšie iné problémy, ktoré môžu v budúcnosti nastať z dôvodu, že dom bol budovaný ako 
jeden objekt, napr. 
spoločné základy bytového domu, 
rozvody sietí. Stavebný úrad upovedomil listom č. SÚ/14743/156247/2018-Se zo dňa 25.10.2018 
v zmysle § 56 zákona o správnom konaní účastníkov konania o podaní odvolania a vyzval 
ich, aby sa vyjadrili k odvolaniu v lehote 
do l O dní od doručenia výzvy. 
K odvolaniu sa vyjadrili vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 
ul. 
Švábska 51 a Royova l, 080 05 Prešov, v zastúpení Jozefom Vysockým, povereným 
zástupcom vlastníkov, Royova l, 080 05 Prešov, v zastúpení Ing. Emilom Libom, ktorý vo 
vyjadrení uviedol, že strecha bola zrekonštruovaná, preto problém zatekania nemôže 
technický 
nastať, že náklady na údržbu a revízie bleskozvodu sa dajú dohodnúť v pomere 
na 
50%, že STA v súčasnosti nepoužíva 99% užívateľov bytov, že mangľovňa sa neužíva 
25 rokov a že všetky inžinierske siete majú samostatné prípojky do obidvoch bytových 
domov a navzájom nie sú prepojené. 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy 
(ďalej len okresný úrad), ako príslušný odvolací orgán, preskúmal napadnuté 
rozhodnutie a súvisiaci spisový materiál v celom rozsahu v súlade s ustanovením 
§ 59 ods. l 
zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní a porovnal ho s právnymi predpismi všeobecne 
záväznými a v tejto veci 
aplikovateľnými a zistil nasledovný stav: 
Stavebný úrad na základe žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome ul. Švábska 
51 a Roy o va l, 080 05 Prešov, v zastúpení Jozefom 
Vysockým, povereným zástupcom vlastníkov, Royova 
l, 080 05 Prešov o posúdenie 
rozdelenia bytového domu na ul. Švábska 
51 a Royova l, 080 05 Prešov, s. č. 6728, na 
pozemku parc. č. 2600/67 na dva samostatné bytové domy: Švábska 51 a Royova l vyzval 
Jozefa Vysockého a Ing. Emila Libu, obaja bytom Royova 
l, Prešov, aby doplnili návrh 
o súhlas vlastníkov bytov bytového domu Švábska 
51 a Royová l v Prešove k rozdeleniu 
bytového domu na dva samostatné bytové domy v zmysle zákona 
č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
Dňa 16.05.2018 vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ul. Švábska 
51 a Royova l, 080 05 Prešov, v zastúpení Jozefom Vysockým, povereným zástupcom 
vlastníkov, Royova 
l, 080 05 Prešov, v zastúpení Ing. Emilom Libom, doložili stavebnému 
úradu kópiu súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov ul. Royovej a Švábskej. 
Stavebný úrad vydal 
dňa 10.09.2018 rozhodnutie č. SÚ/5368/14140/2018-Se, ktorým 
rozdelil stavbu: 
"Bytového domu na ul. Švábska 51 a Royova l v Prešove, umiestnenú na 
pozemku parc. 
č. 2600/67 k.ú. Solivar, na dve stavby: Bytový dom na ul. Švábska 51, 
umiestnený na pozemku parc. 
č. 2600/67 a Bytový dom na ul. Royova l, umiestnený na 
pozemku parc. 
č. 2600/167 s odôvodnmením, že vlastníci bytov bytového domu na ul. 
Švábskej 
51 a Royova l v Prešove v zast. Jozefom Vysockým, Royova l, Prešov splnili 
podmienky pre vydanie citovaného rozhodnutia. 
Odvolací orgán k odvolaniu a postupu stavebného úradu uvádza: 
V danom prípade vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. 
Švábska 51, Royova 
l, 080 05 Prešov, v zastúpení ich povereným zástupcom Jozefom 
Vysockým, podali 
na stavebný úrad žiadosť o posúdenie rozdelenia bytového domu na ul. 
Švábska 51, Royova 
l, 080 05 Prešov. 
V žiadosti je uvedené, že žiadajú o posúdenie reálneho rozdelenia bytového domu na 
ul. Švábska 51, Royova l s.č. 6728, evidovaného na LV č. 3501, nachádzajúceho sa na p.č. 
2600/67 v k.ú. Solivar, Prešov, na dva samostatné bytové domy: Švábska 51 a Royova l. 
Prílohou . podanej žiadosti je Znalecký posudok č. 172/2017, vypracovaný . Ing. Dušanom
Kvaskom; Geometrický plán č. Gl-142/18 vypracovaný Romanom Drozdom a LV č. 3501, 
ktorý je súčasťou priloženého znaleckého posudku č. 172/2017. 
Stavebný úrad 
na základe takto podanej žiadosti a po doložení kópie súhlasu 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov ul. Royovej a Švábskej, vydal rozhodnutie, ktorým 
stavbu rozdelil. 
Strana 2 z 5 
K podanej žiadosti a postupu stavebného úradu uvádzame: 
Rozdelenie bytového domu na dva bytové domy 
je vo všeobecnosti možné, musia byť 
však splnené kritéria samostatného užívania týchto bytových domov. To, či tieto kritéria sú 
splnené 
je predmetom skúmania stavebného úradu v konaní. Na danú vec je možné aplikovať 
§ 85 stavebného zákona o zmene v užívaní stavby. 
Podľa § 85 ods. l stavebného zákona, stavbu možno užívať len na účel určený 
v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, 
ktoré 
spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene 
spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo 
činností, ktoré by mohli ohroziť život 
a zdravie 
ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene 
v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa 
vzťahujú primerane ustanovenia 
§ 76 až 84. 
Podľa § 85 ods. 2 stavebného zákona, zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so 
zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná 
kolaudáciu zmeny stavby. 
Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby 
spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby 
a nezasahuje sa 
do nosných konštrukcií stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom 
konaní o zmene v užívaní stavby 
podľa odseku l. 
Podľa § 79 ods. l stavebného zákona, kolaudačné konanie sa začína na návrh 
stavebníka. 
Podľa§ 140 stavebného zákona, Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na 
konanie 
podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 
Podľa § 17 ods. l zákona o správnom konaní, účastníci konania, ich zákonní 
zástupcovia a opatrovníci sa môžu 
dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého 
si zvolia a 
podľa ods. 3 uvedeného ustanovenia, splnomocnenie na zastupovanie treba 
preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 
Správny orgán môže v nepochybných prípadoch od preukazu plnomocenstvom 
upustiť. 
V danom prípade stavebný úrad vydal napadnuté rozhodnutie na základe žiadosti, 
ktorú podal za vlastníkov bytov a nebytových priestorov predmetných bytových domoch ich 
poverený zástupca. Spisový materiál neobsahuje splnomocnenie na takéto zastupovanie 
a predmetná 
žiadosť je síce podpísaná, nie je však zrejmé kým. 
Podľa § 46 zákona o správnom konaní, rozhodnutie musí byt' v súlade so zákonmi 
a ostatnými právnymi predpismi, musí ho 
vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo 
spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 
Rozhodnutie 
je výsledkom a závetom celého správneho konania. 
V danom prípade stavebný úrad vydal rozhodnutie bez predchádzajúceho konania, 
z 
čoho vyplýva, že jeho vydanie nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného stavu veci. 
O obsahových náležitostiach pojednáva§ 47 zákona o správnom konaní. 
Podľa § 47 ods. 2 zákona o správnom konaní, výrok obsahuje rozhodnutie vo veci 
s uvedením ustanovenia právneho predpisu, 
podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj 
rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi 
konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byt' kratšia, 
než ustanovuje osobitný zákon. 
Podľa § 4 7 ods. 3 zákona o správnom konaní, v odôvodnení rozhodnutia správny 
orgán uvedie, ktoré 
skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený 
pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe 
ktorých rozhodoval, a ako 
sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich 
vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. 
Strana 3 z 5 
Stavebný úrad vo výroku napadnutého rozhodnutia neuviedol ustanovenie právneho 
predpisu, 
podľa ktorého rozhodol vo veci a rozhodnutie neodôvodnil z hľadiska potreby 
a možnosti rozdelenia bytového domu, nezhodnotil 
skutočnosti, ktoré boli podkladom pre 
výrok rozhodnutia ani akými úvahami bol vedený 
pri hodnotení dôkazov. 
Odvolaním napadnuté rozhodnutie nesplňa povinné obsahové náležitosti výroku 
rozhodnutia ani odôvodnenia, uvedené v ods. 3 citovaného § 4 7 zákona o správnom konaní. 
Vychádzajúc z uvedeného napadnuté rozhodnutie a postup stavebného úradu pri jeho 
vydávaní trpí takými vadami, pre ktoré nemožno toto rozhodnutie 
ponechať v platnosti. 
V novom prejednávaní veci stavebný úrad musí postupovať v intenciách stavebného 
zákona, zákona o správnom konaní v neposlednom rade zákona o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov. 
Zmena v užívaní stavby, ktorá 
je spojená so zmenou stavby zásadne vyžaduje najprv 
stavebné konanie a po 
uskutočnení zmeny stavby kolaudačné konanie. Výnimkou sú však 
stavebné úpravy, ktorými 
sa nemení podstatne vzhľad stavby a nezasahuje sa do jej nosných 
konštrukcií, t.j. bez stavebných úprav, 
pokiaľ sa nimi nemení spôsob užívania stavby. Ich 
prerokovanie a povolenie sa 
umožňuje v konaní zlúčenom s konaním o zmene v užívaní 
stavby výsledkom ktorého 
je jedno rozhodnutie. 
Podaná 
žiadosť musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti. Za účastníkov 
konania môže konať ich splnomocnený zástupca len na základe splnomocnenia, ktoré musí 
obsahovať predpísané náležitosti. Vydaniu rozhodnutia musí predchádzať správne konanie, 
ktorého 
začatie musí byť oznámené všetkým účastníkom konania. Účastníci konania v konaní 
musia 
prejaviť slobodnú vôľu na rozdelení predmetného bytového domu, ktorá musí byt' 
v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý upravuje spôsob 
a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva 
a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov, ich vzájomné 
vzťahy a práva k pozemku. Stavebný úrad musí všetky 
predložené doklady 
posúdiť tak, aby rozhodnutie bolo vydané na základe prejavu vôle 
všetkých 
účastníkov konania a aby z rozhodnutia bolo jednoznačné, že sú splnené všetky 
kritéria pre samostatné užívanie jednotlivých bytových domov. 
Odvolací orgán poukazuje na 
§ 126 v spojení s 
§ 140b staveného zákona s prihliadaním na skutočnosť, že bytový dom je 
napojený na siete technického vybavenia územia. Stavebný úrad zváži aj dotknutosť 
autorských práv. 
Kjednotlivým námietkam 
odvolateľa odvolací orgán uvádza, že tieto stavebný úrad 
posúdi v rámci nového prejednávania veci, ako námietky podané 
účastníkom konania, ak 
odvolateľovi toto právo zo zákona prislúcha a následne o nich v rozhodnutí rozhodne 
s riadnym odôvodnením. 
Podľa § 3 ods. 5 zákona o správnom konaní, rozhodnutie správnych orgánov musí 
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní 
o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 
Podľa § 46 zákona o správnom konaní, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi 
a ostatnými právnymi predpismi, musí ho 
vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo 
spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 
Vzhľadom na uvedené pochybenia stavebného úradu je potrebné, aby sa tento vecou 
opätovne zaoberal a v novom prejednávaní veci postupoval v súlade s ustanoveniami 
stavebného zákona, zákona o správnom konaní, zákona o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov a s ostatnými na vec sa 
vzťahujúcimi právnymi predpismi. 
Strana 4 z 5 
Vychádzajúc z takto zisteného stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené 
vo výroku tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Toto rozhodnutie je v zmysle § 59 ods. 4 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
k 
o n e č n é a nie je možné proti nemu podať odvolanie. Rozhodnutie nie je preskúmateľné 
súdom. 
J 
/Ú.vulA~ 
Ing. Andrea Marcinko~ 
vedúca odboru •v; 
Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po 
dobu 
15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Prešov "Úradná tabuľa", na 
úradnej tabuli mesta 
Prešov a na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené. 
31. 01. zn 
Vyvesené dňa: ............................... .. Zvesené dňa .......................... .. 
Pečiatka, podpis 
Na vedomie 
Ol. Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Švábska 51 a Royova l, Prešov, v zastúpení 
Jozef Vysocký, Royova 
l, 080 05 Prešov 
02. 
Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov 
03. Ing. Emil Liba, Royova l, 080 05 Prešov 
04. 
Mesto Prešov-OHAM, Hlavná 73,080 Ol Prešov 
05. 
Mesto Prešov, stavebný úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s vrátením spisového 
materiálu, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 
Strana 5 
z 5 
\ 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)