Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 26.03.2019, Čas konania dražby: 10:30 hod.

Oznámenie o dražbe

04.02.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -4. C2. ll J 
Vyvesené dňa ____ ._-·------·-_·_,~-w--o~oä.,...,~----
Dražby a aukcie, s. r. ä'.l!esené d~a -----------
Flámska 9783/1,036 Ol Martin, 
IČO 36 751 642, IČ DPH: SK 202 23 55+170 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina. oddiel : Sro, vložka: 18739/L 
tel. : 043/ 422 4 I 68 
OZNÁMENIE O DRAŽBE 
Dražby a aukcie, s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. 
o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č .323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok ) v znení 
neskorších predpisov 
zverejňuje na základe návrhu nasledovné oznámenie o dražbe 
Označenie dražobníka : Dražby a aukcie, s.r.o. 
Sídlo: Flámska 978311, 036 Ol Martin 
konajúci: Mgr. Juraj Gallo, 
konateľ 
IČO: 36 751 642 
IČ DPH: SK 202 23 55 170 
Zapísaná v Obchodriom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: 
Sro, vložka číslo: 18739/L 
Označenie navrhovatel'a : Všeobecná úverová banka, a. s. 
Miesto 
konania dražby : 
Dátum konania dražby : 
Čas konania dražby : 
Opakovanie dražby : 
Predmet dražby : 
Opis predmetu dražby : 
sídlo: Mlynské nivy l, 829 90 Bratislava 
IČO: 31 320 155 
DIČ: 202 0411811 
Zapísaná v Obchodriom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel : Sa 
vložka číslo : 341/B 
Zastúpený: 
JUDr. Enikô 
Kurucová-vedúca tímu správa a vymáhanie rizikových pohľadávok 
Mgr. Mária Šoltésová-správca rizikových pohl'adávok 
Denis Ján -správca rizikových 
pohľadávok 
v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 Ol Prešov 
26.03.2019 
10:30 
hod. 
prvá dražba 
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Prešov, obci Prešov, 
katastrálne územie Prešov, Okresný úrad Prešov-katastrálny odbor: 
na LV č. 9742 ako: 
-byt č. 5, vchod 21, na 2.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 5012 na ulici 
Janouškova, v podiele 
111, 
-
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 
s 
úp. č. 50 12, postavený na pozemku -parcele C-KN parc. č. 3150, v podiele 56/1777, 
na LV č. 10524 ako: 
-spoluvlastnícky podiel na 
pozemku-parcele C-KN parc. č. 3150 o výmere 470 m2, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 5012 
postavený, v podiele 56/1777. 
Bytový 
dom v ktorom je byt umiestnený, sa nachádza na ul. Janouškova 21 v širšom 
centre krajského mesta Prešov, v zástavbe starších bytových domov. 
Prístup k domu 
je 
z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody 
IS. V blízkosti do l O min. chôdze sa nachádza úzke centrum mesta s kompletnou 
občianskou vybavenosťou a dopravou krajského mesta. Dom je zateplený, 
udržiavaný, byt 
sa nachádza na 2. poschodí (III.NP), je kompletne zrekonštruovaný 
so štandardriým vybavením, orientácia miestností 
je východ a západ. V mieste je 
bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad l km. 
Opis stavu, v akom sa 
predmet dražby nachádza: 
Opis práv a záväzkov 
viaznucich na predmete 
dražby: 
Byt č. 5 v bytovom dome súp.č. 5012 v k.ú. Prešov 
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, má tri vchody, jedno 
podzemné podlažie, kde 
sú pivnice a spoločné miestnosti, má päť nadzernných 
podlaží bytovými jednotkami -
pričom tri podlažia sú pôvodné a dve podlažia sú v 
n
adstavbe 
bytovéhq. domu. Dom je zateplený, napojený je na všetky verejné rozvody 
IS, nemá 
výťahy, chránený je bleskozvodom. Základy sú betónové základové pásy, 
obvodové nosné steny sú murované hr. 45 cm, vonkajšie fasády zateplené, omietky 
na báze umelých látok, vnútorné vápenné hladké, stropy železobetónové s rovným 
podhľadom, schodisko železobetónové s povrchom z liateho terazza, v nadstavbe je 
keramická dlažba, strecha je plochá, krytina z natavovaných pásov, klampiarske 
konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná na schodiskách a v podzemnom podlaží 
sú plastové, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom a poštovými 
schránkami. Dom 
je udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo 
zistené. 
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, 
priečelia, vchody, schodištia, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a 
zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a 
bezpečnosť. 
Spoločnými zariadeniami domu sú: práčovňa, sušiareň, kočikáreň, žehliareň, komíny, 
bieskozvody, vodovodné, 
kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové siete, rozvody 
ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody a 
aj zariadenia, ktoré sú umiestnené mimo 
domu a slúžia 
výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený. 
Byt 
č. 5 na 2. poschodí je pôvodne dvojizbový, pri rekonštrukcii bytu z pôvodnej 
kuchyne bola vytvorená tretia izba a zo špajze a 
časti chodby bola vytvorená 
kuchyňa, príslušenstvom bytu je: chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, byt má z obývacej 
izby prístup na balkón. Byt 
je kompletne zrekonštruovaný, vrátane rozvodov IS je 
štandardne vybavený, napojený je na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú a plynovú 
prípojku, domový telefón, káblovú TV a internet, vykurovanie 
je ústredné vlastným 
plynovým kotlom, ohrev vody vlastným zásobníkovým 
ohrievačom, umiestnené v 
kúpeľni, radiátory sú liatinové, jeden panelový a v kuchyni jeden rebríkový. Podlahy 
v izbách sú laminátové, v ostatných miestnostiach a na balkóne 
je keramická dlažba. 
Okná sú plastové s vnútornými žalúziami, dvere drevené plné a presklené hladké, 
vchodové tapacírované. Na stenách a stropoch sú hladké stierky. 
V kuchyni sa 
nachádza kuchynská linka s nerezový drezovým umývadlom, nerezovou pákovou 
batériou, plynový sporák s rúrou, digestor, keramický obklad stien pri linke. Bytové 
jadro 
je murované, kde sa nachádza rohová plastová vaňa s keramickým obkladom, 
keramické umývadlo, nerezové pákové batérie, splachovací záchod 
"kombi", 
keramický obklad stien. Byt je trvalo obývaný v dobrom technickom stave. 
S vlastníctvom bytu 
je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných 
zariadení domu. 
Bytový dom v ktorom 
je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 
1958. Vzhľadom na vek domu, vykonané zateplenie, stavebno-technický stav a 
intenzitu užívania 
je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 100 rokov. 
LV č. 9742: 
ZALOZNE PRA VO V ZMYSLE PARAGR.l5 ods.1 zak.l82/93 Zz.; 
V 1698/2009-Zmluva o zriadení záložného práva č.Z 21541-09 pre Všeobecnú 
úverovú banku,a.s.,Mlynské nivy 1,829 
90 Bratislava /31320155/ na byt č.5 na 
II.posch.,vchod 
21-čs 5012 a podiel56/114l na spoloč.častiach a zariadeniach domu; 
Z 4661/2012-exekučný príkaz na zriad. exekuč. zálož. práva Ex 868/12 na byt č. 5 
na 
II. posch., vchod 21-čs. 5012 a podiel 56/1141 na spoloč. častiach a zariad. domu -
s.e. JUD
r. Eva Ondrejková, Bratislava 
Z 2178/2013-exekučný príkaz na zriad. exekuč. zálož. práva Ex 1164/12 na byt č. 5 
na II.posch.,vchod 21-
čs. 5012 a podiel56/1141 na spoloč. častiach a zariad. domu
s.e. JUDr. Ľuboš Sidorjak, Košice 
Z 3200/2013-exekučný príkaz o zriaď. exekuč. zálož. práva Ex 22/2013 na byt č.5 na 
IL posch., vchod 21-čs. 5012 a podiel 56/1777 na spoloč. častiach a zariad. domu
s.e. Richard Gibarti, Prešov 
Z-4661/14 -Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva Ex 810114 na byt č .S na II.posch., vchod 21-čs 5012 a podiel 5611141 
na spoloč.častiach a zariadeniach domu (s.e.Mgr.Erik Fekete,Prešov) 
Z 7471/2018 -Rozhodnutie Mesta Prešov č.k. 1471/2018 zo dňa 10.09.2018 o 
zabezpečení daňového nedopolatku a daňovej pohľadávky zriadením záložného 
práva na byt 
č. 5, 2. posch., vchod 21 v bytovom dome s.č. 5012 na parcele CKN 
3150 a podiel 56/1777 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 
vlastníka pod B 
12 -číslo zmeny 8917/2018 
(J 
Z 751112018 -Exekučný príkaz EX 10545/2018-3 na zriadenie exekučného 
záložného práva, od: JUDr. Dagmar Kováčová, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, 
na byt 
č. 5, 2. posch., vchod 21 v bytovom dome s.č. 5012 na parcele CKN 3150 a 
podiel 56/1777 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu vlastníka pod 
Bl2, zo dňa 13.12.2018-číslo zmeny 8918/2018 
Poznámka: 
P 659/2012-upovedomenie o zriad. xekuč. zálož. práva Ex 868/12 na bYt č. 5 na 
II.posch.,vchod 21-
čs. 5012 a podiel 56/1141 na spoloč. častiach a zariad. domu
s.e. JUDr. Eva Ondrejková, Bratislava 
Poznámka: 
P 161/2013-upovedomenie o zriad. exekuč. zálož. práva Ex 22/2013 na byt č.5 na 
II.posch., vchod 
21-čs. 5012 a podiel 56/1777 na spoloč. častiach a zariad. domu
s.e. JUDr. Richard Gibarti, Prešov 
Poznámka: 
P 412/2018 -Oznámenie o začatí realizácie záložného práva č-180084 od: 
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 
l, 829 90 Bratislava, na byt č. 5, 
vchod 21, na 2. poschodí, bytového domu s.č. 5012v podiele 111 a podielu priestoru 
na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domuv podiele 56/1777, vlastníka 
podB 12 zo dňa 12.11.2018 -číslo zmeny 8230/2018 
LVé.10524: 
V 1698/2009-Zmluva o zriadení záložného práva č.Z 21541-09 pre Všeobecnú 
úverovú banku,a.s.,Mlynské nivy 1,829 
90 Bratislava /31320155/ na spoluvl.podiel 
56/1141 na 
parc.._KN 3150 vlastníka podB 18; 
Z 4661/2012-exekučný príkaz na zriad. exekuč. zálož. práva Ex 868/12 na spoluvl. 
podiel56/1141 na par. KNC 
č. 3150-s.e. JUDr. Eva Ondrejková, Bratislava 
Z 2178/2013-
exekučný príkaz na zriad. exekuč. zálož. práva Ex 1164/12 na spolu vl. 
podiel56/1141 na par. KNC 
č. 3150-s.e. JUDr. Ľuboš Sidorjak, Košice 
Z-4661/14 -
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva Ex 810/14 na spoluvl. podiel 56/1141 na parc.CKN 3150 
(s.e.Mgr.Erik Fekete,Prešov) 
Z 7511/2018 -
Exekučný príkaz EX 10545/2018-3 na zriadenie exekučného 
záložného práva, od: JUDr. Dagmar Kováčová, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, 
na podie156/1777 na parcele CKN 
3150 vlastníka pod B18, zo dňa 13.12.2018-číslo 
zmeny 8918/2018 
Poznámka: 
P 659/2012-upovedomenie o zriad. xekuč. zálož. práva Ex 868/12 na spoluvl. podiel 
56/1141 na 
par. KNC č. 3150-s.e. JUDr. Eva Ondrejková, Bratislava 
Poznámka: 
P 161/2013-upovedomenie o zriad. exekuč. zálož. práva Ex 22/2013 na spoluvl. 
podiel56/1777 na par. 
KNC č. 3150-s.e. JUDr. Richard Gibarti, Prešov 
Poznámka: 
P 412/2018 -Oznámenie o začatí realizácie záložného práva č-180084 od: 
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 
l, 829 90 Bratislava, na parc. CKN 
3150 v podiele 56/1777, vlastníka pod B 18 zo dňa 12.11.2018 -číslo zmeny 
8230/2018 
Prechod práv a záväzkov 
viaznucich na predmete 
dražby: 
Dátum vyhotovenia 
znaleckého posudku : 
Číslo znaleckého posudku: 
Znalec: 
Odbor znalca : 
Odvetvie znalca : 
Všeobecná hodnota : 
Najnižšie 
podanie: 
Najnižšie prihodenie : 
Účastník dražby : 
Výška dražobnej zábezpeky : 
Spôsob zloženia dražobnej 
zábezpeky: 
Adresa, číslo účtu 
dražobníka na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 
Lehota 
na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 
Doklad preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 
Spôsob vrátenia dražobnej 
zábezpeky: 
Možnosť zloženia dražobnej 
zábezpeky platobnou kartou 
alebo šekom: 
Úhrada 
ceny dosiahnutej 
vydražením: 
Navrhovateľom dražby je záložný veriteľ Všeobecná úverová banka, a. s. so sídlom 
Mlynské nivy l, Bratislava, IČO: 31 320 155 
V zmysle§ 15lma ods. 3 pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého 
záložné právo 
je "poradí roz.lJ.odujúcom na uspokojenie záložných práv registrované 
ako prvé, sa záloh prevádza 
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných 
veriteľov. 
22.01.2019 
9/2019 
Ing. Ján Greguš, Hurbanova 5118,036 Ol Martin 
stavebníctvo 
odhad hodnoty 
nehnuteľností 
60.700,00 € 
60.700,00 € 
500,00 € 
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spÍňa podmienky ustanovené zákonom č. 
52712002 Z.z. a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia 
vstupné 
vo výške 3,32 €. V prípade, že účastníkom dražby je právnická osoba, je 
povinná predložiť výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. 
8.000,00 € 
bezhotovostným prevodom na účet l zloženún v hotovosti nlf. účet dražobníka/ 
notárskou úschovou 
l zložením v hotovosti do pokladne dražobníka l bankovou 
zárukou 
1. pri bezhotovostnom prevode na účet -účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka 
Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 l 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 
180084 
2. pri zložení v hotovosti -účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 
26 22 02 75 22 l 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 180084 
3. pri notárskej úschove -príjemca z notárskej úschovy : Dražby a aukcie, s.r.o. 
so sídlom Flámska 9783/1, 
036 O l Martin, IČO: 36 751 642. 
Do otvorenia dražby 
!.originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie 
fman.čných prostriedkov 
z 
účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka 
2.originálom potvrdenia o vklade 
peňažných prostriedkov na bankový účet v 
hotovosti vydaného bankou 
3.originállistiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky 
do notárskej úschovy. 
Bezhotovostným prevodom na 
účet účastníka dražby, bez zbytočného odkladu po 
skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia 
dražby alebo od upustenia od dražby. 
Nie 
Cenu dosiahnutú vydražením do 6.638, 78 € je vydražíte!' povinný uhradiť ihneď po 
príklepe, nad túto sumu do 
15 dní, pokiaľ sa vydražíte!' s navrhovateľom dražby 
nedohodnú inak. Vydražíte!' 
je povinný uhradiť cenu spôsobmi uvedenými pri 
l. 
Obhliadka predmetu dražby: 
Podmienky odovzdania 
predmetu dražby: 
Poučenie podl'a § 21 Zákona 
č. 527/2002 Zb. 
Upozornenie: 
Priebeh dražby 
osvedčí 
notárskou zápisnicou: 
V Martine dňa 23.01.2019 zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na 
účet dražobníka 
alebo zložením hotovosti 
na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražitel'ovi 
do ceny dosiahnutej 
vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť 
cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka alebo 
zložením hotovosti na 
účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch 
myslí 
účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 l 
1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 180084 
l. obhliadka 07.03.2019 11:30 hod. 
2. obhliadka 08.03.2019 11:30 hod. 
V prípade záujmu nás kontaktujte na teL č. 0918 112 719, 0915 879 007. 
Ak uhradil vydražíte!' cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza 
na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo 
odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením na 
základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby. 
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražíte!'. 
V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, 
že 
tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. 
Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch 
mesiacov odo 
dňa udelenia príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby 
súvisia so spáchaním trestného 
činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, 
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v 
čase príklepu hlásený trvalý 
pobyt podl'a osobitného predpisu; v tomto prípade 
je možné domáhať sa neplatnosti 
dražby 
aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá 
časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podl'a odseku 2, 
je povinná oznámiť príslušnej 
správe katastra nehnutel'ností 
začatie súdneho konania. 
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovate!' dražby, dražobník, 
vydražíte!' om predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba. 
Ak vydražíte!' zmaril dražbu alebo 
ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu 
zanikajú 
ku dňu príklepu. 
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak 
bolo 
príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým 
dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako 
aj 
osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu 
obhliadku predmetu dražby. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu 
preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. 
V dražobnej miestnosti 
je zakázané zhotovovať akýkol'vek audiovizuálny a zvukový 
záznam bez súhlasu dražobníka. 
Notár JUDr. Michal Capek, Nám. M.R. Štefánika 19,977 
Ol Brezno 
Mgr. Juraj Gallo, 
v zast. Dejao Miš 
Rovnopis Oznámenia o dražbe s overeným podpisom navrhovateľa je v zmysle § 17 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z. uložený v sídle dražobníka 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)