Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "INS _ FTTH _PO_ PO_ JUST_ 03 _Nižná Šebastová".

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

05.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -5. CZ. LJ J 
Vyvesené dila--_;:;;..-=;.._:..,.....;..... __ _ 
v 1, ... , 'j, di=. 
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad 
So sídlom Hlavná 73, 080 O l Prešov 
Prot. č.: SÚ/14906/2018-Su. V Prešove dňa: 30.01.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na 
Navrhovateľ: 
adresa: 
líniovú inžinierskú stavbu: · 
"INS _ FTTH _PO_ PO_ JUST_ 03 _Nižná Šebastová" 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 
62 Bratislava v 
zastúpení Nevitel, a.s. Kračanská cesta 40, 929 Ol Dunajská Streda 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 26.10.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
líniovej inžinierskej 
stavby: 
"INS FTTH PO PO JUST 03 Nižná Šebastová" 
v katastrálnom území: 
Nižná Šebastová 
na pozemku parc. 
č. KN-C 3348, KN-C 3379, KN-C 1227, KN-C 1222/1
1 
KN-C 
1222/2, KN-C 3347, KN-C 3345, KN-C 3344, KN-C 3343, KN-C 
830, KN-C 338112, KN-C 3381/181, KN-C 285/2, KN-C 778, KN-
C 3342/2, KN-C 3337, KN-C 
3340, KN-C 669, KN-C 657, KN-C 
3341, KN-C 3379, KN-C 3346, KN-C 1276, KN-C 
3350/4, KN-C 3350/5, KN-C 3331, KN-C 3336, KN-C 3350/8, KN-C 3332, KN-
C 3328/1, KN-C 3329, KN-C 3327, KN-C 213, KN-C 246, KN-C 
245, KN-C 338, KN-C 214, KN-C 361/2, KN-C 267, KN-C 
266, 
KN-C 65, KN-C 
3350/14, KN-C 3350/12, KN-E 865/1, KN-E 
258/1, 
k. ú. Nižná Šebastová. 
Mesto 
Prešov, 
ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa§ 117 zák. č. 50/1976 
Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), 
príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh 
podľa §37 a ďalších stavebného zákona. Na 
základe tohto posúdenia vydáva 
podľa §39 a§ 39a 
stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok , , v 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENI LINIOVEJ INZINIERSKEJ STAVBY 
"INS_FTTH_PO_PO_JUST_03_Nižná Šebastová" 
Líniová inžinierska stavba "INS FTTH PO PO JUST 03 Nižná Šebastová" sa bude 
- -- - - -
realizovať na pozemku podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č.: KN-C 3348, KN-C 3379, KN-C 
1227, KN-C 1222/1, KN-C 1222/2, KN-C 3347, KN-C 3345, KN-C 3344, KN-C 3343, KN-C 
830, KN-C 3381/2, KN-C 3381/181, KN-C 285/2, KN-C 778, KN-C 3342/2, KN-C 3337, KN-C 
3340, KN-C 669, KN-C 657, KN-C 3341, KN-C 3379, KN-C 3346, KN-C 1276, KN-C 3350/4, 
KN-C 3350/5, KN-C 3331, KN-C 3336, KN-C 3350/8, KN-C 3332, KN-C 3328/1, KN-C 3329, 
KN-C 3327, KN-C 213, KN-C 246, KN-C 245, KN-C 338, KN-C 214, KN-C 361/2, KN-C 267, 
KN-C 266, KN-C 65, KN-C 3350/14, KN-C 3350/12, KN-E 
865/1, KN-E 258/1, k.ú. Nižná 
Šebastová. 
Inžinierska líniová stavba v kat. 
úz. Nižná Šebastová, ako je zakreslené v situačnom 
výkrese v mierke M= l: l 000 ktorý vypracoval hl. projektant Ing. Katarína Kolenčiak a je 
súčasťou dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a tvorí 
nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
Účelom stavby je vybudovanie optickej siete v meste Prešov. Po predmetných uliciach sa 
do zeme uložia multirúry, do ktorých sa následne zafúknu zväzky optických vlákien. Tieto sa 
následne 
ukončia v zákazníckych bodoch (ZB). Nová sieť bude tvorená zemnými prípojkami 
a bude sústredená v pasívnych optických 
distribučných bodoch (PODB) 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. So vznikajúcim odpadom je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch, 
Vyhlášky MŽP 
SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
a Vyhlášky MŽP 
SR č. 365/2015 Z.z" ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
2. Stavba musí spÍňať podľa§ 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej bezpečnosti 
podľa osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb. 
3. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
4. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný včas zaistiť si u príslušných 
organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
5. Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkáchje navrhovateľ povinný upraviť povrch 
verejnej komunikácie a chodníka 
do pôvodného stavu. 
6. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky. 
7. Počas realizácie stavby a jeho prípojok na TI je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
8. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
9. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného 
zákona a v súlade s § 22 vyhl. 
č. 532/2002 Z.z .. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu 
vedľajších stavieb a svahu .. 
l O. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému parniatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
ll. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo k 
znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej 
poľnohospodárskej pôdy. Min. 30 dní 
pred 
začatím zemných prác je nutné požiadať tunajší odbor dopravy, životného prostredia 
o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej 
zelene. 
12. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle§ 43i stavebného zákona a§ 
13 vyhl. č. 532/2002 Z.z. 
13. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
Osobitné podmienky: 
MÚ Prešov, Odbor hlavného architekta mesta (OHAM/7718/2018, zo dňa 5.6.2018)určil: 
l. Trasu optickej siete koordinovať s urbanistickou štúdiou "Prešov -obnova námestia 
Nižná Šebastová", spracovanou firmou 
M-PROJEKT Prešov a 
s 
DSP "Nižná Šebastová
výstavba 
DTS, úprava VN, NN a DP" stavebníka VSD a.s. Košice. 
2. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov a 
STN 837010 o ochrane prírody žiadame výkopy situovať nie bližšie 2,5 mod 
päty kmeňov existujúcich stromov. 
3. Pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu vzrastlej zelene a jej koreňového systému. 
V dokumentácii pre územné rozhodnutie vyznačiť existujúcu vzrastlú zeleň. 
4. Bližšie podmienky realizácie výkopov vo verejnej zeleni v súlade s STN 837010 Vám 
určí správca mestskej zelene t.j. Mestský úrad v Prešove, Organizačný odbor, Oddelenie 
komunálnych služieb. 
5. Pred začatím výkopových prác na pozemkoch mesta požiadať Mestský úrad v Prešove, 
Odbor 
dopravy a životného prostredia o povolenie na zvláštne užívanie miestnych 
komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene najneskôr 
30 dní pred začatím 
prác. 
6. V prípade výrubu drevín žiadame postupovať v zmysle ustanovení Zákona č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny -o výrub je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany 
prírody, t.j. Mestský úrad v 
Prešove, Odbor dopravy životného prostredia. Žiadosť 
o výrub drevín bude obsahovať inventarizáciu drevín predpokladaných na výrub aj 
s grafickou časťou vypracovanou odborne spôsobilou osobou. 
7. Po zrealizovaní stavby odovzdať Odboru hlavného architekta mesta potvrdenie správcu 
Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov, t.j. spoločnosti Progres CAS Engineering, s.r.o., 
Masarykova 
16, Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby. Porealizačné 
zameranie stavby vypracuje oprávnená osoba v súlade so zásahmi tvorby a upratňovania 
Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika tvorby 
a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov", ktoré sú prístupné na 
internetovej stránke mesta 
Prešov www.presov.sk (občan -klientske centrum -
pracovisko 3 -stavebné činnosti-kolaudačné rozhodnutie-prílohy). 
MÚ Prešov, Odbor dopravy a životného prostredia 
(ODaŽP/9869/2018/KMe, zo dňa 06.07.2018) určil: 
l. Minimálne 30 dní pred začatím zemných prác z dôvodu realizácie rozkopávky pre 
realizáciu predmetnej stavby nutné 
požiadať tunajší odbor o povolenie na zvláštne 
užívanie miestnej komunikácie 
-chodníka. Po prešetrení žiadosti bude vydané 
rozhodnutie, v ktorom budú 
určené technické a časové podmienky realizácie rozkopávky. 
2. K žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie doloží žiadateľ 
situáciu dočasného dopravného značenia použitého pre obmedzenie premávky na 
miestnych komunikáciách 
(aj mechanizmami), odsúhlasenú Krajským dopravným 
inšpektorátom v 
Prešove. 
3. Obmedzenie dopravy na ceste, ktoré bude vyznačené dočasným dopravným značením, 
vykonávať po etapách dlhých max. 50 m. 
4. Návrh trasy telekomunikačného vedenia a tým aj trasy plánovanej rozkopávky je 
situovaný, resp. vedený aj v telese miestnej komunikácie -chodníka preto spätné úpravy 
po rozkopávke chodníka budú vykonané osadením obrubníkov podbetónovaním 
a uložením asfaltobetónu jemnozrnného v celej šírke a dÍžke chodníka v dÍžke línie 
rozkopávky. 
5. Spätné povrchové úpravy po rozkopávkach komunikácií (chodníkov) budú vykonané, 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 4/2009 o zvlástnom užívaní 
miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene 
-do začiatku zimnej údržby 
komunikácii, t.j. 
15. november. 
6. Priečne kríženia trasy plánovanej rozkopávky s cestami a dopravnými napojeniami 
k 
nehnuteľnostiam žiadame realizovať podpichom, resp. pretláčaním bez porušenia 
povrchovej vrstvy. 
7. 
Počas zemných prác zabezpečí žiadateľ dopravnú obsluhu dotknutého územia 
s minimálnym obmedzením príjazdov a prístupov k 
nehnuteľnostiam pri trase 
rozkopávky. 
8. Účinným opatrením zabezpečí žiadateľ bezpečnosť chodcov. 
9. Rozkopávku chodníka realizovať po etapách s následnou spätnou úpravou. 
l 
O. V záujme koordinácie výkopových prác požadujeme k územnému konaniu doložiť 
vyjadrenia všetkých vlastníkov a správcov telekomunikačných vedení na území mesta 
Prešov, o plánovaní svojich 
investičných zámerov v lokalite, ktorá je predmetom tohto 
vyjadrenia, s 
výhľadom na 3 roky. 
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
(č. SUCPSK-P0/284(886)/2018-001, zo dňa 10.4.2018) určil: 
l. Výstavbu optickej siete žiadame realizovať v extraviláne a intraviláne mesta mimo cestné 
teleso dotknutej cesty III/3432. 
Križovanie predmetnej cesty žiadame 
realizovať pretláčaním kolmo ma os vozovky, 
dodržať hÍbku uloženia (minimálne 1,2 m) v zmysle STN 73 6005. Štartovacie a ciel'ové 
jamy pre pretlak žiadame 
vytvoriť tak, aby neohrozili stabilitu cestného telesa a jeho 
príslušenstva. Prestupy káblov prechádzajúce cez koryta potokov a riek budú realizované 
umiestnením mimo konštrukcie mostov a priepustov. Po 
ukončení prác žiadame uviesť 
využívaný terén do pôvodného stavu. Na vykonané práce požadujeme uplatniť záruku 60 
mesiacov. K územnému konaniu žiadame priečne rezy uloženia optickej siete voči 
cestnému telesu v styku s predmetnou cestou. V prípade budúcej opravy alebo 
rekonštrukcie cesty sa 
žiadateľ zaväzuje na výzvu správcu cesty vedenie odstrániť, 
prípadne preložiť na svoje náklady. 
2. Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred 
začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, 
oblasť Prešov (p. Bíroš Pavol 0915963374), na preberacie konanie 
za 
účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní po 
ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného 
zamerania optickej siete s určením polohopisnej a výškopisnej polohy. 
3. Ďalej počas realizácie stavebných prác na predmetnej úlohe požadujeme, aby nebola 
uvedená cesta nadmerne 
znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia, 
toto bolo okamžite odstránené stavebníkom. 
4. O zvláštne užívanie cesty III./3432, ako aj výnimku z ochranného pásma ( v prípade 
umiestnenia optických káblov 
do ochranného pásma dotknutej cesty) a realizáciu 
stavebných prác na tejto ceste 
je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, 
ktorým 
je Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 
OÚ Prešov, Odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií 
(č. OU-PO-OCDPK-2018/017670-002, zo dňa 27.3.2018) určil: 
l. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie rozhosnutia 
o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie. K žiadosti je potrebné priložiť 
stanovisko majetkového správcu cesty SSC, IVSC, Košice a podrobnejšiu stituáciu 
a technickú správu stavby. 
Krajský pamiatkový úrad Prešov 
(č. KPUP0-2018/6893-02/22648/Ul, zo dňa 22.3.2018) určil: 
l. Optický kábel nebude uložený na ploche národnej kultúrnej pamiatky -"Kaštieľa 
s areálom", evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, v registri 
nehnuteľných NKP pod. č. 327/1-8. Trasu z pamiatkového objektu-Parku na pozemku 
p. č. KN-C 1026 k.ú. Nižná Šebastová je nevyhnutné vymiestniť mimo areál pamiatky 
vymedzenej oplotením. 
2. Začiatok zemných prác stavebník ohlási v predstihu 3 pracovných dní Krajskému 
pamiatkovému úradu Prešov. 
3. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť každý 
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a 
urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
Slovenský Vodohospodársky podnik, š.p (č. CS SVP OZ KE 2523/2018/2 zo dňa 05.06.2018) 
určil: 
l. 
2. 
Rešpektovať ustanovenia STN 73 68 22 "Križovanie a súbehy vedení a komunikácií 
s vodnými 
tokmi". 
V 
prípade súbehu líniového vedenia s vodohospodársky významným vodným tokom 
Šebastovka 
dodržať odstupnú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary toku min. 10,00 m 
v zmysle § 49 zákona 
č. 364/2004 o vodách, s prihliadnutím na charakter vodného toku 
a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia. 
3. Pri križovaní vodného toku Šebastovka mikrotunelovaním musí byt' optické vedenie 
uložené v 
chráničke v hÍbke min. l ,50 m od nivelety dna koryta vodného toku bez 
uvažovania prípadných nánosov v dne. 
Chráničku ukončiť podľa možností min. 6,0 m od 
brehovej 
čiary vodného toku Šebastovka obojstranne. Chráničky požadujeme dimenzovať 
na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré 
SVP ,š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov ako dôsledok 
ochranného pásma káblových vedení. 
4. V mieste križovania tokov bezvýkopovou technológiou štartovacie a koncové jamy 
požadujeme 
zriadiť vo vzdialenosti min. 10,0 m (resp. 5,0m) od brehových čiar tokov. 
5. Križovanie líniového vedenia s vodným tokom vyznačiť v teréne stabilnými značkami. 
"POZOT NEBAGROVAŤ". V prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetných 
značiek, správca (vlastník" optickej siete zabezpečí ich neodkladnú obnovu. 
6. O uložení podzemného vedenia pod korytom vodných tokov musí byt' vyhotovený 
protokol (resp. zápis v stavebnom denníku). Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa 
bude 
považovať za nesplnenie podmienok stanovených zo strany SVP š. p. V takom 
prípade 
SVP š.p. ako operatívny správca dotknutého vodného toku nebude zodpovedať za 
škody, ktoré vzniknú správcovi (vlastníkovi) 
telekomunikačnej optickej siete pri výkone 
opráv a údržby vodného toku, súvisiace s nesprávnym uložením 
telekomunikačného 
optického kábla. Túto podmienku žiadame uviesť v kolaudačnom rozhodnutí stavby. 
7. Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality 
povrchových, alebo podzemných vôd. Jej potrebné 
dbať o ochranu vôd a zdržať sa 
činnosti, ktoré môžu znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. 
8. Zábery pozemkov vo vlastníctve SR-SVP, š. p. žiadame majetkovoprávne usporiadať 
v spolupráci s odborom správy majetku našej organizácie. 
9. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § lO zákona č. 7/2010 
Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za 
protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou. 
10. Začatie prác oznámiť min. 14 dní vopred SVP š. p. OZ Košice-prevádzkové stredisko 
Prešov (tel. 051/7711367) z dôvodu 
zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý 
bude oprávnený 
predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby. 
ll. Ku preberaciemu konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné 
výškopisné a polohopisné zameranie križovania vodného toku (situácia a priečny rez 
križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany 
chráničky) 
s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. 
Uvedenú dokumentáciu žiadame 
predložiť aj v digitálnej podobe (súbor * .dgn, * .dwg). 
OÚ Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia 
(č. OU-PO-OSZP3-2018/016970-02, zo dňa 22.3.2018) určil: 
l. So stavebnými odpadmi (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. Z. o 
odpadoch, 
2. 
V prípade vzniku odpadu z obalov (skupina 15) nakladať v súlade s § 58 zákona č. 
79/2018 Z.z. o odpadoch a odovzdať ich osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov 
alebo 
do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov, 
3. Ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, zabezpečiť zmluvy 
a odbere a spracovaní odpadov s oprávnenou organizáciou, 
4. Ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov v množstve 
väčšom ako l t/rok je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných 
odpadov u pôvodcu odpadu v zmysle § 97 ods. l písm. g) zákona o odpadoch 
s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a ďalších dokladov 
potrebných na vydanie predmetného súhlasu. 
Mestský úrad v Prešove, 
Organizačný odbor, Oddelenie komunálnych služieb (č. 
00/1333/5668/2019, zo dňa 21.1.2019) určil: 
l. Rozkopávky žiadame viesť najmä v spevnených plochách chodníkov, parkovísk, prípadne 
ciest, prípadne v prídomovej zeleni v tesnej blízkosti bytových domov. 
2. Všetky dreviny v trase stavby je nevyhnutné chrániť pri stavebnej činnosti a to dodržaním 
normy STN 
83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie. 
V zmysle normy STN 83 70 l O výkop nesmie byt' vedený bližšie ako 2,5 m od 
bázy 
kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, tenšie korene sa môžu 
prerušiť jedine hladkým rezom, pričom rezné rany sa zahladia a ošetria. Pre ošetrenie 
odporúčame použiť stromový balzam a koreňový stimulátor. V prípade, že nie je možné 
viesť výkop ďalej ako 2,5 m od bázy kmeňa, je potrebné realizovať podpich koreňovej 
sústavy drevín v zmysle podmienok normy STN 83 7010. Pri priemere rúr do 30 cm musí 
byt' minimálny 
zostávajúci pôdny prekryv 
0,8 m, pri väčších priemeroch rúr sa ponechá 
prekryv viac ako l m hrúbky. Podpich drevín sa 
vyznačí v projektovej dokumentácií. 
3. Vedenie rozkopávky bližšie ako 2,5 m od päty kmeňov stromov budeme považovať za 
poškodenie dreviny. 
4. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo úhynu drevín, budeme žiadať finančnú náhradu 
vo výške spôsobenej 
spoločenskej škody alebo náhradnú výsadbu drevín. 
5. V prípade kolízie rozkopávky s krovitými drevinami, tieto je potrebné vybrať 
s dostatočným koreňovým balom, ktorý po dobu realizácie rozkopávky bude uložený na 
pritienené miesto, zasypaný zeminou a udržiavaný 
dostatočne vlhký po dobu dokončenia 
rozkopávky, kedy budú krovité dreviny znova vysadené na pôvodné miesto, prípadne na 
miesto, ktoré určí správca verejnej zelene, ktorým je Oddelenie komunálnych služieb. 
Nadzemná 
časť presádzaných krov bude orezaná redukčným rezom. 
6. Z povrchu rozkopávky budú odstránené kamene, stavebná 
suť, odpad, drôty a pod., ktoré 
by 
sťažovali kosbu verejnej zelene. 
7. Rozkopávku žiadame uviesť do pôvodného stavu zasypaním a primeraným zhutnením 
zeminy s výsevom trávneho semena. 
V prípade poklesu terénu tento je potrebné 
vyrovnávať dosypaním zeminy po dobu minimálne 3 rokov od realizácie rozkopávky, 
v prípade 
nevyklíčenia trávneho semena, toto je potrebné dosiať. 
8. Žiadateľ odovzdá spätne upravenú rozkopávku správcovi verejnej zelene (Oddeleniu 
komunálnych služieb), o 
čom bude vyhotovený písomný záznam. 
SPP-Distribúcia , a. s. (č. TD/NS/0307 /20 18/Lo, zo dňa 11.4.20 18) určil: 
l. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení 
na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo 
elektronicky , prostredníctvom online formuláru zverejneného 
na webe (www.spp
distribucia.sk 
2. 
V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba vytyčovania 
nepresiahne l hodinu. 
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č. 055/242 55 09) 
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 
4. 
Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
5. Stavebník 
je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 mna 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN73 3050 až 
po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez použitia 
strojových mechanizmov. 
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, 
je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 
8. Prístup k 
akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie 
prevádzkovateľa. 
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 
l 
O. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej 
úrovne terénu. 
ll. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť 
ihneď ohlásené SPP-Dna tel. č. 0850 ll l 727. 
12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 
150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného 
cmu všeobecného ohrozovania 
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu 
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 
286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 
13. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako 
aj 
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia 
Technických pravidiel pre plyn 
(TPP) najmä TPP 702 Ol, TPP 702 02. 
14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 
73 6005 a TPP 906 Ol. 
16. V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona 
o energetike nie je možné umiestňovať nadzernné stavby, kontrolné šachty, trvalé 
porasty a pod. 
O.S.V.O. comp, a.s. (č.l23/08/2018/EN, zo dňa 10.05.2018) určil: 
l. V záujmovom území stavby INS_FTTH_PO_PO_JUST_03_Nižná Šebastová sa 
nachádzajú zariadenia a podzemné vedenia verejného osvetlenia. Žiadame o dodržiavanie 
ustanovení v zmysle 
STN 73 6005. 
2. Pri realizácii stavby dôjde k styku s podzemným káblovým vedením verejného osvetlenia. 
Žiadame o dodržiavanie ustanovení v zmysle 
STN 73 6005. 
3. Pred zahájením zemných prác je potrebné požiadať o vytýčenie káblov verejného 
osvetlenia (p. Goryl Karol, 
0903 608 304) na základe samostatnej objednávky. 
4. V prípade odkrytia káblového vedenia verejného osvetlenia požadujeme, aby srne pri jeho 
spätnom uložení boli prizvaní, a aby bol kábel chránený pred mechanickým poškodením 
uložením do 
chráničky a označením výstražnou fóliou. 
5. V prípade ak nám stavebník oznámi s dostatnočnýrn predstihom začiatok realizačných 
prác v konkrétnej lokalite a v prípade potreby umožní pripoloženie káblového vedenia 
VO do spoločného výkopu, vieme recipročne poskytnúť obdobnú službu pri obnove VO 
v budúcnosti v danej lokalite. 
Slovak Telekom, a.s. (č. 6611824004, zo dňa 21.08.2018) určil: 
l. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/20 ll Z.z. o ochrane proti 
rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny 
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné 
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo si stavebník 
nesplní 
povinnosť podľa bodu 3. 
3. 
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia 
SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti: Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, 
51/7711551 
4. 
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí 
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých 
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok 
materiálu a 
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných 
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení 
a zariadení. 
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 
. podľa§ 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník 
povinný 
požiadať o vytýčenie SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA 
s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Valom záujmovom území sa môžu 
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové 
trasy, televízne káblové rozvody, 
Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa na 
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 
l 
O. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na 
pvrchu terénu vykoná 
Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke https://www.telekom.sk /vyjadrenia 
Vytýčenie bude 
zrealizované do troch 
týždňov od podania objednávky. 
ll. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia. 
12. Žiadatel' môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 
využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
13. Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (č. 37751/2018/0, zo dňa 16.5.2018) určil: 
l. V záujmovej lokalite navrhovaného optického kábla sú trasované PIS verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie v správe našej 
spoločnosti (priložené situácie -
orientačné vyznačené). Pri pokladaní línie optických káblov a umiestňovaní 
podperných bodov v súbehu s PIS v správe našej spoločnosti žiadame rešpektovať 
Zákona č. 442/2002 Z. z. (Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona 
č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach). 
Podľa § 19 sú ochranné pásma verejných vodovodov a kanalizácií nasledovné: 
odstavec (2) pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou 
vzdialenosťou od vonkajšieho 
pôdorysného okraja vodorovného, alebo 
kanalizačného potrubia na obidve strany a to: 
1,5 m pri verejnom vodovode a verejne kanalizácií do priemeru 500 mm vrátane, 2,5 
m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 
500 mm. 
Nad potrubím a jeho ochrannom pásme 
je zakázané: vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať 
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii 
alebo, ktoré by mohli 
ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 
skládky a vykonávať terénne úpravy. 
2. Pásmo ochrany zariadení v správe našej spoločnosti je z dôvodu dodržania BOZP 
a 
v súlade s vyhláškou 
č. 147/2013 Z.z. (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny 
SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach s nami súvisiacich a podrobnosti odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných 
činností) a jej Prílohou č. 2 Podrobnosti na mieste 
zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri zemných prácach" bod 5.5. Zvislé steny 
ručne kopaných výkopov sa musia zabezpečiť proti zavaleniu do hÍbky vačšej ako l ,3 
mv zastavanom území obce a od hÍbky väčšej ako 1,5 mv nezastavanom území obce. 
3. Vašu požiadavku na zníženie pásma ochrany verejného vodovodu v šírke 1,0 pri parc. 
č. KN-C 1309-1341 akceptujeme. 
4. Pri krížení Vami navrhovaných optických káblov sPIS vodovodu a kanalizácie 
v správe našej 
spoločnosti žiadame Vaše vedenie v týchto miestach uložiť kolmo na os 
vodorovného a 
kanalizačného potrubia do chráničiek v celej šírke ochranného pásma 
vodorovnej a 
kanalizačnej siete. 
5. Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci 
nášho závodu (call centrum, 
č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť 
kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vytlačeným mapovým podkladom. Termín 
vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na tel. č. 051/7572421. 
6. V prípade, že žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za 
prípadné škody na majetku investora alebo 
VVS. 
7. Upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré sú 
v majetku a správe 
majiteľov napájaných nehnuteľností. 
8. Pri realizácii prác v ochrannom pásme našich vodohospodárskych zariadení žiadame 
prizvať zástupcov našej organizácie a to za stredisko vodovodov Ing. Strelec 
051/7572520 a za stredisko kanalizácií Ing. Angelovič, č. tel.: 051/7572550. 
9. Žiadame zamerať všetky miesta križovania so zariadeniami v našej správe. Polohové 
zameranie v 
S-JTSK, výškové zameranie v Bpv. Požadujeme zameranie troch bodov 
(bod v mieste križovania a po jednom bode na každú stranu od nášho zariadenia). 
V prípade odkrytého nášho zariadenia aj dva jeho body. Zameranie bude obsahovať 
10. súradnice "XY" a absolútnu výšku "Z". Porealizačné zameranie stavby je potrebné 
odovzdať na odd. GIS našej spoločnosti v digitálnej forme. 
Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie pri nadzemných a podzemných 
vedeniach elektronických 
telekomunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov 
nevyžaduje. 
Preto uskutočnenie umiestňovanej stavby nevyžaduje stavebné povolenie vydávané 
podľa ust. § 66 stavebného zákona. To však nezbavuje stavebníka povinnosti zabezpečenia na 
účel uskutočňovania stavby iné, na vec sa vzťahujúce predpísané povolenia, resp. oprávnenia, 
vydávané 
podľa osobitých predpisov. 
Rozhodnutie o námietkach 
účastníkov konania: neboli vznesené. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle 
§ 40 odst. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podl'a § 40 ods. 3 
stavebného zákona , len 
na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej 
lehoty. 
Toto rozhodnutie 
je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov 
konania. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ-Slovak Telekom, a.s., v zastúpení Nevitel, a.s. podal dňa 26.10.2018 návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "INS_FTTH_PO_PO_JUST_03_Nižná 
Šebastová" 
-líniová inžinierska stavba v kat. úz. Nižná Šebastová. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov 
a organizácií. 
Mesto 
Prešov-stavebný"'úrad,oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 29.10.2018 
začatie územného konania yŠJtkým· známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej 
správy a 
dňa 27.11.2018 -yy~bJi!:llústné.k(manie spojené s miestnym zist'ovaním. Konanie bolo 
,_ .,., . :.J ~ -. . " 
oznámené verejnou vyhlášk9Jl[v\.ffi~~te·Pr~~ov od 29.09.2018 do 16.10.2018. 
Svoje súhlasné stano-Ji.~kff Ôznárp.ili tieto orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych 
sieti: Mestský úrad 
Prešov Od.J?.9t:..:J1lávného architekta mesta, Mestský úrad Prešov Odbor 
dopravy a životného prostredia, MD a V SR -útvar ved. Hygienika rezortu Košice, Ministerstvo 
Obrany SR -agentúra správy majetku, OR HaZZ v Prešove, Slovenská správa ciest, OÚ Prešov 
-odb. starostlivosti o ŽP, OÚ Prešov -odb. krízového riadenia, Ministerstvo Vnútra SR -
Centrum podpory 
Prešov, Správa a údržba ciest PSK, OÚ Prešov -odb. cestnej dopravy 
a pozem. komunikácií, Krajský pamiatkový úrad 
Prešov, Mestský úrad v Prešove, Organizačný 
odbor, Oddelenie komunálnych služieb, Dopravný podnik mesta Prešov, IL Prešov, s.r.o., 
Slovenský Vodohospodársky podnik, 
UPC s.r.o, Antik telecom s.r.o., CondorNET s.r.o., 
Slovanet a.s, Eltodo 
SK a.s., SWAN KE s.r.o., TOWERCOM a.s., 02 Slovakia s.r.o., DSiDATA 
s.r.o, 
Orange s.r.o., O.S.V.O. comp, a.s., SITEL s.r.o., SPP-Distribúcia a.s., VVS a.s. závod 
Prešov, VSD a.s., Slovak Telekom a.s., 
Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté do podmienkovej 
časti 
rozhodnutia. 
Neboli uplatnené žiadne námietky 
účastníkov konania. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 59 písmena a) sumou 
vo výške l 
OO €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku na účet mesta Prešov dňa 
15.11.2018. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania 
zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom mesta Prešov, 
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, 
neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. Preto, na 
základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako 
je uvedené vo výroku územného 
rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní a 
podľa§ 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená na 
internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní 
podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 54 odst. 2) zák. 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať 
v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Úradný záznam: 
~ ./ / 
. 7 --. ' /' .-:i 
Íl./v·..../ ·-----· 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"INS_FTTH_PO_pO_JUST_03_Nižná Šebastová", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
(www.presov.sk) 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)