Oznámenie o začatí územného konania o využití územia pre stavbu: "Stavebné úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru l- ll ".

Oznámenie o začatí územného konania

07.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Obec Ľubotice 
stavebný úrad 
so sídlom na Ms Ú Prešov, Hlavná ul. č. 73 
Číslo: SÚ-S/15703/2018-Sf/302 
Vybavuje: JUDr. Štefko. 
e-mail : miroslav.stefko@presov.sk 
ir 051/3100533 
Vyvesené dňa __ -_7_· 
_c_
1_· 
_;_J _J __ 
Zvesené dňa --------
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 01.02.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného 
konania o využití územia pre stavbu: 
"Stavebné úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru l-ll " 
V súlade s§ 119 ods. 3 stavebného zákona Krajský úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej 
správy 
dňa 13.1.2011 pod číslom 2011-49/100-2 určil Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný 
úrad, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre stavby, v prípadoch ktorých je Mesto 
Prešov stavebným úradom a 
zároveň stavebníkom. 
Dňa 17 .l 0.2018 podalo Mesto Prešov v zastúpení Ms Ú Prešov -Odbor strategického 
rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti so sídlom na Ul. Hlavná 73, Prešov na stavebný úrad 
návrh na vydanie územného rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu: 
"Stavebné 
úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru l -ll", na pozemku parc. č. KN-C 8429/1 katastrálne 
územie Prešov. 
Uvedeným 
dňom sa začalo územné konanie o využití územia. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov : 
SO Ol -Spevnené plochy 
SO 02 -Sadové úpravy 
Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon"), v znení 
jeho zmien a doplnkov 
podľa § 26 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej 
v texte len "správny poriadok") a v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona, 
oznamuje všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného 
konania o využití územia pre inžiniersku stavbu verejnou vyhláškou a 
súčasne nariaďuje na 
prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň 
01.03.2019 o 09.00 hod. 
so stretnutím na MsÚ Prešov-zasadačka, 
2. NP, miestnost' č. 217 (vstup do budovy z Ul. 
Jarková č. 26). 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu je 
možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na Ms Ú v Prešove, 
stavebnom 
úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533. 
Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, aby 
sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Podľa§ 36 ods. l stavebného zákona môžu účastníci územného konania svoje námietky a 
pripomienky k návrhu 
uplatniť najneskoršie do te1mínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim 
neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje, že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po územnom 
konaní stavebný úrad neprihliadne. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje 
pripomienky a námietky 
účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov 
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas je povinný požiadať stavebný úrad o 
primerané predÍženie lehoty. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o 
začatí územného 
konania neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad 
bude 
mať za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o využití územia pre 
stavbu, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. 
o 
správnom konaní a podl'a § 36 ods. 4 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli Mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov www.presov.sk. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania o 
využití územia. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, keď došlo 
ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
LEGENDA 
EXIST. 
INŽ
. 
SIETI 
_,.___ ~ 
EXIS'J111ÚCA 
KA.\ALIZÁCIA 
EXISTUJÚCI 
VODOVOD 
EXIS1111ÚCE 
YED
E,lE 
\l< 
PODZEM~É 
EXISTUJÚCE 
ľEDEm 
•w 
POOZE.~~
É 
~ 
... 
-
EXIffiiJéCE\EREj~ÉOS\'éltE~IE 
rB~-
.--
-~ 
\ 
\ 
----------
VEDE~IE 
II
HD 
EX.ISTl~llb: 
TF.
LEFÓI\NE 
A 
KÁ81.0Vf. 
YmENIE 
PODi'.E\11\É 
F.XIm
J.n
JcJ 
DIALKO\"Ý 
KÁB
E
l. 
P01)7.F.U"i 
EXISTUJÚCI 
Vn. 
P
LYt.
'OVO
D 
I:XIS'
!
1J,IÚCI 
511. 
PLY~O
V
OD 
UPC 
-
--"\ 
l \ 
_ 
_..
-
_.-
--
--
--
' l 
-
99g-b
---
'
----
-l_ 
~ 
~ 
N 
N 
N N 
l 
'J 
L;!
. 
[\,l 
N 
DJ 
DJ 
l 
1(.
1 
~ 
~ 
.,.-+-
.,-l-
__,_ 
--' 
t 
---"'-
' 
~ 
~OJ 
OJOJ 
--
------
----
----
----
_..._...--....-
--------
------
--
~-
([) 
oN 
~ co 
'\ 
----,~ 
\ 
v---
----
-
-~ 
.. 
\\ 
-
\ 
---\ 
~~~~ 
-~ 
\ 
LEGENDA 
POV
RCH
OV 
~ 
MK-
ASFALTOVÝ 
BETÓN 
C=:J 
BETÓNOVÁ 
DlAŽBA 
VEGETAČNÁ 
DlAŽBA 
C=:J 
E
XIS
T
UJÚCE 
KOMUNIKÁCI
E 
-$ 
VYPRACOVAL: 
ZODPOVEDNÝ 
PROJEKTANT: 
HLAVNÝ 
INŽINIER 
PROJEKTU: 
Ing. 
MIROSLAV 
LES!< 
O
-----:?"' 
Ing
. 
MIROSLAV 
LEŠKO
-----:?"' 
Ing. 
MI
ROSLAV 
LEŠKO
-----:?"' 
?...-
?...-
?...-
+421907 
308 
837 
www
.mi!esprojekt.com 
STAVE8NIK: 
MESTO 
PREŠOV, 
HLAVNÁ 
73,08001 
PREŠO
V 
miroslav
lesko@gmall.com 
MIESTO 
S
TA
VBY: 
PREŠOV, 
UL 
OBRANCOV 
MIERU 
DÁTUM: 
AUGUST2D1B 
STAVBA
: 
éfSLO 
ZÁKAZKY: 
18038 
ST
AVEBN
É 
ÚPRAVY 
P
LÔCH 
UL 
OBRANCOV 
MIERU 
l-ll 
STUPEŇ 
PD
: 
DSP 
MIERKA: 
ČÍSLO 
PRÍLOHY: 
OBJ
E
KT: 
SO 
01 
SPEVNENt 
PLOCHY 
1:250 
3 
PRILOHA: 
SITUÁCIA 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)